Rozdział I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1
Strony

1. Usługodawcą jest INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72, 01-042 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000225279, REGON: 011617580, NIP: 1180093066, kapitał zakładowy 5.600.000,00 zł.

2. Usługobiorcą, zwanym w Regulaminie także Klientem, jest:

a) osoba zgłaszająca się do INFOR PL S.A. w celu zawarcia umowy na szkolenie w imieniu własnym lub w imieniu osoby trzeciej, lub
b) osoba, w imieniu której występuje osoba zgłaszająca się do INFOR PL S.A. w celu zawarcia umowy na szkolenie (np. pracodawca osoby zgłaszającej się), lub
c) osoba, która została wskazana jako uczestnik Szkolenia (np. pracownik zgłaszającej się firmy).

3. Stroną umowy z INFOR PL S.A. jest osoba zgłaszająca się. Jeżeli jednak osoba zgłaszająca się wskazuje osobę trzecią jako właściwą do odbioru faktury i opłacenia szkolenia, przyjmuje się, iż osoba zgłaszająca działa na podstawie upoważnienia tej osoby trzeciej (art. 98 i nast. kodeksu cywilnego).

4. Zgłaszający może w każdej chwili zmienić osobę uczestnika, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jednakże, jeżeli materiały szkoleniowe zostały już wysłane do osoby poprzednio zgłoszonej jako uczestnik, INFOR PL S.A. nie wysyła tych materiałów ponownie.

§ 2
Komunikacja

1. Oświadczenie woli INFOR PL S.A. zawarte w liście elektronicznym wysłanym pod adresem Klienta wskazanym przez niego przy zawarciu umowy uważa się za doręczone z chwilą wysłania.

2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia INFOR PL S.A. o zmianie swojego adresu e-mail. W przypadku niepoinformowania INFOR PL S.A. o zmianie adresu e-mail, przyjmuje się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez INFOR PL S.A. do Klienta pod adresem e-mail podanym przez Klienta w formularzu zamówienia zostały skutecznie doręczone. Powyższe stosuje się także do podanego miejsca zamieszkania (siedziby), z tym że oświadczenie wysłane pod adresem zwykłym uważa się za doręczone z upływem 14 dni od pierwszej próby doręczenia przesyłki.

3. W sprawach związanych z zamówieniem, w tym w przypadku problemów z logowaniem oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, Klient może się kontaktować z Biurem Opiekunów Klienta INFOR PL S.A. ul. Okopowa 58/72, 01- 042 Warszawa, czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. do 16. pod numerami telefonu 22 212 13 14 lub pod adresem e-mail: szkolenia@infor.pl (dalej: Biuro Opiekunów Klienta).

Rozdział II
OPIS USŁUGI

§ 3
Usługa

1. Przedmiotem usługi jest umożliwienie Klientowi wzięcia udziału w Szkoleniu.

2. Szkolenie ma charakter stacjonarny lub online z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, odbywa się w określonym w ofercie miejscu i czasie w celu zrealizowania określonego w ofercie programu

3. Miejsce, czas i program mogą ulec zmianie jedynie w wyjątkowych przypadkach.

4. Szkolenie jest Konferencją lub Warsztatem. Warsztaty – w przeciwieństwie do Konferencji – kładą większy nacisk na ćwiczenie zastosowania wiedzy i przeznaczone są do węższej grupy odbiorców.

5. W ramach Szkolenia Klientowi przysługuje prawo do egzemplarza materiałów szkoleniowych oraz w przypadku szkolenia stacjonarnego do poczęstunku (przerwy kawowe).

6. Materiały szkoleniowe oraz Szkolenie stanowią jedynie odzwierciedlenie wiedzy lub poglądów osób prowadzących Szkolenie (prelegentów). Treści przekazywane na Szkoleniu ani samo Szkolenie nie stanowią czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, czynności doradztwa podatkowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Treści te nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa ani stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych.

Rozdział III
ZAWARCIE UMOWY

§ 4
Zamówienie

1. 1. Dostęp do usługi jest możliwy po złożeniu zamówienia na stronie internetowej: https://konferencje.infor.pl lub przez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@infor.pl

2. Złożenie zamówienia wymaga:

a) podania danych osobowych;
b) akceptacji Regulaminu,
c) wyrażenia zgody przez Klienta, by rozpoczęcie wykonania usługi nastąpiło przed upływem terminu do wykonania prawa do odstąpienia.

3. W celu potwierdzenia zakupu, Klient wciska przycisk oznaczony jako „POTWIERDŹ REJESTRACJĘ”. . Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy.

4. Po zawarciu umowy Klientowi wysyłane jest potwierdzenie zawarcia umowy oraz faktura proforma, pod wskazanym przez niego adresem elektronicznym.

§ 5
Płatność

1. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku firm zwolnionych z VAT prosimy o przesłanie do do INFOR PL S.A. stosownego oświadczenia.

2. Klient jest zobowiązany do płatności wynagrodzenia w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

3. Zapłata następuje poprzez przelew dokonany na konto bankowe wskazane fakturze VAT lub fakturze proforma. W celu prawidłowej identyfikacji płatności, w tytule przelewu prosimy o podanie nazwy Szkolenia.

4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymanie faktury VAT wyłącznie w postaci faktury elektronicznej.

Rozdział IV
ODSTĄPIENIE I REKLAMACJA

§ 6
Odstąpienie konsumenckie

1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłączenie do umów, w których stroną umowy z INFOR PL S.A. jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).

2. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny przesyłając INFOR PL S.A. jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

3. Korzystając z prawa odstąpienia, Klient może wysłać oświadczenie na adres INFOR PL S.A. Biuro Opiekunów Klienta, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, lub na adres elektroniczny szkolenia@infor.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.

4. Klient, który odstąpił od umowy po wyrażeniu zgody, o której mowa w § 4 ust. 2 lit. c, ma obowiązek zapłaty za świadczenie INFOR PL S.A. spełnione do chwili odstąpienia.

5. Z zastrzeżeniem ust. 4, INFOR PL S.A. niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym uiszczoną cenę. INFOR PL S.A. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.

§ 7
Rezygnacja

1. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa pod warunkiem:

a) zachowania formy pisemnej.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia Klient zobowiązany jest do uiszczenia 20% opłaty za udział.

3. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem Szkolenia Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą umowy.

§ 8
Reklamacja

1. INFOR PL S.A. ma obowiązek dostarczyć rzeczy bez wad.

2. W celu złożenia reklamacji kupujący powinien skontaktować się z Biurem Opiekunów Klienta.

3. INFOR PL S.A. może poprosić Klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji.

4. INFOR PL S.A. jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.

Rozdział V.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 9
Dane osobowe

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, INFOR PL S.A. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa i IDEORIA Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa.

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych, w tym realizowanie konkursów przez spółki Grupy INFOR;
b) sprzedaż produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy INFOR;
c) cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
d) udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach;
e) prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
f) archiwizacje.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie:

a) udzielona zgoda;
b) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

5. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

a. procesorom w związku ze zleconymi przez spółki Grupy INFOR działaniami realizowanymi w imieniu spółek;
b. spółkom Grupy INFOR i podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
c. tym, którym dane zostały udostępnione na podstawie udzielonej zgody;

6. Dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:

a. działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
b. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
c. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od czasu, na jaki została udzielona zgoda do czasu jej wycofania.

8. Ponadto informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:

a) żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych
b) sprostowania danych,
c_ żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
f) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych.

9. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystają z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od Spółek Grupy INFOR i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółki Grupy INFOR mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Spółki Grupy INFOR korzystają z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany – profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie, jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, które będą Państwo otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

12. Przez Spółki Grupy INFOR rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL S.A., szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://holding.infor.pl/.

13. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę bok@infor.pl.

14. Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia, po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Klienta.

§ 10
Zgody

1. Niezależnie od postanowień paragrafu poprzedzającego, przy składaniu zamówienia Usługobiorca ma możliwość wyrażenia zgód na przetwarzanie swoich danych.

2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jednakże może stanowić warunek świadczenia usługi nieodpłatnej.

3. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać swoją zgodę przesyłając wiadomość na adres e-mail usługodawcy: bok@infor.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

4. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

5. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od spółek z Grupy INFOR i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

Rozdział VI
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 11
Wymagania techniczne

Do zawarcia umowy niezbędne jest:

a) dysponowanie urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej.
b) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

§ 12
Dodatkowe informacje

1. Do rozwiązania umowy może dojść za porozumieniem stron.

2. Usługa nie jest objęta gwarancją ani nie wiążą się z nią usługi posprzedażne.

3. Miejsce spełnienia świadczenia określone jest w ofercie.

4. Klient nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

5. INFOR PL S.A. nie zapewnia usług posprzedażnych.

6. INFOR PL S.A. nie zapewnia możliwości skorzystania przez Klienta pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Jednakże, INFOR PL S.A. nie zapewnia możliwości skorzystania przez usługobiorców lub kupujących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8. Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

9. INFOR PL S.A. nie jest związana kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

10. Klient jest związany tą wersją Regulaminu, którą zaakceptował przy zawarciu umowy. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.02.2021 roku i stosuje się go do umów zawartych począwszy od tego dnia.