Anna Żurek

Anna Żurek

czynny biegły rewident, wieloletni praktyk w zakresie finansów i rachunkowości.

All Sessions by Anna Żurek

Rachunkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok. 27 lis 2023
10:00 - 16:00

Program:

 

1.  Podstawy prawne w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego za 2023.

 

2.  Zmiany w przepisach, mające wpływ na sporządzanie sprawozdania finansowego za 2023.

 

3.  Zamknięcie roku 2023:

 

a)  Harmonogram prac dotyczący zamknięcia ksiąg, sporządzania sprawozdania finansowego i publikacja sprawozdania finansowego.

 

b)  Uproszczenia w rachunkowości

 

c)  Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.

 

d)  Elektroniczna forma sprawozdania finansowego.

 

e)  Podpis elektroniczny pod sprawozdaniem finansowym.

 

f)  Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.

 

g)  Badanie rocznego sprawozdania finansowego.

 

h)  Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego.

 

i)   Publikacja rocznego sprawozdania finansowego

 

4.  Elementy sprawozdania finansowego za 2023 rok, najczęściej popełniane błędy:

 

a)  Wprowadzenie – jak należy wypełnić poszczególne pozycje w tym elemencie sprawozdania finansowego?

 

b)  Bilans – metody wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, najczęściej występujące nieprawidłowości.

 

c)  Rachunek zysków i strat – prezentacja przychodów, kosztów i podatku w rachunku zysków i strat, najczęściej występujące nieprawidłowości.

 

d)  Rachunek przepływów pieniężnych – najtrudniejszy element sprawozdania finansowego- konstrukcja i istota rachunku przepływów, co wykazujemy a czego nie wykazujemy w po-szczególnych pozycjach tego elementu sprawozdania, jakie informacje płyną z rachunku przepływów pieniężnych

 

e)  Zestawienie zmian w kapitale własnym – przykład sporządzenia

 

f)  Dodatkowe informacje i objaśnienia – elementy jakie powinien zawierać ten element sprawozdania finansowego

 

g)  Korekta retrospektywna w sprawozdaniu finansowym

 

5.  Inwentaryzacja – sposoby przeprowadzania i dokumentowania procesu inwentaryzacji

 

a)  Terminy przeprowadzenia

 

b)  Metody inwentaryzacji

 

c)  Rozliczenie inwentaryzacji

 

d)  Praktyczne wskazówki dotyczące przeprowadzenia i udokumentowania inwentaryzacji

 

6.  Podatek odroczony w sprawozdaniu finansowym

 

a)  Przyczyny wykazywania podatku odroczonego

 

b)  Regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na tle regulacji bilansowych

 

c)  Różnice trwałe oraz przejściowe w podatku odroczonym

 

d)  Metody weryfikacji poprawności ustalonego podatku odroczonego

 

e)  Prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym

 

7.  Środki trwałe w księgach rachunkowych:

 

a)      Wycena wartości bilansowej środków trwałych:

 

   Wartość początkowa środka trwałego

   Ewidencja bilansowa środków trwałych

   Przyjęcie środka trwałego do użytkowania

   Nakłady ponoszone po dacie przyjęcia środka trwałego

   Remonty, modernizacje oraz ulepszenia

   Ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego – odsetki od kredytu inwestycyjnego, skorygowana cena nabycia

 

b)  Amortyzacja środków trwałych

 

   Tabela amortyzacyjna zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych i ich wpływ na optymalizację obciążeń podatkowych

   Okres użyteczności ekonomicznej środków trwałych, metody amortyzacji, weryfikacja okresu użyteczności

   Stawka amortyzacyjna a okres użytkowania

   Wpływ przyjętych rozwiązań w zakresie amortyzacji na podatek odroczony

 

8.  Leasing w księgach rachunkowych Krajowy Standard Rachunkowości nr 5

 

a)  Leasing finansowy oraz operacyjny – różnice

 

b)  Podział raty leasingowej na część kapitałową oraz odsetkową

 

c)  Amortyzacja środków trwałych w leasingu

 

d)  Przekształcanie leasingu w związku z utratą prawa do zwolnienia

 

e)  Prezentacja i ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym

 

9.  Kontrakty długoterminowe – czym są i jakie są skutki ich rozliczania

 

10. Czym jest badanie sprawozdania finansowego, wybór biegłego rewidenta i sprawozdanie z badania

 

11. Przygotowywane nowe standardy - prace Komitetu Standardów Rachunkowości

 

12. Dyskusja i zakończenie.