Iwona Wołkiewicz

Iwona Wołkiewicz

Ekspert Prawa Pracy

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner (Coca-Cola, Orange, GTS T-Mobile, MDDP, INFOR). Obecnie Wykładowca na Studiach Podyplomowych Kadry – Płace na UTH im. H. Chodkowskiej oraz trener na kursach i szkoleniach stacjonarnych i internetowych z zakresu prawa pracy oraz prelegent na licznych konferencjach. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną, ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną. Zajęcia prowadzi metodami interaktywnymi, zachęcając słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w kursie.

All Sessions by Iwona Wołkiewicz

Dokumentacja pracownicza 2024 21 maj 2024
10:00 - 14:00

Dokumentacja pracownicza 2024

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

   

Ogólne zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej

 1. Dokumentacja pracownicza – jej skład i zasady archiwizacji dokumentacji – zmiany w rozporządzeniu o dokumentacji pracowniczej
 2. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej a data zawarcia stosunku pracy
 3. Kontynuacja dokumentacji pracowniczej / obowiązek założenia nowej dokumentacji pracowniczej w sytuacji kontynuacji zatrudnienia
 4. Kontynuacja dokumentacji pracowniczej / obowiązek założenia nowej dokumentacji pracowniczej w sytuacji ponownego zatrudnienia pracownika – stanowiska resortu pracy i PIP
 5. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej – podwójny obowiązek informacyjny dla pracowników – stanowisko MRPiT

 

Trudne przypadki w prowadzeniu Akt osobowych

 1. Dwie teczki Akt Osobowych a zbiorcze świadectwo pracy – stanowisko MRPiPS
 2. Kopiowanie i przechowywanie dokumentów w dokumentacji pracowniczej – jakie dokumenty mamy prawo kopiować a jakie dokumenty przyjmujemy od pracownika tylko do wglądu - stanowiska UODO, PIP, Ministerstwa Pracy
 3. Przechowywanie dokumentów wytworzonych elektronicznie w przypadku prowadzenia papierowych akt osobowych – stanowisko MRPiT
 4. Duplikat czy kopia – na wniosek pracownika lub byłego pracownika - stanowisko

 

Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

 1. Ogólny podział dokumentacji w sprawach stosunku pracy oraz przechowywanie dokumentacji w sposób przyjęty u pracodawcy
 2. Dokumenty związane z ewidencjonowaniem czasu pracy a dokumentacja związana z urlopami wypoczynkowymi – najczęstsze błędy w archiwizacji

 

Dokumenty, które nie wchodzą w skład dokumentacji pracowniczej

 1. Przykłady dokumentów, które nie powinny być archiwizowane w dokumentacji pracowniczej – stanowiska UODO,PIP, Ministerstwa pracy
 2. Konsekwencje dla pracodawcy za niewłaściwe przechowywanie dokumentacji pracowniczej – parametry temperatury i wilgotności – stanowisko MRPiPS i PIP
 3. Postępowanie przy usuwaniu danych nadmiarowych – stanowiska UODO

 

Dokumentacja pracownicza a zmiany w kodeksie pracy w związku z badaniem trzeźwości, pracą zdalną, przejrzystymi warunkami zatrudnienia oraz work-life balance

 1. Dokumentacja związana z wprowadzeniem pracy zdalnej – wniosku, oświadczenia, zgody – miejsce przechowywania
 2. Dokumentacja związana z wprowadzeniem badania trzeźwości – miejsce archiwizacji protokołu z badania czy zawsze Część E akt osobowych?
 3. Archiwizacja dokumentacji związanej z work-life balance i przejrzystymi warunkami zatrudnienia – w części B Akt osobowych czy w Dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy
 4. Zmiany w prawie pracy a dokumenty: Umowa o pracę, Informacja o warunkach zatrudnienia, Świadectwo pracy – stanowiska resortu pracy i PIP

   

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

Dokumentacja pracownicza w praktyce 17 paź 2023
10:00 - 14:00

Dokumentacja pracownicza w praktyce

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

10.00-13.00 Dokumentacja pracownicza w praktyce

 • Ogólne zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej – podział dokumentacji pracowniczej
 • Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej a data zawarcia stosunku pracy
 • Kontynuacja dokumentacji pracowniczej / obowiązek założenia nowej dokumentacji pracowniczej – szczególne przypadki
 • Stanowiska UODO a przechowywanie kopii dokumentów w aktach osobowych - jakie dokumenty mamy prawo kopiować a jakie dokumenty przyjmujemy od pracownika tylko do wglądu
 • Dokumenty, które nie powinny być archiwizowane w Dokumentacji pracowniczej - co zrobić z dokumentacją nadmiarową
 • Dokumentacja związana z pracą zdalną, badaniem trzeźwości, nowymi uprawnieniami rodzicielskimi – miejsce archiwizacji w związku ze zmianami w rozporządzeniu o dokumentacji pracowniczej
 • Nowe dokumenty przechowywane w dokumentacji związanej z ewidencją czasu pracy
 • Przechowywanie dokumentów wytworzonych elektronicznie w przypadku prowadzenia papierowych akt osobowych
 • Najczęstsze błędy w prowadzeniu oraz przechowywaniu dokumentacji pracowniczej
 • Sankcje prawne za nieprowadzenie dokumentacji pracowniczej lub prowadzenie w niewłaściwy sposób – kontrola UODO lub PIP
 • Dokumentacja pracownicza - studium przypadku

13.00-13.20 Część praktyczna – zadania i ćwiczenia

 • Wspólne rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu dokumentacji pracowniczej

13.20-14.00 Sesja pytań i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa.

Dokumentacja pracownicza po zmianach kodeksu pracy 2023 25 maj 2023
10:00 - 14:00

Dokumentacja pracownicza po zmianach kodeksu pracy 2023

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

   

 1. Ogólne zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w związku ze zmianami kodeksu pracy
  • Wnioski papierowe lub elektroniczne a Akta osobowe prowadzone wyłącznie w postaci papierowej
  • Zasady dołączania dokumentacji wytworzonej papierowo do postaci elektronicznej oraz zasady dołączania dokumentacji elektronicznej do postaci papierowej stanowisko resortu pracy
  • Miejsce przechowywania dokumentacji związanej z pracą zdalną
  • Archiwizacja protokołów z kontroli trzeźwości – Część C,D czy E Akt osobowych
  • Dokumentacja związana z bardziej przejrzystymi warunkami zatrudnienia – propozycja praktycznych rozwiązań w archiwizacji dokumentów
  • Uprawnienia rodzicielskie/ dni wolne na siłę wyższą/urlop opiekuńczy – miejsce archiwizacji dokumentacji – Akta osobowe czy dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 2. Praca zdalna – rodzaje, zasady udzielania, wnioski, archiwizacja dokumentacji pracowniczej
  • Regulamin pracy zdalnej
  • Ocena ryzyka zawodowego/ Zasady BHP w pracy zdalnej
  • Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej / oświadczenia pracownika
  • Polecenie pracy zdalnej przez pracodawcę/ oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych/cofnięcie pracy zdalnej
  • Porozumienie o pracy zdalnej stałej – oświadczenia pracownika
  • Wniosek o pracę zdalną hybrydową – oświadczenia pracownika/wniosek o zaprzestaniu pracy zdalnej
  • Praca zdalna okazjonalna – oświadczenia (ochrona danych osobowych/ocena ryzyka/instrukcja bhp/stanowisko pracy)
 3. Badanie trzeźwości przez pracodawcę – cel, grupa osób, zasady przeprowadzania, przechowywanie dokumentacji pokontrolnej
  • Regulamin pracy – zapisy dotyczące monitoringu trzeźwości pracowników
  • Informacja o wprowadzeniu badania trzeźwości/oświadczenie pracownika
  • Informacja o niedopuszczeniu pracownika do pracy
  • Oświadczenie pracownika o odmowie poddania się badaniu trzeźwości
  • Oświadczenie osoby przeprowadzającej badania i świadka o podjęciu próby przeprowadzenia badania
  • Protokół z badania trzeźwości na zawartość alkoholu wraz z pouczeniem że badania nie przeprowadza się przed upływem 15 minut od zakończenia spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych/ protokół na obecność środków działających podobnie do alkoholu
 4. Dokumentacja pracownicza związana z wprowadzeniem przejrzystych warunków zatrudnienia
  • Nowe elementy umów o pracę - omówienie konkretnych zmian w zapisach w umowie o pracę
  • Umowa na okres próbny – przygotowanie dokumentu krok po kroku
  • Informacja o warunkach zatrudnienia – przykładowe zapisy w dokumencie w szczególności związane z wymiarem czasu pracy, systemu czasu pracy, orzeczeniem o niepełnosprawności, stanem ciąży itp.
  • Informacja o zmianie adresu – przykładowy dokument
  • Wniosek pracownika o bardziej przewidywalne warunki zatrudnienia - dane
  • Wzór wniosku pracownika wychowującego dziecko, do ukończenia przez nie 8 roku życia, o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy – podstawowe elementy dokumentu
  • Wniosek pracownika o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, możliwości awansu, wolnych stanowiskach pracy
  • Wniosek o udzielenie zwolnienia z powodu działania siły wyższej (wraz z deklaracją o sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia od pracy)
  • Wzór wniosku pracownika o urlop opiekuńczy (w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych)
 5. Uprawnienia rodzicielskie – zmiany w udzielaniu urlopów rodzicielskich
  • Wniosek dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do tych wniosków

   

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO 22 mar 2022
09:30 - 15:00

Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Ministerstwa Pracy, PIP, UODO

9.30 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Ogólne zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej – okres przechowywania dokumentacji, podział dokumentacji pracowniczej
 2. Skierowanie na badania – PESEL czy data urodzenia, archiwizacja skierowań i orzeczeń lekarskich
 3. Dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę i pracownika – dane obowiązkowe i dane tylko za zgodą kandydata/pracownika (telefon prywatny, e-mail, osoba do kontaktu w razie wypadku, książeczka wojskowa, dane rodziny)
 4. Dane osobowe a ZFŚS
 5. Kopiowanie i przechowywanie dokumentów w dokumentacji pracowniczej – jakie dokumenty mamy prawo kopiować a jakie dokumenty przyjmujemy od pracownika tylko do wglądu
 6. Forma i warunki umowy o pracę – problemy z określeniem miejsca świadczenia pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dane osoby zastępującej w umowie na zastępstwo, czym są przyczyny obiektywne zawarcia kolejnej umowy o pracę
 7. Wypowiedzenie zmieniające/porozumienie zmieniające – jakim dokumentem możemy zmienić rodzaj umowy o pracę
 8. Archiwizacja w aktach osobowych wypowiedzenia zmieniającego w przypadku niezłożenia i złożenia odmowy przyjęcia nowych warunków umowy o pracę
 9. Świadectwo pracy – termin wystawienia, sprostowanie, duplikat, odpis, kopia
 10. Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, archiwizacja świadectwa pracy – szczególne przypadki
 11. Czy obowiązkowo tworzymy część D, gdy nie udzieliliśmy kary porządkowej, zacieranie kary porządkowej
 12. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – główny podział
 13. Dokumentacja dotycząca ewidencji czasu pracy, czy można prowadzić ją w papierze i elektronicznie
 14. Jak prowadzić ewidencję czasu pracy dla pracowników pracujących zdalnie
 15. Urlopy wypoczynkowe a inne nieobecności w pracy – miejsce archiwizacji dokumentacji
 16. Karta wynagrodzeń – czy dokumentacja płacowa prowadzona i archiwizowana jest wyłącznie w postaci elektronicznej
 17. Ewidencja odzieży roboczej – przez kogo jest prowadzona i gdzie archiwizowana
 18. Sposoby potwierdzania obecności w pracy przez pracowników pracujących zdalnie
 19. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej – obowiązki informacyjne dla pracowników
 20. Przechowywanie dokumentów wytworzonych elektronicznie w przypadku prowadzenia papierowych akt osobowych
 21. Dokumenty, które nie powinny być archiwizowane w dokumentacji pracowniczej (PIT2, zwolnienia chorobowe, potrącenia komornicze itp.)
 22. Warunki przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy

15.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie przerwy 15 minutowe oraz jedną przerwę 30 minutową. Godziny przerw zostaną ustalone z Ekspertem podczas szkolenia.

Specyfika zarządzania kadrami w firmach produkcyjnych i transportowych - dzień 1 23 lis 2021
09:30 - 16:00

Specyfika zarządzania kadrami w firmach produkcyjnych i transportowych - dzień 1

9:30 Rozpoczęcie warsztatów


9:30 Wybrane zagadnienia dotyczące rozliczania czasu pracy

 • Nowe zasady dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy – jak pracodawcy radzą sobie we wdrażaniu przepisów obowiązujących już od 1 stycznia 2019
 • Elastyczne podejście do wyznaczania w zakładzie pracy w porze nocnej, godzin określających niedziele i święta – jego wpływ na rozliczanie czasu pracy
 • Metody ustalania nadgodzin wynikających z przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej
 • Doba pracownicza a jej wpływ na kwalifikacje godzin nadliczbowych – praca na przykładach
 • Roczny i tygodniowy limit godzin nadliczbowych – interpretacje w wyliczaniu maksymalnej liczby
 • Sposoby rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych – bezwzględny wymóg odbioru dnia wolnego /wybór rekompensaty dodatkiem lub czasem wolnym
 • Orzecznictwo SN dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy

Iwona Wołkiewicz, Ekspert Prawa Pracy, Trener, Wykładowca


12:30 Przerwa na lunch


13:00 Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Resortu pracy, SN, PIP, UODO

 • Podstawowe zmiany dotyczące prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Archiwizacja i okres przechowywania dokumentacji pracowniczej -
 • Dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę a dane osobowe niezbędne do wystawienia skierowania na badania lekarskie
 • Dokumenty pracownika - kopia czy „do wglądu” – przetwarzanie danych osobowych w niezbędnych do uprawniań pracowniczych  
 • Elektronizacja dokumentacji pracowniczej - przełamując opór – usprawnienie procesu pracy z dziale HR

Iwona Wołkiewicz, Ekspert Prawa Pracy, Trener, Wykładowca


14.40 Przerwa kawowa


14.55 Dokumentowanie wypadków w pracy zdalnej

 • Zdefiniowanie wypadku w pracy zdalnej
 • Najczęstsze problemy pracodawców ze stwierdzaniem takiego wypadku
 • Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji
 • Wypadki w pracy zdalnej na podstawie case study

Martyna Dziedzic, adwokat w dziale Prawa Pracy w SDZLEGAL SCHNIDHLEM


16:00 Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Forum Kadr 2021 16 cze 2021
09:00 - 15:30

Forum Kadr 2021

9.00 Rozpoczęcie Forum Kadr 2021

Rafał Szary, menedżer projektów, INFOR PL S.A.

9.10 Restrukturyzacja w firmie w dobie kryzysu i jej wpływ na zadania kadrowe zgodnie z aktualnymi przepisami

dr Paulina Sołtys, Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

 • Jakie obowiązki kadrowe muszą być spełnione w sytuacji restrukturyzacji w firmie
 • Przepisy tarcz antykryzysowych ora zmiany wynikające z kodeksu pracy dotyczące restrukturyzacji kadrowej
 • Likwidacja stanowisk, zmniejszenie stanu zatrudnienia – jak tego dokonać zgodnie z prawem i przedstawić pracownikom
 • Zmniejszenie wynagrodzenia – obowiązki pracodawcy i prawa pracowników
 • Zmniejszenie etatu – obowiązki pracodawcy i prawa pracowników

10.30 Przerwa na kawę

10.45 Dokumentacja Pracownicza  w świetle stanowisk UODO i MRPiPS (MRPiT)

Iwona Wołkiewicz, Ekspert Prawa Pracy, Trener, Wykładowca

 • Aktualne przepisy dotyczące gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Ochrona danych osobowych w dokumentacji pracowniczej
 • Co można gromadzić w dokumentacji pracowniczej
 • Stanowiska Ministerstwa Pracy
 • Stanowiska UODO

12.05 Przerwa na lunch

12.35 Praca zdalna – zmiany wynikające z tarcz antykryzysowych, planowane zmiany w kodeksie pracy

Paula Koczara, Radca prawny, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird; Bartosz Mazurek, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

 • Co po pandemii? Powrót do biura czy praca zdalna?
 • Porównanie telepracy z najnowszym projektem pracy zdalnej – omówienie najważniejszych zmian
 • Miejsce świadczenia pracy zdalnej - ograniczenia i potencjalne konsekwencje ubezpieczeniowe i podatkowe dla pracowników i pracodawców
 • Koszty pracy zdalnej
 • Praca zdalna a BHP – obowiązki i zakres kontroli pracodawcy oraz odpowiedzialność pracownika
 • Praca zdalna a zasada równego traktowania pracowników i prawo do bycia offline

13.55 Przerwa na kawę

14.10 Czas pracy – rozwiązania pocovidowe. Nowy ład w organizacji.

Piotr Wojciechowski, Adwokat, Ekspert specjalizujący się w prawie pracy

 • Czy praca będzie dalej zdalna?
 • Hybrydowy czas pracy
 • Zadaniowy czas pracy po covidzie
 • Zarządzanie godzinami nadliczbowymi na odległość
 • Trening umiejętności – identyfikacja nadgodzin

15.30 Zakończenie konferencji

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych i umów o pracę 28 sty 2021
09:00 - 15:30

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych

 • Umowy cywilnoprawne - umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski - różnice
 • Jak prawidłowo zawrzeć umowę cywilnoprawną
 • Jakich zapisów nie stosować w umowach cywilnoprawnych
 • Konsekwencje zawarcia umowy cywilnoprawnej a nie umowy o pracę
 • Znaczące różnice w umowach zlecenia i umowach o pracę
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego
 • Zapisy w umowie cywilnoprawnej dotyczące sposobu rozwiązania umowy

Nawiązywanie i rozwiązywanie umowy o pracę

 • Wybór właściwej umowy o pracę przy nawiązaniu stosunku pracy
 • Data zawarcia, termin rozpoczęcia pracy oraz pierwszy dzień świadczenia pracy – jak należy właściwie wpisywać do umowy o pracę
 • Jak określić miejsce pracy w umowie o pracę
 • Trudności w określeniu w umowie limitu godzin ponad wymiar, po których pracownik otrzymuje dodatek jak za nadgodziny
 • Umowa na zastępstwo – czy należy wpisywać imię i nazwisko osoby zastępowanej
 • Rozwiązywanie umowy o pracę – wybór najkorzystniejszego sposobu ze względu na interes pracodawcy
 • Jak przeprowadzić proces rozwiązywania stosunku pracy bezpośrednio a jak przy pracy zdalnej
 • Ustanie stosunku pracy a podanie podstawy prawnej w świadectwie pracy

Zmiany w przepisach dotyczących umów cywilnoprawnych

 • Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło
 • Planowane zmiany dotyczące oskładkowania wszystkich umów zlecenia
 • Konsekwencje dla pracodawców w związku ze zmianami dotyczącymi umów cywilnoprawnych

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • dwie 15-minutowe przerwy kawowe
 • 30 minutową przerwę obiadową