Katarzyna Gospodarowicz

Katarzyna Gospodarowicz

Radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

Doradza spółkom polskim i zagranicznym w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w ujęciu krajowym i międzynarodowym, w tym europejskim. Celem doradztwa jest zapewnienie nie tylko pełnego bezpieczeństwa prawnego, ale także osiągnięcie zamierzonych przez klientów celów biznesowych. Katarzyna Gospodarowicz świadczy pomoc klientom zagranicznym również w zakresie uzyskania zezwoleń na pracę, pozwoleń pobytowych, czy innych decyzji związanych z pobytem i pracą na terenie Polski. Katarzyna Gospodarowicz jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy, jak również prowadzi szkolenia z zakresu spraw pracowniczych adresowane, w zależności od potrzeb, do pracowników różnego szczebla oraz pracodawców.

All Sessions by Katarzyna Gospodarowicz

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – praktyczne aspekty 22 listopada 2023
10:00 - 14:00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – praktyczne aspekty

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

10.00-13.00 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – praktyczne aspekty

 • Zasady tworzenia Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Działalność socjalna - finansowanie ze środków ZFŚS
 • Dokonywanie odpisu na rzecz funduszu socjalnego
 • Rodzaje świadczeń socjalnych
 • Kryteria przyznawania świadczeń socjalnych
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)
 • Zasady gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych
 • ZFŚS - Komisja Socjalna
 • Fundusz socjalny - konsekwencje nieprzestrzegania przepisów
 • Opodatkowanie i składki ZUS
 • RODO a Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

13.00-13.20 Część praktyczna – zadania i ćwiczenia

 • Wspólne rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu ZFŚS

13.20-14.00 Sesja pytań i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa.

Nowelizacja kodeksu pracy z uwzględnieniem specyfiki firm produkcyjnych i transportowych 5 lipca 2023
09:00 - 14:00

Nowelizacja kodeksu pracy z uwzględnieniem specyfiki firm produkcyjnych i transportowych

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

   

 • Organizacja pracy zdalnej

Najważniejsze informacje dotyczące regulacji pracy zdalnej wprowadzonej nowelizacją Kodeksu pracy z dnia 1 grudnia 2022 r.  w tym prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, kwestie kontroli pracowników wykonujących pracę zdalną oraz wypłata ekwiwalentów pieniężnych za pracę zdalną. Całość wzbogacona o wykaz najczęściej zadawanych pytań oraz propozycje rozwiązania.

 • Work-life balance i urlopy

Omówienie zmian w Kodeksie pracy, które weszły w życie 26 kwietnia 2023 r., w tym zmiany długości urlopów rodzicielskich, kwestie związane z ochroną  stosunku pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich, zwolnieniem z pracy z powodów siły wyższej, urlopem opiekuńczym oraz formy wniosków związanych z rodzicielstwem.

 • Przejrzystość i przewidywalność

Ta część szkolenia obejmuje zmiany dotyczące umowy na okres próbny, kwestie związane z rozszerzeniem zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika, a także związane z zapewnieniem prawa pracownika do równoległego zatrudnienia oraz prawem do złożenia wniosku o bezpieczniejsze warunki pracy.

 • Przepisy przejściowe

W tej części szkolenia kompleksowo omówione zostaną przepisy przejściowe, w szczególności w zakresie wprowadzonej dyrektywy Work-life balance. Ta część szkolenia ma charakter warsztatowy, która opierać się będzie na wspólnym omawianiu stanów faktycznych i przedstawieniu możliwych rozwiązań.

 • Dokumentacja pracownicza

Omówienie wprowadzonej do akt osobowych części „E” oraz sposób prowadzenia akt, a także przedstawienie zmian dotyczących przechowywania dokumentów związanych z pracą zdalną w części „B”.

 • Badanie trzeźwości

Przedstawienie sposobu wdrożenia procedur związanych z kontrolą trzeźwości w zakładzie pracy,  form badania trzeźwości oraz omówienie problemów związanych m. in.  z niedopuszczeniem pracownika do pracy czy odmówieniem przez pracownika poddana się kontroli na obecność alkoholu lub innych środków odurzających.   

 

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.

Specyfika zarządzania kadrami w firmach produkcyjnych i transportowych - dzień 2 24 listopada 2021
09:30 - 15:50

Specyfika zarządzania kadrami w firmach produkcyjnych i transportowych - dzień 2

9:30 Rozpoczęcie warsztatów


9:30 Zmiany w prawie pracy 2021 i prognozy na 2022

 • Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2020 i 2021 r.
 • Prognozy zmian na kolejny rok
 • Najważniejsze wyroki sądów oraz interpretacje organów z zakresu prawa pracy wpływające na działalność firm produkcyjnych i transportowych

Wojciech Zając, Radca prawny, Partner kierujący działem Prawa Pracy w SDZLEGAL SCHNIDHLEM


10:40 Przerwa kawowa


11:00 Jak wdrożyć ochronę sygnalistów w firmach produkcyjnych i transportowych

 • Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony sygnalistów
 • Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji
 • Wdrożenie kanału ujawniania nieprawidłowości
 • Najczęstsze problemy napotykanie w procesie wdrożenia

Katarzyna Gospodarowicz, radca prawny, LL.M. German and Polish Law, specjalista z zakresu prawa pracy, Partner w SDZLEGL SCHINDHELM


12.00 Naruszenie ochrony danych osobowych w dziale HR

 • czym jest naruszenie ochrony danych osobowych
 • zgłoszenie naruszenia organowi nadzorczemu
 • zawiadomienie o naruszeniu osoby, której dane dotyczą
 • procedury i dokumentacja wewnętrzna dotycząca naruszeń ochrony danyc

Aleksandra Baranowska – Górecka, radca prawny w dziale Prawa Pracy w SDZLEGAL SCHNIDHLEM


13:10 Przerwa na lunch


13:40 Kontrole ZUS i PIP w firmie produkcyjnej

 • Zasady ogólne kontroli PIP i ZUS
 • Najczęściej kontrolowane obszary i błędy pracodawców
 • „Pułapki” dla pracodawców w związku z kontrolami prowadzonymi przez PIP i ZUS
 • Dopuszczalne środki odwoławcze na wypadek niekorzystnego wyniku kontroli
 • Co będzie kontrolować ZUS i PIP w 2022

Dominika Szachniewicz, radca prawny, Partner w SDZLEGL SCHINDHELM


15:50 Zakończenie warsztatów

Ochrona sygnalistów w obliczu nowej dyrektywy 16 września 2021
09:00 - 15:00

Ochrona sygnalistów w obliczu nowej dyrektywy

 1. Wstęp – podstawowe informacji
 2. Regulacje prawne – dyrektywa unijna
 • Zakres obowiązywania dyrektywy o ochronie sygnalistów
 • Etapy i terminy wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku
 • Dyrektywa o sygnalistach a przepisy krajowe
 1. Podstawowe pojęcia
 • Definicja sygnalisty
 • Poufność a anonimowość sygnalisty
 • Rodzaje nieprawidłowości regulowanych przez dyrektywę o ochronie sygnalistów
 • System obsługi zgłoszeń sygnalistów oraz elementy takiego systemu
 1. Nowe obowiązki pracodawców – proces wdrożeniowy. Opracowywanie oraz omawianie dokumentacji w związku z tymi obowiązkami.
 • Konieczność utworzenia wewnętrznego kanału zgłoszeń
 • Opracowanie procedur, przy wykorzystaniu których sygnaliści będą mieli możliwość dokonywania zgłoszeń naruszeń, w tym potwierdzanie zgłoszeń ustnych
 • Wyznaczenie osoby lub jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń i przeprowadzanie działań następczych
 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń
 • Przestrzeganie terminów na podjęcie działań
 • Zapewnienie ochrony sygnalistom
 1. Ochrona sygnalisty
 • Środki ochrony sygnalistów w tym zakaz działań odwetowych
 • Podstawowe zasady regulujące poufność w relacjach z sygnalistą
 • Ochrona danych osobowych sygnalistów
 1. Kary i środki karne za:
 2. Utrudnianie dokonywania zgłoszeń
 3. Podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów
 4. Wszczynanie uciążliwych postępowań wobec sygnalistów
 5. Naruszenie obowiązku zachowania poufności tożsamości sygnalisty

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2022 30 marca 2022
09:00 - 15:00

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2022

 • Tworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • Przedstawienie przepisów prawa w zakresie tworzenia zfśs
  • Zdefiniowanie działalności socjalnej
  • Omówienie zasad tworzenia zfśs
  • Wskazanie sytuacji, w których tworzenie zfśs nie jest konieczne
  • Rozważenie możliwości modyfikacji przepisów ustawowych w kwestii tworzenia funduszu
 • Finansowanie ze środków zfśs
  • Omówienie zasad finansowania ze środków zfśs
  • Wskazanie rodzajów działalności finansowanej ze środków zfśs
  • Przedstawienie osób uprawionych do otrzymania środków z zfśs
 • Dokonywanie odpisu na rzecz funduszu
  • Przedstawienie sposobu obliczania wysokości odpisu
  • Ustalanie przeciętnej liczy zatrudnionych
  • Omówienie sposobu dokonywania korekty odpisu należnego za dany rok
  • Wskazanie skutków wadliwego wyliczenia i przekazania odpisów
 • Kryteria przyznawania świadczeń socjalnych
  • Omówienie kryteriów stosowanych przez pracodawców
  • Przeanalizowanie zasad dokumentowania sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
  • Stworzenie modelowego wzoru oświadczenia pracownika
  • Rozważenie skutków podania nieprawdziwych danych przez pracownika
  • Omówienie zagadnienia ochrony danych w składanych przez pracowników oświadczeniach
 • Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • Omówienie trybu uzgadniania regulaminu
  • Wskazanie na obligatoryjne i fakultatywne postanowienia regulaminu
  • Przedstawienie i wyjaśnienie najczęściej popełnianych błędów w regulaminach zfśs
 • Zasady gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych
  • Omówienie podstawowych zasad gospodarowania środkami
  • Wskazanie na zasady postępowania z niewykorzystanymi środkami
 • Komisja Socjalna
  • Wskazanie roli i funkcji Komisji Socjalnej
  • Omówienie występujących w praktyce modeli Komisji Socjalnej
  • Przeanalizowanie zasad tworzenia regulaminu Komisji Socjalnej
  • Ustalenie podstawowego zakresu kompetencji Komisji Socjalnej
 • Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • Omówienie rodzajów i zakresu odpowiedzialności
  • Wskazanie osób, które z ramienia pracodawcy ponoszą odpowiedzialność
  • Przedstawienie uprawnień w zakresie karania przysługujących inspektorom pracy
 • Kwestie związane z rozliczaniem podatku i odprowadzaniem składek do ZUS od świadczeń przyznanych z ZFŚS na przykładach
 • RODO a ZFŚS