Małgorzata Tarkowska

Małgorzata Tarkowska

Biegły rewident

Absolwentka studiów magisterskich ekonomicznych i pedagogicznych jak również studiów podyplomowych na kierunku dyrektor finansowy oraz rachunkowość. Ponad 25 letnie doświadczenie w zakresie rachunkowości, podatków oraz audytu zdobywane w podmiotach z różnych branż i o różnej wielkości jako główny księgowy, dyrektor finansowy oraz biegły rewident. Obecnie Prezes spółki rachunkowo-audytorskiej oraz trener na szkoleniach wewnętrznych w zakresie rachunkowości i podatków, wykładowca z zakresu podatków, rachunkowości oraz prawa spółek. Jest osobą, która uwielbia pracę z ludźmi oraz przekazywanie im swojej wiedzy, jak również czerpanie wiedzy od innych (ciągłe samodoskonalenie).

All Sessions by Małgorzata Tarkowska

Akcja Bilans 2024 - rachunkowe zamknięcie roku 27 lis 2024
10:00 - 16:00

 Szczegółowy program:

 

1.  Podstawy prawne w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego za 2024.

 

2.  Zamknięcie roku 2024:

·     Harmonogram dotyczący prac bilansowych.

·     Uproszczenia w rachunkowości.

·     Zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.

·     Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.

·     Badanie rocznego sprawozdania finansowego.

·     Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego.

·     Publikacja rocznego sprawozdania finansowego.

 

3.  Omówienie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego za 2024 rok:

·   Bilans.

·   Rachunek zysków i strat.

·   Rachunek przepływów pieniężnych.

·   Zestawienie zmian w kapitale własnym.

·   Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

4.  Zdarzenia po dniu bilansowym i ich wpływ na sprawozdanie finansowe.

·     Omówienie najczęściej występujących zdarzeń po dniu bilansowym oraz sposobu ich ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym.

·     Wartości szacunkowe, zmiany polityki rachunkowości, błędy podstawowe oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe w tym sposób prezentacji.

·     Najczęściej występujące błędy dot. zdarzeń około bilansowych.

 

5.  Inwentaryzacja – sposoby przeprowadzania i dokumentowania procesu inwentaryzacji

·     Terminy przeprowadzenia.

·     Metody inwentaryzacji.

·     Rozliczenie inwentaryzacji.

 

6.  Podatek odroczony w sprawozdaniu finansowym

·     Przyczyny wykazywania podatku odroczonego.

·     Różnice trwałe oraz przejściowe w podatku odroczonym.

·     Najczęściej występujące różnice uwzględniane w podatku odroczonym.

·     Metody weryfikacji poprawności ustalonego podatku odroczonego.

·     Prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym.

 

7.  Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej:

·     Wycena wartości bilansowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

·     Wycena inwestycji długoterminowych.

·     Wycena inwestycji krótkoterminowych.

·     Wycena rzeczowe składniki aktywów obrotowych.

·     Wycena należności i udzielonych pożyczek.

·     Wycena zobowiązań, w tym finansowych.

·     Wycena kapitałów oraz udziałów własnych.

 

8.  Dyskusja i konsultacje.