Akademia oświaty 2024 - Edycja 3

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Akademia oświaty to cykl  6 szkoleń przeznaczonych dla osób zajmujących się kadrami i płacami m.in. w szkołach, przedszkolach czy centrach usług wspólnych, zatrudnionych na stanowiskach księgowych, inspektorów, referentów, sekretarzy oraz innych specjalistów.

W ramach Akademii przybliżone zostaną zmiany w prawie pracy w oświacie zaplanowane na 2024 r. W ramach sześciu spotkań omówione zostaną szczegółowo zagadnienia z zakresu kadr oraz wynagrodzeń, świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa dla nauczycieli, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rachunkowości jednostek oświatowych, a także świadczeń przysługujących nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi. Uczestnicy szkoleń zapoznają się z najnowszymi regulacjami z uwzględnieniem praktyki ich stosowania, rozliczania, prowadzenia dokumentacji w oparciu o przykłady i z uwzględnieniem specyfiki sektora oświaty.

Programy szkoleń będą na bieżąco aktualizowane o wszystkie wprowadzane zmiany !

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • imienny certyfikat
 • materiały przygotowane przez Eksperta

PROGRAM


Kadry w oświacie w praktyce - WIDEOSZKOLENIE

09:00 - 13:00

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają podstawowe kwestie dotyczące ustalania warunków zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących omawianej problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

 

Szczegółowy program:

 1. Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami oświaty

a.    Warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela i ich dokumentowanie,

b.    Podstawy zatrudniania nauczycieli,

·     Umowa na czas określony – limity

·     Umowa z nauczycielem początkującym

·     Mianowanie

c.     Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami niepedagogicznymi,

·     Podstawy zatrudnienia

·     Limity umów terminowych

d.    Zatrudnianie pracowników na podstawie art. 15 ustawy – Prawo oświatowe,

e.    Nowe obowiązki związane z ochroną małoletnich.

·     Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym

·     Zaświadczenia o niekaralności

·     Oświadczenia wymagane od kandydata do pracy w jednostce oświatowej

·     Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych

 

 1. Wymagania dotyczące treści umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia w świetle zmian w Kodeksie pracy

a.    Treść umowy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego,

·     Określenie stanowiska pracy nauczyciela

·     Stanowisko i kategoria zaszeregowania pracowników samorządowych

·     Ustalenia miejsca lub miejsc wykonywania pracy

·     Nawiązanie umowy a data rozpoczęcia pracy

b.    Sposób określania informacji o warunkach zatrudnienia.

 

 1. Zmiana warunków zatrudnienia

a.    Zmiana stanowiska (analiza pojęcia „stanowisko pracy” nauczycieli, odrębności dotyczące umowy o pracę i mianowania),

b.    Zmiana wymiaru etatu,

c.     Awans wewnętrzny pracowników samorządowych,

d.    Przeniesienie pracownika samorządowego na inne stanowisko w związku z likwidacją dotychczasowego.

 

 1. Rozwiązywanie stosunku pracy

a.    Przesłanki rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie nauczyciela,

b.    Zasady rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami z przyczyn organizacyjnych,

·     Podstawy prawne

·     Współpraca ze związkami zawodowymi

·     Określenie przyczyny i kryteriów doboru do zwolnienia

·     Formy rekompensaty z tytułu utraty zatrudnienia (odprawa, stan nieczynny)

c.     Procedury rozwiązywania umów o pracę z pracownikami niepedagogicznymi.

·         Porozumienie stron

·         Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

·         Wypowiedzenie umowy

 

 1. Zwolnienia od pracy

a.    Zasady udzielania opieki na dziecko w wieku do lat 14,  w tym odrębności dotyczące nauczycieli,

b.    Urlopy okolicznościowe,

c.     Zwolnienie z powodu siły wyższej dla pracowników niepedagogicznych i nauczycieli,

d.    Urlopy opiekuńcze pracowników oświaty.

 

W trakcie szkolenia przewidujemy jedną 15 minutową przerwę.

 

Dariusz Dwojewski Dariusz Dwojewski Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

Wynagrodzenia w oświacie 2024 - z uwzględnieniem zmian od 2024 r.- WIDEOSZKOLENIA

09:00 - 13:00

Zasady wynagradzania nauczycieli budzą wiele wątpliwości praktycznych.  Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z ustalaniem i wypłacaniem wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych, z omówieniem podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu i przeprowadzania.

Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają sposoby ustalania wynagrodzeń i poszczególnych ich składników. Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących ustalania wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

 

Szczegółowy program:

1.       Źródła prawa w zakresie wynagradzania nauczycieli

a.    Przepisy powszechnie obowiązujące, 

b.    Akty prawa miejscowego tworzone przez organy prowadzące.

 

2.       Wynagrodzenie zasadnicze

a.    Dokumentowanie prawa do stawki wynagrodzenia zasadniczego (dyplomy czy zaświadczenia),

b.    Zmiana stawki osobistego zaszeregowania i zapisy w umowach, (problematyka podwyżek dla nauczycieli na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich czy zdrowotnych).

 

3.       Dodatek za wysługę lat

a.    Okresy wliczane do stażu pracy (w tym zaliczanie pracy w gospodarstwie rolnym) ,

b.    Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w kilku jednostkach,

c.     Dodatek stażowy osoby zatrudnionej na stanowisku nauczyciela i pracownika samorządowego,

d.    Udokumentowanie wyższego stażu pracy a obowiązek przeliczenia dodatku i wyrównania.

 

4.       Dodatki funkcyjne

a.    Stanowiska uprawniające do dodatku,

b.    Dodatki funkcyjne w razie przyjęcia funkcji w trakcie miesiąca,

c.     Sprawowanie funkcji w okresie ferii i urlopu.

 

5.       Dodatek motywacyjny

a.     Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego,

b.     Zapisy w uchwałach/regulaminach dotyczące przyznawania dodatku motywacyjnego.

 

6.       Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

a.     Pojęcie godziny ponadwymiarowej,

b.     Zasady przydzielania godzin ponadwymiarowych,

·     Polecenie służbowe dyrektora

·     Porozumienie stron

·     Limity godzin ponadwymiarowych

c.    Odebranie godzin w trakcie roku,

·     Szczególna ochrona stosunku pracy

·     Problematyka dyskryminacji i nierównego traktowania

d.   Wynagrodzenie za godziny,

·     Źródła regulacji

·     Stawka wynagrodzenia

·     Godziny na innym stanowisku

e.    Obliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w niepełnym tygodniu,

·     Metoda proporcjonalna

·     Metoda progresywna

f.      Gotowość do pracy w godzinach,

g.     Płatne nieobecności a wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,

h.      Doraźne zastępstwa.

 

7.       Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela

a.    Trzynastka w razie rozpoczęcia pracy w trakcie roku szkolnego,

b.    Pozostałe przypadki, kiedy nie jest wymagane przepracowanie 6 miesięcy, warunkujących nabycie prawa do trzynastki, w tym korzystanie z urlopu opiekuńczego.

 

8.       Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent

a.     Składniki wliczane do podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego,

b.    Ustalanie średniej urlopowej,

c.      Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nauczyciela.

 

9.       Nagroda jubileuszowa

a.    Nagroda jubileuszowa nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach,

b.    Obliczanie podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej,

c.     Udokumentowanie wyższego stażu pracy a wypłata nagrody (kiedy wypłata w pełnej wysokości a kiedy tylko wyrównanie),

d.    Termin wypłaty nagrody jubileuszowej (nabycie prawa do nagrody na początku roku szkolnego a średnia z godzin ponadwymiarowych),

e.    Wcześniejsza wypłata nagrody.

 

W trakcie szkolenia przewidujemy jedną 15 minutową przerwę.

Dariusz Dwojewski Dariusz Dwojewski Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa dla nauczycieli - 26 marca 2024 r.

09:00 - 13:00

Osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu przysługują świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa. W przypadku niezdolności do pracy prawo to przysługuje o po spełnieniu dodatkowych warunków takich jak chociażby upływ okresu wyczekiwania. Aby właściwie ustalić prawo do zasiłku a następnie wysokość tego zasiłku, konieczne jest posiadanie wiedzy m.in. z zakresu: sposobu liczenia okresu wyczekiwania, sposobu liczenia 33 lub 14 dni prawa do wynagrodzenia chorobowego po zmianie pracodawcy, przy pracy równoległej czy na przełomie roku kalendarzowego.

Dużą trudność sprawia obecnie nowy, bardziej rygorystyczny sposób otwierania nowych okresów zasiłkowych. Zasiłek macierzyński po zmianie przepisów Kodeksu pracy też zaczął sprawiać trudności, ponieważ nowe zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego w pewnych sytuacjach wpływa na zmianę podstawy wymiaru zasiłku. No i ten etap czyli ustalanie podstawy wymiaru zasiłków jest etapem najtrudniejszym. Sposób wypłaty wynagrodzenia z tzw. góry, zmiany wynagrodzenia, częste zmiany wymiaru czasu pracy, godziny nadliczbowe, składniki utracone, jednorazowe nagrody, dodatkowe umowy cywilnoprawne, nagrody roczne powodują, że ustalenie podstawy wymiaru zasiłków dla nauczycieli jest bardzo trudne. 

Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie te zagadnienia wraz z rozwiązaniem przykładowych sytuacji.

Szczegółowy program:

I.      Prawo i okres świadczeń przysługujących z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego:

1.    Zasiłek chorobowy/wynagrodzenie chorobowe

 

a.    Obowiązkowy okres wyczekiwania z możliwością uwzględnienia poprzedniego okresu ubezpieczenia oraz sytuacje zwalniające z tego obowiązku

b.    Zasady liczenia 33/14 dni w przypadku pracy w jednej lub kilku szkołach naprzemiennie lub równolegle

c.     Rygorystyczne zasady otwierania nowego okresu zasiłkowego – jak traktować okresy nieobecności będące przerwą w okresie zasiłkowym np. zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne, urlop wychowawczy, urlop bezpłatny, urlop dla poratowania zdrowia ze zmieniona interpretacją ZUS,

 

2.    Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

 

a.    Różnice w stosunku do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego

 

3.    Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego

 

a.    Okres urlopu macierzyńskiego z prawem rezygnacji z części tego urlopu wyłącznie w szczególnych sytuacjach

b.    Okres urlopu rodzicielskiego oraz zasady jego dzielenia przez obydwoje rodziców,

 

4.    Zasiłek opiekuńczy

 

a.    Długość zasiłku opiekuńczego nad zdrowym i chorym dzieckiem lub nad chorym członkiem rodziny

b.    Zasady liczenia dni zasiłku opiekuńczego z uwzględnieniem tzw. grona rodziny

c.     Dni wolne od pracy - prawo do wynagrodzenia czy do zasiłku opiekuńczego

d.    Sytuacje gdy inny członek rodziny nie może sprawować opieki nad dzieckiem

 

5.    Świadczenie rehabilitacyjne

 

a.    Prawo, wysokość i okres świadczenia rehabilitacyjnego

b.    Następstwa przerwania świadczenia rehabilitacyjnego

 

II.    Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków w związku z zasadami wynagradzania nauczycieli:

 

6.    Wynagrodzenie zasadnicze i godziny nadliczbowe – ustalanie przeciętnego wynagrodzenia sprzed zachorowania z uwzględnieniem zasady uzupełniania,

 

a.    Brak obowiązku ustalania podstawy wymiaru zasiłków przy przerwie krótszej niż miesiąc kalendarzowy,

b.    Ustalanie podstawy w przypadku braku 12 miesięcy ubezpieczenia,

c.     Ustalanie podstawy w przypadku pracy równoległej u dwóch pracodawców

d.    Ustalanie podstawy w przypadku zawarcie kolejnej umowy o pracę u tego samego pracodawcy

 

7.    Inne miesięczne składniki wynagrodzenia np. dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek wiejski – wpływ tych składników na podstawę wymiaru zasiłku i zasada ewentualnego uzupełnienia.

 

8.    Sytuacje szczególne mające i nie mające wpływu na podstawę wymiaru zasiłków:

 

a.    Podwyższenie wynagrodzenia

b.    Składnik wynagrodzenia przyznany na czas określony

c.     Zmiana etatu

d.    Zawarcie kolejnej umowy o pracę

e.    Zawarcie kolejnej umowy o pracę wraz z podwyższeniem wynagrodzenia

f.      Zawarcie kolejnej umowy z przerwą przypadającą na dzień świąteczny lub roboczy

g.    Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą po zmianie interpretacji ZUS

h.    Jednorazowe wypłaty określonego składnika wynagrodzenia np. z okazji Dnia Nauczyciela

 

9.    Składnik wynagrodzenia przysługujący za okres roczny

 

a.    Wpływ na podstawę wymiaru zasiłku,

b.     Zasady uzupełniania składnika rocznego,

c.     Wpływ zmiany etatu na wysokość nagrody rocznej przyjmowanej do podstawy wymiaru zasiłku

 W trakcie szkolenia przewidujemy jedną 15 minutową przerwę.

 

Dariusz Suchorowski Dariusz Suchorowski Ekspert ubezpieczeń społecznych

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie– nowe zasady obliczania odpisu w 2024 roku - 16 kwietnia 2024 r.

09:00 - 13:00

Przybliżenie i omówienie przepisów regulujących kwestie Funduszu Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony stosowania przepisów.

 

Szczegółowy program:

 

 1. Uprawnieni do korzystania z Funduszu,

a.    Pracownicy

·     Pracownicy zatrudnieni u kilku pracodawców,

·     Zakres uprawnień małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy,

·     Wymiar etatu a korzystanie z ZFŚS,

·     Urlop bezpłatny a uprawnienia socjalne.

b.    Emeryci i renciści – byli pracownicy

·     Świadczenia socjalne dla pracujących emerytów,

·     Właściwy pracodawca (ustalenie ostatniego miejsca zatrudnienia),

·     Renta rodzinna po zmarłym współmałżonku,

·     Likwidacja szkoły będącej ostatnim miejscem zatrudnienia,

·     Odrębności dotyczące emerytowanych pracowników niepedagogicznych,

c.     Członkowie rodzin uprawnieni do korzystania z Funduszu Socjalnego.

·     Zasady i sposoby zapisów w regulaminach,

·     Możliwość różnicowania dostępu do świadczeń socjalnych, poszczególnych członków rodziny,

·     Możliwość rozszerzenia uprawnień na inne osoby.

 

 1. Pojęcie działalności socjalnej i zakres świadczeń przyznawanych z ZFŚ

a.    Świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku

·     Sposoby regulacji dofinansowania do wypoczynku organizowanie we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”,

·     Kryterium urlopu wypoczynkowego – czy jest prawidłowe?

·     Wyodrębnianie innych świadczeń wypoczynkowych (np. dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego),

·     Wypoczynek dzieci osób uprawniony (w tym warunki skorzystania ze zwolnienia podatkowego),

·     Świadczenia urlopowe dla nauczycieli,

b.    Działalność kulturalno – oświatowa i sportowo – rekreacyjna

·     Imprezy masowe dla wszystkich osób uprawnionych (sposoby zapisu w regulaminie, rodzaje imprez, kryteria i podatek),

·     Świadczenia indywidualne (dofinansowanie wycieczki, biletów, karnety, benefity).

c.     Pomoc materialna (rzeczowa i finansowa)

·     Zwykła pomoc socjalna – kryteria, propozycje zapisu w regulaminie,

·     Pomoc materialna – paczki (wymagania związane z kryteriami),

·     Zapomogi losowe (pojęcie zdarzenia losowego, analiza pojęcia „długotrwałej choroby”, propozycje zapisów regulaminowych).

d.    Pożyczki mieszkaniowe

·     Osoby uprawnione do wnioskowania o pożyczkę (błędy w regulaminach),

·     Zabezpieczenie spłaty pożyczki (poręczyciele),

·     Oprocentowanie, w tym kwestia kryteriów socjalnych,

·     Wcześniejsza spłata lub umorzenie pożyczki.

 

 1. Kryteria przyznawania świadczeń

a.    Konieczność szczegółowej regulacji kryteriów socjalnych (definicja dochodu, korzystanie z pozostałych kryteriów socjalnych),

b.    Problematyka ustalania dochodu na osobę w rodzinie,

·     Świadczenia 500+ a kryterium socjalne

c.     Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych (częste błędy w zapisach regulaminowych),

d.    Propozycje zapisu w regulaminach ułatwiające stosowanie kryteriów socjalnych z uwzględnieniem ochrony informacji o zarobkach.

 

 1. Problematyka ochrony danych osobowych w administrowaniu ZFŚS

a.    Regulacje prawne,

b.    Dokumentowanie sytuacji socjalnej.

 

 1. Zakres współpracy ze związkami zawodowymi

a.    Wymóg uzgodnienia regulaminu (ustalenie liczby organizacji związkowych działających w szkole, uzgodnienia w przypadku funkcjonowania kilku związków zawodowych),

b.    Współpraca przy przyznawaniu świadczeń,

c.     Problematyka Komisji Socjalnych w administrowaniu ZFŚS (podstawy prawne, skład i uprawnienia),

d.    Uprawnienia kontrolne związków zawodowych, w tym możliwość wystąpienia do sądu pracy.

 

W trakcie szkolenia przewidujemy jedną 15 minutową przerwę.

 

Dariusz Dwojewski Dariusz Dwojewski Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

Świadczenia przysługujące nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi - 21 maja 2024 r.

09:00 - 13:00

Szkolenie ma na cele przybliżenie świadczeń przysługujących pracownikom jednostek oświatowych. Analizie zostaną poddane zarówno świadczenia będące elementami wynagrodzenia, jak i charakterze socjalnym. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają podstawowe kwestie dotyczące świadczeń wynikających z nauczycielskiego stosunku pracy jak i przewidzianych dla pracowników niepedagogicznych (pracowników samorządowych).

Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących omawianej problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

 

Szczegółowy program:

1.       Świadczenia ze stosunku pracy nauczycieli o charakterze wynagrodzenia

a.    Odprawa w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych i wynagrodzenie w stanie nieczynnym (art. 20 KN),

b.    Odprawa za rozwiązanie stosunku pracy z powodu niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku (art. 28 KN),

c.     Odprawa za cofnięcie skierowania do nauczania religii (art. 28 KN),

d.    Nagroda jubileuszowa (art. 47 KN),

e.    Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (art. 49),

·     Nagroda dyrektora i organu prowadzącego

·     Nagroda kuratora oświaty i ministra

f.      Odprawa emerytalna (art. 87 KN).

2.       Świadczenia o charakterze socjalnym w przepisach Karty Nauczyciela

a.    Świadczenie urlopowe (art. 53 KN),

b.    Świadczenie na start (art. 53a KN),

c.     Dodatek wiejski (art. 54 KN),

d.    Pomoc zdrowotna (art. 72 KN).

3.       Świadczenia przysługujące pracownikom niepedagogicznym w szkołach samorządowych

a.    Nagroda jubileuszowa,

b.    Odprawa emerytalna,

c.     Odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,

d.    Nagroda uznaniowa.

4.       Świadczenia przysługujące pracownikom bez względu na zajmowane stanowisko

a.    Odprawa pośmiertna,

b.    Odszkodowania.

·     Należne z mocy ustawy (np. za skrócenie okresu wypowiedzenia)

·     Przyznawane sądownie (związane z rozwiązaniem stosunku pracy)

5.       Świadczenia socjalne – przykłady

a.    Rodzaje świadczeń (indywidualne, grupowe),

b.    Zasady przyznawania świadczeń (kryteria, ustalanie kryteriów dochodowych),

c.     Ochrona danych osobowych w zakresie dotyczącym przyznawania świadczeń socjalnych.

 

W trakcie szkolenia przewidujemy jedną 15 minutową przerwę.

Dariusz Dwojewski Dariusz Dwojewski Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

Rachunkowość jednostek oświatowych 2024 - 6 czerwca 2024 r.

09:00 - 13:00

Podczas szkolenia zostaną omówione problemy, z którymi w swojej codziennej pracy spotykają się pracownicy działów księgowości jednostek oświatowych. Poruszona zostanie problematyka rozliczania posiłków w szkol, zasady jakimi należy się kierować przygotowując regulamin stołówki szkolnej oraz opłat za najem powierzchni. W tej części wskażemy także zasady opodatkowania tego typu działalności podatkiem od towarów i usług (VAT).

W drugiej części omówiony zostanie rozwój kompetencji cyfrowych ¬ bony dla nauczycieli oraz laptopy dla czwartoklasistów. Ekspert odpowie na pytania: na co można przeznaczyć pieniądze z bonu, kto może skorzystać z dofinansowania a także kto, na jakich zasadach i w jakim terminie przekazuje uczniom laptop?

Jednostki oświatowe, szkoły i przedszkola codziennie borykają się z problematyką klasyfikacji budżetowej. Podczas szkolenia pomożemy dobrać odpowiedni paragraf do konkretnego dochodu bądź wydatku, w oparciu o najczęściej występujące problemy w tym zakresie, a także o bieżące orzecznictwo regionalnych izb obrachunkowych.

Ostatnia część szkolenia poświęcona zostanie środkom trwałym oraz podstawowym zasadom ich inwentaryzacji.

 

Szczegółowy program:

1. Opłaty za posiłki (zasady odpłatności dla uczniów oraz pracowników pedagogicznych niepedagogicznych w przedszkolu i szkole, ewidencja księgowa opłat za posiłki (opłata za posiłek jako dochód oraz jako wpływ na WRD, Ewidencja księgowa należności niezapłaconych w terminie, ewidencja odsetek, jak naliczyć odsetki w szkole i przedszkolu)

 

2.  Regulamin stołówki szkolnej – zasady ogólne, kto jest uprawniony do korzystania ze stołówki szkolnej, zasady wydawania posiłków, odpłatność a posiłki, zasady zachowania na stołówce, na co zwrócić uwagę w regulaminie, gdy posiłki dostarcza firma cateringowa, kiedy i kto ma obowiązek zawrzeć umowę o korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, czy można zawrzeć umowę pomiędzy firmą cateringową a rodzicami, czy zamiast umowy wystarczy formularz zgłoszenia dziecka na obiady, jakie elementy obowiązkowe powinny znaleźć się na formularzu zgłoszenia dziecka na posiłek

 

3.    Rozwój kompetencji cyfrowych – program dla uczniów i nauczycieli

a.  Podstawa prawna przyznawanego wsparcia – ustawa z 7 lipca 2023 r. w o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli,

b. Bony dla nauczycieli – jaka kwota i na co można przeznaczyć te pieniądze, kto może skorzystać z dofinansowania – czy przedszkola także?, warunki skorzystania z dofinansowania – czy każdy nauczyciel może wnioskować o bon, moment zatrudnienia nauczyciela, urlop wypoczynkowy i zwolnienie lekarskie prawo do skorzystania z dofinansowania, do kogo i w jakim terminie należy złożyć wniosek, jak długo będzie obowiązywał bon, jak zrealizować bon, czy nauczyciel, który skorzystał z innej pomocy również może być beneficjentem bonu?

c. Laptopy dla uczniów – kto, na jakich zasadach i w jakim terminie przekazuje uczniom laptopy – zasady postępowania w przypadku zbyt małej lub zbyt dużej liczby uczniów w stosunku do liczby zamówionych laptopów, ewidencja zakupionych i przekazanych laptopów, do kogo należy przekazany laptop – osoby uprawnione, oświadczenie rodzica, prawo odmowy przyjęcia laptopa na własność

 

4. Wynajem i udostępnianie pomieszczeń szkolnych (opodatkowanie w zakresie VAT, opodatkowanie pomieszczeń sportowych oraz innych niż sportowe, przykłady rozliczania świadczenia usług wynajmu i udostępniania pomieszczeń szkolnych)

 

5.  VAT w oświacie w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów z 16 czerwca 2020 r.

 

6. Wydzielony Rachunek Dochodów (co powinna zawiera uchwała o utworzeniu WRD przeznaczenie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, ewidencja księgowa środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych, jak sporządzić sprawozdanie Rb-34S)

 

7.    Klasyfikacja budżetowa – najczęściej występujące nieprawidłowości w świetle kontroli RIO:

 

a.  Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów (§ 069 „Wpływy z różnych opłat”, § 083 „Wpływy z usług”, § 097 „Wpływy z rożnych dochodów”),

b.  Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów wydatków (materiały i wyposażenie (§ 421), zakup pomocy dydaktycznych (§ 424), wydatki na wyjazdy służbowe (§ 441 i § 422), jak ujmować koszty szkoleń i konferencji (§ 470), paragrafy inwestycyjne (§ 605 i § 606)– ulepszenie środków trwałych, kwota graniczna 10 000 zł),

c.     „Paragrafy ukraińskie” jak ująć wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (wydatki na zakup usług ­ § 437 czy § 486, pomoce dydaktyczne ­ § 435 czy § 486, wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, co należy księgować do ­ § 486).

 

8. Środki trwałe w jednostkach oświatowych (dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych, ustalenie wartości środka trwałego, aktualizacja wartości środka trwałego, zaprzestanie ujmowania środka trwałego w księgach – sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru)

 

9. Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych (czy można zmusić nauczyciela do udziału w komisji inwentaryzacyjnej, zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada, częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji, spis z natury jako podstawa metoda inwentaryzacji, potwierdzenie sald, weryfikacja sald, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji)

 

W trakcie szkolenia przewidujemy jedną 15 minutową przerwę.

Magdalena Grotkiewicz Magdalena Grotkiewicz Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

PRELEGENCI

Dariusz Dwojewski

Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

Magdalena Grotkiewicz

Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

Dariusz Suchorowski

Ekspert ubezpieczeń społecznych

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Akademia oświaty 2023
Pakiet 3 szkoleń

1259,99 /uczestnik
cena katalogowa 1259,99 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatŚwiadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa dla nauczycieli

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatŚwiadczenia przysługujące nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatZakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie– nowe zasady obliczania odpisu w 2024 roku

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatRachunkowość jednostek oświatowych 2024

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY