Dodatek osłonowy w 2024 r.

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Udział w szkoleniu zgodnie z aktualnym stanem prawnym oraz z uwzględnieniem przykładów wątpliwości z praktyki na temat m.in.:

 • wniosku i załączników do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego,
 • postępowania w przypadku złożenia wniosku po terminie,
 • ustalania dochodu uprawniającego do świadczenia, w tym dochodu opodatkowanego, nieopodatkowanego, z hektarów przeliczeniowych, z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem,
 • ustalania składu gospodarstwa domowego jednoosobowego i wieloosobowego,
 • „podstawowej” lub „podwyższonej” kwoty dodatku osłonowego,
 • zasady „złotówka za złotówkę”,
 • rozpatrywania wniosków kilku gospodarstw domowych spod jednego adresu zamieszkania, wniosku  z innego adresu niż adres źródła ciepła zgłoszony do CEEB,
 • występowania tej samej osoby w składzie kilku gospodarstw domowych,
 • wydawania i przekazywania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego,
 • wydawania różnych rodzajów decyzji w sprawach dodatku osłonowego w kontekście stanu faktycznego danej sprawy. 

Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • procedury postępowania w sprawie dodatku osłonowego od wniosku do wypłaty z uwzględnieniem wyjątków wymagających wydania decyzji,
 • osób uprawnionych do dodatku osłonowego; terminów złożenia wniosku, kryteriów przyznawania i wysokości świadczenia, wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, procedury przyznawania i wypłat dodatku osłonowego, zasady uzyskiwania, wykorzystania i rozliczenia dotacji.

Zdobycie wiedzy i umiejętności popartej przykładami praktycznych rozwiązań, które będą wykorzystywane przy przyznaniu i odmowie przyznania dodatku osłonowego.

Zmniejszenie ryzyka popełniania błędów i pomyłek z powodu nierozumienia czy niewłaściwego zastosowania obowiązujących przepisów.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości.

PROGRAM

09:00 - 13:00

Szczegółowy program:

 

I.      Zasady ustalania prawa do dodatku osłonowego i wysokości świadczenia. 

1.    Podstawa prawna.

2.    Krąg odbiorców dodatku osłonowego - obywatele polscy i cudzoziemcy.

3.    Warunki, od których zależy prawo do dodatku osłonowego dla cudzoziemców.

4.    Kryterium dochodowe w gospodarstwach domowych jedno i wieloosobowych  

5.    Pojęcie gospodarstwa domowego w sprawach dodatku osłonowego. 

6.    Ustalenie liczby osób w gospodarstwie domowym.

7.    Termin złożenia wniosku o dodatek a rok kalendarzowy na podstawie, którego ustala się dochód.

8.    Ustalanie dochodu z hektarów przeliczeniowych.

9.    Ustalanie dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem.

10.  „Podstawowe” wysokości dodatku osłonowego w zależności od dochodu na osobę i liczby osób w gospodarstwie domowym.

11. Kwota dodatku osłonowego według zasady „złotówka za złotówkę”.

12. „Podwyższony” dodatek osłonowy ze względu na  główne źródło ogrzewania gospodarstwa s domowego.

 

II. Postępowanie w sprawie przyznawania i wypłat dodatku osłonowego.

1.    Nieprzekraczalny termin na złożenie wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w 2024 r.

2.    Zakres danych, uzupełnianie i weryfikacja wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

3.    Data wpływu wniosku a termin przyznania i wypłaty dodatku osłonowego.

4.    Okres objęcia prawem do świadczenia w 2024 r. .

5.    Forma załatwienia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

6.    Przykład informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

7.    Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku, nienależnie pobrany dodatek osłonowy w drodze decyzji administracyjnej. Przykłady wymienionych rodzajów decyzji.

8.    Odpowiednie stosowanie przepisów art. 411 ust. 10j-10o oraz 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

9.    Odpowiednie stosowanie przepisów art. 23 ust. 12 i 13, art. 30 oraz art. 32 ust. 1-1d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

10. Zastosowanie przepisów KPA w procedurze przyznawania, odmowy, uchylania prawa, żądania zwrotu nienależnie pobranego dodatku osłonowego.   

11. Dodatek osłonowy a prawo do innych świadczeń.

 

III.  Finansowanie i koszty obsługi wypłat dodatków osłonowych.

 

IV. Podsumowanie szkolenia Końcowe pytania i odpowiedzi.

Barbara Matysik Barbara Matysik Ekspertka w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

PRELEGENCI

Barbara Matysik

Ekspertka w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

standard

495 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Domi

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MERYTORYCZNY

PATRON MEDIALNY