CZAS PRACY
PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA OD A DO Z

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Szanowni Państwo,

już 20 września 2021 odbędzie się kolejna edycja warsztatów „Czas pracy – praktyczne rozwiązania od A do Z”, które poprowadzi jeden z najlepszych ekspertów, Pan Piotr Wojciechowski. Warsztaty te będą odzwierciedlały aktualny stan prawny i w całości będą poparte konkretnymi przykładami i rozwiązaniami.

Podstawowym celem warsztatów jest zapoznanie Państwa z praktycznymi metodami stosowania przepisów o czasie pracy. Szkolenie prowadzone jest w chronologicznym porządku czynności związanych z zarządzaniem czasem pracy. Wspólnie z wykładowcą będą Państwo w pierwszej części poznawać zasady planowania czasu pracy (harmonogramy, grafiki, zapisy regulaminowe), a następnie w drugiej – dokonane zostaną rozliczenia przepracowanego czasu pracy na podstawie prawidłowo sporządzonej ewidencji czasu pracy.

W czasie warsztatów omówione również zostaną metody kontrolowania czasu pracy przez inspektorów pracy w celu zapoznania Państwa z możliwościami ustalania przez inspektora nieprawidłowości w zakresie gospodarowania czasem pracy. Praktycznej analizie poddane zostaną liczne przykłady wspólnie omawiane z Państwem, udzielone odpowiedzi na zadawane pytania w oparciu o specyfikę uwarunkowań Państwa organizacji.

Zapraszamy do udziału!

PROGRAM

09:00 - 15:00

Czas pracy - praktyczne rozwiązania od A do Z

 1. Planowanie czasu pracy
  • Właściwy dobór systemów i okresów rozliczeniowych do potrzeb określonego zakładu pracy
  • Wady i zalety 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych
  • Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie
  • Informowanie pracowników o obowiązującym harmonogramie czasu pracy i forma tej informacji
  • Zmiany w harmonogramie czasu pracy – zapisy regulaminowe umożliwiające zmiany na wniosek i bez wniosku pracownika
  • Okresy, na które tworzy się harmonogramy czasu pracy
  • Brak obowiązków sporządzania harmonogramów czasu pracy
  • Planowanie odpoczynku
  • Sposoby na nienaruszanie doby pracowniczej, zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy
  • Definicja dnia wolnego od pracy
  • Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy:
   • a) nowe zasady oznaczania dniówek roboczych
   • b) oznaczanie dni wolnych od pracy, zwolnienia od pracy, z oznaczeniem wymiaru i podstawy prawnej ich udzielenia
   • c) oznaczanie innych usprawiedliwionych nieobecnościach w pracy, ze wskazaniem wymiaru i tytułu ich udzielenia, nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy
 2. Rozliczanie czasu podróży służbowej, dyżuru i szkolenia
  • Rozliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia
  • Zaliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy
  • Czas przejazdów a czas pracy
  • Godziny nadliczbowe w podróży służbowej oraz podczas szkolenia
  • Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej
  • Rekompensowanie podróży służbowej – diety, wynagrodzenie i inne należności
 3. Zasady sporządzania prawidłowych zapisów z zakresu czasu pracy w praktyce na wybranych przykładach
  • Sporządzanie grafików, harmonogramów, rozkładów czasu pracy
  • Prawidłowe sporządzanie ewidencji czasu pracy
  • Sporządzanie zapisów obowiązującego układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i innych niezbędnych formularzy i druków z zakresu czasu pracy
 4. Zarządzanie pracą nadliczbową
  • Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych
  • Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy
  • Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy
  • Godziny nadliczbowe z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy – różnice pomiędzy interpretacją PIP i MPiPS i praktyczne ich konsekwencje
  • Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 5. Zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracy w sobotę, niedzielę i święto oraz w porze nocnej
  • Ustalanie normalnego wynagrodzenia za nadgodziny
  • Ustalanie wysokości dodatków za godziny nadliczbowe – 50% czy 100%?
  • Ustalanie dodatku za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia
  • Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy
  • Zasady rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy (sobota), tj. rekompensata godzinami i dniami, sposób wynagradzania za pracę w dniu wolnym (sobota)
  • Metody dostosowywania niedziel i świąt do organizacji czasu pracy
  • Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto
  • Rekompensowanie pracy w porze nocnej
  • Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej
  • Ograniczenia pracy w porze nocnej a praca zmianowa
  • Prawidłowe ustalanie pory nocnej
 6. Czas pracy kadry zarządzającej a praca w godzinach nadliczbowych
  • Kim są pracownicy zarządzający?
  • Kiedy zarządzającym należą się dodatki za nadgodziny – stanowisko PIP i SN
  • Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę?
 7. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy – jak jej uniknąć?
  • Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące wykroczenie
  • Osoby ponoszące odpowiedzialność
  • Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna

Piotr Wojciechowski Piotr Wojciechowski Adwokat, Ekspert prawa pracy

PRELEGENCI

CZAS PRACY – PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA OD A DO Z

Piotr Wojciechowski

Adwokat, Ekspert prawa pracy

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY