Akademia oświaty 2024 - Edycja 3

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Akademia oświaty to cykl  szkoleń przeznaczonych dla osób zajmujących się kadrami i płacami m.in. w szkołach, przedszkolach czy centrach usług wspólnych, zatrudnionych na stanowiskach księgowych, inspektorów, referentów, sekretarzy oraz innych specjalistów.

W ramach Akademii przybliżone zostaną zmiany w prawie pracy w oświacie zaplanowane na 2024 r. W ramach sześciu spotkań omówione zostaną szczegółowo zagadnienia z zakresu kadr oraz wynagrodzeń, świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa dla nauczycieli, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rachunkowości jednostek oświatowych, a także świadczeń przysługujących nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi. Uczestnicy szkoleń zapoznają się z najnowszymi regulacjami z uwzględnieniem praktyki ich stosowania, rozliczania, prowadzenia dokumentacji w oparciu o przykłady i z uwzględnieniem specyfiki sektora oświaty.

Programy szkoleń będą na bieżąco aktualizowane o wszystkie wprowadzane zmiany !

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • imienny certyfikat
 • materiały przygotowane przez Eksperta

Odbierz prezent!

Każdy uczestnik tego szkolenia otrzyma bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania elektronicznego Dziennika Gazety Prawnej.

PROGRAM

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie– nowe zasady obliczania odpisu w 2024 roku - WIDEOSZKOLENIE

09:00 - 13:00

Przybliżenie i omówienie przepisów regulujących kwestie Funduszu Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony stosowania przepisów.

 

Szczegółowy program:

 

 1. Uprawnieni do korzystania z Funduszu,

a.    Pracownicy

·     Pracownicy zatrudnieni u kilku pracodawców,

·     Zakres uprawnień małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy,

·     Wymiar etatu a korzystanie z ZFŚS,

·     Urlop bezpłatny a uprawnienia socjalne.

b.    Emeryci i renciści – byli pracownicy

·     Świadczenia socjalne dla pracujących emerytów,

·     Właściwy pracodawca (ustalenie ostatniego miejsca zatrudnienia),

·     Renta rodzinna po zmarłym współmałżonku,

·     Likwidacja szkoły będącej ostatnim miejscem zatrudnienia,

·     Odrębności dotyczące emerytowanych pracowników niepedagogicznych,

c.     Członkowie rodzin uprawnieni do korzystania z Funduszu Socjalnego.

·     Zasady i sposoby zapisów w regulaminach,

·     Możliwość różnicowania dostępu do świadczeń socjalnych, poszczególnych członków rodziny,

·     Możliwość rozszerzenia uprawnień na inne osoby.

 

 1. Pojęcie działalności socjalnej i zakres świadczeń przyznawanych z ZFŚ

a.    Świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku

·     Sposoby regulacji dofinansowania do wypoczynku organizowanie we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”,

·     Kryterium urlopu wypoczynkowego – czy jest prawidłowe?

·     Wyodrębnianie innych świadczeń wypoczynkowych (np. dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego),

·     Wypoczynek dzieci osób uprawniony (w tym warunki skorzystania ze zwolnienia podatkowego),

·     Świadczenia urlopowe dla nauczycieli,

b.    Działalność kulturalno – oświatowa i sportowo – rekreacyjna

·     Imprezy masowe dla wszystkich osób uprawnionych (sposoby zapisu w regulaminie, rodzaje imprez, kryteria i podatek),

·     Świadczenia indywidualne (dofinansowanie wycieczki, biletów, karnety, benefity).

c.     Pomoc materialna (rzeczowa i finansowa)

·     Zwykła pomoc socjalna – kryteria, propozycje zapisu w regulaminie,

·     Pomoc materialna – paczki (wymagania związane z kryteriami),

·     Zapomogi losowe (pojęcie zdarzenia losowego, analiza pojęcia „długotrwałej choroby”, propozycje zapisów regulaminowych).

d.    Pożyczki mieszkaniowe

·     Osoby uprawnione do wnioskowania o pożyczkę (błędy w regulaminach),

·     Zabezpieczenie spłaty pożyczki (poręczyciele),

·     Oprocentowanie, w tym kwestia kryteriów socjalnych,

·     Wcześniejsza spłata lub umorzenie pożyczki.

 

 1. Kryteria przyznawania świadczeń

a.    Konieczność szczegółowej regulacji kryteriów socjalnych (definicja dochodu, korzystanie z pozostałych kryteriów socjalnych),

b.    Problematyka ustalania dochodu na osobę w rodzinie,

·     Świadczenia 500+ a kryterium socjalne

c.     Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych (częste błędy w zapisach regulaminowych),

d.    Propozycje zapisu w regulaminach ułatwiające stosowanie kryteriów socjalnych z uwzględnieniem ochrony informacji o zarobkach.

 

 1. Problematyka ochrony danych osobowych w administrowaniu ZFŚS

a.    Regulacje prawne,

b.    Dokumentowanie sytuacji socjalnej.

 

 1. Zakres współpracy ze związkami zawodowymi

a.    Wymóg uzgodnienia regulaminu (ustalenie liczby organizacji związkowych działających w szkole, uzgodnienia w przypadku funkcjonowania kilku związków zawodowych),

b.    Współpraca przy przyznawaniu świadczeń,

c.     Problematyka Komisji Socjalnych w administrowaniu ZFŚS (podstawy prawne, skład i uprawnienia),

d.    Uprawnienia kontrolne związków zawodowych, w tym możliwość wystąpienia do sądu pracy.

 

W trakcie szkolenia przewidujemy jedną 15 minutową przerwę.

 

Dariusz Dwojewski Dariusz Dwojewski Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

Świadczenia przysługujące nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi - 21 maja 2024 r.

09:00 - 13:00

Szkolenie ma na cele przybliżenie świadczeń przysługujących pracownikom jednostek oświatowych. Analizie zostaną poddane zarówno świadczenia będące elementami wynagrodzenia, jak i charakterze socjalnym. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają podstawowe kwestie dotyczące świadczeń wynikających z nauczycielskiego stosunku pracy jak i przewidzianych dla pracowników niepedagogicznych (pracowników samorządowych).

Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących omawianej problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

 

Szczegółowy program:

1.       Świadczenia ze stosunku pracy nauczycieli o charakterze wynagrodzenia

a.    Odprawa w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych i wynagrodzenie w stanie nieczynnym (art. 20 KN),

b.    Odprawa za rozwiązanie stosunku pracy z powodu niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku (art. 28 KN),

c.     Odprawa za cofnięcie skierowania do nauczania religii (art. 28 KN),

d.    Nagroda jubileuszowa (art. 47 KN),

e.    Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (art. 49),

·     Nagroda dyrektora i organu prowadzącego

·     Nagroda kuratora oświaty i ministra

f.      Odprawa emerytalna (art. 87 KN).

2.       Świadczenia o charakterze socjalnym w przepisach Karty Nauczyciela

a.    Świadczenie urlopowe (art. 53 KN),

b.    Świadczenie na start (art. 53a KN),

c.     Dodatek wiejski (art. 54 KN),

d.    Pomoc zdrowotna (art. 72 KN).

3.       Świadczenia przysługujące pracownikom niepedagogicznym w szkołach samorządowych

a.    Nagroda jubileuszowa,

b.    Odprawa emerytalna,

c.     Odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,

d.    Nagroda uznaniowa.

4.       Świadczenia przysługujące pracownikom bez względu na zajmowane stanowisko

a.    Odprawa pośmiertna,

b.    Odszkodowania.

·     Należne z mocy ustawy (np. za skrócenie okresu wypowiedzenia)

·     Przyznawane sądownie (związane z rozwiązaniem stosunku pracy)

5.       Świadczenia socjalne – przykłady

a.    Rodzaje świadczeń (indywidualne, grupowe),

b.    Zasady przyznawania świadczeń (kryteria, ustalanie kryteriów dochodowych),

c.     Ochrona danych osobowych w zakresie dotyczącym przyznawania świadczeń socjalnych.

 

W trakcie szkolenia przewidujemy jedną 15 minutową przerwę.

Dariusz Dwojewski Dariusz Dwojewski Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

Rachunkowość jednostek oświatowych 2024 - 6 czerwca 2024 r.

09:00 - 13:00

Podczas szkolenia zostaną omówione problemy, z którymi w swojej codziennej pracy spotykają się pracownicy działów księgowości jednostek oświatowych. Poruszona zostanie problematyka rozliczania posiłków w szkol, zasady jakimi należy się kierować przygotowując regulamin stołówki szkolnej oraz opłat za najem powierzchni. W tej części wskażemy także zasady opodatkowania tego typu działalności podatkiem od towarów i usług (VAT).

W drugiej części omówiony zostanie rozwój kompetencji cyfrowych ¬ bony dla nauczycieli oraz laptopy dla czwartoklasistów. Ekspert odpowie na pytania: na co można przeznaczyć pieniądze z bonu, kto może skorzystać z dofinansowania a także kto, na jakich zasadach i w jakim terminie przekazuje uczniom laptop?

Jednostki oświatowe, szkoły i przedszkola codziennie borykają się z problematyką klasyfikacji budżetowej. Podczas szkolenia pomożemy dobrać odpowiedni paragraf do konkretnego dochodu bądź wydatku, w oparciu o najczęściej występujące problemy w tym zakresie, a także o bieżące orzecznictwo regionalnych izb obrachunkowych.

Ostatnia część szkolenia poświęcona zostanie środkom trwałym oraz podstawowym zasadom ich inwentaryzacji.

 

Szczegółowy program:

1. Opłaty za posiłki (zasady odpłatności dla uczniów oraz pracowników pedagogicznych niepedagogicznych w przedszkolu i szkole, ewidencja księgowa opłat za posiłki (opłata za posiłek jako dochód oraz jako wpływ na WRD, Ewidencja księgowa należności niezapłaconych w terminie, ewidencja odsetek, jak naliczyć odsetki w szkole i przedszkolu)

 

2.  Regulamin stołówki szkolnej – zasady ogólne, kto jest uprawniony do korzystania ze stołówki szkolnej, zasady wydawania posiłków, odpłatność a posiłki, zasady zachowania na stołówce, na co zwrócić uwagę w regulaminie, gdy posiłki dostarcza firma cateringowa, kiedy i kto ma obowiązek zawrzeć umowę o korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, czy można zawrzeć umowę pomiędzy firmą cateringową a rodzicami, czy zamiast umowy wystarczy formularz zgłoszenia dziecka na obiady, jakie elementy obowiązkowe powinny znaleźć się na formularzu zgłoszenia dziecka na posiłek

 

3.    Rozwój kompetencji cyfrowych – program dla uczniów i nauczycieli

a.  Podstawa prawna przyznawanego wsparcia – ustawa z 7 lipca 2023 r. w o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli,

b. Bony dla nauczycieli – jaka kwota i na co można przeznaczyć te pieniądze, kto może skorzystać z dofinansowania – czy przedszkola także?, warunki skorzystania z dofinansowania – czy każdy nauczyciel może wnioskować o bon, moment zatrudnienia nauczyciela, urlop wypoczynkowy i zwolnienie lekarskie prawo do skorzystania z dofinansowania, do kogo i w jakim terminie należy złożyć wniosek, jak długo będzie obowiązywał bon, jak zrealizować bon, czy nauczyciel, który skorzystał z innej pomocy również może być beneficjentem bonu?

c. Laptopy dla uczniów – kto, na jakich zasadach i w jakim terminie przekazuje uczniom laptopy – zasady postępowania w przypadku zbyt małej lub zbyt dużej liczby uczniów w stosunku do liczby zamówionych laptopów, ewidencja zakupionych i przekazanych laptopów, do kogo należy przekazany laptop – osoby uprawnione, oświadczenie rodzica, prawo odmowy przyjęcia laptopa na własność

 

4. Wynajem i udostępnianie pomieszczeń szkolnych (opodatkowanie w zakresie VAT, opodatkowanie pomieszczeń sportowych oraz innych niż sportowe, przykłady rozliczania świadczenia usług wynajmu i udostępniania pomieszczeń szkolnych)

 

5.  VAT w oświacie w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów z 16 czerwca 2020 r.

 

6. Wydzielony Rachunek Dochodów (co powinna zawiera uchwała o utworzeniu WRD przeznaczenie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, ewidencja księgowa środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych, jak sporządzić sprawozdanie Rb-34S)

 

7.    Klasyfikacja budżetowa – najczęściej występujące nieprawidłowości w świetle kontroli RIO:

 

a.  Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów (§ 069 „Wpływy z różnych opłat”, § 083 „Wpływy z usług”, § 097 „Wpływy z rożnych dochodów”),

b.  Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów wydatków (materiały i wyposażenie (§ 421), zakup pomocy dydaktycznych (§ 424), wydatki na wyjazdy służbowe (§ 441 i § 422), jak ujmować koszty szkoleń i konferencji (§ 470), paragrafy inwestycyjne (§ 605 i § 606)– ulepszenie środków trwałych, kwota graniczna 10 000 zł),

c.     „Paragrafy ukraińskie” jak ująć wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (wydatki na zakup usług ­ § 437 czy § 486, pomoce dydaktyczne ­ § 435 czy § 486, wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, co należy księgować do ­ § 486).

 

8. Środki trwałe w jednostkach oświatowych (dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych, ustalenie wartości środka trwałego, aktualizacja wartości środka trwałego, zaprzestanie ujmowania środka trwałego w księgach – sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru)

 

9. Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych (czy można zmusić nauczyciela do udziału w komisji inwentaryzacyjnej, zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada, częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji, spis z natury jako podstawa metoda inwentaryzacji, potwierdzenie sald, weryfikacja sald, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji)

 

W trakcie szkolenia przewidujemy jedną 15 minutową przerwę.

Magdalena Grotkiewicz Magdalena Grotkiewicz Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

PRELEGENCI

Dariusz Dwojewski

Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

Magdalena Grotkiewicz

Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

Dariusz Suchorowski

Ekspert ubezpieczeń społecznych

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Świadczenia przysługujące nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatRachunkowość jednostek oświatowych 2024

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY