Regulamin szkoleń

organizowanych przez INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16.12.2022 r.

 

Rozdział I.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

Postanowienia ogólne

 1. Usługodawcą jest INFOR PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-066) przy ul. Burakowskiej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000225279 (REGON: 011617580, NIP: 1180093066), kapitał zakładowy: 4.700.000 PLN (opłacony w całości)(dalej też: „Usługodawca” lub „Infor”.
 2. Usługobiorcą, zwanym w Regulaminie także Klientem, jest:
 3. osoba zgłaszająca się do Infor w celu zawarcia umowy na szkolenie w imieniu własnym lub w imieniu osoby trzeciej, lub
 4. osoba, w imieniu której występuje osoba zgłaszająca się do Infor w celu zawarcia umowy na szkolenie (np. pracodawca osoby zgłaszającej się), lub
 5. osoba, która została wskazana jako uczestnik Szkolenia (np. pracownik zgłaszającej się firmy).
 6. Stroną umowy z Infor jest osoba zgłaszająca się. Jeżeli jednak osoba zgłaszająca się wskazuje osobę trzecią jako właściwą do odbioru faktury i opłacenia szkolenia, przyjmuje się, iż osoba zgłaszająca działa na podstawie upoważnienia tej osoby trzeciej (art. 98 i nast. kodeksu cywilnego).
 7. Zgłaszający może w każdej chwili zmienić osobę uczestnika, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jednakże, jeżeli materiały szkoleniowe zostały już wysłane do osoby poprzednio zgłoszonej jako uczestnik, Infor nie wysyła tych materiałów ponownie.
 8. Regulaminowi podlegają wszystkie szkolenia organizowane Usługodawcę w ramach serwisu https://konferencje.infor.pl/ (dalej, „Serwis”), z wyłączeniem szkoleń podlegających pod odrębne regulaminy.

§2

Komunikacja

 1. Oświadczenie woli Infor zawarte w liście elektronicznym wysłanym na adres Klienta wskazany przez niego przy zawarciu umowy uważa się za doręczone z chwilą wysłania (np. potwierdzenie zamówienia, potwierdzenie zawarcia umowy, faktura elektroniczna w przypadku zgody Klienta na tę formę dokumentu).
 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcę o zmianie swego adresu e-mail, a w celu dokonania zmiany może skontaktować się z Infor pod adresem e-mail: iod@infor.pl. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail przyjmuje się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Infor do Klienta na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia zostały skutecznie doręczone.
 3. W sprawach związanych z problemami z dostępem do szkoleń oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, Usługobiorca może się kontaktować z zespołem obsługi klienta INFOR PL S.A. ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonu 801 626 666, 22 761 30 30 lub pod adresem e-mail: bok@infor.pl (dalej: „Biuro Obsługi Klienta”).

Rozdział II

OPIS USŁUGI

§3
Usługa

 

 1. W ramach Usługi, Infor dostarcza Klientom, w szczególności:
 2. usługę dostępu do szkoleń oraz towarzyszących im materiałów, mających na celu pogłębienie wiedzy, uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności lub podnoszenie kwalifikacji z różnych zakresów, w szczególności z zakresu podatków, rachunkowości, prawa i innych zaprezentowanych w ofertach Infor w Serwisie („Szkolenie”);
 3. usługę newslettera, tj. przesłany Klientowi drogą elektroniczną biuletyn zawierający m.in. informacje na temat usług Infor i jego partnerów działalności oraz oferty produktowej.
 1. Szkolenie ma charakter stacjonarny lub online z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, odbywa się w określonym w ofercie miejscu i czasie w celu zrealizowania określonego w ofercie programu.
 2. Miejsce, czas i program mogą ulec zmianie jedynie w wyjątkowych przypadkach.
 3. Szkolenie jest Konferencją lub Warsztatem. Warsztaty – w przeciwieństwie do Konferencji – kładą większy nacisk na ćwiczenie zastosowania wiedzy i przeznaczone są do węższej grupy odbiorców.
 4. W ramach Szkolenia Klientowi przysługuje prawo do egzemplarza materiałów szkoleniowych oraz w przypadku szkolenia stacjonarnego do poczęstunku (przerwy kawowe).
 5. Materiały szkoleniowe oraz Szkolenie stanowią jedynie odzwierciedlenie wiedzy lub poglądów osób prowadzących Szkolenie (prelegentów). Treści przekazywane na Szkoleniu ani samo Szkolenie nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, czynności doradztwa podatkowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Treści te nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa ani stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych.
 6. Opracowania materiałów, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, są przesyłane Klientowi w ramach usługi Szkolenia do czasu rezygnacji z tej funkcjonalności przez Klienta. Rezygnacji można dokonać poprzez linka podanego w przesłanym opracowaniu.
 7. Aby otrzymywać newsletter, o którym mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, trzeba się na niego zapisać poprzez pozostawienie swojego adresu e-mail w dedykowanym polu i zaakceptować regulamin tej usługi poprzez zaznaczenie udostępnionego w tym celu pola (tzw. checkbox’a). Klient w polu do podania adresu e-mail powinien podawać swój adres e-mail, który jest prawidłowy i aktualny. Niedozwolone jest podawanie adresów e-mail podmiotów trzecich (tj. innych niż Usługobiorca). Usługobiorca otrzyma link aktywacyjny pod podanym przez siebie adresem e-mail. Usługa wysyłki newslettera zostaje uruchomiona po kliknięciu przez Klienta linku aktywacyjnego co oznacza, że jeżeli Klient nie kliknie w linka aktywującego po wprowadzeniu danych, jego dane osobowe zostaną usunięte po okresie 14 dni. W newsletterze mogą być zamieszczone banery reklamowe produktów Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie/farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, JST, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa, współpracujących z Infor. Udostępnienie swojego adresu e-mail oraz potwierdzenie chęci otrzymania newslettera poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”, „Zapisz się” lub innego tego typu oznacza zgodę Użytkownika na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu otrzymywania informacji zawartych w newsletterze (co obejmuje informacje handlowe dotyczące Spółek Grupy INFOR PL lub podmiotów trzecich z następujących branż: motoryzacja, nieruchomości, zdrowie/farmacja, TSL, finanse, telekomunikacja, prawo, ubezpieczenia, edukacja, JST, domy mediowe, agencje PR, instytucje kulturalne, gastronomia, SSP, organizacje pozarządowe, sądy, energetyka, wydawnictwa współpracujących z Infor. Klient może w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie newsletteru, a wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej cofnięciem.

Rozdział III
ZAWARCIE UMOWY

§4
Zamówienie

 

 1. Dostęp do usługi jest możliwy po złożeniu zamówienia na stronie internetowej: https://konferencje.infor.pl lub przez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: szkolenia@infor.pl.
 2. Złożenie zamówienia wymaga:
 1. podania danych wymienionych w formularzu zamówienia;
 2. akceptacji niniejszego Regulaminu,
 3. wyrażenia zgody by rozpoczęcie wykonania usługi nastąpiło przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia, w przypadku gdy Szkolenie ma odbyć się w okresie wcześniejszym.
  1. W celu potwierdzenia zakupu, Klient wciska przycisk oznaczony jako „POTWIERDŹ REJESTRACJĘ” lub inny o tożsamym charakterze. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy.
  2. Po zawarciu umowy Klientowi wysyłane jest potwierdzenie zawarcia umowy oraz faktura proforma, pod wskazanym przez niego adresem elektronicznym.

§5
Płatność

 1. Wszystkie ceny podawane w ofercie Szkoleń są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku firm zwolnionych z VAT prosimy o przesłanie wraz z zamówieniem stosownego oświadczenia w tym zakresie.
 2. Klient jest zobowiązany do płatności wynagrodzenia w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
 3. Zapłata następuje poprzez przelew dokonany na konto bankowe wskazane fakturze proforma. W celu prawidłowej identyfikacji płatności, w tytule przelewu prosimy o podanie nr faktury i nazwy Szkolenia. Po dokonaniu płatności – nie wcześniej niż 60 dni przed ustaloną datą wykonaniem Usługi – Infor wystawi fakturę rozliczeniową.
 4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymanie faktury VAT wyłącznie w postaci faktury elektronicznej.

Rozdział IV
ODSTĄPIENIE I REKLAMACJA

§6
Odstąpienie konsumenckie

 1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłączenie do umów, w których stroną umowy z Infor jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
 2. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny przesyłając Infor jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Korzystając z prawa odstąpienia, Klient może wysłać oświadczenie na adres INFOR PL S.A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, lub na adres elektroniczny szkolenia@infor.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.
 4. Klient, który odstąpił od umowy po wyrażeniu zgody, o której mowa w § 4 ust. 2 lit. c, ma obowiązek zapłaty za świadczenie Infor spełnione do chwili odstąpienia.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 4, Infor niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym uiszczoną cenę. Infor dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.

§7
Rezygnacja

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu pod warunkiem złożenia rezygnacji Infor w formie dokumentowej (tj. pisemnej, lub elektronicznej) z konsekwencjami opisanymi poniżej.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia Klient zobowiązany jest do uiszczenia 20% opłaty za udział.
 3. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą umowy.

§8
Reklamacja

 1. W celu złożenia reklamacji Usługobiorca powinien przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną pod adresem Biura Obsługi Klienta oświadczenie zawierające rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Usługodawcy kontakt z Usługobiorcą (co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny).
 2. Usługodawca może poprosić Usługobiorcę o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. Usługodawca jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.

Rozdział V.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

§9
Dane osobowe

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. z siedzibą: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest:
  1. za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa (z dopiskiem „Dane osobowe”);
  2. za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta:
 1. adres e-mail: bok@infor.pl,
 2. numer telefonu: 801 626 666 lub 22 761 31 27;
 1. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl.
 2. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
 1. jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną korzystającą z Usług we własnym imieniu (w tym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą):
  1. zawarcia i realizacji umowy w zakresie Usług opisanych w niniejszym Regulaminie (organizowanie wydarzeń w postaci szkoleń, konferencji), w tym umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia, a także otrzymania certyfikatu poświadczającego znajomość określonych zagadnień o tematyce wskazanej w takim zaświadczeniu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), przez cały okres realizacji Usług;
  2. realizacji ciążących na nim obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, czy innych zobowiązań publicznoprawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z tymi przepisami), przez okres przewidziany tymi przepisami prawa;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (bądź ich zabezpieczenia) mogącymi mieć związek z  zawartą umową świadczenia usług lub Usługą, prowadzenia bieżących kontaktów w sprawie umowy/Usługi/Serwisu, wyjaśnienia ewentualnych reklamacji, sporów, utrzymywania relacji biznesowych, dokonania właściwej identyfikacji Użytkownika – które to cele stanowią prawnie uzasadnione interesy Usługodawcy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;
 1. otrzymywania w formie elektronicznej lub telefonicznej zamówionych informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Usługodawcy, Spółek Grupy INFOR PL (na podstawie zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu odwołania zgody;
 2. otrzymywania w formie tradycyjnej korespondencji informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Usługodawcy, Spółek Grupy INFOR PL (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu trwania relacji biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu (jeżeli ma miejsce wcześniej).
 1. jeżeli Użytkownik jest osobą fizyczną korzystającą z Usług w imieniu firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej):
  1. w celu realizacji umowy, której stroną jest firma, którą Użytkownik reprezentuje (np. dokonuje zamówienia, zgłoszenia do organizowanego przez Infor wydarzenia (szkolenia, konferencje), prowadzi w imieniu tej firmy kontakty), a więc dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy jako strony umowy zawieranej z firmą, którą Użytkownik reprezentuje (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z  zawartą umową lub Usługą, prowadzenia bieżących kontaktów w sprawie umowy/Usługi/Serwisu, wyjaśnienia ewentualnych reklamacji, sporów, utrzymywania relacji biznesowych, dokonania właściwej identyfikacji reprezentantów Użytkownika – które to cele stanowią prawnie uzasadnione interesy Usługodawcy – które to cele stanowią prawnie uzasadnione interesy Usługodawcy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;
 • otrzymywania w formie elektronicznej lub telefonicznej zamówionych informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Usługodawcy, Spółek Grupy INFOR PL (na podstawie zgody, czyli rt.. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu odwołania zgody;
 1. otrzymywania w formie tradycyjnej korespondencji informacji handlowych dotyczących usług lub produktów Usługodawcy, Spółek Grupy INFOR PL (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do czasu trwania relacji biznesowych lub do czasu wniesienia sprzeciwu (jeżeli ma miejsce wcześniej).
 1. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przez formularz zgłoszenia do szkolenia, konferencji lub  jest niezbędne do dokonania rejestracji na szkolenie, konferencję, jak też skorzystania z usługi newslettera, a tym samym zawarcia umowy z Usługodawcą. W przypadku innych Usług Usługodawca może przetwarzać także inne dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, jak też ze względu na właściwość́ świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.
 2. W przypadku produktów płatnych Usługodawca daje Użytkownikowi możliwość skorzystania z bezpłatnych wydarzeń organizowanych przez Infor (szkolenia, konferencje), po spełnieniu warunków opisanych w zdaniu następnym. W przypadku korzystania z bezpłatnych wydarzeń organizowanych przez Infor (szkolenia, konferencje), Użytkownik jest obowiązany podać adres elektroniczny i wyrazić zgody marketingowo-handlowe zawarte w formularzu. Brak wyrażenia zgód powoduje brak możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym wydarzeniu. Brak wyrażenia takich zgód nie oznacza braku możliwości Użytkownika wzięcia udziału w bezpłatnym wydarzeniu – jest on w każdej chwili dostępny dla Użytkownika w wersji podstawowej (płatnej). Skorzystanie z bezpłatnego wydarzenia (a co za tym idzie – podanie e-maila oraz wyrażenie zgód marketingowo-handlowych) należy wyłącznie do decyzji Użytkownika i jego dobrowolnego działania.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawniane innym Użytkownikom, podmiotom z Grupy INFOR PL (INFOR IT Sp. z o.o., KRS: 0000331240) oraz mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Usługodawcy (np. hostingodawcy, podmiotom zapewniającym obsługę IT, księgową, firmom kurierskim i pocztowym, kancelariom prawnym, podatkowym, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi wsparcia w wysyłce newslettera, informacji handlowych, telesprzedaży) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja, sądy, Urząd Skarbowy, inne organy publiczne, np. przeprowadzające kontrole u Usługodawcy). Dodatkowo, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będzie tego żądać, Usługodawca może udostępniać dane osobowe Użytkownika również innym podmiotom wskazanym przez Użytkownika. Poza tym dane osobowe mogą być udostępnione, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń) lub ze względu na realizację prawnie uzasadnionych interesów (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, ujawnienie danych adresowych kurierom czy Poczcie Polskiej w celu doręczenia przesyłki).
 4. Dokonując płatności za Usługi płatne Użytkownik zostaje przekierowany na zewnętrzną stronę www, na której podaje dane płatności (np. dane karty płatniczej, kod BLIK, itp.), w celu obsługi płatności – tj. do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. Usługodawca nie zbiera ani nie przechowuje takich danych. W przypadku korzystania z metod płatności on-line Usługodawca otrzymuje od operatora płatności (PayU S.A.) informację o pomyślnie opłaconym zamówieniu lub o niepowodzeniu w jego opłaceniu. W przypadku płatności on-line PayU S.A. przekazuje Usługodawcy informację zawierającą: identyfikator płatności (token) lub 4 ostatnie cyfry karty płatniczej, jaka była wykorzystana do przeprowadzenia płatności (wyłącznie w celu umożliwienia identyfikacji płatności).
 5. Odbiorcy danych mogą mieć swoją siedzibę w państwie znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w tym jednak przypadku Usługodawca zadba o podstawę prawną takiego przekazania danych (np. zawarta umowa zawierająca standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską) oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń tak, by zapewnić ochronę osobie, której dane dotyczą. Transfer danych do państw poza EOG może mieć związek np. z:
  1. działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+),
  2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat,
  3. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań, jakich dokonano przed jej wycofaniem na jej podstawie.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

 

§10
Zgody

 1. Niezależnie od postanowień paragrafu poprzedzającego, przy składaniu zamówienia Usługobiorca ma możliwość wyrażenia zgód na przetwarzanie swoich danych.
 2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jednakże może stanowić warunek świadczenia usługi nieodpłatnej.
 3. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać swoją zgodę przesyłając wiadomość na adres e-mail usługodawcy: bok@infor.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 4. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.
 5. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od spółek z Grupy INFOR i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Rozdział VI
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§11
Wymagania techniczne

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z usług objętych niniejszym Regulaminem niezbędne jest urządzenie końcowe mające dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej oraz  posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 • §12
  Dodatkowe informacje
 1. Usługa nie jest objęta gwarancją ani nie wiążą się z nią usługi posprzedażne.
 2. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba Infor, a w przypadku Szkoleń stacjonarnych miejsce wskazane w ofercie.
 3. Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Infor nie zapewnia usług posprzedażnych.
 5. Infor nie zapewnia możliwości skorzystania przez Klienta pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jednakże, Infor nie zapewnia możliwości skorzystania przez Usługobiorców z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 7. Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 8. Infor nie jest związana kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 9. Klient jest związany tą wersją Regulaminu, którą zaakceptował przy zawarciu umowy. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.12.2022 roku i stosuje się go do umów zawartych począwszy od tego dnia.

 

 • Załącznik : WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: INFOR PL S.A. Biuro Obsługi Klienta, ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, bok@infor.pl

– Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/ umowy o świadczenie następującej usługi

– Data zawarcia umowy/odbioru

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

 

Poprzednia wersja regulaminu dostępna jest pod  tym adresem