Kalina Kaczmarek

Kalina Kaczmarek

Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

Ekspert prawa pracy z 19 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi oraz realizująca szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji. Wieloletni wykładowca na studiach magisterskich. Oferuję przedsiębiorcom wsparcie, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w obszarze stosowania prawa pracy w celu unikania błędów wynikających z zawiłości polskich przepisów prawa, ułatwienia i usprawnienia prowadzenia działalności.

All Sessions by Kalina Kaczmarek

Potrącenia z wynagrodzeń z uwzględnieniem aktualnych zmian 12 cze 2023
09:30 - 15:00

Potrącenia z wynagrodzeń z uwzględnieniem aktualnych zmian

9.30 Rozpoczęcie szkolenia

   

Wynagrodzenia za pracę

 • Definicja wynagrodzenia za pracę
 • Charakter i funkcja wynagrodzenia
 • Systemy wynagrodzeń
 • Zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia pracownika
 • Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 • Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych
 • Składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia

Zajęcia i potrącenia z wynagrodzenia

 • Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia
 • Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia
 • Kwota wolna od potrąceń po zmianach
 • Kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego w 2023 roku
 • Kwota wolna od potrąceń w 2023 roku
 • Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023 roku (netto)
 • Kwoty wolne od potrąceń od 01.03.2023 roku
 • Zasady ustalania kwot do potrącenia
 • Rozstrzygnięcie zbiegów tytułów do egzekucji należności z wynagrodzenia
 • Odliczenie a potrącenie z wynagrodzenia
 • Podwyższenie kwot wolnych od potrąceń z powodu COVID – 19
 • Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń w trakcie zmiany wymiaru czasu pracy
 • Potrącenia komornicze z zasiłku chorobowego
 • Egzekucja świadczeń socjalnych wypłacanych pracownikowi
 • Potrącenia nadpłaconego wynagrodzenia
 • Potrącenia wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia
 • Potrącenia za zgodą pracownika
 • Obliczanie wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy
 • Obowiązki pracodawcy

Sesja pytań i odpowiedzi

   

15.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

Praktyka naliczania płac i wypłata zasiłków w oświacie 12 maj 2023
09:00 - 14:00

Praktyka naliczania płac i wypłata zasiłków w oświacie

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny, funkcyjny, za wychowawstwo, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, nagrody, dodatek wyrównawczy, za czas nieprzepracowany? I jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową, urlop dla poratowania zdrowia? Jak sporządzić listę płac dla pracownika, który przekracza górny pułap składek emerytalno-rentowych? Między innymi na te pytania usłyszą odpowiedź uczestnicy szkolenia będącego czwartą częścią „Akademii oświatowej”. Ekspertka w praktyczny sposób przybliży im bowiem zasady naliczania wynagrodzeń i zasiłków dla pracowników oświaty.

 

Program szkolenia

 

1.    Problematyka wypłaty składników wynagrodzeń przysługujących nauczycielowi

·      wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wypłacane z góry

ü  dodatek stażowy nauczyciela do pełnego wymiaru pensum – zatrudnienie w dwóch jednostkach

ü  dodatek stażowy za czas choroby – ujęcie składkowo-podatkowe

ü  dodatek stażowy za czas choroby w ZUS RPA

ü  dodatek stażowy w podstawie trzynastki

ü  dodatek funkcyjny nauczyciela (z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej, opiekuna stażu, doradcy metodycznego, wychowawstwa)

ü  dodatek funkcyjny do określonego terminu a podstawa zasiłku

ü  dodatek motywacyjny do określonego terminu a podstawa zasiłku

ü  dodatek za pracę w warunkach uciążliwych – problematyka

·      wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

ü  termin wypłaty

ü  stawka za godzinę a łączone pensum

ü  zasady wprowadzania zmian w wysokości pensum

·      wypłata wynagrodzenia za „godziny unijne”

ü  godziny unijne w podstawie trzynastki – stanowisko MEN

ü  godziny unijne w podstawie zasiłku – stanowisko ZUS

·      rozliczenie składkowo-podatkowe listy płac w przykładach, w tym:

ü  stosowanie kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej

ü  obliczanie kwoty netto niskiego wynagrodzenia pracownika – składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki

ü  termin wypłaty „z góry” a zwolnienie lekarskie, urlop bezpłatny

ü  umowa zakończona w trakcie miesiąca a rozliczenie nadpłaconej pensji

·      nagroda jubileuszowa nauczyciela – termin wypłaty, ustalanie wysokości

·      trzynastka nauczyciela – problematyka ustalania prawa i definicja przepracowania

ü  obliczanie trzynastki

ü  wliczanie składników

ü  uzupełnianie trzynastki

ü  trzynastka w ZUS RPA

·      nagroda dla nauczyciela a podstawa trzynastki, zasiłków

·      wypłata dodatków socjalnych

·      jednorazowy dodatek uzupełniający

o  obliczanie

 

2.    Długotrwałe zwolnienie lekarskie nauczyciela a termin wypłaty z góry – przykłady rozliczeń pensji

 

3.    Podstawa składek osób na urlopach wychowawczych

 

4.    Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

·      zmniejszanie wynagrodzenia za czas choroby pracownika

·      zmniejszanie wynagrodzenia za czas innej nieobecności pracownika lub rozpoczęcia/zakończenia umowy w trakcie miesiąca

·      zmniejszanie wynagrodzenia za czas choroby i innych nieobecności

·      zmniejszanie wynagrodzenia niepełnoetatowca

·      wynagrodzenie za jeden dzień pracy w razie choroby przez pozostałe 30 dni

·      wynagrodzenie, gdy pracownik nie przepracował żadnego dnia

·      zmniejszanie wynagrodzenia w przypadku otrzymywania dodatkowych składników   

·      ustalanie wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy pracownik z powodu choroby przepracował tylko część miesiąca, ale jednocześnie wypracował obowiązujący go w tym miesiącu pełny wymiar czasu pracy

·      wartość ujemna wynagrodzenia w przypadku choroby pracownika i zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca

 

5.    Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop w przykładach

·      termin wypłaty

·      ustalanie średniej urlopowej

·      urlop uzupełniający

 

6.    Rozliczanie zwolnień lekarskich pracownika i zleceniobiorcy

·      pracodawcy uprawnieni do wypłaty świadczeń chorobowych 

·      okres wyczekiwania na prawo do zasiłku

·      zasiłek po urlopie dla poratowania zdrowia

·      wynagrodzenie chorobowe 

·      choroba przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych

·      choroba w następnym miesiącu po miesiącu zatrudnienia

·      choroba w miesiącu zatrudnienia

·      wyłączenia niepełnych miesięcy

·      podstawa zasiłku kontynuowana

·      zmiana wymiaru etatu

·      dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu a podstawa wymiaru zasiłków 

·      reguły ustalania podstawy wymiaru zasiłku zleceniobiorców

·      podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego

ü  podwyższenie zasiłku  

ü  osoby uprawnione do podwyższenia 

ü  kiedy przysługuje podwyższenie 

ü  jak ustalać kwotę podwyższenia 

ü  podwyższenie jako podstawa wymiaru składek 

ü  obliczanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego – komunikat ZUS 

·      zmiany w zasiłku opiekuńczym

·      świadczenie rehabilitacyjne nauczyciela

 

7.    Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków – wybrane aspekty

 

8.    Przekroczenie progu podatkowego i składek emerytalno-rentowych

·      graniczna kwota dotycząca składki emerytalnej i rentowej

·      dwa zakłady pracy i przekroczenie granicy składek

·      zastosowanie skali w danym zakładzie pracy

·      preferencyjne zasady opodatkowania 

·      kwota wolna od podatku

·      obliczanie dochodu narastająco od początku roku

·      skala a dochody z umów zlecenia i o dzieło

 

ZFŚS w oświacie 14 mar 2023
09:00 - 14:00

ZFŚS w oświacie

Część trzecia Akademii oświatowej poświęcona jest zagadnieniom związanym z prowadzeniem funduszu socjalnego dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Naliczanie odpisu, jego korekta, a także prawidłowe zasady przyznawania świadczeń oraz ustalania sytuacji socjalnej osób do nich uprawnionych, to tylko niektóre z wielu zagadnień poruszonych podczas szkolenia.

 

Program szkolenia

 

1.       Obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

·         rola i udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w zakresie zakładowej działalności socjalnej

 

2.       ZFŚS w kontekście przepisów RODO

·         rozporządzenie RODO – pozyskiwanie, przetwarzanie, udostępnianie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego na zasadach obowiązujących od 25 maja 2018 r.

·         komisja ZFŚS a RODO

·         dokumentacja ZFŚS – dane pracownika, małżonka, dzieci, dane z dokumentacji medycznych 

 

3.       Cel tworzenia i przeznaczenie ZFŚS

·         przesłanka zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników

·         definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania

 

4.       Adresaci  ustawy o  ZFŚS

·         osoby uprawnione na mocy regulaminu

·         osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich

·         katalog ustawowy (pracownicy i renciści, członkowie rodzin)

·         czy różnicować świadczenia między pracownikami a emerytami

·         ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników

 

5.       Wysokość odpisów podstawowych na ZFŚS w 2023 roku

·         zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania przeciętnej  liczby zatrudnionych

·         kiedy istnieje możliwość jego kształtowania 

·         rezygnacji z tworzenia Funduszu i wypłacania świadczenia urlopowego

·         statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty

·         naliczenie i przekazanie odpisów zgodnie z przepisami

·         korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia

 

6.       Zasady tworzenia komisji socjalnych oraz tworzenie regulaminu socjalnego

·         regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe)

·         komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja)

·         rozpoznanie potrzeb socjalnych załogi – tworzenie preliminarza socjalnego

·         budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu

·         ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

·         kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp)

·         weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego)

·         dokumentacja przyznanej pomocy

·         udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zakres ingerencji)

 

7.       Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych

·         katalog ustawowy (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin)

·         osoby uprawnione na mocy regulaminu

 

8.       Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych.

·         limity zwolnień wypłat z ZFŚS w 2020 r.  wynikające z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175)

·         świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy

·         ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży

·         zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów

·         ulgi z tytułu zapomóg

 

 

9.       Rodzaje świadczeń socjalnych z Funduszu oraz osób uprawnionych na przepisach ogólnych oraz zgodnie z KN

·         ZFŚS w przypadku renty rodzinnej

·         bony, paczki i pieniądze z ZFŚS dla nauczycieli

·         pożyczki z ZFŚS w szkole

·         ZFŚS – czy także dla małżonka zmarłego pracownika

·         sfinansowanie testów na koronawirusa ze środków ZFŚS

·         ZFŚS w przypadku renty rodzinnej

·         zatrudnienie emeryta, kto udziela świadczeń z ZFŚS

·         zatrudnienie pracownika po upływie terminu składania wniosków do dofinansowania ZFŚS

·         sfinansowanie okularów ze środków ZFŚS

·         prawo do świadczeń nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

·         prawo do świadczeń z ZFŚS nauczyciela w stanie nieczynnym

·         świadczenie z ZFŚS dla wspólnego dziecka pracowników zatrudnionych w jednej szkole

·         prawo do ZFŚS nauczyciela, który uzyskał prawo do renty na czas określony

·         świadczenia z ZFŚS dla dyrektora szkoły – kto przyznaje

·         przyznanie świadczeń z ZFŚS zależne od sytuacji pracownika, a nie od liczby miejsc pracy

·         prawo do świadczeń z ZFŚS w okresie urlopu bezpłatnego

·         prawo do ZFŚS emeryta zatrudnionego w innej szkole

·         prawo emeryta, który rozwiązał umowę o pracę jednocześnie w dwóch placówkach

·         zmiana szkoły, w której nauczyciel-emeryt korzysta z ZFŚS

·         świadczenia urlopowe dla nauczycieli

·         świadczenia urlopowe dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie dwóch umów o pracę

·         świadczenie urlopowe dla nauczycieli, którzy realizują godziny ponadwymiarowe lub podwyższone pensum

·         500 zł dla nauczyciela a kryterium dochodowe na potrzeby ZFŚS

 

10.    Rezygnacja z tworzenia funduszu, niższe odpisy

·         rezygnacja z tworzenia ZFŚS przez dużych i małych pracodawców oraz zasady obniżania wysokości odpisów na fundusz socjalny

·         rola związków zawodowych

·         informacja dla pracowników przekazywana do końca stycznia

 

11.    Egzekucja ze świadczeń socjalnych

·         pełne czy ograniczone potrącenia

·         współpraca z organem egzekucyjnym

 

12.    Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana z działalnością socjalną

·         orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wynagrodzenia 2023 11 sty 2023
09:00 - 15:00

Wynagrodzenia 2023

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Zmiany skali podatkowej, zmiany w składanych oświadczeniach

 • Wskaźniki mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń w 2023 r.
  • moment powstania przychodu
   • ryczałt za użytkowanie samochodu służbowego
   • benefity pracownicze pieniężne i niepieniężne
   • zwrot składek E-R za lata poprzednie
  • zaliczka na podatek dochodowy:
   • po przekroczenie dochodu 120 000 zł
   • dochód a korzystanie z ulg podatkowych:
    • dla młodych/powracających/rodziców/seniorów
   • umowa cywilnoprawna zawarta z własnym pracownikiem – zlecenie/dzieło
   • koszty zryczałtowane i 50%
  • koszty uzyskania i kwota zmniejszająca podatek:
   • gdy zawarto z pracownikiem 2 umowy o pracę
   • kilka wypłat wynagrodzeń w miesiącu
   • po ustaniu stosunku prawnego
   • dwie kwoty zmniejszające podatek: 2 x 300 zł
   • koszty uzyskania wyższe od przychodu
 • Obniżenie składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki
  • wniosek o rezygnację z KUP i odwołanie oświadczenia PIT-2
  • oświadczenie o wspólnym rozliczaniu przychodów/dochodów ze współmałżonkiem i osoby samotnie wychowującej dzieci
  • przychód ze stosunku pracy i inne przychody nieobjęte składką zdrowotną (zasiłki, PPK)
  • obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%
  • kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu
  • przekroczenie dochodu i rocznej podstawy wymiaru składek E-R
  • hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów
 • Rozliczanie podatkowo – składkowe z zastosowaniem ulgi 85 528 zł
  • rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu w roku progu 85 528 zł
  • podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania
  • przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł
  • ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego.

 

Rozliczanie przychodów z umów cywilnoprawnych

 1. zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika
 2. warunki obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki
 3. umowa zlecenia / dzieło opodatkowana
 4. zryczałtowany podatek dochodowy

 

Preferencyjne ulgi po zmianach

 1. ulga dla młodych/powracających/rodziców/seniorów  - jakie zmiany
 2.  wypłata zasiłku macierzyńskiego a PIT - 0
 3. skutki przekroczenia limitu przychodów w roku
 4. zwiększenie ulgi dla emerytów i rencistów
 5. preferencje podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci
 6. ulga prorodzinna
 7. ubezpieczeniem zdrowotne osób wykonujących czynności na podstawie aktu powołania  - co się zmieni
 8. wniosek o nierozliczanie podatku a wysokość składki zdrowotnej
 9. brak składki przy realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich

 

15.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziane są dwie 15-minutowe przerwy kawowe i jedna 30-minutowa przerwa obiadowa.

Lista płac po zmianach w Polskim Ładzie - pierwsze doświadczenia 22 sie 2022
09:00 - 15:00

Agenda szkolenia

Zmiany od 1 lipca 2022 skali podatkowej, zmiany w składanych oświadczeniach

 1. Jak kształtuje się skala podatkowa po zmianach
 2. Skala podatkowa z 17% na 12% jakie korzyści dla podatnika, a nowe obowiązki dla płatnika
 3. Jak rozliczyć skalę podatkową na przełomie roku, czy stosujemy zasadę proporcjonalności
 4. Rozliczanie kwoty zmniejszającej podatek
  • zasady składania oświadczenia PIT-2 po zmianach 
  • jakie obowiązki nakłada ustawa na płatnika
  • kto ponosi odpowiedzialność za złożenie błędnych informacji w PIT 2
  • czy płatnik/pracodawca jest upoważniony do sprawdzania podatnika/pracownika co do zasadności złożenia oświadczenia PIT-2
  • czy oświadczenie PIT-2 dotyczy przychodu tylko ze stosunku pracy
  • nowy podział kwot zmniejszających podatek: 1/12/24/36
  • do jakich przychodów podatnik może zastosować PIT-2
 5. Rezygnacja ze stosowania kosztów uzyskania przychodu
 6. Czy można zrezygnować z podwyższonych KUP od kiedy i z jakim skutkiem
 7. Likwidacja „ulgi dla klasy średniej”
 8. Czy będzie można skorzystać z ulgi dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym
 9. Wspólne rozliczanie dochodów w tym dla osób samotnie wychowujących dzieci
 10. Podwójna kwota zmniejszająca podatek: 2 x 425 zł
 11. Pobór zaliczki na podatek dochodowy od 1 lipca 2022 r.
 12. Dochód pracownika dla celów rozliczeń podatkowych
 13. Czy można się rozliczać na nowych i starych zasadach sprzed 01.07.2022r.
 14. Skutki wprowadzonych zmian a rozliczenie podatku za 2022 r.

 

Przedłużenie terminu poboru zaliczki na podatek od 8 stycznia 2022 r. 

 1. Wpływ zmiany przepisów z dnia 01 lipca 2022r. w stosunku do nie rozliczonej nadwyżki podatku dochodowego
 2. Jaka jest rola płatnika, czy należy dokonywać korekt

 

Lista płac w praktyce po zmianach obowiązujących od 1 lipca 2022 roku w oparciu o pierwsze doświadczenia

 1. Obowiązki płatnika w przypadku kilkukrotnej wypłaty wynagrodzenia w jednym miesiącu
 2. Obniżenia składki zdrowotnej: 9 % do wysokości zaliczki 
 3. Ograniczenie kosztów uzyskania przychodu
 4. Rozliczanie przychodów ze stosunku pracy z innymi przychodami nieobjętymi składką zdrowotną (zasiłki, PPK)
 5. Obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%
 6. Kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu
 7. Przekroczenie przychodów zwolnionych z podatku: 85 528 zł i niski przychód do opodatkowania
 8. Hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów

 

Rozliczanie przychodów z umów cywilnoprawnych

 1. Zaprzestanie poboru zaliczki na podatek na wniosek podatnika
 2. Warunki obniżenia składki zdrowotnej 9 % do wysokości zaliczki
 3. Umowa zlecenia / dzieło opodatkowana
 4. Zryczałtowany podatek dochodowy

 

Preferencyjne ulgi – zmiany od 1 lipca 2022r.

 1. Ulga dla młodych/powracających/rodziców/seniorów  - jakie zmiany
 2.  Wypłata zasiłku macierzyńskiego a PIT - 0
 3. Skutki przekroczenia limitu przychodów w roku
 4. Zwiększenie ulgi dla emerytów i rencistów
 5. Preferencje podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci
 6. Ulga prorodzinna
 7. Ubezpieczeniem zdrowotne osób wykonujących czynności na podstawie aktu powołania  - co się zmieni
 8. Wniosek o nierozliczanie podatku a wysokość składki zdrowotnej
 9. Brak składki przy realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich

Wynagrodzenia 2022 - Dzień 1 12 maj 2022
09:30 - 15:00

Wynagrodzenia 2022 - Dzień 1

09.30 Rozpoczęcie szkolenia

Przychody ze stosunku pracy - podstawy prawne

 • Definicja wynagrodzenia
 • Rodzaje wynagrodzeń
 • Składniki wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie i związane z nim obowiązki pracodawcy

 • Wynagrodzenie zaliczane do minimalnego wynagrodzenia

Minimalna stawka w przypadku umów cywilnoprawnych

Zasady i sposoby obliczania obligatoryjnych składników wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pracy

 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
 • Wynagrodzenie za czas urlopu okolicznościowego
 • Wynagrodzenie za pracę pomniejszane za czas nieobecności
 • Wynagrodzenie za dyżur
 • Wynagrodzenie za przestój

Zaliczka na podatek dochodowy w skrócie:

 • Skala podatkowa
 • „Ulga dla klasy średniej”
 • Świadczenia na rzecz pracowników a zaliczka na podatek dochodowy
 • Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy (z uwzględnieniem obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek)
 • Zerowy PIT w praktyce
 • Przychody zwolnione z opodatkowania
 • Stosowanie ustawy z dnia 9 marca 2022

15.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie przerwy kawowe (15 minut) i jedną przerwę lunchową (30 minut).

Wynagrodzenia 2022 w kontekście Polskiego Ładu - aktualne przepisy po zmianach 25 lut 2022
09:00 - 15:00

Wynagrodzenia 2022 w kontekście Polskiego Ładu - aktualne przepisy po zmianach

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

Nowe rozporządzenie z dnia  8 stycznia 2022 r. zmieniające  zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.

 • Skutki przedłuża płatnikom terminy pobierania i obliczania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy
 • Maksymalna kwota od nadwyżki w stosunku do zaliczki z 2021r.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem czy zmieniły się zasady składania oświadczenia PIT – 2 oraz ulgi dla klasy średniej
 • Do jakiej grupy podatników ma zastosowanie rozporządzenie
 • Czy pracodawca może nie stosować rozporządzenia
 • Czy podatnik może zrezygnować ze stosowania rozporządzenia
 • Rozporządzenie – korzyści czy strata dla podatnika (pracownika, zleceniobiorcy)

 

Nowe „Ulgi dla Pracowników i Zleceniobiorców” od 2022 r.

 • podwyższenie „kwoty wolnej od podatku”
 • nowa ulga dla klasy średniej:
   – roczne przychody a prawo do ulgi algorytm stosowania ulgi w rozliczeniu rocznym.
   – miesięczne przychody a prawo do ulgi algorytm stosowania ulgi przez pracodawców
 • ulga dla klasy średniej w kontekście zawartej umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem
 • ulga dla pracowników –„dla klasy średniej” – limit roczny i miesięczny, zasady stosowania ulgi przez pracodawcę, liczne przykłady listy płac  powiązane z rozliczeniem rocznym
 • czy pracownik może składać kilka razy rezygnację z ulgi dla klasy średniej i z jakimi skutkami
 • czy obowiązkiem płatnika jest szacowanie ulgi dla klasy średniej w skali roku czy miesiąca
 • czy w każdym miesiącu stosujemy ulgę dla klasy średniej
 • ulga dla klasy średniej z zastosowaniem z innymi ulgami PIT-0
 • przykłady wyliczeń wynagrodzeń z zastosowaniem ulgi dla klasy średniej

 

Nowa skala podatkowa od 1.01.2022r. i jej wpływ na obliczanie zaliczek przez płatnika

 • podwyższenie kwoty wolnej  od podatku
 • skutki podwyższenia kwoty wolnej od podatku
 • kiedy należy złożyć oświadczenie PIT-2
 • co się zmieniło w związku z PIT-2
 • podwyższenie progu podatkowego
 • rezygnacja pracownika z podstawowych kosztów uzyskania przychodu
 • do jakiej kwoty pracownik może skorzystać z KUP
 • składka zdrowotna na nowych zasadach
 • dochód jako podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej
   ograniczenie składki do wysokości zaliczki na podatek
   minimalna podstawa wymiaru
   miesięczne lub roczne rozliczenie składki
   przekazywanie do ZUS informacji o zastosowanych formach opodatkowania
 • jakie i kiedy pracownicy będą zobowiązani składać oświadczenia
 • PIT-2 na nowych zasadach, kiedy należy go złożyć

 

Zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika

 

Nowe ulgi i zwolnienia stosowane przez Płatnika

 • „ulga na powrót”,
 • „ulga Rodzina 4+”,
 • „ulga dla pracujących - uprawnionych do emerytury”,
 • Czy ulki można łaczyć
 • dodatkowe ulgi dla pracownika obligatoryjne czy na podstawie oświadczenia
 • oświadczenia, limity, zbieg ulg, dokumentowanie w PIT-11 ww. zwolnień
 • stypendia, nagrody i inne środki otrzymywane od określonych podmiotów
 • przychody podatników którzy przenieśli rezydencję podatkową do Polski
 • odsetki od przychodów zwolnionych z podatku
 • przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia

 

15.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie przerwy 15 minutowe oraz jedną przerwę 30 minutową. Godziny przerw zostaną ustalone w trakcie szkolenia.

Wynagrodzenia 2022 w kontekście Polskiego Ładu 17 gru 2021
09:00 - 15:00

Wynagrodzenia 2022 w kontekście Polskiego Ładu

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

Likwidacja odliczenia od podatku/zaliczki składki zdrowotnej

 

Nowe „Ulgi dla Pracowników i Zleceniobiorców” od 2022 r.

 • podwyższenie „kwoty wolnej od podatku”
 • nowa ulga dla klasy średniej:
   – roczne przychody a prawo do ulgi algorytm stosowania ulgi w rozliczeniu rocznym.
   – miesięczne przychody a prawo do ulgi algorytm stosowania ulgi przez pracodawców
 • ulga dla klasy średniej w kontekście zawartej umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem
 • ulga dla pracowników –„dla klasy średniej” – limit roczny i miesięczny, zasady stosowania ulgi przez pracodawcę, liczne przykłady listy płac  powiązane z rozliczeniem rocznym
 • przykłady wyliczeń wynagrodzeń z zastosowaniem ulgi dla klasy średniej

 

Nowa skala podatkowa od 1.01.2022r. i jej wpływ na obliczanie zaliczek przez płatnika

 • podwyższenie kwoty wolnej  od podatku
 • podwyższenie progu podatkowego
 • rezygnacja pracownika z podstawowych kosztów uzyskania przychodu
 • składka zdrowotna na nowych zasadach
 • dochód jako podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej
   ograniczenie składki do wysokości zaliczki na podatek
   minimalna podstawa wymiaru
   miesięczne lub roczne rozliczenie składki
   przekazywanie do ZUS informacji o zastosowanych formach opodatkowania
 • jakie i kiedy pracownicy będą zobowiązani składać oświadczenia
 • PIT-2 na nowych zasadach, kiedy należy go złożyć

 

Zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika

 

Nowe ulgi i zwolnienia stosowane przez Płatnika

 • „ulga na powrót”,
 • „ulga Rodzina 4+”,
 • „ulga dla pracujących - uprawnionych do emerytury”,
 • dodatkowe ulgi dla pracownika obligatoryjne czy na podstawie oświadczenia
 • oświadczenia, limity, zbieg ulg, dokumentowanie w PIT-11 ww. zwolnień
 • stypendia, nagrody i inne środki otrzymywane od określonych podmiotów
 • przychody podatników którzy przenieśli rezydencję podatkową do Polski
 • odsetki od przychodów zwolnionych z podatku
 • przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia

 

Zmiany związane z rozliczeniem rocznym PIT

 • zmiany zasad wspólnego opodatkowania małżonków
 • likwidacja preferencyjnego opodatkowania samotnego rodzica z dzieckiem
 • nowa ulga na dziecko dla rodzica samotnie wychowującego dzieci
 • zmiany w uldze prorodzinnej
 • nowa ulga w PIT – dla członków związków zawodowych
 • zmiana dot. właściwości urzędu skarbowego, do którego składane jest roczne zeznanie podatkowe

 

15.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziane są dwie 15-minutowe przerwy kawowe i jedna 30-minutowa przerwa obiadowa.