Barbara Matysik

Barbara Matysik

Ekspertka w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Ekspertka w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, autorka odpowiedzi na ponad 4 tysiące pytań w przedmiocie udzielania świadczeń o charakterze socjalnym dostępnych w ogólnopolskim systemie informacji prawnej. Przede wszystkim praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Specjalizuje się w stosowaniu prawa w praktyce, zwłaszcza rozwiązywaniu „trudnych przypadków”. Od ponad 12 lat prowadzi szkolenia i konsultacje merytoryczne dla kadr administracji samorządowej, w szczególności pomocy społecznej.

All Sessions by Barbara Matysik

Dodatek osłonowy w 2024 r. 11 mar 2024
09:00 - 13:00

Szczegółowy program:

 

I.      Zasady ustalania prawa do dodatku osłonowego i wysokości świadczenia. 

1.    Podstawa prawna.

2.    Krąg odbiorców dodatku osłonowego - obywatele polscy i cudzoziemcy.

3.    Warunki, od których zależy prawo do dodatku osłonowego dla cudzoziemców.

4.    Kryterium dochodowe w gospodarstwach domowych jedno i wieloosobowych  

5.    Pojęcie gospodarstwa domowego w sprawach dodatku osłonowego. 

6.    Ustalenie liczby osób w gospodarstwie domowym.

7.    Termin złożenia wniosku o dodatek a rok kalendarzowy na podstawie, którego ustala się dochód.

8.    Ustalanie dochodu z hektarów przeliczeniowych.

9.    Ustalanie dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem.

10.  „Podstawowe” wysokości dodatku osłonowego w zależności od dochodu na osobę i liczby osób w gospodarstwie domowym.

11. Kwota dodatku osłonowego według zasady „złotówka za złotówkę”.

12. „Podwyższony” dodatek osłonowy ze względu na  główne źródło ogrzewania gospodarstwa s domowego.

 

II. Postępowanie w sprawie przyznawania i wypłat dodatku osłonowego.

1.    Nieprzekraczalny termin na złożenie wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w 2024 r.

2.    Zakres danych, uzupełnianie i weryfikacja wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

3.    Data wpływu wniosku a termin przyznania i wypłaty dodatku osłonowego.

4.    Okres objęcia prawem do świadczenia w 2024 r. .

5.    Forma załatwienia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

6.    Przykład informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

7.    Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku, nienależnie pobrany dodatek osłonowy w drodze decyzji administracyjnej. Przykłady wymienionych rodzajów decyzji.

8.    Odpowiednie stosowanie przepisów art. 411 ust. 10j-10o oraz 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

9.    Odpowiednie stosowanie przepisów art. 23 ust. 12 i 13, art. 30 oraz art. 32 ust. 1-1d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

10. Zastosowanie przepisów KPA w procedurze przyznawania, odmowy, uchylania prawa, żądania zwrotu nienależnie pobranego dodatku osłonowego.   

11. Dodatek osłonowy a prawo do innych świadczeń.

 

III.  Finansowanie i koszty obsługi wypłat dodatków osłonowych.

 

IV. Podsumowanie szkolenia Końcowe pytania i odpowiedzi.