Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski

Ekspert ubezpieczeń społecznych

Zagadnieniami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych zajmuję się zawodowo od ponad 30 lat. Praca rozpoczynałem jako inspektor kontroli przeprowadzając kontrole płatników składek. Następnie kierowałem Wydziałem Kontroli Płatników Składek, zarządzając i nadzorując działania wszystkich inspektorów kontroli działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Od 2005 r. do 2020 r. pełniłem w Oddziale ZUS w Kielcach funkcję zastępcy dyrektora d/s dochodów, nadzorując działania dotyczące rozliczania kont płatników składek, dochodzenie należności, ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych oraz podstaw wymiaru składek, ustalanie właściwego ustawodawstwa. W tym czasie nadal współpracowałem z pionem kontroli płatników składek, układając pytania na egzamin kwalifikacyjny dla inspektorów kontroli ZUS. Od wielu lat byłem również członkiem komisji na egzaminie kwalifikacyjnym na stanowisko inspektora kontroli. Posiadam szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną, nabytą w czasie pracy w ZUS, dotyczącą: - podlegania ubezpieczeniom, - ustalania podstaw wymiaru składek i wysokości składek, - ulg w opłacaniu składek tj. odroczeń terminów i rozkładania spłaty na raty, - przymusowego dochodzenie należności w postaci egzekucji administracyjnej i sądowej, - ustalanie ustawodawstwa właściwego, - świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Posiadaną wiedzę przekazywałem jako przedstawiciel ZUS na konferencjach, kursach, spotkaniach organizowanych przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Swoją wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych przekazywałem również słuchaczom studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz na kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach. Od wielu lat jestem wykładowcą w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach.

All Sessions by Dariusz Suchorowski

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa dla nauczycieli 26 marca 2024
09:00 - 13:00

Osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu przysługują świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa. W przypadku niezdolności do pracy prawo to przysługuje o po spełnieniu dodatkowych warunków takich jak chociażby upływ okresu wyczekiwania. Aby właściwie ustalić prawo do zasiłku a następnie wysokość tego zasiłku, konieczne jest posiadanie wiedzy m.in. z zakresu: sposobu liczenia okresu wyczekiwania, sposobu liczenia 33 lub 14 dni prawa do wynagrodzenia chorobowego po zmianie pracodawcy, przy pracy równoległej czy na przełomie roku kalendarzowego.

Dużą trudność sprawia obecnie nowy, bardziej rygorystyczny sposób otwierania nowych okresów zasiłkowych. Zasiłek macierzyński po zmianie przepisów Kodeksu pracy też zaczął sprawiać trudności, ponieważ nowe zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego w pewnych sytuacjach wpływa na zmianę podstawy wymiaru zasiłku. No i ten etap czyli ustalanie podstawy wymiaru zasiłków jest etapem najtrudniejszym. Sposób wypłaty wynagrodzenia z tzw. góry, zmiany wynagrodzenia, częste zmiany wymiaru czasu pracy, godziny nadliczbowe, składniki utracone, jednorazowe nagrody, dodatkowe umowy cywilnoprawne, nagrody roczne powodują, że ustalenie podstawy wymiaru zasiłków dla nauczycieli jest bardzo trudne. 

Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie te zagadnienia wraz z rozwiązaniem przykładowych sytuacji.

Szczegółowy program:

I.      Prawo i okres świadczeń przysługujących z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego:

1.    Zasiłek chorobowy/wynagrodzenie chorobowe

 

a.    Obowiązkowy okres wyczekiwania z możliwością uwzględnienia poprzedniego okresu ubezpieczenia oraz sytuacje zwalniające z tego obowiązku

b.    Zasady liczenia 33/14 dni w przypadku pracy w jednej lub kilku szkołach naprzemiennie lub równolegle

c.     Rygorystyczne zasady otwierania nowego okresu zasiłkowego – jak traktować okresy nieobecności będące przerwą w okresie zasiłkowym np. zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne, urlop wychowawczy, urlop bezpłatny, urlop dla poratowania zdrowia ze zmieniona interpretacją ZUS,

 

2.    Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

 

a.    Różnice w stosunku do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego

 

3.    Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego

 

a.    Okres urlopu macierzyńskiego z prawem rezygnacji z części tego urlopu wyłącznie w szczególnych sytuacjach

b.    Okres urlopu rodzicielskiego oraz zasady jego dzielenia przez obydwoje rodziców,

 

4.    Zasiłek opiekuńczy

 

a.    Długość zasiłku opiekuńczego nad zdrowym i chorym dzieckiem lub nad chorym członkiem rodziny

b.    Zasady liczenia dni zasiłku opiekuńczego z uwzględnieniem tzw. grona rodziny

c.     Dni wolne od pracy - prawo do wynagrodzenia czy do zasiłku opiekuńczego

d.    Sytuacje gdy inny członek rodziny nie może sprawować opieki nad dzieckiem

 

5.    Świadczenie rehabilitacyjne

 

a.    Prawo, wysokość i okres świadczenia rehabilitacyjnego

b.    Następstwa przerwania świadczenia rehabilitacyjnego

 

II.    Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków w związku z zasadami wynagradzania nauczycieli:

 

6.    Wynagrodzenie zasadnicze i godziny nadliczbowe – ustalanie przeciętnego wynagrodzenia sprzed zachorowania z uwzględnieniem zasady uzupełniania,

 

a.    Brak obowiązku ustalania podstawy wymiaru zasiłków przy przerwie krótszej niż miesiąc kalendarzowy,

b.    Ustalanie podstawy w przypadku braku 12 miesięcy ubezpieczenia,

c.     Ustalanie podstawy w przypadku pracy równoległej u dwóch pracodawców

d.    Ustalanie podstawy w przypadku zawarcie kolejnej umowy o pracę u tego samego pracodawcy

 

7.    Inne miesięczne składniki wynagrodzenia np. dodatek za wysługę lat, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny, dodatek wiejski – wpływ tych składników na podstawę wymiaru zasiłku i zasada ewentualnego uzupełnienia.

 

8.    Sytuacje szczególne mające i nie mające wpływu na podstawę wymiaru zasiłków:

 

a.    Podwyższenie wynagrodzenia

b.    Składnik wynagrodzenia przyznany na czas określony

c.     Zmiana etatu

d.    Zawarcie kolejnej umowy o pracę

e.    Zawarcie kolejnej umowy o pracę wraz z podwyższeniem wynagrodzenia

f.      Zawarcie kolejnej umowy z przerwą przypadającą na dzień świąteczny lub roboczy

g.    Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą po zmianie interpretacji ZUS

h.    Jednorazowe wypłaty określonego składnika wynagrodzenia np. z okazji Dnia Nauczyciela

 

9.    Składnik wynagrodzenia przysługujący za okres roczny

 

a.    Wpływ na podstawę wymiaru zasiłku,

b.     Zasady uzupełniania składnika rocznego,

c.     Wpływ zmiany etatu na wysokość nagrody rocznej przyjmowanej do podstawy wymiaru zasiłku

 W trakcie szkolenia przewidujemy jedną 15 minutową przerwę.