Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych W 2001 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wyniku prowadzonych badań naukowych na gruncie prawa oświatowego, a w szczególności zasad zatrudniania nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela, w 2018 r. uzyskał tytuł naukowy doktora nauk prawnych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie pracy, obejmującym zarówno ogólne prawo pracy, jak i pragmatyki pracownicze oraz uregulowania dotyczące związków zawodowych. W zakresie zainteresowań leży również tematyka ubezpieczeń społecznych, w tym zwłaszcza dotycząca wcześniejszych emerytur i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Od ponad 18 lat specjalizuje się w prawie oświatowym w zakresie dotyczącym sfery stosunku pracy nauczycieli, jak i pracowników samorządowych. Współpracuje z różnymi firmami i instytucjami szkoleniowymi, prowadząc szkolenia z zakresu prawa pracy, w tym prawa oświatowego oraz ubezpieczeń społecznych. Jest autorem wielu publikacji o tematyce związanej z prawem pracy. Jego artykuły i opinie publikowane są w wielu specjalistycznych wydawnictwach. Ostatnio ukazały się: D.Dwojewski, Roszczenia pracownicze. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2022 r., D.Dwojewski, H.Szewczyk, Stosunki pracy nauczycieli publicznych szkół i placówek oświatowych, Warszawa 2022 r.

All Sessions by Dariusz Dwojewski

Wynagrodzenia w oświacie w praktyce, z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r. 11 października 2022
09:00 - 14:00

Wynagrodzenia w oświacie w praktyce, z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r.

Program:

 1. Źródła prawa w zakresie wynagradzania nauczycieli
  1. przepisy powszechnie obowiązujące 
  2. akty prawa miejscowego tworzone przez organy prowadzące
  3. analiza orzecznictwa sądowego w zakresie regulaminów wynagradzania nauczycieli (najczęściej spotykane błędy, propozycja regulacji prawnych)
 2. Wynagrodzenie zasadnicze
 1. dokumentowanie prawa do stawki wynagrodzenia zasadniczego (dyplomy czy zaświadczenia)
 2. zmiana stawki osobistego zaszeregowania i zapisy w umowach (problematyka podwyżek dla nauczycieli na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich czy zdrowotnych)
 3. obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 • obniżanie za zwolnienie lekarskie
 • obniżanie za inne nieobecności w pracy
 • ustalanie wynagrodzenia w razie rozpoczęcia lub zakończenia pracy w trakcie miesiąca
 1. zwrot nienależnego wynagrodzenia (błędne naliczenie wynagrodzenia, bezpodstawne wzbogacenie)
 1. Dodatek za wysługę lat
 1. okresy wliczane do stażu pracy (w tym zaliczanie pracy w gospodarstwie rolnym) 
 2. terminy wzrostu dodatku
 3. dodatek stażowy w podstawie świadczeń chorobowych i macierzyńskich
 4. dodatek stażowy w podstawie trzynastki
 5. dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w kilku jednostkach
 6. dodatek stażowy osoby zatrudnionej na stanowisku nauczyciela i pracownika samorządowego
 7. udokumentowanie wyższego stażu pracy a obowiązek przeliczenia dodatku i wyrównania
 1. Dodatki funkcyjne
 1. zasady przyznawania dodatku
 2. dodatki funkcyjne w razie przyjęcia funkcji w trakcie miesiąca
 3. sprawowanie funkcji w okresie ferii i urlopu
 4. długotrwała nieobecność w pracy a dodatek funkcyjny
 5. powierzanie i odwołanie z funkcji wychowawcy klasy, opiekuna oddziału przedszkolnego czy opiekuna stażu
 1. Dodatek motywacyjny
 1. zasady przyznawania dodatku motywacyjnego
 2. zapisy w uchwałach/regulaminach dotyczące przyznawania dodatku motywacyjnego
 1. Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
 1. pojęcie godziny ponadwymiarowej
 2. zasady przydzielania godzin ponadwymiarowych
  • polecenie służbowe dyrektora
  • porozumienie stron
  • limity godzin ponadwymiarowych
 3. odebranie godzin w trakcie roku
  • szczególna ochrona stosunku pracy
  • problematyka dyskryminacji i nierównego traktowania
 4. wynagrodzenie za godziny
  • źródła regulacji
  • stawka wynagrodzenia
  • godziny na innym stanowisku
 5. obliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w niepełnym tygodniu
  • metoda proporcjonalna
  • metoda progresywna
 6. gotowość do pracy w godzinach
  • brak możliwości realizacji godzin – nieobecność klasy
  • dni wolne od zajęć
  • inne przypadki
 7. doraźne zastępstwa
  • zasady przydzielania
  • limity
  • wynagrodzenie
 8. godziny ponadwymiarowe a godziny nadliczbowe nauczycieli
  • uwarunkowania prawne
  • rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych nauczycieli
 1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela
 1. trzynastka w razie rozpoczęcia pracy w trakcie roku szkolnego
 2. pozostałe przypadki, kiedy nie jest wymagane przepracowanie 6 miesięcy, warunkujących nabycie prawa do trzynastki
 3. obliczanie podstawy wymiaru trzynastki
 1. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent
 1. zasady udzielania urlopów nauczycielom zatrudnionym w jednostkach feryjnych, nieferyjnych i zajmującym stanowiska kierownicze
 2. składniki wliczane do podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego
 3. ustalanie średniej urlopowej
 4. termin wypłaty średniej urlopowej
 5. obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nauczyciela
 1. Nagroda jubileuszowa
 1. nagroda jubileuszowa nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach
 2. obliczanie podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej
 3. udokumentowanie wyższego stażu pracy a wypłata nagrody (kiedy wypłata w pełnej wysokości a kiedy tylko wyrównanie)
 4. termin wypłaty nagrody jubileuszowej (nabycie prawa do nagrody na początku roku szkolnego a średnia z godzin ponadwymiarowych)
 5. wcześniejsza wypłata nagrody
 1. Potrącenia z wynagrodzeń
 1. kolejność potrąceń
 2. kwoty wolne od potraceń
 3. potrącenia dobrowolne a stosowanie kwoty wolnej od potrąceń