dr Hanna Kmieciak

dr Hanna Kmieciak

Ekspert w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ceniony przez praktyków ekspert w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; odbyła staż w Brukseli (Belgia) w biurze przedstawicielstwa Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu przy instytucjach Unii Europejskiej; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, „Poradnika Rachunkowości Budżetowej”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

All Sessions by dr Hanna Kmieciak

Zmiany w egzekucji podatków i nie tylko, czyli dochody gmin w 2024 roku 21 mar 2024
10:00 - 15:00

Zmiany w egzekucji podatków i nie tylko, czyli dochody gmin w 2024 roku

10:00 Rozpoczęcie szkolenia

I. Zmiany w Ordynacji podatkowej:

  1. Nowe rozwiązania prawne dotyczące konsekwencji niedotrzymania terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa.
  2. Czy i kiedy wygasa decyzja o odroczeniu lub rozłożeniu na raty podatku lub zaległości podatkowej?

II. Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym podatków i opłat lokalnych:

  1. Upomnienia – co ulega zmianie? Zupełnie nowe terminy przedawniania kosztów upomnień. Kiedy przedawniają się upomnienia wystawione przed nowelizacją ustawy? Do których upomnień stosujemy nowelizację ustawy, a które są z niej wyłączone?
  2. Przesłanki niepodejmowania egzekucji, nie wystawiania tytułu wykonawczego – przed i po nowelizacji.
  3. Tytuł wykonawczy – jak wygląda wzór tytułu wykonawczego po nowelizacji ustawy? Jakie dane podatnika musi posiadać wierzyciel, aby prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy? Nowy obowiązek wierzyciela – obowiązek dysponowania danymi małżonka podatnika, w przypadku gdy odpowiedzialność zobowiązanego za zaległości podatkowe obejmuje również majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka. Nowe regulacje prawne odnoszące się do pozyskania danych małżonka podatnika. Odpowiemy na pytanie skąd wziąć dane małżonka podatnika, małżonka który nie jest naszym podatnikiem?
  4. Dalszy tytuł wykonawczy – kiedy obowiązuje i jak go wystawić po nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?
  5. Kolejny tytuł wykonawczy – kiedy wystawiamy? Jakie dane potrzebne są do jego wystawienia?
  6. Nowe uprawnienia małżonka podatnika w postępowaniu egzekucyjnym. Odpowiemy na pytania jakie nowe uprawnienia w wyniku nowelizacji ustawy otrzymał małżonek podatnika? Co w egzekucji wolno żonie (mężowi) naszego podatnika, która (który) nie jest naszym podatnikiem?
  7. Oświadczenie o posiadanym majątku i źródłach dochodu jako istotny element postepowania egzekucyjnego.
  8. e-ZW Zawiadomienie wierzyciela do organu egzekucyjnego. Jakie zmiany w e-ZW niesie nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji? Jakie obowiązki w zakresie zawiadomień i innej korespondencji spoczywają na wierzycielu? O czym i w jaki sposób wójt ma obowiązek zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego? Jakie informacje przekazujemy za pomocą eZW? Przypadki kierowania e-ZW z tytułem wykonawczym.

III. Odpowiedzi na pytania

 

15:00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziane są 2 przerwy 20-minutowe.