Karolina Sikorska-Bednarczyk

Karolina Sikorska-Bednarczyk

Ekspert prawa pracy i prawa oświatowego

prawnik oświatowy, ekspert prawa pracy i prawa oświatowego, doktorantką Uniwersytetu Gdańskiego, Katedry Prawa Pracy, autorka bloga o pracy pracownika oświaty www.kartanauczycielablog.pl oraz ekspertka w grupach na FB: "Nauczycielu poznaj swoje prawa, Dyrektorze dbaj o swoje i innych prawach, Uwaga mobber w szkole"

All Sessions by Karolina Sikorska-Bednarczyk

Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników pomocy społecznej 20 wrz 2022
09:00 - 14:00

Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników pomocy społecznej

Program szkolenia

 1. Wynagrodzenie zasadnicze i zasady ustalania.
 • prawo do wynagrodzenia za pracę wykonaną i gotowość do jej świadczenia – zasady z K.p.
 • prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • uzupełnianie puli minimalnego wynagrodzenia innymi składnikami pensji.
 • zapisy w umowie o pracę o przysługującym wynagrodzeniu.
 • rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
 1. Dodatek za wysługę lat.
 • okresy uprawniające do nabycia dodatku.
 • zasady uwzględniania i dokumentowania pracy na roli.
 • dokumentowanie wyższego stażu w trakcie zatrudnienia a obowiązek wyrównania.
 • wliczanie dodatku do pierwszej nabytej nagrody jubileuszowej.
 • dodatek stażowy za czas absencji chorobowej i urlopów związanych z rodzicielstwem.
 1. Wypłata nagród jubileuszowych.
 • składniki wliczane do podstawy.
 • termin wypłaty.
 • uzyskanie prawa do wyższej nagrody po dostarczeniu dodatkowych dokumentów.
 • rozliczenie składkowo-podatkowe nagrody.
 1. Omówienie zasad wynagradzania niektórych pracowników pomocy społecznej.
 • dodatek terenowy dla pracownika socjalnego.
 • wynagradzanie pielęgniarek zatrudnianych w domach pomocy społecznej.
 • wynagradzanie opiekunów pomocy społecznej.
 1. Zasady przyznawania i ustalania wysokości dodatku funkcyjnego.
 • funkcje dodatku funkcyjnego.
 • stanowiska uprawnione do otrzymania dodatku funkcyjnego.
 • zasady wypłaty dodatku.
 1. Wypłata dodatku specjalnego.
 • dodatek w podstawie świadczeń chorobowych.
 • dodatek w podstawie średniej urlopowej, nagrody jubileuszowej i trzynastki.
 1. Premie i nagrody wypłacane w jednostkach pomocy społecznej.
 • uwzględnianie premii i nagród w podstawie świadczeń chorobowych.
 • premie i nagrody w podstawie średniej urlopowej, nagród jubileuszowych i trzynastki.
 1. Odprawy emerytalno-rentowe.
 • składniki wliczane do podstawy.
 • termin wypłaty odprawy.
 • rozliczenie składkowo-podatkowe.
 1. Zasady naliczania trzynastej pensji.
 • ustalanie okresu uprawniającego do otrzymania wynagrodzenia dodatkowego.
 • przypadki, kiedy prawo do trzynastki przysługuje bezwarunkowo.
 • nabycie prawa do trzynastki, której podstawa wynosi 0 zł.
 • składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru trzynastki.
 • dodatek stażowy w części przypadającej na okres absencji chorobowej.
 • uzupełnienie trzynastki przed włączeniem jej do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego/zasiłku.
 1. Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca w przypadku choroby, innych nieobecności niepłatnych, rozpoczęcia lub zakończenia pracy w trakcie miesiąca.
 • nowe okresy świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem.
 • zmiana wymiaru świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem.
 • zmiana zasad wystawiania zwolnień lekarskich.
 • świadczenia związane z rodzicielstwem.
 1. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego, w tym średniej za urlop wypoczynkowy.
 • wymiar urlopu.
 • wyliczanie świadczenia urlopowego – kalkulatory i przeliczniki.
 1. Potrącenia z wynagrodzeń.
 • potrącenia dobrowolne, np. ZFM, PKZP czy składka związkowa.
 • potrącenia alimentacyjne.
 • potrącenia niealimentacyjne.
 • zbieg egzekucji.
 1. Zasady rozliczania pensji po przekroczeniu górnej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i progu podatkowego.
 2. Rozliczanie wynagrodzeń w 2022 r. – skutki Polskiego Ładu.
 • lista płac z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej.
 • lista płac z odroczonym terminem płatności zaliczki.
 • dwie listy płac w miesiącu.
 • nowe ulgi dla pracowników (ulga dla seniora, powracającego z zagranicy i rodzin 4+)
 • omówienie zmian obowiązujących od 1 lipca 2022 r., w tym likwidacja ulg, zwolnienie zasiłku macierzyńskiego z podatku oraz obniżenie stawki procentowej podatku.
 • omówienie zmian obowiązujących od 1 sierpnia 2022 r. w Kodeksie pracy z uwzględnieniem specyfiki zatrudniania i wynagradzania pracowników pomocy społecznej.
 1. Zmiany w prawie pracy i ich wpływ na wynagrodzenia pracowników samorządowych.