Dariusz Dwojewski

Dariusz Dwojewski

Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych W 2001 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wyniku prowadzonych badań naukowych na gruncie prawa oświatowego, a w szczególności zasad zatrudniania nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela, w 2018 r. uzyskał tytuł naukowy doktora nauk prawnych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie pracy, obejmującym zarówno ogólne prawo pracy, jak i pragmatyki pracownicze oraz uregulowania dotyczące związków zawodowych. W zakresie zainteresowań leży również tematyka ubezpieczeń społecznych, w tym zwłaszcza dotycząca wcześniejszych emerytur i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Od ponad 18 lat specjalizuje się w prawie oświatowym w zakresie dotyczącym sfery stosunku pracy nauczycieli, jak i pracowników samorządowych. Współpracuje z różnymi firmami i instytucjami szkoleniowymi, prowadząc szkolenia z zakresu prawa pracy, w tym prawa oświatowego oraz ubezpieczeń społecznych. Jest autorem wielu publikacji o tematyce związanej z prawem pracy. Jego artykuły i opinie publikowane są w wielu specjalistycznych wydawnictwach. Ostatnio ukazały się: D.Dwojewski, Roszczenia pracownicze. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2022 r., D.Dwojewski, H.Szewczyk, Stosunki pracy nauczycieli publicznych szkół i placówek oświatowych, Warszawa 2022 r.

All Sessions by Dariusz Dwojewski

Świadczenia przysługujące nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi. 21 maj 2024
09:00 - 13:00

Szkolenie ma na cele przybliżenie świadczeń przysługujących pracownikom jednostek oświatowych. Analizie zostaną poddane zarówno świadczenia będące elementami wynagrodzenia, jak i charakterze socjalnym. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają podstawowe kwestie dotyczące świadczeń wynikających z nauczycielskiego stosunku pracy jak i przewidzianych dla pracowników niepedagogicznych (pracowników samorządowych).

Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących omawianej problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

 

Szczegółowy program:

1.       Świadczenia ze stosunku pracy nauczycieli o charakterze wynagrodzenia

a.    Odprawa w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych i wynagrodzenie w stanie nieczynnym (art. 20 KN),

b.    Odprawa za rozwiązanie stosunku pracy z powodu niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku (art. 28 KN),

c.     Odprawa za cofnięcie skierowania do nauczania religii (art. 28 KN),

d.    Nagroda jubileuszowa (art. 47 KN),

e.    Nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (art. 49),

·     Nagroda dyrektora i organu prowadzącego

·     Nagroda kuratora oświaty i ministra

f.      Odprawa emerytalna (art. 87 KN).

2.       Świadczenia o charakterze socjalnym w przepisach Karty Nauczyciela

a.    Świadczenie urlopowe (art. 53 KN),

b.    Świadczenie na start (art. 53a KN),

c.     Dodatek wiejski (art. 54 KN),

d.    Pomoc zdrowotna (art. 72 KN).

3.       Świadczenia przysługujące pracownikom niepedagogicznym w szkołach samorządowych

a.    Nagroda jubileuszowa,

b.    Odprawa emerytalna,

c.     Odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,

d.    Nagroda uznaniowa.

4.       Świadczenia przysługujące pracownikom bez względu na zajmowane stanowisko

a.    Odprawa pośmiertna,

b.    Odszkodowania.

·     Należne z mocy ustawy (np. za skrócenie okresu wypowiedzenia)

·     Przyznawane sądownie (związane z rozwiązaniem stosunku pracy)

5.       Świadczenia socjalne – przykłady

a.    Rodzaje świadczeń (indywidualne, grupowe),

b.    Zasady przyznawania świadczeń (kryteria, ustalanie kryteriów dochodowych),

c.     Ochrona danych osobowych w zakresie dotyczącym przyznawania świadczeń socjalnych.

 

W trakcie szkolenia przewidujemy jedną 15 minutową przerwę.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oświacie 16 kwi 2024
09:00 - 13:00

Przybliżenie i omówienie przepisów regulujących kwestie Funduszu Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych, z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej strony stosowania przepisów.

 

Szczegółowy program:

 

 1. Uprawnieni do korzystania z Funduszu,

a.    Pracownicy

·     Pracownicy zatrudnieni u kilku pracodawców,

·     Zakres uprawnień małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy,

·     Wymiar etatu a korzystanie z ZFŚS,

·     Urlop bezpłatny a uprawnienia socjalne.

b.    Emeryci i renciści – byli pracownicy

·     Świadczenia socjalne dla pracujących emerytów,

·     Właściwy pracodawca (ustalenie ostatniego miejsca zatrudnienia),

·     Renta rodzinna po zmarłym współmałżonku,

·     Likwidacja szkoły będącej ostatnim miejscem zatrudnienia,

·     Odrębności dotyczące emerytowanych pracowników niepedagogicznych,

c.     Członkowie rodzin uprawnieni do korzystania z Funduszu Socjalnego.

·     Zasady i sposoby zapisów w regulaminach,

·     Możliwość różnicowania dostępu do świadczeń socjalnych, poszczególnych członków rodziny,

·     Możliwość rozszerzenia uprawnień na inne osoby.

 

 1. Pojęcie działalności socjalnej i zakres świadczeń przyznawanych z ZFŚ

a.    Świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku

·     Sposoby regulacji dofinansowania do wypoczynku organizowanie we własnym zakresie tzw. „wczasy pod gruszą”,

·     Kryterium urlopu wypoczynkowego – czy jest prawidłowe?

·     Wyodrębnianie innych świadczeń wypoczynkowych (np. dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego),

·     Wypoczynek dzieci osób uprawniony (w tym warunki skorzystania ze zwolnienia podatkowego),

·     Świadczenia urlopowe dla nauczycieli,

b.    Działalność kulturalno – oświatowa i sportowo – rekreacyjna

·     Imprezy masowe dla wszystkich osób uprawnionych (sposoby zapisu w regulaminie, rodzaje imprez, kryteria i podatek),

·     Świadczenia indywidualne (dofinansowanie wycieczki, biletów, karnety, benefity).

c.     Pomoc materialna (rzeczowa i finansowa)

·     Zwykła pomoc socjalna – kryteria, propozycje zapisu w regulaminie,

·     Pomoc materialna – paczki (wymagania związane z kryteriami),

·     Zapomogi losowe (pojęcie zdarzenia losowego, analiza pojęcia „długotrwałej choroby”, propozycje zapisów regulaminowych).

d.    Pożyczki mieszkaniowe

·     Osoby uprawnione do wnioskowania o pożyczkę (błędy w regulaminach),

·     Zabezpieczenie spłaty pożyczki (poręczyciele),

·     Oprocentowanie, w tym kwestia kryteriów socjalnych,

·     Wcześniejsza spłata lub umorzenie pożyczki.

 

 1. Kryteria przyznawania świadczeń

a.    Konieczność szczegółowej regulacji kryteriów socjalnych (definicja dochodu, korzystanie z pozostałych kryteriów socjalnych),

b.    Problematyka ustalania dochodu na osobę w rodzinie,

·     Świadczenia 500+ a kryterium socjalne

c.     Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych (częste błędy w zapisach regulaminowych),

d.    Propozycje zapisu w regulaminach ułatwiające stosowanie kryteriów socjalnych z uwzględnieniem ochrony informacji o zarobkach.

 

 1. Problematyka ochrony danych osobowych w administrowaniu ZFŚS

a.    Regulacje prawne,

b.    Dokumentowanie sytuacji socjalnej.

 

 1. Zakres współpracy ze związkami zawodowymi

a.    Wymóg uzgodnienia regulaminu (ustalenie liczby organizacji związkowych działających w szkole, uzgodnienia w przypadku funkcjonowania kilku związków zawodowych),

b.    Współpraca przy przyznawaniu świadczeń,

c.     Problematyka Komisji Socjalnych w administrowaniu ZFŚS (podstawy prawne, skład i uprawnienia),

d.    Uprawnienia kontrolne związków zawodowych, w tym możliwość wystąpienia do sądu pracy.

 

W trakcie szkolenia przewidujemy jedną 15 minutową przerwę.

 

Kadry w oświacie w praktyce 23 sty 2024
09:00 - 13:00

Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z zasadami zatrudniania pracowników oświaty, z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają podstawowe kwestie dotyczące ustalania warunków zatrudniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących omawianej problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

 

Szczegółowy program:

 1. Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami oświaty

a.    Warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela i ich dokumentowanie,

b.    Podstawy zatrudniania nauczycieli,

·     Umowa na czas określony – limity

·     Umowa z nauczycielem początkującym

·     Mianowanie

c.     Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami niepedagogicznymi,

·     Podstawy zatrudnienia

·     Limity umów terminowych

d.    Zatrudnianie pracowników na podstawie art. 15 ustawy – Prawo oświatowe,

e.    Nowe obowiązki związane z ochroną małoletnich.

·     Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym

·     Zaświadczenia o niekaralności

·     Oświadczenia wymagane od kandydata do pracy w jednostce oświatowej

·     Standardy ochrony małoletnich w jednostkach oświatowych

 

 1. Wymagania dotyczące treści umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia w świetle zmian w Kodeksie pracy

a.    Treść umowy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego,

·     Określenie stanowiska pracy nauczyciela

·     Stanowisko i kategoria zaszeregowania pracowników samorządowych

·     Ustalenia miejsca lub miejsc wykonywania pracy

·     Nawiązanie umowy a data rozpoczęcia pracy

b.    Sposób określania informacji o warunkach zatrudnienia.

 

 1. Zmiana warunków zatrudnienia

a.    Zmiana stanowiska (analiza pojęcia „stanowisko pracy” nauczycieli, odrębności dotyczące umowy o pracę i mianowania),

b.    Zmiana wymiaru etatu,

c.     Awans wewnętrzny pracowników samorządowych,

d.    Przeniesienie pracownika samorządowego na inne stanowisko w związku z likwidacją dotychczasowego.

 

 1. Rozwiązywanie stosunku pracy

a.    Przesłanki rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie nauczyciela,

b.    Zasady rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami z przyczyn organizacyjnych,

·     Podstawy prawne

·     Współpraca ze związkami zawodowymi

·     Określenie przyczyny i kryteriów doboru do zwolnienia

·     Formy rekompensaty z tytułu utraty zatrudnienia (odprawa, stan nieczynny)

c.     Procedury rozwiązywania umów o pracę z pracownikami niepedagogicznymi.

·         Porozumienie stron

·         Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

·         Wypowiedzenie umowy

 

 1. Zwolnienia od pracy

a.    Zasady udzielania opieki na dziecko w wieku do lat 14,  w tym odrębności dotyczące nauczycieli,

b.    Urlopy okolicznościowe,

c.     Zwolnienie z powodu siły wyższej dla pracowników niepedagogicznych i nauczycieli,

d.    Urlopy opiekuńcze pracowników oświaty.

 

W trakcie szkolenia przewidujemy jedną 15 minutową przerwę.

 

Wynagrodzenia w oświacie 2024 13 lut 2024
09:00 - 13:00

Zasady wynagradzania nauczycieli budzą wiele wątpliwości praktycznych.  Szkolenie ma na cele przybliżenie zagadnień związanych z ustalaniem i wypłacaniem wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych, z omówieniem podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu i przeprowadzania.

Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają sposoby ustalania wynagrodzeń i poszczególnych ich składników. Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących ustalania wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

 

Szczegółowy program:

1.       Źródła prawa w zakresie wynagradzania nauczycieli

a.    Przepisy powszechnie obowiązujące, 

b.    Akty prawa miejscowego tworzone przez organy prowadzące.

 

2.       Wynagrodzenie zasadnicze

a.    Dokumentowanie prawa do stawki wynagrodzenia zasadniczego (dyplomy czy zaświadczenia),

b.    Zmiana stawki osobistego zaszeregowania i zapisy w umowach, (problematyka podwyżek dla nauczycieli na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich czy zdrowotnych).

 

3.       Dodatek za wysługę lat

a.    Okresy wliczane do stażu pracy (w tym zaliczanie pracy w gospodarstwie rolnym) ,

b.    Dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w kilku jednostkach,

c.     Dodatek stażowy osoby zatrudnionej na stanowisku nauczyciela i pracownika samorządowego,

d.    Udokumentowanie wyższego stażu pracy a obowiązek przeliczenia dodatku i wyrównania.

 

4.       Dodatki funkcyjne

a.    Stanowiska uprawniające do dodatku,

b.    Dodatki funkcyjne w razie przyjęcia funkcji w trakcie miesiąca,

c.     Sprawowanie funkcji w okresie ferii i urlopu.

 

5.       Dodatek motywacyjny

a.     Zasady przyznawania dodatku motywacyjnego,

b.     Zapisy w uchwałach/regulaminach dotyczące przyznawania dodatku motywacyjnego.

 

6.       Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

a.     Pojęcie godziny ponadwymiarowej,

b.     Zasady przydzielania godzin ponadwymiarowych,

·     Polecenie służbowe dyrektora

·     Porozumienie stron

·     Limity godzin ponadwymiarowych

c.    Odebranie godzin w trakcie roku,

·     Szczególna ochrona stosunku pracy

·     Problematyka dyskryminacji i nierównego traktowania

d.   Wynagrodzenie za godziny,

·     Źródła regulacji

·     Stawka wynagrodzenia

·     Godziny na innym stanowisku

e.    Obliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w niepełnym tygodniu,

·     Metoda proporcjonalna

·     Metoda progresywna

f.      Gotowość do pracy w godzinach,

g.     Płatne nieobecności a wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,

h.      Doraźne zastępstwa.

 

7.       Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela

a.    Trzynastka w razie rozpoczęcia pracy w trakcie roku szkolnego,

b.    Pozostałe przypadki, kiedy nie jest wymagane przepracowanie 6 miesięcy, warunkujących nabycie prawa do trzynastki, w tym korzystanie z urlopu opiekuńczego.

 

8.       Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent

a.     Składniki wliczane do podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego,

b.    Ustalanie średniej urlopowej,

c.      Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nauczyciela.

 

9.       Nagroda jubileuszowa

a.    Nagroda jubileuszowa nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach,

b.    Obliczanie podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej,

c.     Udokumentowanie wyższego stażu pracy a wypłata nagrody (kiedy wypłata w pełnej wysokości a kiedy tylko wyrównanie),

d.    Termin wypłaty nagrody jubileuszowej (nabycie prawa do nagrody na początku roku szkolnego a średnia z godzin ponadwymiarowych),

e.    Wcześniejsza wypłata nagrody.

 

W trakcie szkolenia przewidujemy jedną 15 minutową przerwę.

Obowiązki kadrowe na początku roku szkolnego 29 sie 2023
09:00 - 13:00

Obowiązki kadrowe na początku roku szkolnego

Program

 

1.    Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami oświaty

a.    Warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela i ich dokumentowanie

b.    Podstawy zatrudniania nauczycieli

-      Umowa na czas określony – limity

-      Umowa z nauczycielem początkującym

-      Mianowanie

c.     Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami niepedagogicznymi

-      Podstawy zatrudnienia

-      Nabór na stanowiska urzędnicze

-      Limity umów terminowych

d.    Zatrudnianie pracowników na podstawie art. 15 ustawy – Prawo oświatowe

 

2.    Wymagania dotyczące treści umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia w świetle zmian w Kodeksie pracy

a.    Treść umowy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego

-      Określenie stanowiska pracy nauczyciela

-      Stanowisko i kategoria zaszeregowania pracowników samorządowych

-      Ustalenia miejsca lub miejsc wykonywania pracy

-      Nawiązanie umowy a data rozpoczęcia pracy

b.    Sposób określania informacji o warunkach zatrudnienia

 

3.    Zmiana warunków zatrudnienia

a.    Zmiana stanowiska (analiza pojęcia „stanowisko pracy” nauczycieli, odrębności dotyczące umowy o pracę i mianowania)

b.    Zmiana wymiaru etatu

c.     Przeniesienie do innej jednostki

d.    Zmiany innych warunków pracy

 

4.    Rozwiązywanie stosunku pracy

a.    Przesłanki rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie nauczyciela

b.    Zasady rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami z przyczyn organizacyjnych

-      Podstawy prawne

-      Współpraca ze związkami zawodowymi

-      Określenie przyczyny i kryteriów doboru do zwolnienia

-      Formy rekompensaty z tytułu utraty zatrudnienia (odprawa, stan nieczynny)

c.     Procedury rozwiązywania umów o pracę z pracownikami niepedagogicznymi

-      Porozumienie stron

-      Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

-      Wypowiedzenie umowy

 

5.    Urlopy wypoczynkowe

a.    Urlopy nauczycieli na zasadach feryjnych

-      Nabywanie prawa do urlopu

-      Odwołanie z urlopu

-      Urlop proporcjonalny

-      Urlop uzupełniający

b.    Urlopy kadry kierowniczej w szkołach i urlopy na stanowiskach mieszanych

c.     Urlopy nieferyjne i urlopy pracowników niepedagogicznych

-      Proporcjonalność urlopu (w stosunku do okresu zatrudnienia i wymiaru etatu)

-      Planowanie urlopów – zasady

-      Polecenie wykorzystania urlopu

 

6.    Zwolnienia od pracy

a.    Zasady udzielania opieki na dziecko w wieku do lat 14,  w tym odrębności dotyczące nauczycieli

b.    Urlopy okolicznościowe

c.     Zwolnienia niepłatne

d.    Zwolnienie z powodu siły wyższej dla pracowników niepedagogicznych i nauczycieli

e.    Urlopy opiekuńcze pracowników oświaty

f.      Zmiany w korzystaniu z urlopów rodzicielskich i ojcowskich

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie 15-minutowe przerwy.

Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników jednostek oświatowych 23 paź 2023
09:00 - 14:00

Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników jednostek oświatowych

Program szkolenia

1.   Zatrudnianie pracowników oświaty

a.   Zatrudnianie nauczycieli

-      Warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela

-      Podstawy zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony

-      Zatrudnianie nauczycieli początkujących

2.   Zatrudnianie pracowników samorządowych

a.   Podstawy zatrudnienia – rodzaje umów o pracę

b.  Podział na stanowiska urzędnicze oraz pomocniczo - obsługowe

c.   Procedury naboru na stanowiska urzędnicze

3.   Wymagania dotyczące treści umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia w świetle projektowanych zmian w Kodeksie pracy

a.   Treść umowy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego

b.  Sposób określania informacji o warunkach zatrudnienia

4.   Zmiana warunków zatrudnienia

a.   Zmiana stanowiska (analiza pojęcia „stanowisko pracy” nauczycieli, odrębności dotyczące umowy o pracę i mianowania)

b.  Zmiana wymiaru etatu

c.   Przeniesienie do innej jednostki

d.  Zmiany innych warunków pracy

5.   Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami oświaty

a.   Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie nauczyciela

-      Rozwiązanie stosunku pracy inicjatywy nauczyciela

-      Przekroczenie dopuszczalnego okresu nieobecności z powodu choroby

-      Niezdolność do pracy

-      Cofnięcie skierowania do nauczania religii

-      Negatywna ocena pracy

-      Niewykonanie badań profilaktycznych

-      Nieuzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego

b.  Zasady rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami niepedagogicznymi

-      Porozumienie stron

-      Wypowiedzenie (szczegółowe wymagania dotyczące wypowiedzenia umowy przez pracodawcę) – przyczyny, procedury, ograniczenia

-      Wymóg uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony i konsultacja ze związkiem zawodowym

-      Zakazane przyczyny wypowiedzenia wg projektowanych zmian w Kodeksie pracy

-      Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

c.   Przyczyny organizacyjne rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem szkoły

-      Terminy wypowiedzenia w przypadku nauczycieli

-      Kryteria doboru do zwolnienia

-      Współpraca ze związkiem zawodowym

-      Stan nieczynny i odprawa

6.   Zasady wynagradzania pracowników samorządowych

a.   Składniki wynagrodzenia (w tym dodatki)

-      Obligatoryjne składniki wynagrodzenia

-      Regulaminy wynagradzania pracowników samorządowych (sposób tworzenia i zakres regulacji)

b.  Ochrona wynagrodzenia za pracę

c.   Potrącenia w wynagrodzenia

7.   Wynagradzanie nauczycieli

a.   Dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – zasady ustalania stażu pracy

b.  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

8.   Czas pracy pracowników oświaty

a.   Elastyczne systemy czasu pracy w aspekcie projektowanych zmian Kodeksu pracy (odrębności dotyczące nauczycieli)

b.  Praca zdalna w świetle zmian w Kodeksie pracy (odrębności dotyczące zdalnego nauczania)

9.   Usprawiedliwianie nieobecności

a.   Zasady

b.  Tryb określenia

c.   Dowody usprawiedliwiające nieobecność

10.   Zwolnienia od pracy

a.   Zasady udzielania opieki na dziecko w wieku do lat 14,  w tym odrębności dotyczące nauczycieli

b.  Urlopy okolicznościowe

c.   Zwolnienia niepłatne

d.  Zwolnienie z powodu siły wyższej dla pracowników niepedagogicznych i nauczycieli

e.  Urlopy opiekuńcze pracowników oświaty

f.   Zmiany w korzystaniu z urlopów rodzicielskich i ojcowskich

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie 15-minutowe przerwy.

Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników samorządowych ( 9 luty 2023) 09 lut 2023
09:00 - 14:00

Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników samorządowych

Szczegółowy program szkolenia:

1.      Źródła prawa w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych

a.      przepisy powszechnie obowiązujące 

b.      regulaminy wynagradzania

 

2.      Wynagrodzenie zasadnicze

a.      ustalenie stawki wynagrodzenia zasadniczego (znaczenie stanowiska pracy; najczęściej popełniane błędy)

b.      zmiana stawki wynagrodzenia zasadniczego i zapisy w umowach (problematyka przekroczenia maksymalnej stawki na danym stanowisku)

c.      obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

- obniżanie za zwolnienie lekarskie

- obniżanie za inne nieobecności w pracy

- ustalanie wynagrodzenia w razie rozpoczęcia lub zakończenia pracy w trakcie miesiąca

d.      zwrot nienależnego wynagrodzenia (błędne naliczenie wynagrodzenia, bezpodstawne wzbogacenie)

 

3.      Dodatek za wysługę lat

a.      okresy wliczane do stażu pracy (w tym zaliczanie pracy w gospodarstwie rolnym) 

b.      terminy wzrostu dodatku

c.      dodatek stażowy w podstawie świadczeń chorobowych i macierzyńskich

d.      dodatek stażowy w podstawie trzynastki

e.      dodatek stażowy pracownika zatrudnionego w kilku jednostkach

f.       udokumentowanie wyższego stażu pracy a obowiązek przeliczenia dodatku i wyrównania

 

4.      Dodatki funkcyjne

a.      określenie stanowisk pracy uprawniających do dodatku (zapisy w regulaminach)

b.      dodatki funkcyjne w razie przyjęcia funkcji w trakcie miesiąca

c.      długotrwała nieobecność w pracy a dodatek funkcyjny

 

5.      Dodatki specjalne

a.      zasady przyznawania dodatku i ustalenie jego wysokości

b.      zapisy w regulaminach dotyczące przyznawania dodatku

c.      dodatek specjalny w wynagrodzeniu urlopowym

 

6.      Premie

a.      premia uznaniowa a premia regulaminowa (przykłady, sposoby regulacji, orzecznictwo)

b.      premia a minimalne wynagrodzenie za pracę

c.      pozbawianie i obniżanie premii

d.      premia a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

 

7.      Nagrody uznaniowe

a.      tryb przyznawania nagród

b.      nagrody a minimalne wynagrodzenie za pracę

 

8.      Nagroda jubileuszowa

a.      prawo do nagrody przy zatrudnieniu w kilku jednostkach

b.      podstawa wymiaru nagrody jubileuszowej (dzień nabycia prawa i dzień wypłaty)

c.      wcześniejsza wypłata nagrody przy przejściu na emeryturę lub rentę

 

9.      Odprawy

a.      odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy

                                          i.     podstawa wypłaty odprawy

                                         ii.     wysokość odprawy

b.      odprawa emerytalna

                                          i.     podstawy i termin wypłaty

                                         ii.     przejście na emeryturę a ponowne zatrudnienie

 

10.   Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)

a.      przypadki, kiedy nie jest wymagane przepracowanie 6 miesięcy, warunkujących nabycie prawa do trzynastki

b.      obliczanie podstawy wymiaru trzynastki

 

11.   Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent

a.      składniki wliczane do podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego

b.      ustalanie średniej urlopowej

c.      termin wypłaty średniej urlopowej

d.      obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

 

12.   Potrącenia z wynagrodzeń

a.      kolejność potrąceń

b.      kwoty wolne od potraceń

c.      potrącenia dobrowolne a stosowanie kwoty wolnej od potrąceń

 

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie 20-minutowe przerwy.

Świadczenia przysługujące nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi 13 cze 2023
09:00 - 14:00

Świadczenia przysługujące nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi

Szkolenie ma na celu przybliżenie świadczeń przysługujących pracownikom jednostek oświatowych. Analizie zostaną poddane zarówno świadczenia będące elementami wynagrodzenia, jak i te o charakterze socjalnym. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają podstawowe kwestie dotyczące świadczeń wynikających z nauczycielskiego stosunku pracy oraz przewidzianych dla pracowników niepedagogicznych (pracowników samorządowych). Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących omawianej problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

 

Program szkolenia

 

1.       Świadczenia ze stosunku pracy nauczycieli o charakterze wynagrodzenia

a.       odprawa w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych i wynagrodzenie w stanie nieczynnym (art. 20 KN)

b.       zwrot kosztów przeniesienia nauczyciela (art. 21 KN)

c.       odprawa za rozwiązanie stosunku pracy z powodu niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku (art. 28 KN)

d.       odprawa za cofnięcie skierowania do nauczania religii (art. 28 KN)

e.       nagroda jubileuszowa (art. 47 KN)

f.        nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (art. 49)

·         nagroda dyrektora i organu prowadzącego

·         nagroda kuratora oświaty i ministra

g.       odprawa emerytalna (art. 87 KN)

 

2.       Świadczenia o charakterze socjalnym w przepisach Karty Nauczyciela

a.       świadczenie urlopowe (art. 53 KN)

b.       świadczenie na start (art. 53a KN)

c.       dodatek wiejski (art. 54 KN)

d.       pomoc zdrowotna (art. 72 KN)

 

3.       Świadczenia przysługujące pracownikom niepedagogicznym w szkołach samorządowych

a.       nagroda jubileuszowa

b.       odprawa emerytalna

c.       odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

d.       nagroda uznaniowa

 

4.       Świadczenia przysługujące pracownikom bez względu na zajmowane stanowisko

a.       odprawa pośmiertna

b.       odszkodowania

·         należne z mocy ustawy (np. za skrócenie okresu wypowiedzenia)

·         przyznawane sądownie (związane z rozwiązaniem stosunku pracy)

 

5.       Świadczenia socjalne – przykłady

a.       rodzaje świadczeń (indywidualne, grupowe)

b.       zasady przyznawania świadczeń (kryteria, ustalanie kryteriów dochodowych)

c.       ochrona danych osobowych w zakresie dotyczącym przyznawania świadczeń socjalnych

Kadry w oświacie – od zatrudnienia do rozwiązania umowy 07 lut 2023
09:00 - 14:00

Kadry w oświacie – od zatrudnienia do rozwiązania umowy

Zasady zatrudniania, zmiana warunków zatrudnienia oraz rozwiazywanie stosunku pracy  pracowników oświatowych – nauczycieli i pracowników samorządowych – to jedne z ważniejszych aspektów dotyczących zarządzania kadrami w jednostce oświatowej. Szkolenie ma na celu przybliżenie tych zagadnień z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji kadrowych i trybu ich przeprowadzania. Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących omawianej problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

 

Program szkolenia

 

1.       Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów

a.       warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela

·         dokumentacja

·         podstawy zatrudnienia nauczycieli, w tym przekształcenie podstawy zatrudnienia

b.       zatrudnianie nauczycieli na czas określony

·         przesłanki

·         limity czasowego zatrudnienia nauczycieli

·         wyłączenia limitów

c.       zatrudnianie nauczycieli początkujących

·         podstawa zatrudnienia a rozpoczęcie przygotowania do zawodu

·         skutki nieuzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie 6 lat

2.       Zmiana warunków zatrudnienia

a.       Zmiana stanowiska, łączenie pracy na różnych stanowiskach

·         pojęcie „stanowisko pracy” u nauczycieli

·         orzecznictwo sądowe

·         procedura zmiany stanowiska w zależności od podstawy zatrudnienia nauczyciela

·         godziny ponadwymiarowe na innym stanowisku

b.       Zmiana wymiaru etatu

·         ograniczenie wymiaru zajęć nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

·         obniżenie etatu w umowie o pracę (porozumienie a wypowiedzenie zmieniające)

c.       przeniesienie do innej jednostki

d.       zmiany innych warunków pracy

3.       Rozwiązanie stosunku pracy

a.       przyczyny leżące po stronie nauczyciela

·         rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy nauczyciela (w tym w trakcie roku szkolnego)

b.       przesłanki obligatoryjnego rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem

·         utrata zdolności do pracy

·         negatywna ocena pracy

·         cofnięcie skierowania do nauczania religii

·         nieusprawiedliwione niestawiennictwo na badaniach profilaktycznych

·         opcja dodatkowego skierowania nauczyciela na badania

c.       przyczyny organizacyjne

·         zakres stosowania art. 20 Karty Nauczyciela

·         okres wypowiedzenia – możliwość zastosowania skróconego okresu wypowiedzenia

·         konsultacja zamiaru wypowiedzenia ze związkiem zawodowym

·         uzasadnienie wypowiedzenia

·         kryteria doboru do zwolnienia

·         stan nieczynny – plusy i minusy

·         zasady ustalania wysokości odprawy

4.       Status prawny pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w samorządowych jednostkach oświatowych

a.       nawiązanie stosunku pracy z pracownikami z uwzględnieniem odrębności na stanowiskach urzędniczych

b.       treść umowy o pracę i informacji dodatkowej

5.       Zmiana treści stosunku pracy

a.       porozumienie stron

b.       wypowiedzenie zmieniające

c.       awans wewnętrzny

d.       przeniesienie służbowe

e.       zmiana stanowiska w związku z reorganizacją

6.       Rozwiązanie stosunku pracy

a.       z przyczyn dotyczących pracownika (wypowiedzenie, bez wypowiedzenia)

b.       z przyczyn dotyczących pracodawcy

Wynagrodzenia w oświacie w praktyce 20 sty 2023
09:00 - 14:00

Wynagrodzenia w oświacie w praktyce

Zasady wynagradzania nauczycieli budzą wiele wątpliwości praktycznych. Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z ustalaniem i wypłacaniem wynagrodzeń nauczycielom zatrudnionym w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych, z omówieniem podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają sposoby ustalania wynagrodzeń i poszczególnych ich składników. Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących ustalania wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

 

W przypadku pojawienia się istotnych zmian prawnych przed dniem szkolenia, program zostanie o nie uzupełniony.

 

Program szkolenia

 

1.       Źródła prawa w zakresie wynagradzania nauczycieli

·         przepisy powszechnie obowiązujące 

·         akty prawa miejscowego tworzone przez organy prowadzące

·         analiza orzecznictwa sądowego w zakresie regulaminów wynagradzania nauczycieli (najczęściej spotykane błędy, propozycja regulacji prawnych)

2.       Wynagrodzenie zasadnicze

·         dokumentowanie prawa do stawki wynagrodzenia zasadniczego (dyplomy czy zaświadczenia)

·         zmiana stawki osobistego zaszeregowania i zapisy w umowach (problematyka podwyżek dla nauczycieli na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich czy zdrowotnych)

·         obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

o   obniżanie za zwolnienie lekarskie

o   obniżanie za inne nieobecności w pracy

o   ustalanie wynagrodzenia w razie rozpoczęcia lub zakończenia pracy w trakcie miesiąca

·         zwrot nienależnego wynagrodzenia (błędne naliczenie wynagrodzenia, bezpodstawne wzbogacenie)

3.       Dodatek za wysługę lat

·         okresy wliczane do stażu pracy (w tym zaliczanie pracy w gospodarstwie rolnym) 

·         terminy wzrostu dodatku

·         dodatek stażowy w podstawie świadczeń chorobowych i macierzyńskich

·         dodatek stażowy w podstawie trzynastki

·         dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w kilku jednostkach

·         dodatek stażowy osoby zatrudnionej na stanowisku nauczyciela i pracownika samorządowego

·         udokumentowanie wyższego stażu pracy a obowiązek przeliczenia dodatku i wyrównania

4.       Dodatki funkcyjne

·         zasady przyznawania dodatku

·         dodatki funkcyjne w razie przyjęcia funkcji w trakcie miesiąca

·         sprawowanie funkcji w okresie ferii i urlopu

·         długotrwała nieobecność w pracy a dodatek funkcyjny

·         powierzanie i odwołanie z funkcji wychowawcy klasy, opiekuna oddziału przedszkolnego czy opiekuna stażu

 

5.       Dodatek motywacyjny

·         zasady przyznawania dodatku motywacyjnego

·         zapisy w uchwałach/regulaminach dotyczące przyznawania dodatku motywacyjnego

6.       Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

·         pojęcie godziny ponadwymiarowej

·         zasady przydzielania godzin ponadwymiarowych

o   polecenie służbowe dyrektora

o   porozumienie stron

o   limity godzin ponadwymiarowych

·         odebranie godzin w trakcie roku

o   szczególna ochrona stosunku pracy

o   problematyka dyskryminacji i nierównego traktowania

·         wynagrodzenie za godziny

o   źródła regulacji

o   stawka wynagrodzenia

o   godziny na innym stanowisku

·         obliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w niepełnym tygodniu

o   metoda proporcjonalna

o   metoda progresywna

·         gotowość do pracy w godzinach

o   brak możliwości realizacji godzin – nieobecność klasy

o   dni wolne od zajęć

o   inne przypadki

·         doraźne zastępstwa

o   zasady przydzielania

o   limity

o   wynagrodzenie

·         godziny ponadwymiarowe a godziny nadliczbowe nauczycieli

o   uwarunkowania prawne

o   rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych nauczycieli

7.       Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela

·         trzynastka w razie rozpoczęcia pracy w trakcie roku szkolnego

·         pozostałe przypadki, kiedy nie jest wymagane przepracowanie 6 miesięcy, warunkujących nabycie prawa do trzynastki

·         obliczanie podstawy wymiaru trzynastki

8.       Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent

·         zasady udzielania urlopów nauczycielom zatrudnionym w jednostkach feryjnych, nieferyjnych i zajmującym stanowiska kierownicze

·         składniki wliczane do podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego

·         ustalanie średniej urlopowej

·         termin wypłaty średniej urlopowej

·         obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nauczyciela

9.       Nagroda jubileuszowa

·         nagroda jubileuszowa nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach

·         obliczanie podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej

·         udokumentowanie wyższego stażu pracy a wypłata nagrody (kiedy wypłata w pełnej wysokości a kiedy tylko wyrównanie)

·         termin wypłaty nagrody jubileuszowej (nabycie prawa do nagrody na początku roku szkolnego a średnia z godzin ponadwymiarowych)

·         wcześniejsza wypłata nagrody

10.   Potrącenia z wynagrodzeń

·         kolejność potrąceń

·         kwoty wolne od potraceń

·         potrącenia dobrowolne a stosowanie kwoty wolnej od potrąceń

Wynagrodzenia w oświacie w praktyce, z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r. 11 paź 2022
09:00 - 14:00

Wynagrodzenia w oświacie w praktyce, z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r.

Program:

 1. Źródła prawa w zakresie wynagradzania nauczycieli
  1. przepisy powszechnie obowiązujące 
  2. akty prawa miejscowego tworzone przez organy prowadzące
  3. analiza orzecznictwa sądowego w zakresie regulaminów wynagradzania nauczycieli (najczęściej spotykane błędy, propozycja regulacji prawnych)
 2. Wynagrodzenie zasadnicze
 1. dokumentowanie prawa do stawki wynagrodzenia zasadniczego (dyplomy czy zaświadczenia)
 2. zmiana stawki osobistego zaszeregowania i zapisy w umowach (problematyka podwyżek dla nauczycieli na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich czy zdrowotnych)
 3. obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 • obniżanie za zwolnienie lekarskie
 • obniżanie za inne nieobecności w pracy
 • ustalanie wynagrodzenia w razie rozpoczęcia lub zakończenia pracy w trakcie miesiąca
 1. zwrot nienależnego wynagrodzenia (błędne naliczenie wynagrodzenia, bezpodstawne wzbogacenie)
 1. Dodatek za wysługę lat
 1. okresy wliczane do stażu pracy (w tym zaliczanie pracy w gospodarstwie rolnym) 
 2. terminy wzrostu dodatku
 3. dodatek stażowy w podstawie świadczeń chorobowych i macierzyńskich
 4. dodatek stażowy w podstawie trzynastki
 5. dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w kilku jednostkach
 6. dodatek stażowy osoby zatrudnionej na stanowisku nauczyciela i pracownika samorządowego
 7. udokumentowanie wyższego stażu pracy a obowiązek przeliczenia dodatku i wyrównania
 1. Dodatki funkcyjne
 1. zasady przyznawania dodatku
 2. dodatki funkcyjne w razie przyjęcia funkcji w trakcie miesiąca
 3. sprawowanie funkcji w okresie ferii i urlopu
 4. długotrwała nieobecność w pracy a dodatek funkcyjny
 5. powierzanie i odwołanie z funkcji wychowawcy klasy, opiekuna oddziału przedszkolnego czy opiekuna stażu
 1. Dodatek motywacyjny
 1. zasady przyznawania dodatku motywacyjnego
 2. zapisy w uchwałach/regulaminach dotyczące przyznawania dodatku motywacyjnego
 1. Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
 1. pojęcie godziny ponadwymiarowej
 2. zasady przydzielania godzin ponadwymiarowych
  • polecenie służbowe dyrektora
  • porozumienie stron
  • limity godzin ponadwymiarowych
 3. odebranie godzin w trakcie roku
  • szczególna ochrona stosunku pracy
  • problematyka dyskryminacji i nierównego traktowania
 4. wynagrodzenie za godziny
  • źródła regulacji
  • stawka wynagrodzenia
  • godziny na innym stanowisku
 5. obliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w niepełnym tygodniu
  • metoda proporcjonalna
  • metoda progresywna
 6. gotowość do pracy w godzinach
  • brak możliwości realizacji godzin – nieobecność klasy
  • dni wolne od zajęć
  • inne przypadki
 7. doraźne zastępstwa
  • zasady przydzielania
  • limity
  • wynagrodzenie
 8. godziny ponadwymiarowe a godziny nadliczbowe nauczycieli
  • uwarunkowania prawne
  • rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych nauczycieli
 1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela
 1. trzynastka w razie rozpoczęcia pracy w trakcie roku szkolnego
 2. pozostałe przypadki, kiedy nie jest wymagane przepracowanie 6 miesięcy, warunkujących nabycie prawa do trzynastki
 3. obliczanie podstawy wymiaru trzynastki
 1. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent
 1. zasady udzielania urlopów nauczycielom zatrudnionym w jednostkach feryjnych, nieferyjnych i zajmującym stanowiska kierownicze
 2. składniki wliczane do podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego
 3. ustalanie średniej urlopowej
 4. termin wypłaty średniej urlopowej
 5. obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nauczyciela
 1. Nagroda jubileuszowa
 1. nagroda jubileuszowa nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach
 2. obliczanie podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej
 3. udokumentowanie wyższego stażu pracy a wypłata nagrody (kiedy wypłata w pełnej wysokości a kiedy tylko wyrównanie)
 4. termin wypłaty nagrody jubileuszowej (nabycie prawa do nagrody na początku roku szkolnego a średnia z godzin ponadwymiarowych)
 5. wcześniejsza wypłata nagrody
 1. Potrącenia z wynagrodzeń
 1. kolejność potrąceń
 2. kwoty wolne od potraceń
 3. potrącenia dobrowolne a stosowanie kwoty wolnej od potrąceń