dr Paulina Sołtys

dr Paulina Sołtys

Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

Doktor nauk prawnych z dziedziny prawo pracy, radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Specjalistka w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie procesowe związane z reprezentowaniem klientów przed sądami pracy. Doradza w sprawach związanych z redukcją zatrudnienia, negocjacji z pracownikami i przedstawicielami pracowników. Zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji związanej ze zwolnieniami indywidualnymi i grupowymi. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnątrzzakładowych, a także ich weryfikacją. W swej wieloletniej praktyce posiada również doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, zdobyte w toku bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego (budowlanych, deweloperskich, IT) oraz grup kapitałowych, uzyskując cenne doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentów korporacyjnych, a także sporządzania i opiniowania umów. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczące delegacji krajowych i zagranicznych oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce, a także na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ekspert Infor PL, autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy.

All Sessions by dr Paulina Sołtys

Zasiłki i ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem zmian w 2024 r. 13 mar 2024
10:00 - 14:00

Zasiłki i ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem zmian w 2024 r.

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

10.00-13.00 Zasiłki i ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem zmian w 2024 r.

 • Urlop dla przedsiębiorcy – planowane zmiany
 • Zmiany w zakresie zasiłku pogrzebowego
 • Ryczałtowa składka zdrowotna
 • Zmiany w zakresie zasiłku chorobowego obciąża ZUS)
 • Zasiłek chorobowy. Zasady ustalania i wypłaty, okresy zasiłkowe oraz wysokość świadczeń- praktyczne omówienie
 • Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego
 • Podstawy obliczania zasiłku macierzyńskiego - niezbędne dokumenty konieczne do wypłaty zasiłku.
 • Zasiłek opiekuńczy i zasady jego przyznawania
 • Wysokość zasiłku wyrównawczego oraz niezbędne zasady przyznawania
 • Podstawa wymiaru świadczeń dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu pracowników oraz zleceniobiorców
 • Dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych
 • Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich - przykłady

13.00-13.20 Część praktyczna – zadania i ćwiczenia

 • Wspólne rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu zasiłków i ubezpieczeń społecznych

13.20-14.00 Sesja pytań i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku 15 maj 2024
10:00 - 14:00

Zatrudnianie cudzoziemców w 2024 roku

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

Zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców w 2024 roku

 1. Elektronizacja postępowań i procedur administracyjnych związanych z legalizacją pracy
 2. Obowiązkowe konto dla pracodawcy w systemie elektronicznym
 3. Połączenie i integracja systemów w celu prawidłowości zatrudnienia cudzoziemców
 4. Obowiązki pracodawcy związane z digitalizacją postępowań
 5. Likwidacja „testu pracy”
 6. Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pracę
 7. Nowe wymogi związane z uzyskaniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemca
 8. Kary dla pracodawców i odpowiedzialność pracodawcy – nowe przesłanki i kryteria
 9. Zmiany w umowach zawieranych z cudzoziemcami

Zatrudnienie obywateli Ukrainy na podstawie specustawy i zmiany w 2024 roku

 1. Istotne zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy
 2. Wniosek o numer PESEL
 3. Likwidacja przepisów dotyczących uproszczonej procedury wydawania zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy
 4. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
 5. Powiadomienie urzędu pracy o zatrudnianiu cudzoziemca
 6. Przedłużenie ważności dokumentów pobytowych
 7. Kogo i na jakich zasadach może zatrudnić polski pracodawca?
 8. Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce
 9. Procedura legalizacja pobytu obywateli Ukrainy po w 2024 r.- wniosek oraz najważniejsze dokumenty
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy

Zatrudnienie cudzoziemców po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

 1. Przedłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę- jakie przypadki oraz warunki?
 2. Przedłużenie okresu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia
 3. Przedłużenie wiz oraz wyjątki
 4. Przedłużenie zezwoleń okresowych- do kiedy i na jakich warunkach?

Legalizacja wjazdu oraz pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 1. Podstawy pobytu cudzoziemca w Polsce- Obowiązki pracodawcy w ramach zatrudniania cudzoziemców- legalizacja pracy
 2. Dokumenty pobytowe - Jak prawidłowo ocenić jaki dokument pobytu jest potrzebny dla cudzoziemca?
 3. Wiza- rodzaje, procedura uzyskania dla cudzoziemca, wizy przeznaczone do wykonywania pracy w Polsce
 • Dokumenty podróży i dokumenty uprawniające do pobytu
 • Typy wiz
 • Wiza Schengen vs wiza krajowa
 • Cele wiz uprawniające do podjęcia pracy
 • Przedłużanie wiz
 1. Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę wydawane na podstawie ustawy o cudzoziemcach, jak je uzyskać szybko i skutecznie, jakich błędów unikać podczas składania wniosków
 2. Karta pobytu
 3. Rodzaje zezwoleń na pracę
 4. Procedura uzyskania powyższych dokumentów, niezbędne formalności konieczne do legalizacji pobytu
 5. Zatrudnianie cudzoziemca, który wykonywał pracę w Polsce dla innego podmiotu gospodarczego

Uproszczona procedura zatrudnienia- oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 1. Procedura rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy, jak prawidłowo wypełnić formularz
 2. Obowiązki pracodawcy w związku z powierzaniem pracy na podstawie oświadczenia

Legalizacja świadczenia pracy przez cudzoziemców w Polsce- podstawy

 1. Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, czyli przypadki legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca bez koniecznych formalności- jak szybko i sprawnie zalegalizować pobyt i pracę dla cudzoziemca na przykładzie obywateli Ukrainy
 • Zezwolenie na pracę i zawody niewymagające zezwolenia
 • Procedura uzyskania zezwolenia na pracę
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach w szczególności zatrudnianie studentów- cudzoziemców
 • Test rynku pracy, kiedy pracodawca nie jest zobowiązany uzyskać informacji starosty
 • Kiedy możliwe jest kontynuowanie zatrudnienie przez cudzoziemca po utracie ważności zezwolenia na pracę- sposób prawidłowego postępowania pracodawcy i cudzoziemca
 1. Kontynuacja zatrudnienia po upływie ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy - przedłużanie ważności zezwolenia na pracę, przedłużania ważności zezwolenia na pobyt
 2. Zezwolenie na pracę sezonową
 • Zmiany w zakresie zezwoleń na pracę
 • Zmiany w zakresie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 1. Katalog wykroczeń dotyczących naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
 2. Wyższe kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom

Formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce- formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

 1. Umowa o pracę
 2. Umowy cywilnoprawne
 3. Samozatrudnienie

Obowiązki pracodawcy w ramach zatrudnienia cudzoziemców 

 1. Obowiązki informacyjne wobec Urzędów
 2. Obowiązek zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej
 3. Dokumentacja dotycząca zatrudnienia i pobytu cudzoziemca – obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

 1. Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 2. Współpraca z cudzoziemcem Rezydentem i nie Rezydentem

Sesja pytań i odpowiedzi

 

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa 30-minutowa.

Umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne 28 wrz 2023
10:00 - 14:00

Umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

   

 1. Charakterystyka umowy zlecenie
 • Sposób zawierania umowy zlecenia
 • Odpowiedzialność za wykonanie zlecenia
 • Wynagrodzenie przy umowie zlecenia
 • Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku obowiązujące przy umowie zlecenia
 • Minimalna stawka godzinowa w 2023 roku za wykonanie zlecenia - najnowsze zmiany lipiec 2023
 • Ustalenie liczby godzin wykonania zlecenia
 • Przechowywanie dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia
 • Umowy zlecenia, do których nie stosuje się przepisów o minimalnym wynagrodzeniu
 • Wypłata niższego wynagrodzenia w przypadku umów zlecenia
 • Ewidencja zleceniobiorcy – unikanie sytuacji pozorności „stosunku pracy”
 • Wzór umowy zlecenie - omówienie najważniejszych postanowień, na co zwrócić uwagę formując umowę
 • Charakterystyka elementów umowy pod kątem kontroli ZUS
 • Koniczne elementy umowy zlecenie odróżniające ją od umowy o pracę - czyli jak postępować w przypadku kontroli, przykłady z orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • Czy wykonując umowę zlecenia można iść na urlop?
 1. Umowa o dzieło - ogólne zasady
 • Charakterystyka umowy o dzieło w oparciu o praktyczne informacje
 • Obowiązek raportowania do ZUS o zawartej umowie o dzieło
 • Określenie wynagrodzenia w umowie o dzieło
 • Oskładkowanie ZUS umów o dzieło – w jakich przypadkach?
 • Umowa o dzieło z własnym pracownikiem
 • Elementy umowy o dzieło na przykładach
 1. Umowa świadczenia usług
 • Różnice w zatrudnieniu na podstawie umowy B2B a umowy o pracę
 • Umowa świadczenia usług a ZUS.
 • Kontrakt B2B a urlop i inne uprawnienia „pracownicze”.
 • Odpowiednie stosowanie przepisów o umowie zlecenia.
 1. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy
 • Umowa cywilnoprawna a umowa o pracę – jak kształtować wykonywanie zlecenia by uniknąć pozorności umowy o pracę
 • Kontrola przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych
 • Poprawna dokumentacja pod kątem kontroli PIP - czyli co pracodawca powinien wiedzieć, przygotować
 • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu minimalnych stawek godzinowych i wynagrodzenia
 • Prawidłowość zawierania umów o pracę – najważniejsze aspekty
 1. Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych- korzyści dla firm
 • Kwestie oskładkowania umów cywilnoprawnych. Zbieg tytułów do składek
 • Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych osób do 26 roku życia
 • Swoboda kształtowania stosunku prawnego podczas zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia czy umowy świadczenia usług
 1. Sesja pytań i odpowiedzi

   

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy w praktyce 23 sie 2023
10:00 - 14:00

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy w praktyce

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Nawiązywanie stosunku pracy

  1. Dane i informacje od pracownika niezbędne do nawiązania stosunku pracy - jakich informacji może domagać się pracodawca od pracownika?
  2. Treść i forma umowy o pracę – treść i rodzaje oraz prawidłowe sporządzanie w świetle aktualnie obowiązujących przepisów (zasady formułowania poszczególnych elementów umowy o pracę - miejsce pracy, rodzaj stanowiska, dodatkowe obowiązkowe postanowienia dla pracowników niepełno etatowych, itp.),
  3. Rodzaje umów o pracę
   • Umowa o pracę na okres próbny – zasady nawiązywania, okres zawarcia umowy na okres próbny, nowe elementy umów o pracę na okres próbny, przykładowe postanowienia, wzory.
   • Przykładowe postanowienia umów na okres próbny
   • Przypadki zastosowania umowy na okres próbny
   • Umowa o pracę na czas określony –zasady nawiązywania, limity w umowach terminowych, zasady określania zastępstwa w umowach na zastępstwo
   • Umowa o pracę nas czas nieokreślony
  4. Zasady zmiany warunków umowy o pracę - pracy i płacy
  5. Zasady sporządzania informacji o warunkach zatrudnienia
   • Informacja o warunkach zatrudnienia- konieczne elementy, zasady sporządzania oraz przykładowy wzór

Rozwiązywanie umowy o pracę

  1. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
   • Jak sporządzić porozumienie, co powinno się w nim znaleźć
   • Klauzule i postanowienia z uwzględnieniem zabezpieczenia interesów pracodawcy
  2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
   • Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracy według orzecznictwa Sądu Najwyższego – praktyczne przykłady. Przyczyna wypowiedzenia umowy o prace na czas określony- zmiany
   • Okresy wypowiedzenia poszczególnych umów o pracę
   • Rozwiązanie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika
   • Uprawnienia pracodawcy w sytuacji, gdy pracownik jest w okresie wypowiedzenia
    1. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy- zasady stosowania oraz wynagrodzenie za okres zwolnienia- praktyczne wyjaśnienia
    2. Zobowiązanie pracowników do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia
    3. Skrócenie okresu wypowiedzenia
   • Konsultacja wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową- warunki jakie musi spełnić pracodawca, terminy
  3. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 KP) – zwolnienie dyscyplinarne, procedura, wyroki SN
  4. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (art. 53 KP) – wyroki SN
  5. Wygaśnięcie stosunku pracy
  6. Wypowiedzenie oraz porozumienie zmieniające
  7. Szczególne zasady dokonywania zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników u pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników
   • Procedura zwolnień grupowych i indywidualnych
   • Zasady wypłacania odprawy pieniężnej
  8. Zasady sporządzania i wydawania świadectw pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie Pracy
   • Wzór świadectwa pracy - kluczowe zmiany
   • Zasady sporządzania i wypełniania świadectw pracy – omówienie na przykładach
  9. Sesja pytań i odpowiedzi

   

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

Zasiłki i ubezpieczenia społeczne w praktyce 12 gru 2023
10:00 - 14:00

Zasiłki i ubezpieczenia społeczne w praktyce

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

10.00-13.00 Zasiłki i ubezpieczenia społeczne w praktyce

 • Zasiłek chorobowy. Zasady ustalania i wypłaty, okresy zasiłkowe oraz wysokość świadczeń- praktyczne omówienie
 • Zasiłek chorobowy za okres przebywania w szpitalu obowiązujący w 2023 roku
 • Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego. Okres przez który świadczenie przysługuje. Wysokość świadczenia
 • Ogólne prawo do zasiłku macierzyńskiego, wysokość zasiłku. Podstawy obliczania zasiłku niezbędne dokumenty konieczne do wypłaty zasiłku. Jak uzyskać zasiłek macierzyński przez okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego?
 • Zasiłek opiekuńczy i zasady jego przyznawania
 • Wysokość zasiłku wyrównawczego oraz niezbędne zasady przyznawania
 • Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty oraz obowiązki pracodawcy w zakresie dostarczenia do ZUS niezbędnych danych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
 • Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń dla osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu pracowników oraz zleceniobiorców
 • Dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych
 • Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich- przykłady

13.00-13.20 Część praktyczna – zadania i ćwiczenia

 • Wspólne rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu zasiłków i ubezpieczeń społecznych

13.20-14.00 Sesja pytań i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku oraz planowane zmiany 24 maj 2023
10:00 - 14:00

Zatrudnianie cudzoziemców w 2023 roku oraz planowane zmiany

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

   

Planowane zmiany w zakresie zatrudniania cudzoziemców w 2023 roku

 1. Elektronizacja postępowań i procedur administracyjnych związanych z legalizacją pracy
 2. Obowiązkowe konto dla pracodawcy w systemie elektronicznym
 3. Połączenie i integracja systemów w celu prawidłowości zatrudnienia cudzoziemców
 4. Obowiązki pracodawcy związane z digitalizacją postępowań
 5. Likwidacja „testu pracy”
 6. Brak możliwości przedłużenia zezwolenia na pracę
 7. Nowe wymogi związane z uzyskaniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemca
 8. Kary dla pracodawców – nowe przesłanki i kryteria
 9. Zmiany w umowach zawieranych z cudzoziemcami

Zatrudnienie obywateli Ukrainy w 2023 roku- zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy oraz ich wpływ na dotychczasowe postępowania

 1. Istotne zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy w 2023 roku
 2. Wniosek o numer PESEL- nowe warunki i obowiązki pracodawcy
 3. Likwidacja przepisów dotyczących uproszczonej procedury wydawania zezwolenia na pobyt czasowy dla obywateli Ukrainy
 4. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
 5. Powiadomienie urzędu pracy o zatrudnianiu cudzoziemca
 6. Przedłużenie ważności dokumentów pobytowych
 7. Kogo i na jakich zasadach może zatrudnić polski pracodawca – UKR?
 8. Pobyt obywateli UKR w Polsce
 9. Procedura legalizacja pobytu obywateli Ukrainy po 01.04.2023 r.- wniosek oraz najważniejsze dokumenty
 10. Prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy

Legalizacja pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 1. Podstawy pobytu cudzoziemca w Polsce- Obowiązki pracodawcy w ramach zatrudniania cudzoziemców- legalizacja pracy
 2. Dokumenty pobytowe - Jak prawidłowo ocenić jaki dokument pobytu jest potrzebny dla cudzoziemca?
 3. Wiza- rodzaje, procedura uzyskania dla cudzoziemca, wizy przeznaczone do wykonywania pracy w Polsce
  a) Dokumenty podróży i dokumenty uprawniające do pobytu
  b) Typy wiz
  c) wiza Schengen vs wiza krajowa
  d) Cele wiz uprawniające do podjęcia pracy
  e) Przedłużanie wiz
 4. Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę wydawane na podstawie ustawy o cudzoziemcach, jak je uzyskać szybko i skutecznie, jakich błędów unikać podczas składania wniosków
 5. Karta pobytu
 6. Rodzaje zezwoleń na pracę
 7. Procedura uzyskania powyższych dokumentów, niezbędne formalności konieczne do legalizacji pobytu
 8. Zatrudnianie cudzoziemca, który wykonywał pracę w Polsce dla innego podmiotu gospodarczego

Uproszczona procedura zatrudnienia- oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 1. Procedura rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy, jak prawidłowo wypełnić formularz
 2. Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, czyli przypadki legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca bez koniecznych formalności- jak szybko i sprawnie zalegalizować pobyt i pracę dla cudzoziemca na przykładzie obywateli Ukrainy
  a) Zezwolenie na pracę i zawody niewymagające zezwolenia
  b) Procedura uzyskania zezwolenia na pracę
  c) Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
  d) Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach w szczególności zatrudnianie studentów- cudzoziemców
  e) Test rynku pracy, kiedy pracodawca nie jest zobowiązany uzyskać informacji starosty
  f) Kiedy możliwe jest kontynuowanie zatrudnienie przez cudzoziemca po utracie ważności zezwolenia na pracę- sposób prawidłowego postępowania pracodawcy i cudzoziemca
 3. Kontynuacja zatrudnienia po upływie ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy - przedłużanie ważności zezwolenia na pracę, przedłużania ważności zezwolenia na pobyt,
 4. Zezwolenie na pracę sezonową
  a) Zmiany w zakresie zezwoleń na pracę
  b) Zmiany w zakresie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 5. Katalog wykroczeń dotyczących naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
 6. Wyższe kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom

Zatrudnienie cudzoziemców z uwzględnieniem zmian i specjalnych rozwiązań dotyczących pobytu i zatrudniania w czasie zagrożenia epidemicznego w 2023 roku

 1. Przedłużenie ważności zezwoleń pobytów- w jakich przypadkach i na jak długo
 2. Korzystne rozwiązania dla pracodawców

Elastyczne formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce- formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

 1. Umowa o pracę
 2. Umowy cywilnoprawne
 3. Samozatrudnienie

Obowiązki pracodawcy w ramach zatrudnienia cudzoziemców 

 1. Obowiązki informacyjne wobec Urzędów
 2. Obowiązek zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej
 3. Dokumentacja dotycząca zatrudnienia i pobytu cudzoziemca – obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

 1. Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 2. Współpraca z cudzoziemcem Rezydentem i nie Rezydentem

Sesja pytań i odpowiedzi

   

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

Praktyczne ujęcie zmian w Kodeksie pracy wynikające z wdrożenia dyrektyw unijnych - nowe wyzwania i obowiązki dla pracodawcy 02 cze 2023
10:00 - 14:00

Praktyczne ujęcie zmian w Kodeksie pracy wynikające z wdrożenia dyrektyw unijnych - nowe wyzwania i obowiązki dla pracodawcy

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

   

 • Co zmienia się w procedurze zawierania i rozwiązywania umów o pracę w 2023 roku na podstawie Dyrektywy 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej
  • Zmiany w zawieraniu umów na okres próbny
  • Nowe warunki, jakie będzie musiał spełnić pracodawca, by prawidło zawrzeć umowę na okres próbny
  • Pozostawanie pracownika w kilku stosunkach pracy - czy pracodawca może ograniczyć pracownika w tym zakresie?
  • Zmiany w elementach umowy o pracę: miejsce wykonywania pracy, dzień rozpoczęcia pracy, postanowienie o przedłużeniu umowy na okres próbny
  • Nowe zasady, jakie będzie musiał spełniać pracodawca aby prawidłowo rozwiązać umowę na czas określony? Określenie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony
  • Przykładowe wzory prawidłowych wypowiedzeń umowy o pracę oraz określanie przyczyny wypowiedzenia umowy
  • Zmiany w pisemnych warunkach zatrudnienia i możliwość przekazania ich w formie elektronicznej
  • Zmiany w warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych
  • Jakie postanowienia w umowach o pracę i regulaminach powinny zostać usunięte bądź zmodyfikowane?
 • Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy
  • Rozszerzenie zakresu informowania pracowników przez pracodawcę o warunkach pracy i płacy, o stanowiskach i procedurach awansu, szkoleniach
  • Co powinna zawierać informacja o warunkach zatrudnienia po zmianie przepisów?
  • Wzór informacji – omówienie
  • Przerwy wliczane do czasu pracy- przypadki i zasady udzielania
  • Nowe dokumenty i procedury w dziale HR- jak wdrożyć zmiany, wzory dokumentów
 • Zwolnienie z pracy z powodu wystąpienia sytuacji spowodowanych siłą wyższą
  • Podstawa do udzielenia dni wolnych na sytuacje nadzwyczajne
  • Dokumentowanie zwolnienia
  • Wysokość wynagrodzenia za czas zwolnienia
 • Urlop rodzicielski i ojcowski na podstawie nowych przepisów
  • Nowe zasady udzielania i wykorzystywania urlopu rodzicielskiego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją kodeksu pracy w 2023 roku
  • Zmiany w zakresie wniosków oraz dokumentacji związanej z udzieleniem urlopu rodzicielskiego
  • Wnioski dotyczące uprawnień rodzicielskich
  • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego dla pracowników-ojców
  • Jak wnioskować o urlop rodzicielski?
  • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego pracodawcy
  • Urlop ojcowski na nowych zasadach – wymiar, termin na wykorzystanie urlopu - jakie są nowe zasady?
  • Urlop wychowawczy z uwzględnieniem zmian
  • Ochrona stosunku pracy
  • Elektroniczne wnioski
  • Wysokość i zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego po zmianach
 • Urlop opiekuńczy, elastyczna organizacja czasu pracy- nowe uprawnienia dla pracowników, a obowiązki pracodawcy
  • Katalog pracowników uprawnionych do urlopu opiekuńczego
  • Wymiar urlopu opiekuńczego
  • Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14: zasady udzielania oraz dokumentowania
  • Dodatkowe dni wolne od pracy dla pracownika
  • Elastyczna organizacja czasu pracy dla pracownika
  • Wymiar zwolnienia, przesłanki
  • Kiedy pracodawca jest zobowiązany do uwzględniania wniosku pracownika
  • Elastyczna organizacja pracy, a ochrona przed zwolnieniem pracownika
  • Nowe uprawnienia pracowników związane z ochroną trwałości zatrudnienia z tytułu pełnienia funkcji rodzicielskich
  • Ochrona przed zwolnieniem w przypadku umowy na czas próbny, określony i umowy na zastępstwo
  • W jakich sytuacjach ochrona przed zwolnieniem nie obowiązuje i jakie są obowiązki pracodawcy w tym zakresie?
 • Nowe zasady pracy zdalnej w pigułce i najważniejsze obowiązki pracodawcy- konieczne dokumenty, wdrożenie oraz zasady udzielania
 • Kontrola trzeźwości pracowników z uwzględnieniem zmian w 2023 roku
 • Sesja pytań i odpowiedzi  

 

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

Druga nowelizacja kodeksu pracy 2023 25 kwi 2023
10:00 - 14:00

Druga nowelizacja kodeksu pracy 2023

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

   

 1. Zmiany w prawie pracy w zakresie zawierania i rozwiązywania stosunku pracy- wdrożenie Dyrektywy 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L. Nr 186, str. 105)
  • Zmiany w zawieraniu umowy na okres próbny
  • Pozostawanie pracownika w kilku stosunkach pracy
  • Zmiany w elementach umowy o pracę: miejsce wykonywania pracy, dzień rozpoczęcia pracy, postanowienie o przedłużeniu umowy na okres próbny
  • Zmiany w pisemnych warunkach zatrudnienia i możliwość przekazania ich w formie elektronicznej
  • Zmiany w warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych
  • Zmiany w zakresie umów na czas określony oraz nowe zasady wypowiadania tych umów
 2. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy- rozszerzenie zakresu informowania pracowników przez pracodawcę o warunkach pracy i płacy, o stanowiskach i procedurach awansu, szkoleniach
 3. Przerwy wliczane do czasu pracy- przypadki i zasady udzielania
 4. Zwolnienie z pracy z powodu wystąpienia sytuacji spowodowanych siłą wyższą
  • Podstawa do udzielenia dni wolnych na sytuacje nadzwyczajne
  • Dokumentowanie zwolnienia
  • Wysokość wynagrodzenia
 5. Urlopy związane z rodzicielstwem- nowe zasady udzielania, zmiany w zakresie wniosków, koniecznych dokumentów. Omówienie dyrektywy 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79) w kontekście urlopów i innych uprawnień związanych z rodzicielstwem
  • Urlop opiekuńczy: wymiar, przesłanki, dokumentowanie
  • Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14: zasady udzielania, dokumentowania
  • Wnioski dotyczące uprawnień rodzicielskich
  • Zmiany w zasadach udzielania i wykorzystywania urlopu rodzicielskiego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją kodeksu pracy w 2023 roku
  • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego dla pracowników-ojców
  • Urlop wychowawczy z uwzględnieniem zmian
  • Ochrona stosunku pracy
  • Elektroniczne wnioski
 6. Elastyczna organizacja pracy dla pracownika
  • Co to jest elastyczna organizacja czasu pracy?
  • Warunki skorzystania oraz osoby, które mogą złożyć wniosek
 7. Wysokość i zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego po zmianach
 8. Przesłanki zakazu dyskryminacji- nowe regulacje
 9. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem
 10. Nowe zasady pracy zdalnej w pigułce i najważniejsze obowiązki pracodawcy- konieczne dokumenty, wdrożenie oraz zasady udzielania
  • Nowe regulacje- ujęcie praktyczne
 11. Kontrola trzeźwości pracowników z uwzględnieniem zmian w 2023 roku
 12. Sesja pytań i odpowiedzi

   

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

Zasiłki i ubezpieczenia społeczne 2023 14 kwi 2023
10:00 - 14:00

Zasiłki i ubezpieczenia społeczne 2023

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

 1. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych w 2023 roku
  • Obowiązkowy profil PUE ZUS dla płatników składek- jak aktywować konto?
  • Konto na PUE ZUS dla płatników składek, którzy rozpoczęli działalność w 2023 r.
  • Jak samodzielnie założyć profil?
  • Nowe formularze ZUS obowiązujące w 2023 roku
  • Zwolnienia lekarskie na nowych zasadach
 2. Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy
  • Zasady ustalania i wypłaty
  • Okres wyczekiwania
  • Okres zasiłkowy- zasady jak ustalić w 2023 roku
  • Zasiłek chorobowy za okres przebywania w szpitalu obowiązujący w 2023 roku
  • Wysokość świadczenia
  • Potrącenia z zasiłków począwszy od 1 marca 2023 r. - nowe kwoty wolne od potrąceń
 3. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty
  • Obowiązek pracodawcy w zakresie dostarczenia do ZUS niezbędnych danych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
 4. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i możliwościach ubiegania się o zasiłki z ubezpieczenia chorobowego
  • Uproszczone zasady podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom
  • Warunki korzystania z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
  • Kogo można zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – krąg ubezpieczonych mogących skorzystać z ubezpieczenia
  • Terminy zgłoszenia do ubezpieczenia oraz okres objęcia ubezpieczeniem
 5. Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego
  • Okres przez który świadczenie przysługuje
  • Wysokość świadczenia
  • Podstawa wymiaru świadczenia oraz zasady jej waloryzacji
  • Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
 6. Zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalno-rentowych
  • Katalog osób, które korzystać z dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych
  • Zasady obejmowania dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi
  • Zmiany w ustawaniu tytułu i ich konsekwencje dla ubezpieczonych
 7. Zasiłek macierzyński z uwzględnienie zmian na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów z dnia 20 czerwca 2019 r.( dyrektywa work-life balance)
  • Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego w 2023 – implementacja unijnych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady
  • Ogólne prawo do zasiłku i okres przysługiwania
  • Nowa wysokość zasiłku, jak obliczyć zasiłek
  • Niezbędne dokumenty konieczne do wypłaty zasiłku
  • Obliczenie podstawy wymiaru
  • Jak uzyskać zasiłek macierzyński przez okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego
 8. Zasiłek opiekuńczy i zasady jego przyznawania
 9. Dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA
  • Przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek
  • Obowiązki płatników nie posiadających profilu płatnika składek
 10. Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
 11. Pytania uczestników - sesja pytań i odpowiedzi

 

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

Praca zdalna według nowelizacji kodeksu pracy 02 mar 2023
10:00 - 14:00

Praca zdalna według nowelizacji kodeksu pracy

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

 1. Praca zdalna - w jaki sposób prawidłowo wdrożyć pracę zdalną w firmie na podstawie nowych przepisów
  • Zagadnienia wstępne- omówienie regulacji, przepisów wprowadzających, dotychczasowa praktyka
  • Zawarcie umowy o pracę w zakresie wykonywania pracy zdalnej- Obowiązki pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną- jak sformułować umowę o pracę
 2. Polecenie pracodawcy oraz uzgodnienie pracy zdalnej - forma polecenia pracy zdalnej, wzór dokumentu
  • Elementy polecenia pracy zdalnej
  • Formy pracy zdalnej
  • Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej- elektronicznie czy papierowo? Wzór
 3. Uprawnienie pracodawcy do dokonania cofnięcia pracy zdalnej - w jakiej formie, podstawa, dokument
 4. Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej - kiedy pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną?
  • Jacy pracownicy mogą składać wnioski o wykonywanie pracy zdalnej
  • Zaprzestanie pracy zdalnej na wniosek pracownika/pracodawcy - forma dokumentu, elementy
  • Odmowa wykonywania pracy zdalnej- forma, dokument - jak pracodawca może uzasadnić decyzję dot. odmowy wykonywania pracy zdalnej
 5. Jak wprowadzić pracę zdalną? Kiedy pracodawca jest zobowiązany wprowadzić regulamin pracy zdalnej a kiedy porozumienie ze związkami zawodowymi?
  • Najważniejsze elementy i treść porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników
  • Tryb i forma porozumienia w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej
  • Regulamin pracy zdalnej- jakie elementy powinien zawierać regulamin pracy zdalnej, tryb ogłoszenia w firmie regulaminu
 6. Praca zdalna a informacja o warunkach zatrudnienia - nowa treść informacji dla pracownika
 7. Materiały i narzędzia do wykonywania pracy zdalnej
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia sprzętu i urządzeń do wykonywania pracy zdalnej
  • Protokół przekazania narzędzi i materiałów do wykonywania pracy zdalnej
  • Pomoc techniczna i serwis
 8. Gdzie i jak uregulować i ustalić zasady dotyczące pokrywania kosztów pracy zdalnej?
  • Regulacja dotycząca pokrywania kosztów wykonywania pracy zdalnej
  • Zasady oraz zwrot kosztów związanych z pracą zdalną
 9. Procedura ochrony danych osobowych pracy zdalnej
  • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurami ochrony danych osobowych
  • Przygotowanie odpowiednich procedur przez pracodawcę
 10. Kontrola wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę - informacja o zasadach przeprowadzania kontroli w związku z wykonywaniem pracy zdalnej - wzór dla pracodawcy
  • Sposób przeprowadzania kontroli pracy zdalnej - zasady dokonywania kontroli
  • Miejsce i czas przeprowadzanie kontroli
  • Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas wykonywania pracy zdalnej
 11. Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP przy pracy zdalnej. Zasady kontroli bhp podczas wykonywania pracy zdalnej
  • Szkolenie wstępne przy pracy zdalnej
  • Rodzaje prac w jakich nie może być wykonywana pracy zdalna
  • Jak przygotować i dokonać informacji o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracodawcę. Ocena ryzyka zawodowego pracy zdalnej przez pracodawcę
  • Oświadczenie pracownika dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 12. Wypadek przy pracy zdalnej - ustalenie okoliczności, przygotowanie dokumentacji ze strony pracodawcy
 13. Okazjonalna praca zdalna - regulacja i zasady
 14. Ewidencja czynności w pracy zdalnej - przykładowy dokument

 

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

Prawo pracy 2023 02 lut 2023
10:00 - 14:00

Prawo pracy 2023

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Zmiany w zakresie wynagrodzeń w 2023 roku
  1. Zmiana stawki godzinowej obowiązującej w 2023 roku
  2. Zmiana w zakresie minimalnego wynagrodzenie za pracę w 2023 r.
  3. Lista płac w 2023 roku- jak rozliczać wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców
  4. Dodatki za pracę w nocy w 2023 roku
 2. Nowy współczynnik ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2023 roku
  1. Obliczenie współczynnika w roku 2023 dla zatrudnionych pracowników
  2. Dni wolne od pracy
  3. Wyliczenie urlopu
 3. Kwoty wolne od potrąceń w 2023 r.
  1. Zasady dokonywania potrącenia z wynagrodzenia pracownika
  2. Jak obliczać i stosować w praktyce kwoty wolne od potrąceń
 4. Zmiany dotyczące wykonywania pracy zdalnej oraz obowiązki pracodawcy w świetle nowelizacji przepisów Kodeksu Pracy
  1. Definicja i przesłanki pracy zdalnej
  2. Polecenie wykonywania pracy zdalnej
  3. Oświadczenie pracownika o odpowiednich warunkach do pracy
  4. BHP, ocena ryzyka zawodowego, a praca zdalna
 5. Zmiany w prawie pracy w zakresie zawierania i rozwiązywania stosunku pracy- wdrożenie Dyrektywy 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L. Nr 186, str. 105)
  1. Zmiany w zawieraniu umowy na okres próbny
  2. Pozostawanie pracownika w kilku stosunkach pracy
  3. Zmiany w elementach umowy o pracę: miejsce wykonywania pracy, dzień rozpoczęcia pracy, postanowienie o przedłużeniu umowy na okres próbny
  4. Zmiany w pisemnych warunkach zatrudnienia i możliwość przekazania ich w formie elektronicznej oraz w warunkach zatrudnienia pracowników delegowanych
  5. Zmiany w zakresie wypowiadania umów
  6. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy
  7. Dni wolne na sytuacje nadzwyczajne
 6. Omówienie dyrektywy 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79) w kontekście urlopów i innych uprawnień związanych z rodzicielstwem
  1. Urlop opiekuńczy: wymiar, przesłanki, dokumentowanie
  2. Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14: zasady udzielania
  3. Wnioski dotyczące uprawnień rodzicielskich
  4. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego dla pracowników-ojców
  5. Organizacja pracy dla pracownika wychowującego dziecko do lat 8
  6. Wysokość i zasady zasiłku macierzyńskiego
 7. Przesłanki zakazu dyskryminacji – nowe regulacje
 8. Inne zmiany
 9. Sesja pytań i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest 20-minutowa przerwa.

Praca zdalna 2023 07 lis 2022
10:00 - 14:00

Praca zdalna 2023

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

   

 1. Praca zdalna- podstawy prawne funkcjonowania pracy zdalnej
  • Zagadnienia wstępne
  • Definicja pracy zdalnej
 2. Polecenie pracodawcy oraz uzgodnienie pracy zdalnej
  • Formy pracy zdalnej
 3. Cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej
 4. Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej
  • Kiedy pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną? Wnioski o pracę zdalną rodziców wychowujących dzieci lub opiekujących się niepełnosprawnymi członkami rodziny
  • Zaprzestanie pracy zdalnej na wniosek pracownika/pracodawcy
  • Odmowa wykonywania pracy zdalnej- forma, dokument
 5. Zasady świadczenia pracy zdalnej i obowiązki pracodawcy wobec organizacji związkowych
  • Porozumienie z organizacjami związkowymi
  • Treść porozumienia zawartego ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników
  • Tryb zawarcia porozumienia w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej
  • Obowiązki pracodawcy wobec pracownika wykonującego pracę zdalną
  • Regulamin pracy zdalnej
 6. Praca zdalna a informacja o warunkach zatrudnienia
 7. Materiały i narzędzia do wykonywania pracy zdalnej
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia sprzętu i urządzeń do wykonywania pracy zdalnej
  • Pomoc techniczna i serwis
 8. Koszty pracy zdalnej
  • Regulacja dotycząca pokrywania kosztów wykonywania pracy zdalnej
  • Zwrot kosztów związanych z pracą zdalną
  • Zasady pokrywania kosztów pracy zdalnej
 9. Procedura ochrony danych osobowych pracy zdalnej
 10. Kontrola wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę
  • Sposób przeprowadzania kontroli pracy zdalnej
  • Miejsce i czas przeprowadzanie kontroli
  • Postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas wykonywania pracy zdalnej
 11. Zasady kontroli bhp podczas wykonywania pracy zdalnej
  • Szkolenie wstępne przy pracy zdalnej
  • Rodzaje prac w jakich nie może być wykonywana pracy zdalna
  • Ocena ryzyka zawodowego pracy zdalnej
  • Wypadek przy pracy zdalnej- ustalenie okoliczności
 12. Okazjonalna praca zdalna- regulacja i zasady
 13. Ewidencja czynności w pracy zdalnej
 14. Nadgodziny podczas wykonywania pracy zdalnej

   

14.00 Zakończenie szkolenia

   

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

Zasiłki i ubezpieczenia społeczne 2023 15 gru 2022
10:00 - 14:00

Zasiłki i ubezpieczenia społeczne 2023

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

   

 1. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych od 1 stycznia 2023 roku
 2. Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy
  • Zasady ustalania i wypłaty
  • Okres wyczekiwania
  • Okres zasiłkowy
  • Zasiłek chorobowy za okres przebywania w szpitalu
  • Wysokość świadczenia
 3. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty
  • Obowiązek pracodawcy w zakresie dostarczenia do ZUS niezbędnych danych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
 4. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe i możliwości ubiegania się o zasiłki z ubezpieczenia chorobowego
  • Uproszczone zasady podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom
  • Warunki korzystania z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
  • Kogo można zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – krąg ubezpieczonych mogących skorzystać z ubezpieczenia
  • Terminy zgłoszenia do ubezpieczenia oraz okres objęcia ubezpieczeniem,
 5. Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego
  • Okres przez który świadczenie przysługuje
  • Wysokość świadczenia
  • Podstawa wymiaru świadczenia oraz zasady jej waloryzacji
 6. Zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalno-rentowych
  • Katalog osób, które korzystać z dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych
  • Zasady obejmowania dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi
  • Zmiany w ustawaniu tytułu i ich konsekwencje dla ubezpieczonych
 7. Zasiłek macierzyński
  • Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego – implementacja unijnych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady
  • Ogólne prawo do zasiłku i okres przysługiwania
  • Wysokość zasiłku
  • Niezbędne dokumenty konieczne do wypłaty zasiłku
  • Obliczenie podstawy wymiaru
 8. Zasiłek opiekuńczy i zasady jego przyznawania
 9. Dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA
  • Przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek
  • Obowiązki płatników nie posiadających profilu płatnika składek
 10. Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
 11. Pytania uczestników, kazusy

   

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

Zatrudnianie Ukraińców oraz wybrane aspekty prawa pracy - edycja 2 19 kwi 2022
10:00 - 14:00

Zatrudnianie Ukraińców oraz wybrane aspekty prawa pracy - edycja 2

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Najważniejsze zmiany dotyczące pobytu i pracy obywateli Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

 1. Legalność pobytu obywateli Ukrainy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 roku
 2. Rejestrowanie obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej po przekroczeniu granicy
 3. Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
 4. Pomoc dla obywateli Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia- zadania wojewody
 5. Świadczenia pieniężne udzielane osobom gwarantującym pomoc dla obywateli Ukrainy
 6. Powierzenie wykonywania pracy obywatelom Ukrainy – warunki jakie musi spełnić pracodawca spełnić, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, który przebywa na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym
 7. Rejestracja w powiatowym Urzędzie Pracy
 8. Opieka tymczasowa nad małoletnimi obywatelami Ukrainy
 9. Dodatkowe świadczenia przysługujące obywatelom Ukrainy na terytorium Polski
 10. Szczególny tryb ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy przez obywatela Ukrainy oraz zasady wykonywania pracy przez taką osobę
 11. Przedłużenie ważności wiz, zezwoleń czasowych, kart pobytu, pobytów w ramach ruchu bezwizowego obywateli Ukrainy, których ważność kończy się od dnia 24 lutego 2022 roku

 

Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców w 2022 roku- uproszczenia w procedurze zatrudniania cudzoziemców- w tym obywateli Ukrainy

 1. Brak wymogu posiadania miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu
 2. Wymogi dotyczące wynagrodzenia minimalnego cudzoziemca
 3. Poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających wydania nowego zezwolenia na pobyt i pracę
 4. Rozwiązania przyspieszające uzyskanie zezwoleń na pracę
 5. Łatwiejszy dostęp do legalizacji pobytu jak również uzyskania zezwolenia na pracę
 6. Wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 7. Zmiana procedury wizowej, terminów udzielania - skrócenie terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie niektórych wiz krajowych
 8. Nowy tryb zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

 

Zatrudnienie obywateli Ukrainy z uwzględnieniem zmian i specjalnych rozwiązań dotyczących pobytu i zatrudniania w czasie pandemii w 2022 roku

 

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla obywateli Ukrainy oraz innych cudzoziemców- najnowsze zmiany oraz regulacje w praktyce- ruch bezwizowy w czasie epidemii

 1. Przedłużenie ważności zezwoleń pobytów- w jakich przypadkach i na jak długo
 2. Korzystne rozwiązania dla pracodawców

 

Podstawy zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce

 1. Uproszczona procedura zatrudnienia- oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 2. Procedura rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy, jak prawidłowo wypełnić formularz
 3. Praca sezonowa
 4. Szczególne tryby zezwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy

 

Formy zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce

 

Obowiązki pracodawcy w ramach zatrudnienia obywateli Ukrainy 

 1. Obowiązki informacyjne wobec Urzędów
 2. Obowiązek zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej
 3. Dokumentacja dotycząca zatrudnienia i pobytu – obowiązki pracodawcy

 

Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

 1. Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 2. Rozliczenie cudzoziemców
 3. Rejestracja w ZUS oraz obowiązki

 

Sesja pytań i odpowiedzi

 

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie przerwy kawowe (15 minut) i jedną przerwę lunchową (30 minut).

Zatrudnianie Ukraińców oraz wybrane aspekty prawa pracy 05 kwi 2022
10:00 - 14:00

Zatrudnianie Ukraińców oraz wybrane aspekty prawa pracy

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Najważniejsze zmiany dotyczące pobytu i pracy obywateli Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie

 1. Legalność pobytu obywateli Ukrainy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po 24 lutego 2022 roku
 2. Rejestrowanie obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej po przekroczeniu granicy
 3. Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy
 4. Pomoc dla obywateli Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia- zadania wojewody
 5. Świadczenia pieniężne udzielane osobom gwarantującym pomoc dla obywateli Ukrainy
 6. Powierzenie wykonywania pracy obywatelom Ukrainy – warunki jakie musi spełnić pracodawca spełnić, aby zatrudnić obywatela Ukrainy, który przebywa na terenie Polski w związku z konfliktem zbrojnym
 7. Rejestracja w powiatowym Urzędzie Pracy
 8. Opieka tymczasowa nad małoletnimi obywatelami Ukrainy
 9. Dodatkowe świadczenia przysługujące obywatelom Ukrainy na terytorium Polski
 10. Szczególny tryb ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy przez obywatela Ukrainy oraz zasady wykonywania pracy przez taką osobę
 11. Przedłużenie ważności wiz, zezwoleń czasowych, kart pobytu, pobytów w ramach ruchu bezwizowego obywateli Ukrainy, których ważność kończy się od dnia 24 lutego 2022 roku

 

Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców w 2022 roku- uproszczenia w procedurze zatrudniania cudzoziemców- w tym obywateli Ukrainy

 1. Brak wymogu posiadania miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu
 2. Wymogi dotyczące wynagrodzenia minimalnego cudzoziemca
 3. Poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających wydania nowego zezwolenia na pobyt i pracę
 4. Rozwiązania przyspieszające uzyskanie zezwoleń na pracę
 5. Łatwiejszy dostęp do legalizacji pobytu jak również uzyskania zezwolenia na pracę
 6. Wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 7. Zmiana procedury wizowej, terminów udzielania - skrócenie terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie niektórych wiz krajowych
 8. Nowy tryb zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

 

Zatrudnienie obywateli Ukrainy z uwzględnieniem zmian i specjalnych rozwiązań dotyczących pobytu i zatrudniania w czasie pandemii w 2022 roku

 

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla obywateli Ukrainy oraz innych cudzoziemców- najnowsze zmiany oraz regulacje w praktyce- ruch bezwizowy w czasie epidemii

 1. Przedłużenie ważności zezwoleń pobytów- w jakich przypadkach i na jak długo
 2. Korzystne rozwiązania dla pracodawców

 

Podstawy zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce

 1. Uproszczona procedura zatrudnienia- oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 2. Procedura rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy, jak prawidłowo wypełnić formularz
 3. Praca sezonowa
 4. Szczególne tryby zezwoleń na pracę dla obywateli Ukrainy

 

Formy zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce

 

Obowiązki pracodawcy w ramach zatrudnienia obywateli Ukrainy 

 1. Obowiązki informacyjne wobec Urzędów
 2. Obowiązek zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej
 3. Dokumentacja dotycząca zatrudnienia i pobytu – obowiązki pracodawcy

 

Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

 1. Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 2. Rozliczenie cudzoziemców
 3. Rejestracja w ZUS oraz obowiązki

 

Sesja pytań i odpowiedzi

 

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie przerwy kawowe (15 minut) i jedną przerwę lunchową (30 minut).

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2022 roku 24 mar 2022
10:00 - 14:00

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2022 roku

Program uwzględnia zmiany wynikające ze specustawy


10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Wprowadzenie

 1. Pojęcie legalnej pracy, definicja nielegalnej pracy (teoria a praktyka)
 2. Regulacje prawne zatrudniania obcokrajowców na terytorium RP
 3. Różnice w zatrudnianiu pracowników z UE, EOG i po za nimi

Podstawy pobytu cudzoziemca w Polsce, a w szczególności jak zalegalizować pobyt obcokrajowca w Polsce i jakie są koszty z tym związane

 1. Jak prawidłowo ocenić jaki dokument pobytu jest potrzebny dla cudzoziemca?
 2. Wiza- rodzaje, procedura uzyskania dla cudzoziemca
 3. Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę wydawane na podstawie ustawy o cudzoziemcach, jak je uzyskać szybko i skutecznie, jakich błędów unikać podczas składania wniosków
 4. Karta pobytu
  1. Zezwolenie na pobyt czasowy
  2. Zezwolenie na pobyt stały
  3. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
 5. Ruch bezwizowy z Ukrainą- przypadki, kiedy obywatel Ukrainy nie musi posiadać wizy, ani dokumentu pobytowego
 6. Zatrudnianie cudzoziemca, który wykonywał pracę w Polsce dla innego podmiotu gospodarczego

Zatrudnienie cudzoziemców z uwzględnieniem zmian w przepisach w związku z COVID 19 w 2022 roku

Epidemia koronawirusa – specjalne rozwiązania dla cudzoziemców – najnowsze zmiany oraz regulacje w praktyce

 1. Przedłużenie ważności zezwoleń pobytów – w jakich przypadkach i na jak długo
 2. Korzystne rozwiązania dla pracodawców

Zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w 2022 roku

 1. Praca bez testu rynku pracy
 2. Łatwiejszy dostęp do legalizacji pobytu jak również uzyskania zezwolenia na prace
 3. Oświadczenia o powierzeniu wykonywaniu pracy – zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 2022 r.
 4. Zmiana procedury wizowej, terminów udzielania

Uproszczona procedura zatrudnienia

 1. Procedura rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy, jak prawidłowo wypełnić formularz
 2. Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca, czyli przypadki legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca bez koniecznych formalności- jak szybko i sprawnie zalegalizować pobyt i pracę dla cudzoziemca na przykładzie obywateli Ukrainy
  1. Zezwolenie na pracę i zawody niewymagające zezwolenia
  2. Procedura uzyskania zezwolenia na pracę
  3. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy
 3. w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
  1. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach w szczególności zatrudnianie studentów- cudzoziemców
  2. Test rynku pracy, kiedy pracodawca nie jest zobowiązany uzyskać informacji starosty
  3. Kiedy możliwe jest kontynuowanie zatrudnienie przez cudzoziemca po utracie ważności zezwolenia na pracę – sposób prawidłowego postępowania pracodawcy i cudzoziemca
 4. Zezwolenie na pracę sezonową
  1. Zmiany w zakresie zezwoleń na pracę
  2. Zmiany w zakresie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 5. Katalog wykroczeń dotyczących naruszania przepisów dotyczących cudzoziemców
 6. Wyższe kary za nielegalne powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom

Podstawy i formy zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

 1. Umowa o pracę
 2. Umowy cywilnoprawne
 3. Samozatrudnienie

Obowiązki pracodawcy wobec instytucji prawnych

 1. Ubezpieczenia zatrudnionych cudzoziemców i rozliczenia z Urzędem Skarbowym
 2. Współpraca z cudzoziemcem rezydentem i nierezydentem
 3. Rozliczenie cudzoziemców
 4. Rejestracja w ZUS oraz obowiązki

Pytania, odpowiedzi, kazusy

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidujemy jedną przerwę 15 minutową oraz jedną przerwę 30 minutową. Dokładne godziny przerw zostaną ustalone wspólnie z Ekspertem w trakcie szkolenia.

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki 2022 23 maj 2022
10:00 - 14:00

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki 2022

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Podstawy zmian w zasiłkach w 2022 roku, okres obowiązywania
 2. Nowe zasady obowiązujące w zakresie rozliczenia w zasiłkach z ubezpieczenia chorobowego
  • Ustalanie podstawy wypłaty zasiłków
  • Zmiany w zakresie zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
  • Krótszy okres zasiłku chorobowego przypadającego po ustaniu ubezpieczenia
  • Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia
  • Nowa wysokość zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu- zasady ustalania i przyznawania
  • Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, w jakich przypadkach czyli zasiłek macierzyński także w razie śmierci pracodawcy
  • Przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
 3. Obowiązek pracodawcy w zakresie dostarczenia do ZUS niezbędnych danych do ustalenia prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
 4. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty
 5. Zmiany w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym i możliwościach ubiegania się o zasiłki z ubezpieczenia chorobowego
  • Uproszczone zasady ustalania podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom
  • Warunki korzystania z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
  • Kogo można zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego –krąg ubezpieczonych mogących skorzystać z ubezpieczenia
  • Terminy zgłoszenia do ubezpieczenia oraz okres objęcia ubezpieczeniem
  • Zmiana możliwości ubiegania się o świadczenia (zasiłki) z ubezpieczenia chorobowego
  • Zaleganie z opłacaniem składek ZUS, a ubieganie się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego
 6. Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego
  • Okres przez który świadczenie przysługuje
  • Wysokość świadczenia
  • Podstawa wymiaru świadczenia oraz zasady jej waloryzacji
 7. Zmiany w dobrowolnych ubezpieczeniach emerytalno-rentowych
  • Katalog osób, które korzystać z dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych
  • Zasady obejmowania dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi
  • Zmiany w ustawaniu tytułu i ich konsekwencje dla ubezpieczonych
 8. Zasiłek macierzyński
  • Prawo do zasiłku i okres przysługiwania
  • Wysokość
  • Niezbędne dokumenty konieczne do wypłaty zasiłku
  • Obliczenie podstawy wymiaru
 9. Zasiłek opiekuńczy i zasady jego przyznawania
 10. Dokumentowania uprawnień do świadczeń chorobowych, e-ZLA, wydruku e-ZLA, formularza e-ZLA
  • Przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek
  • Obowiązki płatników nie posiadających profilu płatnika składek
 11. Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
 12. Inne zmiany dot. ubezpieczeń społecznych
 13. Pytania uczestników, kazusy

14.00 Zakończenie szkolenia

Świadectwa pracy – prawo i praktyka 01 gru 2021
09:30 - 14:30

Świadectwa pracy – prawo i praktyka

9.30 Rozpoczęcie warsztatów

 1. Świadectwa pracy- najważniejsze kwestie prawne i kadrowe. Charakter prawny świadectwa pracy
  • Obowiązek wydania świadectwa pracy pracownikowi. Prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie wydawania świadectwa pracy
  • Termin, miejsce oraz sposób wydania
  • Obligatoryjne elementy świadectwa pracy
  • Obwiązki kadrowe związane z wystawieniem i wydaniem pracownikowi świadectwa pracy.
  • Wydanie świadectwa pracy w okresie wypowiedzenia
  • Terminy odwołania pracownika od treści świadectwa pracy
  • Przykłady wypełnienia świadectwa pracy oraz omówienie poszczególnych informacji, które muszą znaleźć się w świadectwie pracy
  • Wydanie świadectwa pracy na wniosek pracownika
  • Obowiązek doręczenia świadectwa pracy pracownikowi
 2. Sprostowanie świadectwa pracy
  • Procedura sprostowania świadectwa pracy oraz terminy związane ze sprostowaniem świadectwa pracy
  • Zmiana treści świadectwa pracy
  • Uzupełnienie treści wydanego świadectwa pracy
 3. Orzeczenie zastępujące świadectwo pracy
  • Prawo pracownika do wystąpienia do sądu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wystawienia świadectwa pracy
  • Orzeczenie zastępujące świadectwo pracy
  • Roszczenie pracownika o odszkodowanie
  • Wykroczenie przeciwko prawom pracownika- wymiar kar i odpowiedzialność pracodawcy związana z naruszeniem praw pracownika
 4. Praca w warunkach szczególnych, a świadectwo pracy
  • Praca w warunkach szczególnych – najważniejsze kwestie, kwalifikacja pracy pracownika jako praca w warunkach szczególnych
  • Dokumentowanie wykonywania pracy w szczególnych warunkach
  • Wystawienie świadectwa pracy dla pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach

14.30 zakończenie warsztatów

W trakcie warsztatów przewidujemy przerwę lunchową (30 minut) – godzina przerwy zostanie ustalona w trakcie warsztatów.

Prawo Pracy 2022 13 sty 2022
09:30 - 14:30

Prawo Pracy 2022

 1. Zmiany w zakresie wynagrodzeń w 2022 roku
 • Zmiana stawki godzinowej obowiązującej w 2022 roku
 • Raportowanie stawki godzinowej z umowy zlecenie
 • Zmiana w zakresie minimalnego wynagrodzenie za pracę w 2022 r. i jego wpływ na rozliczenia z zakresu płac
 • Lista płac w 2022 roku- jak rozliczać wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców
 • Najważniejsze zmiany z zakresu Polskiego Ładu mające wpływ na wynagrodzenia w 2022 roku
 • Dodatki za pracę w nocy w 2022 roku
 • Obliczenie dodatku za pracę w nocy

 

 1. Nowy współczynnik ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2022 roku
 • Obliczenie współczynnika w roku 2022 dla zatrudnionych pracowników
 • Dni wolne od pracy
 • Wyliczenie urlopu

 

 1. Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek ZUS w 2022 r.

 

 1. Jak w 2022 r. obliczać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?
 • Kiedy można zlecić pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych
 • Podstawa do wyliczenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Przykłady

 

 1. Kwoty wolne od potrąceń w 2022 r.
 • Zasady dokonywania potrącenia z wynagrodzenia pracownika
 • Kwoty wolne od potrąceń w 2022 roku
 • Jak obliczać i stosować w praktyce kwoty wolne od potrąceń

 

 1. Potrącenia z umowy zlecenia w 2022 r. – zasady jak ich dokonywać?

 

 1. Obowiązek raportowania do ZUS umów o dzieło
 • Umowa o dzieło – pułapki w stosowaniu
 • Podstawy prawne zastosowania umów o dzieło w praktyce
 • Kiedy istnieje obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS

 

 1. Zmiana warunków zatrudnienia- aktualne problemy oraz sposoby ich rozwiązania, propozycja optymalnych rozwiązań dla pracodawców
 • Porozumienie zmieniające warunki i pracy
 • Wypowiedzenie zmieniające
 • Powierzenie pracownikowi innej pracy

 

 1. Zmiany dotyczące wykonywania pracy zdalnej oraz obowiązki pracodawcy
 • Przesłanki dot. Wykonywania pracy zdalnej
 • Polecenie wykonywania pracy zdalnej
 • Oświadczenie pracownika o odpowiednich warunkach do pracy
 • Regulamin pracy zdalnej
 • Wypadek przy pracy zdalnej
 • Kontrola wykonywania pracy zdalnej
 • BHP, ocena ryzyka zawodowego, a praca zdalna

 

 1. Dłuższy wymiar urlopu rodzicielskiego dla ojców w 2022 r. w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE

 

 1. Obowiązki pracodawcy od grudnia 2021 roku związane z ochroną sygnalistów na podstawie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana powszechnie dyrektywą o ochronie praw sygnalistów

 

 1. Sesja pytań i odpowiedzi

Praca zdalna i powrót pracowników do biur – obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy 22 paź 2021
09:30 - 14:30

Praca zdalna i powrót pracowników do biur – obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy

 1. Praca zdalna, a telepraca
  • Możliwość wprowadzenia pracy zdalnej u pracodawcy
  • Telepraca w jakich przypadkach jest możliwa do zastosowania
 2. Praca zdalna pracownika, a obowiązki pracodawcy
  • Odpowiedzialność pracodawcy związana z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika
  • Forma i sposób powierzenia pracy zdalnej pracowników
  • Koszty pracy zdalnej i zasady rozliczania
  • Zasadność roszczeń pracowników w stosunku do pracodawcy związanych z rozliczeniem kosztów pracy zdalnej
  • Kontrolowanie czasu pracy pracownika podczas pracy zdalnej, a ochrona praw pracowniczych- kontrola pracodawcy
  • Kontrola inspektora pracy PIP w miejscu świadczenia pracy w ramach pracy zdalnej
  • Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom świadczącym pracę zdalnie
 3. Odpowiedzialność pracodawcy- wypadek przy pracy podczas pracy zdalnej
 4. Regulamin pracy zdalnej- czyli jak uregulować zasady wykonywania pracy zdalnej
 5. Narzędzia do wykonywania pracy zdalnej i zasady powierzenia mienia pracownikowi
 6. Powrót pracowników do pracy stacjonarnej- zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Najważniejsze obowiązki pracodawcy związane z powrotem pracowników do biur
  • Środki ochrony indywidualnej
  • Aktualizacja dokumentacji dla wszystkich stanowisk pracy
  • Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o zagrożenie czynnikiem biologicznym - wirusem SARS-CoV-2, ze szczególnym uwzględnieniem środków profilaktycznych
  • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy- obowiązki pracodawcy
  • Dopuszczalność przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych pracowników w zakresie danych szczególnych kategorii, np. temperatury ciała
 7. BHP w czasie epidemii – obowiązki pracodawcy
  • Zmiany w zakresie badań lekarskich pracowników i szkoleń bhp
 8. Praca zdalna- nowe regulacje
  • Omówienie najważniejszych planowanych zmian w zakresie pracy zdalnej i uregulowanie w Kodeksie Pracy
 9. Sesja pytań i odpowiedzi

Restrukturyzacja oraz zmiany w firmie i jej wpływ na zadania i obowiązki kadrowe 25 sie 2021
10:00 - 15:00

Restrukturyzacja oraz zmiany w firmie i jej wpływ na zadania i obowiązki kadrowe

 • Przepisy tarcz antykryzysowych oraz zmiany Kodeksu pracy wpływające na zatrudnienie
  • Tarcza antykryzysowa - rozwiązania dla pracodawców
  • Przestój ekonomiczny
  • Obniżony wymiar etatu pracowników
  • Zmniejszenie wynagrodzenia
 • Umowy o pracę
  • Najważniejsze kwestie związane z zastosowaniem poszczególnych rodzajów umów na podstawie obowiązującego Kodeksu Pracy
  • Modyfikacja oraz zmiany w umowach w zależności od potrzeb pracodawcy
 • Zmiana warunków zatrudnienia pracowników aktualne problemy i sposoby ich rozwiazywania
  • Porozumienie zmieniające – jak poprawnie je zastosować?
  • Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy- w jakich przypadkach korzystne dla pracodawcy?
  • Kiedy zmiana warunków pracy nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego?
  • Prawo do odprawy pieniężnej przy dokonywaniu wypowiedzenia zmieniającego
  • Powierzenie pracownikowi innej pracy - kiedy, w jakich sytuacjach, na jakiej podstawie?
  • Zawieszenie warunków wynikających z umów o pracę
 • Likwidacja stanowisk, zmniejszenie stanu zatrudnienia – jak tego dokonać zgodnie z prawem i przedstawić pracownikowi
  • Likwidacja stanowiska jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
  • Kiedy likwidacja stanowiska będzie pozorna?
  • Kryteria doboru do zwolnienia - jakie kryteria można zastosować
 • Wypowiedzenia umów o pracę – jak ich dokonywać zgodnie z przepisami Prawa pracy
  • Wypowiedzenie umowy o pracę – najważniejsze kwestie i czynności do wykonania ze strony pracodawcy
  • Wypowiedzenie umowy na odległość - w jakich przypadkach jest możliwe?
  • Nieobecność w pracy pracownika, a wręczenie wypowiedzenia umowy
  • Prawidłowy sposób formułowania przyczyn rozwiązania umowy
 • Umowy cywilnoprawne, umowy B2B, czyli poza pracownicze zatrudnienie jako alternatywa dla umów o pracę
  • Kiedy umowa cywilnoprawna może zostać uznana za umowę o pracę?
  • Kto i w jaki sposób może kwestionować umowy cywilnoprawne?
  • Jak przygotować się na kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie form i rodzajów zatrudnienia?
 • Praca zdalna oraz zmiany w zakresie pracy zdalnej
  • Zasady wykonywania pracy zdalnej na podstawie obowiązujących przepisów praca i problemy pracodawców związane z wykonywaniem pracy zdalnej
  • Koszty związane z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika- kto powinien je ponosić i na jakiej podstawie
  • Wykonywanie pracy zdalnej poza granicami Polski – problemy praktyczne
  • Planowane zmiany przepisów w zakresie pracy zdalnej- omówienie zmian i ich wpływ na obowiązujące regulacje
  • Omówienie zasad pracy zdalnej na podstawie przepisów projektu nowelizacji Ustawy Kodeks Pracy

Forum Kadr 2021 16 cze 2021
09:00 - 15:30

Forum Kadr 2021

9.00 Rozpoczęcie Forum Kadr 2021

Rafał Szary, menedżer projektów, INFOR PL S.A.

9.10 Restrukturyzacja w firmie w dobie kryzysu i jej wpływ na zadania kadrowe zgodnie z aktualnymi przepisami

dr Paulina Sołtys, Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

 • Jakie obowiązki kadrowe muszą być spełnione w sytuacji restrukturyzacji w firmie
 • Przepisy tarcz antykryzysowych ora zmiany wynikające z kodeksu pracy dotyczące restrukturyzacji kadrowej
 • Likwidacja stanowisk, zmniejszenie stanu zatrudnienia – jak tego dokonać zgodnie z prawem i przedstawić pracownikom
 • Zmniejszenie wynagrodzenia – obowiązki pracodawcy i prawa pracowników
 • Zmniejszenie etatu – obowiązki pracodawcy i prawa pracowników

10.30 Przerwa na kawę

10.45 Dokumentacja Pracownicza  w świetle stanowisk UODO i MRPiPS (MRPiT)

Iwona Wołkiewicz, Ekspert Prawa Pracy, Trener, Wykładowca

 • Aktualne przepisy dotyczące gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Ochrona danych osobowych w dokumentacji pracowniczej
 • Co można gromadzić w dokumentacji pracowniczej
 • Stanowiska Ministerstwa Pracy
 • Stanowiska UODO

12.05 Przerwa na lunch

12.35 Praca zdalna – zmiany wynikające z tarcz antykryzysowych, planowane zmiany w kodeksie pracy

Paula Koczara, Radca prawny, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird; Bartosz Mazurek, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

 • Co po pandemii? Powrót do biura czy praca zdalna?
 • Porównanie telepracy z najnowszym projektem pracy zdalnej – omówienie najważniejszych zmian
 • Miejsce świadczenia pracy zdalnej - ograniczenia i potencjalne konsekwencje ubezpieczeniowe i podatkowe dla pracowników i pracodawców
 • Koszty pracy zdalnej
 • Praca zdalna a BHP – obowiązki i zakres kontroli pracodawcy oraz odpowiedzialność pracownika
 • Praca zdalna a zasada równego traktowania pracowników i prawo do bycia offline

13.55 Przerwa na kawę

14.10 Czas pracy – rozwiązania pocovidowe. Nowy ład w organizacji.

Piotr Wojciechowski, Adwokat, Ekspert specjalizujący się w prawie pracy

 • Czy praca będzie dalej zdalna?
 • Hybrydowy czas pracy
 • Zadaniowy czas pracy po covidzie
 • Zarządzanie godzinami nadliczbowymi na odległość
 • Trening umiejętności – identyfikacja nadgodzin

15.30 Zakończenie konferencji

Prawo pracy w JSFP 14 maj 2021
10:00 - 15:00

Prawo pracy w JSFP

 • Zmiany w zakresie wynagrodzeń w 2021 roku
  • minimalne wynagrodzenie za pracę oraz stawka godzinowa w 2021 r. i ich wpływ na rozliczenie wynagrodzeń w jednostkach budżetowych
  • lista płac w 2021 roku- jak rozliczać wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców w jednostkach budżetowych
  • zmiany w zakresie dodatków za pracę w nocy w 2021 roku
  • wynagrodzenia w jednostkach budżetowych w 2021 roku
  • dodatki za pracę pracowników samorządowych
 • Nowy współczynnik ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2021 roku
  • obliczenie współczynnika w roku 2021 dla zatrudnionych pracowników
  • dni wolne od pracy
  • wyliczenie urlopu
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownika jednostki budżetowej
 • Nowy katalog kar i wykroczeń w Kodeksie Pracy, czyli kary za zatrudnienie „na czarno”
  • zmiana w zakresie art. 281 oraz 282 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 917, z późn. zm.)
 • Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek ZUS w 2021 r.
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w 2021 roku
  • rozliczanie nadgodzin pracownika samorządowego
 • Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r. w odniesieniu do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w jednostce budżetowej
 • Potrącenia z umowy zlecenia w 2021 r. – jak ich dokonywać?
 • Wprowadzenie obowiązku raportowania do ZUS umów o dzieło.
 • Zmiana warunków zatrudnienia- aktualne problemy oraz sposoby ich rozwiązania, propozycja optymalnych rozwiązań dla pracodawców
 • Koronawirus (COVID-19), a obowiązki jednostek sektora finansów publicznych jako pracodawcy
  • Stosowanie zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy przez pracodawców, czyli jak wykonać nałożone przez ustawodawcę nakazy i zakazy
  • przekazywanie informacji o kwarantannie
  • Praca zdalna w urzędach
 • Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłku macierzyńskiego

Prawo pracy 2021 24 lut 2021
09:00 - 15:30

Prawo pracy 2021

 • Zmiany w zakresie wynagrodzeń w 2021 roku
  • zmiana stawki godzinowej
  • minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. i jego wpływ na rozliczenia z zakresu płac
  • lista płac w 2021 roku- jak rozliczać wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców
  • dodatki za pracę w nocy w 2021 roku
 • Nowy współczynnik ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2021 roku
  • obliczenie współczynnika w roku 2021 dla zatrudnionych pracowników
  • dni wolne od pracy
  • wyliczenie urlopu
 • Nowy katalog kar i wykroczeń w Kodeksie Pracy, czyli kary za zatrudnienie „na czarno”
  • zmiana w zakresie art. 281 oraz 282 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 917, z późn. zm.)
 • Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek ZUS w 2021 r.
 • Jak w 2021 r. obliczać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?
 • Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.
 • Potrącenia z umowy zlecenia w 2021 r. – jak ich dokonywać?
 • Wprowadzenie obowiązku raportowania do ZUS umów o dzieło
 • Zmiana warunków zatrudnienia- aktualne problemy oraz sposoby ich rozwiązania, propozycja optymalnych rozwiązań dla pracodawców
 • Koronawirus (COVID-19), a obowiązki pracodawcy
  • stosowanie zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy przez pracodawców, czyli jak wykonać nałożone przez ustawodawcę nakazy i zakazy
  • przekazywanie informacji o kwarantannie
  • test na COVID-19 finansowany przez pracodawcę, a PIT?
 • Ułatwienia w zakresie wydawania zaświadczeń A1
 • Problemy pracy zdalnej i jak sobie z nimi radzić
  • telepraca
  • praca zdalna inna niż telepraca
  • praca zdalna na podstawie przepisów ustawy COVID-19
  • proponowane/planowane zmiany w zakresie regulacji pracy zdalnej
 • Restrukturyzacja w firmie, likwidacja stanowisk, zmniejszenie stanu zatrudnienia- jak tego dokonać zgodnie z prawem i jak przedstawić pracownikom
 • Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłku macierzyńskiego