Danuta Kosikowska

Danuta Kosikowska

Ekspert ds. kadr i płac

Specjalista kadr i płac. Wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce OO w Gdańsku na kursach Kadry i Płace. Od 2019 roku wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku z zakresu kadr i płac oraz rachunkowości. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi. Od 2009 Kierownik Działu Kadr i Płac w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

All Sessions by Danuta Kosikowska

Wynagrodzenia 2024 w świetle aktualnie obowiązujących przepisów 28 lut 2024
09:00 - 15:00

Wynagrodzenia 2024 w świetle aktualnie obowiązujących przepisów

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

  

 1. Minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa od stycznia 2024 i od lipca 2024
 • Minimalna stawka godzinowa a rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • zmiana katalogu wyłączeń z obowiązku stosowania wynagrodzenia minimalnego
 • Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej od 2024r.
 • Najniższa podstawa świadczeń chorobowych od 2024
 • ZUS preferencyjny i Mały ZUS plus a minimalne wynagrodzenie 2024 dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • Potrącenia z wynagrodzenia
    
 1. Skala podatkowa 2023/2024
    
    
 2. Oświadczenia i wnioski złożone w PIT-2. Warsztaty praktyczne:
 • zasady składania oświadczeń o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek
 • możliwość złożenia PIT-2 do więcej, jak jednego płatnika
 • Wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy - zasady stosowania w praktyce
    
 1. Wpływ wniosków i oświadczeń dotyczących zaliczki PIT na mechanizm obniżenia składki zdrowotnej do kwoty hipotetycznej zaliczki PIT wyliczonej wg zasad liczenia na 31.12.2021 r. – warsztaty praktyczne
    
    
 2. Wypłata świadczeń po ustaniu zatrudnienia a ważność oświadczeń podatnika-warsztat praktyczny
    
    
 3. Przekroczenie progu podatkowego i progu tzw. 30-krotności a lista płac (nowe limity w 2024 roku) – warsztat praktyczny
    
    
 4. Ulga dla młodych a świadczenia chorobowe na przykładzie
    
    
 5. Ustalanie wysokości wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca:
 • korzystanie ze świadczeń chorobowych,
 • okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych,
 • wyczerpanie okresu zasiłkowego 182/270 dni i brak prawa do wynagrodzenia,
 • choroba w dni wolne od pracy,
 • przepracowanie 1 dnia i choroba przez 30 dni,
 • zmiana wynagrodzenia w trakcie zwolnienia lekarskiego,
 • świadczenie chorobowe a praca przez część dnia,
 • Prawo do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej oraz urlop opiekuńczy od 2023 roku.

   

  

15.00 Zakończenie szkolenia

  

  

W trakcie szkolenia przewidziane są dwie 15-minutowe przerwy kawowe i jedna 30-minutowa przerwa obiadowa.

Podatki w działach kadr 11 paź 2023
10:00 - 14:00

Podatki w działach kadr

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

   

 1. Przychody ze stosunku pracy
 • Pojęcie przychodu
 • Moment osiągnięcia przychodu
 • Zwolnienia przedmiotowe z art. 21 ustawy pdof
 1. Oświadczenie PIT-2 a jego wpływ na opodatkowanie wynagrodzeń
 • Zasady składania oświadczeń o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek (2023r.)
 • Możliwość złożenia PIT-2 do więcej, jak jednego płatnika
 • Skutki dla kwoty zmniejszającej zaliczkę PIT rozszerzenie katalogu podatników mogących złożyć oświadczenie
 • Termin i forma złożenia wniosków i oświadczeń wpływających na ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy
 1. Świadczenia pozapłacowe
 • Pojęcie świadczeń
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego a przychód
 • Wycena świadczeń pozapłacowych
 1. Przychody wyłączone ze składek ZUS
 2. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń pozapłacowych
 • Nagroda jubileuszowa
 • Odprawy pieniężne w związku z przejściem na rentę lub emeryturę
 • Odprawy, rekompensaty, odszkodowania związane z rozwiązaniem stosunku pracy
 • Odszkodowania przyznane na podstawie umów o zakazie konkurencji
 • Odprawa pośmiertna
 • Sfinansowanie bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środami lokomocji
 • Ekwiwalenty pieniężne za użyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, będące własnością pracownika
 • Posiłki i napoje
 • Korzyści materialne wynikające z przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług
 • Dofinansowanie dokształcania
 • Diety i inne należności za czas podróży służbowej
 • Zwrot kosztów używania prywatnego pojazdu w jazdach lokalnych na potrzeby pracodawcy
 • Samochód służbowy
 1. Należności członków zarządów
 2. Kontrakt menedżerski
 3. Wypłata świadczeń po ustaniu zatrudnienia a ważność oświadczeń podatnika
 4. Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu ustalenia zaliczki na podatek dochodowy w nieprawidłowej wysokości wskutek błędu (fałszywego oświadczenia) pracownika
 5. Sesja pytań i odpowiedzi

 

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

Wynagrodzenia 2022 - Dzień 2 13 maj 2022
09:30 - 15:00

Wynagrodzenia 2022 - Dzień 2

09.30 Rozpoczęcie szkolenia

Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń w naturze oraz nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy

Praktyczne rozliczenie wynagrodzeń dla pracowników, którzy:

 • przepracowali pełny miesiąc,
 • przepracowali część miesiąca,
 • przez część miesiąca pobierają wynagrodzenie za pracę, a za część miesiąca mają prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie przepisów Kodeksu Pracy,
 • przez część miesiąca mają prawo do wynagrodzenia chorobowego, a za część miesiąca mają prawo do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego,
 • przez cały miesiąc mają prawo do wynagrodzenia chorobowego na podstawie przepisów Kodeksu Pracy,
 • przez cały miesiąc mają prawo do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w 2022 roku

 • Minimalna podstawa zasiłku w 2022 roku i jej wpływ na wypłatę świadczeń z tytułu choroby na przestrzeni 2022 roku
 • Ustalanie prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w 2022 r.
 • Wynagrodzenie chorobowe jako koszt pracodawcy
 • Długość wypłaty wynagrodzenia chorobowego w zależności od wieku pracownika – 33 lub 14 dni
 • Wysokość wynagrodzenia chorobowego
 • Kto i kiedy nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego

Okres zasiłkowy w praktyce – ćwiczenia w ustalaniu okresu wypłaty świadczeń dla pracowników na nowych zasadach

 • Długość okresu zasiłkowego
 • Zasady ustalania długości okresu zasiłkowego
 • Wyczerpanie okresu zasiłkowego

Zasiłek chorobowy w praktyce

 • Prawo do zasiłku
 • Wysokość zasiłku chorobowego w poszczególnych sytuacjach – w tym nowelizacja dotycząca wysokości zasiłku za czas pobytu w szpitalu

15.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie przerwy kawowe (15 minut) i jedną przerwę lunchową (30 minut).

Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników pomocy społecznej 22 kwi 2022
09:00 - 14:00

Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników pomocy społecznej

Program:

 1. Rozliczanie wynagrodzeń w 2022 r. – skutki Polskiego Ładu
 • lista płac z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej
 • lista płac z odroczonym terminem płatności zaliczki
 • dwie listy płac w miesiącu
 • nowe ulgi dla pracowników (ulga dla seniora, powracającego z zagranicy i rodzin 4+)
 • omówienie zmian obowiązujących od 1 lipca 2022 r., w tym likwidacja ulg, zwolnienie zasiłku macierzyńskiego z podatku oraz obniżenie stawki procentowej podatku
 • omówienie zmian obowiązujących od 1 sierpnia 2022 r. w Kodeksie pracy z uwzględnieniem specyfiki zatrudniania i wynagradzania pracowników pomocy społecznej

 1. Wynagrodzenie zasadnicze i zasady ustalania
 • rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
 • prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę
 • uzupełnianie puli minimalnego wynagrodzenia innymi składnikami pensji
 • zapisy w umowie o pracę o przysługującym wynagrodzeniu

 1. Problematyka wypłaty dodatku za wysługę lat
 • okresy uprawniające do nabycia dodatku
 • zasady uwzględniania i dokumentowania pracy na roli
 • dokumentowanie wyższego stażu w trakcie zatrudnienia a obowiązek wyrównania
 • wliczanie dodatku do pierwszej nabytej nagrody jubileuszowej
 • dodatek stażowy za czas absencji chorobowej i urlopów związanych z rodzicielstwem

 1. Wypłata nagród jubileuszowych
 • składniki wliczane do podstawy
 • termin wypłaty
 • uzyskanie prawa do wyższej nagrody po dostarczeniu dodatkowych dokumentów
 • rozliczenie składkowo-podatkowe nagrody

 1. Omówienie zasad wynagradzania niektórych pracowników pomocy społecznej
 • dodatek terenowy dla pracownika socjalnego
 • wynagradzanie pielęgniarek zatrudnianych w domach pomocy społecznej
 • wynagradzanie opiekunów pomocy społecznej

 1. Zasady przyznawania i ustalania wysokości dodatku funkcyjnego

 1. Wypłata dodatku specjalnego
 • dodatek w podstawie świadczeń chorobowych
 • dodatek w podstawie średniej urlopowej, nagrody jubileuszowej i trzynastki

 1. Premie i nagrody wypłacane w jednostkach pomocy społecznej
 • uwzględnianie premii i nagród w podstawie świadczeń chorobowych
 • premie i nagrody w podstawie średniej urlopowej, nagród jubileuszowych i trzynastki

 1. Odprawy emerytalno-rentowe
 • składniki wliczane do podstawy
 • termin wypłaty odprawy
 • rozliczenie składkowo-podatkowe

 1. Zasady naliczania trzynastki
 • ustalanie okresu uprawniającego
 • przypadki, kiedy prawo do trzynastki przysługuje bezwarunkowo
 • nabycie prawa do trzynastki, której podstawa wynosi 0 zł
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru trzynastki
 • dodatek stażowy w części przypadającej na okres absencji chorobowej
 • uzupełnienie trzynastki przed włączeniem jej do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego/zasiłku

 1. Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby, innych nieobecności niepłatnych, rozpoczęcia lub zakończenia pracy w trakcie miesiąca

 1. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego, w tym średniej za urlop wypoczynkowy

 1. Potrącenia z wynagrodzeń
 • potrącenia dobrowolne, np. ZFM, PKZP czy składka związkowa
 • potrącenia alimentacyjne
 • potrącenia niealimentacyjne
 • zbieg egzekucji

 1. Zasady rozliczania pensji po przekroczeniu górnej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i progu podatkowego

Lista płac 2022 – podatki, potrącenia i ulgi 24 lut 2022
09:00 - 15:00

Lista płac 2022 – podatki, potrącenia i ulgi

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Przychody ze stosunku pracy podlegających opodatkowaniu w świetle ustawy pdof.
 2. Opodatkowanie świadczeń pieniężnych
 3. Opodatkowanie świadczeń niepieniężnych
 4. Zwolnienia przedmiotowe z art. 21 ustawy pdof
 5. wskaźniki obowiązujące w 2022r.
 6. nowa skala podatkowa od 2022 r.
 7. koszty uzyskania przychodów
  1. obniżenie kosztów uzyskania przychodu
  2. rezygnacja ze stosowania KUP
 8. nowa kwota wolna od podatku
 9. warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek – oświadczenie PIT-2
 10. brak możliwości odliczenia części składki zdrowotnej: 7,75%
 11. rozliczanie zaliczek na podatek po przekroczeniu I progu podatkowego
 12. ryczałt z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych
 13. ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
 14. hipotetyczny podatek dla osób do 26 roku życia
 15. wpływ „nowych ulg” na wynagrodzenie „netto” pracownika
 16. nowa ulga dla klasy średniej
  1. roczne przychody a prawo do ulgi, jak stosować ulgę w rozliczeniu rocznym
  2. miesięczne przychody a prawo do ulgi, jak stosować ulgę przez pracodawców
  3. wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy a prawo do dodatkowej ulgi
  4. świadczenie pozapłacowe a prawo do ulgi
  5. kilka wypłat w jednym miesiącu a prawo do ulgi
  6. zawarcie z własnym pracownikiem umowy cywilnoprawnej a prawo do ulgi 
 17. Opodatkowanie przychodów podatkiem zryczałtowanym
 18. Deklaracje podatkowe PIT-4R  i 8AR oraz informacje podatkowe PIT-11.
 19. Sesja pytań i odpowiedzi

 

15.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie przerwy 15 minutowe oraz jedną przerwę 30 minutową. Godziny przerw zostaną ustalone z ekspertem podczas szkolenia.