Ewa Tonderys-Jedoń

Ewa Tonderys-Jedoń

Radca prawny w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

Ewa Tonderys-Jedoń specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, doradztwie korporacyjnym, bieżącym doradztwie w zakresie działalności organów spółek, obsłudze prawnej procesów korporacyjnej. W kancelarii prawnej świadczy pomoc klientom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

All Sessions by Ewa Tonderys-Jedoń

Czas pracy kierowców 23 maj 2024
10:00 - 14:00

Czas pracy kierowców

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

   

 • Czas pracy kierowców
  • Przedstawienie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców
  • Omówienie kwestii związanych z „Pakietem mobilności” (delegowanie kierowców, system IMI)
 • Jakie czynności należy wliczać do czasu pracy kierowców
  • Omówienie czynności związanych z wykonywaniem przewozu drogowego, które powinno się zaliczyć do czasu pracy
  • Jak należy rozliczyć nadzór załadunkiem i rozładunkiem towaru
  • Zdefiniowanie dyżuru i okresu pozostawania w dyspozycji
 • Dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy kierowców
  • Jak długo kierowca może prowadzić pojazd, omówienie praktycznych przykładów
  • Przedłużenia czasu jazdy, wskazanie przypadków, kiedy będzie to możliwe
 • Dzienny i tygodniowy odpoczynek oraz przerwy w czasie pracy kierowców
  • Przedłużenie czasu jazdy, kiedy może nastąpić
  • Odpoczynek regularny, przedstawienie warunków jakie należy spełnić
  • Przedstawienie ograniczeń czasu pracy w nocy
  • Omówienie praktycznych przykładów ustalania odpoczynku oraz przerw
 • Bazy eksploatacyjne transportu drogowego
  • Omówienie wymagań dotyczących bazy eksploatacyjnej
  • Czas dostosowania się do wymogów dotyczących baz eksploatacyjnych
  • Rozważenie sankcji za niedostosowania się do wymogów
 • Terminy wymiany tachografów na urządzenia drugiej generacji
  • Wskazanie rodzajów urządzeń oraz w terminów związanych z „Pakietem Mobilności”
 • Jakie kary grożą za przekroczenie czasu pracy kierowców
  • Omówienie zasad przeprowadzania kontroli przedsiębiorców
  • Odpowiedzialność kierowcy oraz podmiotu zarządzającego transportem

 

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziane są 2 przerwy 15-minutowe.

Nowelizacja kodeksu pracy z uwzględnieniem specyfiki firm produkcyjnych i transportowych 05 lip 2023
09:00 - 14:00

Nowelizacja kodeksu pracy z uwzględnieniem specyfiki firm produkcyjnych i transportowych

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

   

 • Organizacja pracy zdalnej

Najważniejsze informacje dotyczące regulacji pracy zdalnej wprowadzonej nowelizacją Kodeksu pracy z dnia 1 grudnia 2022 r.  w tym prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, kwestie kontroli pracowników wykonujących pracę zdalną oraz wypłata ekwiwalentów pieniężnych za pracę zdalną. Całość wzbogacona o wykaz najczęściej zadawanych pytań oraz propozycje rozwiązania.

 • Work-life balance i urlopy

Omówienie zmian w Kodeksie pracy, które weszły w życie 26 kwietnia 2023 r., w tym zmiany długości urlopów rodzicielskich, kwestie związane z ochroną  stosunku pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich, zwolnieniem z pracy z powodów siły wyższej, urlopem opiekuńczym oraz formy wniosków związanych z rodzicielstwem.

 • Przejrzystość i przewidywalność

Ta część szkolenia obejmuje zmiany dotyczące umowy na okres próbny, kwestie związane z rozszerzeniem zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika, a także związane z zapewnieniem prawa pracownika do równoległego zatrudnienia oraz prawem do złożenia wniosku o bezpieczniejsze warunki pracy.

 • Przepisy przejściowe

W tej części szkolenia kompleksowo omówione zostaną przepisy przejściowe, w szczególności w zakresie wprowadzonej dyrektywy Work-life balance. Ta część szkolenia ma charakter warsztatowy, która opierać się będzie na wspólnym omawianiu stanów faktycznych i przedstawieniu możliwych rozwiązań.

 • Dokumentacja pracownicza

Omówienie wprowadzonej do akt osobowych części „E” oraz sposób prowadzenia akt, a także przedstawienie zmian dotyczących przechowywania dokumentów związanych z pracą zdalną w części „B”.

 • Badanie trzeźwości

Przedstawienie sposobu wdrożenia procedur związanych z kontrolą trzeźwości w zakładzie pracy,  form badania trzeźwości oraz omówienie problemów związanych m. in.  z niedopuszczeniem pracownika do pracy czy odmówieniem przez pracownika poddana się kontroli na obecność alkoholu lub innych środków odurzających.   

 

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.