Jarosław Jaruga

Jarosław Jaruga

Ekonomista, certyfikowany księgowy

Ekonomista, certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów publicznych, praktyk specjalizujący się w zagadnieniach rachunkowości budżetowej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp. Szkoleniowiec, wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu finansów i rachunkowości JST, autor i współautor kilkunastu publikacji książkowych oraz licznych publikacji z obszaru rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

All Sessions by Jarosław Jaruga

Dyscyplina finansów publicznych – kiedy i za jakie czyny można zostać pociągniętym do odpowiedzialności? 09 gru 2024
09:00 - 14:00

Zapoznanie uczestników z kluczowymi aspektami dyscypliny finansów publicznych, w tym z odpowiedzialnością za naruszenia finansowe, gospodarowaniem środkami publicznymi oraz procedurami kontrolnymi, z uwzględnieniem aktualnych przepisów i interpretacji.

 

Korzyści:

Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:

 • Aktualne zasady i przepisy w zakresie odpowiedzialności w finansach publicznych,
 • Zasady zarządzania środkami publicznymi,
 • Konsekwencje niestosowania przepisów w zakresie kontroli, audytu i sprawozdawczości finansowej.

 

Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:

 1. Określić konieczne do wdrożenia procedury wewnętrzne zapobiegające naruszeniom
 2. zidentyfikować obszary wymagające zmiany w jednostce
 3. określić kluczowe w swojej pracy obszary odpowiedzialności

 

Szczegółowy program:

 

1.     Pojęcie i zakres dyscypliny finansów publicznych.

2.     Podmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3.     Gromadzenie dochodów i przychodów publicznych.

4.     Przeznaczenie przez jednostkę budżetową dochodów na wydatki.

5.     Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków dotacyjnych.

6.     Zmiana planu finansowego jednostki sektora finansów publicznych.

7.     Wydatkowanie środków publicznych.

8.     Gospodarowanie rezerwami.

9.     Gospodarowanie środkami, Składki, Zobowiązania, Zamówienia publiczne.

10.     Inwentaryzacja, Sprawozdawczość, Audyt wewnętrzny, Kontrola wstępna i zarządcza.

11.     Zasady odpowiedzialności i Procedura w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

12.     Przykłady naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

13.     Scenariusze postępowań w sprawach o naruszenie dyscypliny.

14.     Sesja Q&A z uczestnikami.

Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych 18 paź 2024
09:00 - 14:00

Celem szkolenia jest przedstawienie ostatnich zmian i ich wpływu na procedurę gospodarowania likwidowanymi składnikami mienia ruchomego oraz istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

 

Szczegółowy program:

 

 

1.       Nabycie środka trwałego przez państwową lub samorządową jednostkę budżetową

1.1.   Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych i WNiP

1.1.1.Zakup gotowych i kompletnych środków trwałych

1.1.2.Zakup usług w celu wytworzenia składników mienia ruchomego

1.2.   Ustalanie okresu, w którym jednostka ponosiła koszty związane z wytworzeniem środka trwałego

1.3.   Koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego (operaty szacunkowe, itp.)

1.4.   Inwestycja w obcym środku trwałym

1.5.   Nabycie WNiP

1.6.   Zasady ujmowania środków trwałych w ewidencji bilansowej

1.6.1.Tworzenie obiektu inwentarzowego środka trwałego

1.6.2.Bilansowa ewidencja środków trwałych, dokumentacja

1.6.3.Pozabilansowa ewidencja środków trwałych (obce środki trwałe)

1.6.4.Ewidencja WNiP

1.6.5.Ewidencja wyposażenia w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych

1.7.   Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup środków trwałych w państwowej i samorządowej jednostce budżetowej

 

2.       Eksploatacja środków trwałych w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej

2.1.   Okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego

2.2.   Rodzaje nakładów na eksploatację mienia ruchomego

2.2.1.Remonty

2.2.2.Przeglądy

2.2.3.Konserwacje

2.2.4.Klasyfikacja budżetowa nakładów na eksploatację środków trwałych

2.3.   Dołączanie i odłączanie części składowych mienia ruchomego

2.4.   Modernizacja i wpływ na okres użyteczności składników mienia ruchomego

2.4.1.Ewidencja ulepszeń w środku trwałym

2.4.2.Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych

2.5.   Środki trwałe umarzane jednorazowo - specyfika środka trwałego umarzanego jednorazowo

2.6.   Ewidencja środka trwałego umarzanego jednorazowo

2.7.   Środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych

2.7.1.Specyfika środków trwałych stanowiącego pierwsze wyposażenie

2.7.2.Zasady ewidencji środków trwałych stanowiącego pierwsze wyposażenie

2.7.3.Klasyfikacja nakładów na środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie

2.8.   WNiP w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej

2.8.1.Nakłady na już posiadane wartości niematerialne i prawne

2.8.2.Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

2.8.3.Ewidencja wartości niematerialne i prawnych

2.8.4.Klasyfikacja budżetowa nakładów na wartości niematerialne i prawne

 

3.       Zbycie i likwidacja środka trwałego oraz WNiP

3.1.   Podstawy prawne likwidacji środków trwałych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych

3.2.   Zmiany w gospodarowaniu składnikami mienia ruchomego od 3.08.2023

3.2.1.Nieodpłatne przekazanie mienia szpitali tzw. Covidowych

3.2.2.Zmiany w wycenie składników mienia ruchomego w likwidacji

3.3.   Ocena gospodarcza przydatności środka trwałego

3.4.   Specyfika zbycia składników mienia ruchomego

3.4.1.Sprzedaż

3.4.2.Nieodpłatne przekazanie

3.4.3.Darowizna

3.4.4.Likwidacja

3.5.   Ewidencja likwidacji środków trwałych

3.6.   Ewidencja częściowej likwidacji środka trwałego

3.7.   Klasyfikacja dochodów i wydatków związanych z likwidacją środka trwałego

 

4.       Zagadnienia problemowe:

4.1.   Rozbudowa środka trwałego a zmiana stawki amortyzacji i KŚT

4.2.   Nakłady na WNiP, aktualizacje i ulepszenia WNiP

4.3.   Inwestycje w obcych środka trwałych (np. wynajmowanych biurach)

4.4.   Sprzedaż środka trwałego pracownikowi

4.5.   Wpływ zmiany w charakterystyce ŚT na wartość tego środka, a także sposób ewidencji bilansowej zmian w ŚT;

4.6.   Nakłady na kserokopiarkę w dzierżawie;

4.7.   Nakłady na telewizję CCTW i monitoring - które elementy są środkami trwałymi, dodatkowymi i peryferyjnymi?

4.8.   Częściowa likwidacja środka trwałego;

4.9.   Czasowe odłączenie monitora od zestawu komputerowego;

 

Dyscyplina finansów publicznych – kiedy i za jakie czyny można zostać pociągniętym do odpowiedzialności? 09 gru 2024
09:00 - 14:00

Zapoznanie uczestników z kluczowymi aspektami dyscypliny finansów publicznych, w tym z odpowiedzialnością za naruszenia finansowe, gospodarowaniem środkami publicznymi oraz procedurami kontrolnymi, z uwzględnieniem aktualnych przepisów i interpretacji.

 

Korzyści:

Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:

 • Aktualne zasady i przepisy w zakresie odpowiedzialności w finansach publicznych,
 • Zasady zarządzania środkami publicznymi,
 • Konsekwencje niestosowania przepisów w zakresie kontroli, audytu i sprawozdawczości finansowej.

 

Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:

 1. Określić konieczne do wdrożenia procedury wewnętrzne zapobiegające naruszeniom
 2. zidentyfikować obszary wymagające zmiany w jednostce
 3. określić kluczowe w swojej pracy obszary odpowiedzialności

 

Szczegółowy program:

 

1.     Pojęcie i zakres dyscypliny finansów publicznych.

2.     Podmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3.     Gromadzenie dochodów i przychodów publicznych.

4.     Przeznaczenie przez jednostkę budżetową dochodów na wydatki.

5.     Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków dotacyjnych.

6.     Zmiana planu finansowego jednostki sektora finansów publicznych.

7.     Wydatkowanie środków publicznych.

8.     Gospodarowanie rezerwami.

9.     Gospodarowanie środkami, Składki, Zobowiązania, Zamówienia publiczne.

10.     Inwentaryzacja, Sprawozdawczość, Audyt wewnętrzny, Kontrola wstępna i zarządcza.

11.     Zasady odpowiedzialności i Procedura w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

12.     Przykłady naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

13.     Scenariusze postępowań w sprawach o naruszenie dyscypliny.

14.     Sesja Q&A z uczestnikami.