Anna Kopyść

Anna Kopyść

redaktor merytoryczny, Rachunkowość Budżetowa

Redaktor merytoryczny działu prawa pracy dwutygodnika „Rachunkowość budżetowa”. Wykładowca z bogatą praktyką zawodową w dziedzinie zagadnień kadrowo-płacowych. Zajęcia prowadzi w formie warsztatowej, kładąc nacisk na praktyczne rozwiązywanie problemów, analizę przypadków i aktywność uczestników. Autorka i doświadczony redaktor publikacji z zakresu oświaty, płac, zasiłków, ubezpieczeń społecznych i zfśs. W codziennej pracy udziela wielu porad i rozwiązuje problemy pojawiające się w związku z czynną obsługą jednostek.

All Sessions by Anna Kopyść

Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników instytucji kultury 16 maj 2022
09:00 - 14:00

Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników instytucji kultury

Program:

 1. Wynagrodzenie zasadnicze i zasady ustalania
 • przepisy regulujące płace pracowników instytucji kultury
 • definicja pracownika zarządzającego i świadczenia mu przysługujące
 • prawo do minimalnego wynagrodzenia
 • uzupełnianie puli minimalnego wynagrodzenia innymi składnikami pensji
 • zapisy w umowie o pracę o przysługującym wynagrodzeniu

 

 1. Problematyka wypłaty dodatku za wysługę lat
 • okresy uprawniające do nabycia dodatku
 • dokumentowanie wyższego stażu w trakcie zatrudnienia a obowiązek wyrównania
 • wliczanie dodatku do pierwszej nabytej nagrody jubileuszowej
 • dodatek stażowy za czas absencji chorobowej i urlopów związanych z rodzicielstwem

 

 1. Ekwiwalent pieniężny za używanie własnych narzędzi
 • zawieranie umowy o używanie
 • przykłady umów
 • określanie wysokości ekwiwalentu
 • termin wypłaty i sposób rozliczania

 

 1. Zasady przyznawania i ustalania wysokości dodatku funkcyjnego

 

 1. Wypłata dodatku specjalnego
 • dodatek w podstawie świadczeń chorobowych
 • dodatek w podstawie średniej urlopowej i nagrody jubileuszowej

 

 1. Wypłata nagród jubileuszowych
 • składniki wliczane do podstawy
 • termin wypłaty
 • uzyskanie prawa do wyższej nagrody po dostarczeniu dodatkowych dokumentów
 • rozliczenie składkowo-podatkowe nagrody

 

 1. Premie i nagrody wypłacane w instytucjach kultury
 • uwzględnianie premii i nagród w podstawie świadczeń chorobowych
 • premie i nagrody w podstawie średniej urlopowej i nagród jubileuszowych

 

 1. Odprawy emerytalno-rentowe
 • składniki wliczane do podstawy
 • termin wypłaty odprawy
 • rozliczenie składkowo-podatkowe

 

 1. Rozliczanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i za pracę w niedziele i święta
 2. Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby, innych nieobecności niepłatnych, rozpoczęcia lub zakończenia pracy w trakcie miesiąca
 3. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego, w tym średniej za urlop wypoczynkowy

 

 1. Potrącenia z wynagrodzeń
 • potrącenia dobrowolne, np. ZFM, PKZP czy składka związkowa
 • potrącenia alimentacyjne
 • potrącenia niealimentacyjne
 • zbieg egzekucji

 

 1. Zasady rozliczania pensji po przekroczeniu górnej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe
 2. Stosowanie kosztów autorskich
 3. Umowy cywilnoprawne w instytucjach kultury

Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników samorządowych. 21 lut 2022
09:00 - 14:00

Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników samorządowych.

Program:

 1. Nowe rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych.
 • Uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzeń.
 • Zmiany w katalogu stanowisk i zaszeregowań.
 • Wpływ zmian na zapisy w regulaminach wynagradzania.
 1. Wynagrodzenie zasadnicze, a dodatek stażowy.
 • Prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Uzupełnianie puli minimalnego wynagrodzenia innymi składnikami pensji.
 • Zapisy w umowie o pracę o przysługującym wynagrodzeniu.
 1. Problematyka wypłaty dodatku za wysługę lat.
 • Okresy uprawniające do nabycia dodatku.
 • Dokumentowanie wyższego stażu w trakcie zatrudnienia, a obowiązek wyrównania y wliczanie dodatku do pierwszej nabytej nagrody jubileuszowej.
 • Dodatek stażowy za czas absencji chorobowej i urlopów związanych z rodzicielstwem.
 1. Dodatek terenowy dla pracownika socjalnego – nowa wysokość oraz zasady naliczania.
 2. Zasady przyznawania i ustalania wysokości dodatku funkcyjnego.
 3. Wypłata dodatku specjalnego.
 • Dodatek w podstawie świadczeń chorobowych.
 • Dodatek w podstawie średniej urlopowej, nagrody jubileuszowej i trzynastki.
 1. Wypłata nagród jubileuszowych.
 • Składniki wliczane do podstawy.
 • Termin wypłaty.
 • Uzyskanie prawa do wyższej nagrody po dostarczeniu dodatkowych dokumentów y rozliczenie składkowo-podatkowe nagrody.
 1. Premie i nagrody wypłacane w jednostkach pomocy społecznej.
 • Uwzględnianie premii i nagród w podstawie świadczeń chorobowych.
 • Premie i nagrody w podstawie średniej urlopowej, nagród jubileuszowych i trzynastki.
 1. Odprawy emerytalno-rentowe.
 • Składniki wliczane do podstawy.
 • Termin wypłaty odprawy.
 • Rozliczenie składkowo-podatkowe
 1. Zasady naliczania trzynastki.
 • Ustalanie okresu uprawniającego.
 • Przypadki, kiedy prawo do trzynastki przysługuje bezwarunkowo.
 • Nabycie prawa do trzynastki, której podstawa wynosi 0 zł.
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru trzynastki.
 • Dodatek stażowy w części przypadającej na okres absencji chorobowej.
 • Uzupełnienie trzynastki przed włączeniem jej do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego/zasiłku.
 1. Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby, innych nieobecności niepłatnych, rozpoczęcia lub zakończenia pracy w trakcie miesiąca.
 2. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego, w tym średniej za urlop wypoczynkowy.
 3. Potrącenia z wynagrodzeń.
 • Potrącenia dobrowolne, np. ZFM, PKPP czy składka związkowa.
 • Potrącenia alimentacyjne
 • Potrącenia niealimentacyjne
 • Zbieg egzekucji

Świadczenia przysługujące nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi. 21 cze 2022
09:00 - 14:00

Świadczenia przysługujące nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi.

Różnorodność świadczeń przysługujących pracownikom oświaty wymaga szerszego omówienie. Ostatnia część cyklu „Akademii oświaty” poświęcona jest omówieniu krok po kroku poszczególnych elementów wynagrodzeń oraz pozostałych świadczeń przysługujących nauczycielom oraz pracownikom administracji o obsługi z uwzględnieniem specyfiki zatrudnienia w jednostkach oświatowych.

 

 1. Świadczenia nauczycielskie
 • Wynagrodzenie zasadnicze.
 • Dodatek za wysługę lat.
 • Dodatki funkcyjne.
 • Dodatek motywacyjny.
 • Dodatki za warunki pracy.
 • Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.
 • Wynagrodzenie za dni wolne od pracy.
 • Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
 • Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw.
 • Dodatki socjalne.
 • Świadczenie urlopowe.
 • Świadczenia zdrowotne.
 • Wynagrodzenie urlopowe.
 • Wynagrodzenie za płatny dzień wolny od pracy.
 1. Świadczenia dla pracowników administracji o obsługi.
 • Wynagrodzenie zasadnicze.
 • Dodatek za wysługę lat.
 • Dodatek funkcyjny.
 • Dodatek specjalny.
 • Nagroda jubileuszowa.
 • Odprawa emerytalno-rentowa.
 • Odprawa z przyczyn niedotyczących pracownika.
 • Wynagrodzenie urlopowe.
 • Wynagrodzenie za płatny dzień wolny od pracy.
 • Trzynastka.

Praktyka naliczania płac i wypłata zasiłków w oświacie. 19 maj 2022
09:00 - 14:00

Praktyka naliczania płac i wypłata zasiłków w oświacie.

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny, funkcyjny, za wychowawstwo, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, nagrody, dodatek wyrównawczy, za czas nieprzepracowany? I jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową, urlop dla poratowania zdrowia? Jak sporządzić listę płac dla pracownika, który przekracza górny pułap składek emerytalno-rentowych? To jedne z wielu aspektów szkolenia będącego czwartą częścią „Akademii oświaty”, w którym w sposób praktyczny zostaną przybliżone zasady naliczania wynagrodzeń i zasiłków dla pracowników oświaty.

 

 1. Problematyka wypłaty składników wynagrodzeń przysługujących nauczycielowi.
 • Wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wypłacane z góry.
 • Dodatek stażowy nauczyciela do pełnego wymiaru pensum – zatrudnienie w dwóch jednostkach.
 • Dodatek stażowy za czas choroby – ujęcie składkowo-podatkowe.
 • Dodatek stażowy za czas choroby w ZUS RPA.
 • Dodatek stażowy w podstawie trzynastki.
 • Dodatek funkcyjny nauczyciela (z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej, opiekuna stażu, doradcy metodycznego, wychowawstwa.
 • Dodatek funkcyjny do określonego terminu, a podstawa zasiłku.
 • Dodatek motywacyjny do określonego terminu, a podstawa zasiłku.
 • Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych – problematyka.
 • Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.
 • Termin wypłaty.
 • Stawka za godzinę, a łączone pensum.
 • Zasady wprowadzania zmian w wysokości pensum.
 • Wypłata wynagrodzenia za „godziny unijne”.
 • Godziny unijne w podstawie trzynastki – stanowisko MEN.
 • Godziny unijne w podstawie zasiłku – stanowisko ZUS.
 • Rozliczenie składkowo-podatkowe listy płac w przykładach, w tym: stosowanie kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej.
 • Obliczanie kwoty netto niskiego wynagrodzenia pracownika – składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki.
 • Termin wypłaty „z góry”, a zwolnienie lekarskie, urlop bezpłatny.
 • Umowa zakończona w trakcie miesiąca, a rozliczenie nadpłaconej pensji.
 • Nagroda jubileuszowa nauczyciela – termin wypłaty, ustalanie wysokości.
 • Trzynastka nauczyciela – problematyka ustalania prawa i definicja przepracowania.
 • Obliczanie trzynastki.
 • Wliczanie składników.
 • Uzupełnianie trzynastki.
 • Trzynastka w ZUS RPA.
 • Nagroda dla nauczyciela, a podstawa trzynastki, zasiłków.
 • Wypłata dodatków socjalnych.
 • Jednorazowy dodatek uzupełniający.
 1. Długotrwałe zwolnienie lekarskie nauczyciela, a termin wypłaty z góry – przykłady rozliczeń pensji.
 2. Podstawa składek osób na urlopach wychowawczych.
 3. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.
 • Zmniejszanie wynagrodzenia za czas choroby pracownika.
 • Zmniejszanie wynagrodzenia za czas innej nieobecności pracownika lub rozpoczęcia/zakończenia umowy w trakcie miesiąca.
 • Zmniejszanie wynagrodzenia za czas choroby i innych nieobecności.
 • Zmniejszanie wynagrodzenia niepełnoetatowca.
 • Wynagrodzenie za jeden dzień pracy w razie choroby przez pozostałe 30 dni.
 • Wynagrodzenie, gdy pracownik nie przepracował żadnego dnia.
 • Zmniejszanie wynagrodzenia w przypadku otrzymywania dodatkowych składników.
 • Ustalanie wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy pracownik z powodu choroby przepracował tylko część miesiąca, ale jednocześnie wypracował obowiązujący go w tym miesiącu pełny wymiar czasu pracy.
 • Wartość ujemna wynagrodzenia w przypadku choroby pracownika i zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca.
 1. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop w przykładach.
 • Termin wypłaty.
 • Ustalanie średniej urlopowej.
 • Urlop uzupełniający
 1. Rozliczanie zwolnień lekarskich pracownika i zleceniobiorcy.
 • Pracodawcy uprawnieni do wypłaty świadczeń chorobowych.
 • Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku.
 • Zasiłek po urlopie dla poratowania zdrowia.
 • Wynagrodzenie chorobowe.
 • Choroba przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych.
 • Choroba w następnym miesiącu po miesiącu zatrudnienia.
 • Choroba w miesiącu zatrudnienia.
 • Wyłączenia niepełnych miesięcy.
 • Podstawa zasiłku kontynuowana.
 • Zmiana wymiaru etatu.
 • Dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu, a podstawa wymiaru zasiłków.
 • Reguły ustalania podstawy wymiaru zasiłku zleceniobiorców.
 • Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.
 • Podwyższenie zasiłku.
 • Osoby uprawnione do podwyższenia.
 • Kiedy przysługuje podwyższenie.
 • Jak ustalać kwotę podwyższenia.
 • Podwyższenie jako podstawa wymiaru składek.
 • Obliczanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego – komunikat ZUS.
 • Zmiany w zasiłku opiekuńczym.
 • Świadczenie rehabilitacyjne nauczyciela.
 1. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków – wybrane aspekty.
 2. Przekroczenie progu podatkowego i składek emerytalno-rentowych.
 • Graniczna kwota dotycząca składki emerytalnej i rentowej.
 • Dwa zakłady pracy i przekroczenie granicy składek.
 • Zastosowanie skali w danym zakładzie pracy.
 • Preferencyjne zasady opodatkowania. Kwota wolna od podatku.
 • Obliczanie dochodu narastająco od początku roku.
 • Skala a dochody z umów zlecenia i o dzieło.

 

ZFŚS w oświacie. 21 mar 2022
09:00 - 14:00

ZFŚS w oświacie.

Część trzecia „Akademii oświaty” poświęcona jest zagadnieniom związanym z prowadzeniem funduszu socjalnego dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Naliczanie odpisu dla pracowników i obsługi, jego korekta, a także prawidłowe zasady przyznawania świadczeń oraz ustalania sytuacji socjalnej to jedne z wielu zagadnień poruszonych podczas tej części szkolenia.

 

 1. Podstawy prawne ZFŚS w oświacie, w tym w Karcie Nauczyciela.
 2. Obliczanie odpisów:
 • Za nauczycieli.
 • Za nauczycieli – emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
 • Za pracowników niebędących nauczycielami.
 • Ustalanie przeciętnego zatrudnienia do celów odpisu (kogo ujmujemy, a kogo nie wolno ująć, w tym pracownik na urlopie bezpłatnym – wyjaśnienia ministerstwa i PIP).
 • Metody ustalania przeciętnego zatrudnienia.
 • Korekta odpisu
 1. Kryteria udzielania pomocy socjalnej.
 • Prawidłowe ustalanie sytuacji socjalnej.
 • Dochody i przysporzenia podlegające badaniu.
 • Zasięg informacji, których może żądać pracodawca.
 • Rozdzielność majątkowa, a badanie dochodu.
 • Dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych w kontekście RODO.
 • Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, i przykładowe zapisy w regulaminie.
 1. Rodzaje i zasady przyznawania świadczeń ze ZFŚS.
 • Uprawnieni do korzystania ze ZFŚS.
 • Problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, pracowników na urlopach oraz emerytów.
 • Definicja członka rodziny.
 • Możliwość modyfikowania uprawnień (zawężanie i rozszerzanie grona uprawionych).
 • Uprawnienia dla małżonków zatrudnionych w tej samej jednostce.
 • Rozdzielność majątkowa, a uprawnienia do świadczeń i obowiązki.
 • Zasady korzystania ze świadczeń przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach.
 • Problematyka konkubinatu przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem.
 • Rodzaje dopuszczalnych wydatków ze ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie.
 • Zapomogi (zwykłe, losowe i długotrwała choroba) – warunki przyznania i obowiązkowa dokumentacja.
 • Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna, imprezy integracyjne.
 • Wczasy i wycieczki (krajowe i zagraniczne) indywidualne i grupowe – w tym praktyczne sposoby dofinansowania oraz rozliczenie wczasów i wycieczek – na przykładach.
 • Problematyka tzw. „wczasów pod gruszą” – czy może być wymów urlopu?
 • Sposoby dofinansowania biletów do kina, teatru, na basen, karnetów na zajęcia sportowo-rekreacyjne.
 • Paczki dla dzieci i dorosłych, bony, talony, karty podarunkowe.
 • Dofinansowanie do pobytu dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach, niani.
 • Pożyczka mieszkaniowa.
 1. Prawidłowe administrowanie ZFŚS.
 • Kto podpisuje decyzje ze ZFŚS dla dyrektora. Brak informacji o wysokości emerytury.
 • Uzupełnianie etatu, a odpis i wypłata świadczeń.
 • Świadczenie urlopowe dla nauczycieli.
 • ZFŚS a likwidacja szkoły.
 1. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń.
 • Prawidłowe przyznawanie świadczeń, a zwolnienie, że składek ZUS.
 • Świadczenia dla pracowników. Świadczenia dla emerytów i rencistów.
 • Zapomogi losowe i w związku z długotrwałą chorobą lub śmiercią.
 • Świadczenia w związku z pobytem dzieci w przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych.
 • Dopłaty do wypoczynku dla dzieci do lat 18.
 • Wycieczki i integracja.
 • Pracownicy do lat 26.
 1. ZFŚS a zgodność z RODO.
 2. Tworzenie i modyfikacja regulaminu ZFŚS.
 3. Odpowiedzialność za niewykonywanie przepisów dotyczących ZFŚS.

Kadry w oświacie – od zatrudnienia do rozwiązania umowy. 15 lut 2022
09:00 - 14:00

Kadry w oświacie – od zatrudnienia do rozwiązania umowy.

Zasady zatrudniania i przenoszenia pracowników oświatowych – nauczycieli i pracowników samorządowych, uprawnienia pracownicze w trakcie trwania stosunku pracy, tj. czas pracy, urlopy dla poratowania zdrowia, uprawnienia emerytalne oraz zasady zwalniania (wygaśnięcia, czy też rozwiązania stosunku pracy) to jedne z ważniejszych aspektów dotyczących zarządzania kadrami w oświacie. Szkolenie będące drugą częścią cyklu „Akademii oświaty” w praktyczny sposób ujmuje najważniejsze zasady związane z prowadzeniem kadr w jednostce oświatowej.

 

 1. Dokumentacja niezbędna do zatrudnienia nauczyciela.
 2. Ocena wymagań kwalifikacyjnych i procedura zatrudnienia bez spełnienia wymagań kwalifikacyjnych.
 3. Możliwość zatrudnienia bez przygotowania pedagogicznego.
 • Zawarcie umowy o pracę z nauczycielem.
 • Umowa na czas określony, limit zawarcia takiej umowy i wyjątki od obowiązku stosowania limitu.
 • Umowa na czas nieokreślony.
 • Mianowanie umowa na czas zastępstwo.
 • Przykładowe wzory umów.
 1. Awans zawodowy nauczyciela.
 2. Czas pracy nauczyciela, w tym proponowane zmiany do Karty Nauczyciela.
 3. Urlopy i zwolnienia od pracy nauczyciela.
 4. Urlop dla poratowania zdrowia.
 5. Uprawnienia rodzicielskie nauczyciela.
 6. BHP pracowników oświaty.
 • Obliczanie wymiaru pensum nauczyciela i zmiany w trakcie roku szkolnego.
 • Ustalanie limitu godzin ponadwymiarowych.
 • Obliczanie stawki za godzinę ponadwymiarową.
 • Wysokość stawki za godzinę doraźnych zastępstw.
 • Termin wypłaty za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.
 • Przykłady dokumentacji godziny ponadwymiarowe za rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, przerwy świąteczne, dni egzaminów ośmioklasisty i matury.
 • Ustalanie stażu pracy do wypłaty dodatku za wysługę lat.
 • Okresy wliczane do pracowniczego stażu pracy.
 • Terminy wzrostu dodatku stażowego.
 • Uzupełnienie dokumentacji stażowej pracownika, a wzrost dodatku.
 • Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem.
 • Uprawnienia emerytalne nauczycieli.
 • Przeniesienie nauczyciela do innej placówki.
 • Stosunek pracy pracownika administracji i obsługi.
 • Zawieranie umów o pracę.
 • Weryfikacja wymaganych kwalifikacji.
 • Przykładowe wzory umów i angaży.

Wynagrodzenia nauczycieli w praktyce w świetle najnowszych zmian. 19 sty 2020
09:00 - 14:00

Wynagrodzenia nauczycieli w praktyce w świetle najnowszych zmian.

Początek 2022 r. to szereg zmian w polskim prawie pracy, ubezpieczeniach i podatkach związanych z wprowadzeniem „Polskiego Ładu”. Nowe przepisy istotnie wpływają na zasady naliczania płac pracowników. Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela oraz w Kodeksie pracy odnośnie do wprowadzenia możliwości świadczenia pracy zdalnej budzą wiele pytań i wątpliwości. Niniejsze szkolenie rozpoczynające cykl „Akademii oświaty” podsumowuje modyfikacje przepisów w kontekście naliczania płac w oświacie i w sposób praktyczny ilustruje zasady rozliczeń pracowników.

 

 1. Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2022 r.
 2. Proponowane zmiany w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy.
 3. Omówienie zmian w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w kontekście zatrudniania pracowników administracji i obsługi.
 4. Likwidacja odliczenia od podatku/zaliczki składki zdrowotnej.
 • Zmiana treści listy płac w 2022 r. i informacji PIT-11 za 2022 r.
 • Przykładowe rozliczenia listy płac nauczycieli oraz administracji i obsługi z uwzględnieniem dwóch terminów wypłat – z góry i z dołu.
 1. Nowa skala podatkowa i jej wpływ na obliczanie zaliczek przez płatnika.
 • Nowa kwota wolna od podatku.
 • Kwota zmniejszająca podatek rocznie i miesięcznie u pracownika.
 • Podwyższenie progu podatkowego.
 • Zmiany w obliczaniu zaliczek pracowników, w tym z tytułu preferencyjnego opodatkowania.
 • Rezygnacja pracownika z podstawowych kosztów uzyskania przychodu.
 • Doprecyzowanie zasad obliczenia zaliczki na wniosek pracownika oddelegowanego.
 • Obniżenie składki zdrowotnej – na nowych zasadach.
 • Zmiany w składanych przez pracownika oświadczeniach.
 1. Zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika.
 2. Nowe ulgi i zwolnienia stosowane przez Płatnika.
 • Ulga na powrót”.
 • Ulga Rodzina 4+.
 • Ulga dla pracujących – uprawnionych do emerytury.
 • Oświadczenia, limity, zbieg ulg, dokumentowanie w PIT-11.
 • Ulga dla pracowników – „dla klasy średniej” – limit roczny i miesięczny, zasady stosowania ulgi przez pracodawcę, liczne przykłady listy płac powiązane z rozliczeniem rocznym.
 • Umowa cywilnoprawna z własnym pracownikiem, a „ulga dla klasy średniej”.
 • Pozostałe zmiany w zwolnieniach: odszkodowania, stypendia, odsetki od należności nieopodatkowanych.
 1. Zmiany związane z rozliczeniem rocznym PIT.
 • Zmiany zasad wspólnego opodatkowania małżonków.
 • Likwidacja preferencyjnego opodatkowania samotnego rodzica z dzieckiem.
 • Nowa ulga na dziecko dla rodzica samotnie wychowującego dzieci.
 • Zmiany w uldze prorodzinnej.
 • Nowa ulga w PIT – dla członków związków zawodowych.
 • Zmiana dotycząca właściwości urzędu skarbowego, do którego składane jest roczne zeznanie podatkowe.
 1. Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa od 1 stycznia 2022 r.
 • Nowe wyłączenia prawa do zasiłków.
 • Wyższy zasiłek za okres pobytu w szpitalu.
 • Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku.
 • Prostsze zasady ustalania okresu zasiłkowego.
 • Krótszy okres zasiłku po ustaniu ubezpieczenia.
 • Zagadnienia stałe: obliczanie wynagrodzenia urlopowego, rozliczanie wynagrodzenia za część miesiąca, potrącenia dobrowolne i obowiązkowe z listy płac.

 

Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników pomocy społecznej 23 wrz 2021
09:00 - 14:00

Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników pomocy społecznej

Program:

 

 1. Rozliczanie wynagrodzeń w 2022 r. – skutki Polskiego Ładu
 • lista płac z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej
 • lista płac z odroczonym terminem płatności zaliczki
 • dwie listy płac w miesiącu
 • nowe ulgi dla pracowników (ulga dla seniora, powracającego z zagranicy i rodzin 4+)
 • omówienie zmian obowiązujących od 1 lipca 2022 r., w tym likwidacja ulg, zwolnienie zasiłku macierzyńskiego z podatku oraz obniżenie stawki procentowej podatku
 • omówienie zmian obowiązujących od 1 sierpnia 2022 r. w Kodeksie pracy z uwzględnieniem specyfiki zatrudniania i wynagradzania pracowników pomocy społecznej

 

 1. Wynagrodzenie zasadnicze i zasady ustalania
 • rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
 • prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • uzupełnianie puli minimalnego wynagrodzenia innymi składnikami pensji
 • zapisy w umowie o pracę o przysługującym wynagrodzeniu

 

 1. Problematyka wypłaty dodatku za wysługę lat
 • okresy uprawniające do nabycia dodatku
 • zasady uwzględniania i dokumentowania pracy na roli
 • dokumentowanie wyższego stażu w trakcie zatrudnienia a obowiązek wyrównania
 • wliczanie dodatku do pierwszej nabytej nagrody jubileuszowej
 • dodatek stażowy za czas absencji chorobowej i urlopów związanych z rodzicielstwem

 

 1. Wypłata nagród jubileuszowych
 • składniki wliczane do podstawy
 • termin wypłaty
 • uzyskanie prawa do wyższej nagrody po dostarczeniu dodatkowych dokumentów
 • rozliczenie składkowo-podatkowe nagrody

 

 1. Omówienie zasad wynagradzania niektórych pracowników pomocy społecznej
 • dodatek terenowy dla pracownika socjalnego
 • wynagradzanie pielęgniarek zatrudnianych w domach pomocy społecznej
 • wynagradzanie opiekunów pomocy społecznej

 

 1. Zasady przyznawania i ustalania wysokości dodatku funkcyjnego

 

 1. Wypłata dodatku specjalnego
 • dodatek w podstawie świadczeń chorobowych
 • dodatek w podstawie średniej urlopowej, nagrody jubileuszowej i trzynastki

 

 1. Premie i nagrody wypłacane w jednostkach pomocy społecznej
 • uwzględnianie premii i nagród w podstawie świadczeń chorobowych
 • premie i nagrody w podstawie średniej urlopowej, nagród jubileuszowych i trzynastki

 

 1. Odprawy emerytalno-rentowe
 • składniki wliczane do podstawy
 • termin wypłaty odprawy
 • rozliczenie składkowo-podatkowe

 

 1. Zasady naliczania trzynastki
 • ustalanie okresu uprawniającego
 • przypadki, kiedy prawo do trzynastki przysługuje bezwarunkowo
 • nabycie prawa do trzynastki, której podstawa wynosi 0 zł
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru trzynastki
 • dodatek stażowy w części przypadającej na okres absencji chorobowej
 • uzupełnienie trzynastki przed włączeniem jej do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego/zasiłku

 

 1. Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby, innych nieobecności niepłatnych, rozpoczęcia lub zakończenia pracy w trakcie miesiąca

 

 1. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego, w tym średniej za urlop wypoczynkowy

 

 1. Potrącenia z wynagrodzeń
 • potrącenia dobrowolne, np. ZFM, PKZP czy składka związkowa
 • potrącenia alimentacyjne
 • potrącenia niealimentacyjne
 • zbieg egzekucji

 

 1. Zasady rozliczania pensji po przekroczeniu górnej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i progu podatkowego

 

 

Obowiązki kadrowo-płacowe na początku roku szkolnego – praktyczne aspekty 26 sie 2021
09:00 - 14:00

Obowiązki kadrowo-płacowe na początku roku szkolnego – praktyczne aspekty

 • Weryfikacja kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia nauczyciela
 • Ustalanie warunków zatrudnienia, w tym obliczanie pensum łączonego dla nauczycieli
 • Nawiązywanie umów na czas określony, nieokreślony, zastępstwo i przez mianowanie – przykłady dokumentacji
 • Stawki wynagrodzeń obowiązujące na początku roku szkolnego
 • Ustalanie wysokości dodatków do wynagrodzeń, w tym funkcyjne, motywacyjny, za warunki pracy
 • Wypłata nagród jubileuszowych na przełomie roku szkolnego
 • Urlop uzupełniający lub zaległy urlop wypoczynkowy dla nauczyciela powracającego z długiej nieobecności
 • Wypłata jednorazowego świadczenia na start
 • Przykłady rozliczeń wynagrodzeń na liście płac
  • ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
  • rozliczenie składkowo-podatkowe kilku list płac w miesiącu
  • zasady dokonywania potrąceń na liście płac

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie 20-minutowe przerwy.

Wynagrodzenia dla nauczycieli w praktyce w świetle najnowszych zmian 20 maj 2021
09:00 - 12:30

Wynagrodzenia dla nauczycieli w praktyce w świetle najnowszych zmian

 • Wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wypłacane z góry
  • Dodatek stażowy nauczyciela a pełny wymiar pensum – zatrudnienie w dwóch jednostkach
  • Dodatek stażowy za czas choroby – ujęcie składkowo-podatkowe
  • Dodatek stażowy za czas choroby w ZUS RPA
  • Dodatek stażowy w podstawie trzynastki
  • Dodatek funkcyjny nauczyciela (z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej, opiekuna stażu, doradcy metodycznego i wychowawstwa)
  • Dodatki funkcyjny i motywacyjny a podstawa świadczeń chorobowych
 • Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
  • Stawka za godzinę a łączone pensum
  • Zasady wprowadzania zmian w wysokości pensum
  • Termin wypłaty
 • Wypłata wynagrodzenia za „godziny unijne”
  • „Godziny unijne” w podstawie trzynastki – stanowisko MEN
  • „Godziny unijne” w podstawie zasiłku – stanowisko ZUS
 • PPK w oświacie
  • Wysokość wpłat do PPK
  • Obliczanie podstawy, od której naliczamy PPK
  • Obliczanie na liście płac wysokości wpłat podstawowych na PPK
  • Kiedy wpłata finansowana przez pracodawcę stanowi przychód dla pracownika?
  • PPK w raportach ZUS
 • Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
  • Zmniejszanie wynagrodzenia za czas choroby nauczyciela
  • Zmniejszanie wynagrodzenia za czas innej nieobecności nauczyciela
  • Zmniejszanie wynagrodzenia za czas rozpoczęcia lub zakończenia umowy w trakcie miesiąca
  • Zmniejszanie wynagrodzenia za czas choroby i innych nieobecności
  • Zmniejszanie wynagrodzenia niepełnoetatowca
  • Wynagrodzenie za jeden dzień pracy w razie choroby przez pozostałe 30 dni
  • Zmniejszanie wynagrodzenia w przypadku otrzymywania dodatkowych składników
  • Ustalanie wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy pracownik z powodu choroby przepracował tylko część miesiąca, ale jednocześnie wypracował obowiązujący go w tym miesiącu pełny wymiar czasu pracy
  • Wartość ujemna wynagrodzenia w przypadku choroby pracownika i zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop w przykładach
  • Obliczanie średniej urlopowej
  • Zasady ustalania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
  • Urlop uzupełniający
 • Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków
  • Kwoty wolne od potrąceń
  • Obliczanie dopuszczalnych kwot potrącenia
  • Potrącenia dobrowolne
  • Obowiązki wobec organów egzekucyjnych

W trakcie szkolenia przewidujemy 20-minutową przerwę.