Magdalena Grotkiewicz

Magdalena Grotkiewicz

Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie: rachunkowości, prawa Unii Europejskiej i prawa pracy; autorka publikacji z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, szkoleniowiec, redaktor naczelna dwutygodnika "Rachunkowość Budżetowa".

All Sessions by Magdalena Grotkiewicz

Rachunkowość od podstaw z uwzględnieniem najnowszych zmian 03 paź 2024
09:00 - 14:00

Dzień 1

Termin: 3 października 2024 r. 

 

1.    Podstawowe zasady rachunkowości budżetowej

·     podstawy prawne – ustawy,

·     rozporządzenie,

·     dokumenty wewnętrzne;

·     definicje podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych;

· polityka rachunkowości – zasady tworzenia z uwzględnieniem specyfiki jednostek;

·     księgi rachunkowe i dowody księgowe –dokumenty zewnętrzne i wewnętrzne, jak zweryfikować poprawność faktury

 

2.    Środki trwałe

·     definicja, ustalenie wartości,

·     wycena,

·   zaprzestanie ujmowania środka trwałego (sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru)

·     likwidacja środków trwałych,

·     zaniechane inwestycje

 

3.    Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

4.    Dyscyplina finansów publicznych

·  zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

·     kary

 

Dzień 2

Termin: 10 października 2024 r.

 

1.    Rachunkowość budżetu jednostki samorządu terytorialnego

·     podstawowe pojęcia: dochody, wydatki, przychody i rozchody;

·     ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek;

·     ewidencja rozrachunków i rozliczeń;

·     ewidencja dochodów i wydatków budżetowych;

·     ewidencja wyniku wykonania budżetu

 

2.    Inwentaryzacja w JST

·     cele inwentaryzacji,

·     zakres odpowiedzialności kierownika jednostki,

·     częstotliwość i metody przeprowadzania inwentaryzacji,

·     kto może a kto nie powinien być członkiem komisji inwentaryzacyjnej,

·     spis z natury,

·     potwierdzenie salda,

·     weryfikacja – którą metodę wybrać

 

3.    Klasyfikacja budżetowa

·     klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków,

·     SMUP

 

Dzień 3

Termin: 17 października 2024 r.

 

1.    Rachunkowość jednostki budżetowej

·     korespondencja kont jednostek budżetowych w układzie planu kont – majątek trwały,

·     środki pieniężne,

·     rozrachunki,

·     materiały i towary,

·     koszty według rodzajów,

·     koszty według typów działalności,

·     produkty,

·     przychody i koszty ich uzyskania,

·     fundusze,

·     rezerwy,

·     wynik finansowy

 

2.    Wydatki niewygasające

 

3.    Samorządowy Zakład Budżetowy

·     specyfika działania jednostek;

·     zasady finansowania,

·     nadwyżka środków obrotowych – zasady obliczania i zwrotu

 

4.    Sprawozdawczość:

·     sprawozdawczość budżetowa – zasady wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb30S, Rb-34S

·  sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych – zasady wykazywania danych w sprawozdaniach Rb-N, Rb-Z

·  sprawozdawczość finansowa – bilans; rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego; powiązanie z ewidencją księgową; informacja dodatkowa

Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych 13 lis 2024
09:00 - 14:00

Część trzecia Akademii Budżetowej poświęcona jest zagadnieniom związanym z przeprowadzeniem inwentaryzacji rocznej w jednostce. Podczas szkolenia omówimy terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz metody inwentaryzacji w odniesieniu do odpowiednich składników majątku. Wskażemy także, jak przygotować jednostkę do spisu z natury, a także, kto może a kto nie powinien być członkiem komisji inwentaryzacyjnej. Ostania część szkolenie będzie poświęcona na rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych – niedoborów i nadwyżek.

 

Szczegółowy program:

 

1. Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych (podstawy przeprowadzenia) – w jakim celu przeprowadza się inwentaryzację, zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada, metody inwentaryzacji: spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja z odpowiednimi dokumentami

 

2.     Częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji – w jakich terminach i sytuacjach należy przeprowadzać inwentaryzację, czy 15 stycznia to ostateczny termin na rozliczenie inwentaryzacji, w jakich sytuacjach można przeprowadzać inwentaryzację co 4 lata, co oznacza termin „teren strzeżony”, co grozi za niedochowanie terminu inwentaryzacji

 

3.    Kolejne etapy działań związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji – czynności przed inwentaryzacyjne (powołanie komisji, plan inwentaryzacyjny, instrukcja inwentaryzacyjna), ustalenie stanu rzeczywistego – przeprowadzenie inwentaryzacji, porównanie stanu rzeczywistego z ewidencją bilansową, wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

 

4.     Zagadnienia problemowe
•    Jak inwentaryzować zobowiązania
•    Czy dopuszczalne jest "milczące potwierdzenie salda"
•    Jakie czynności podjąć gdy kontrahent nie odesłał „potwierdzenia salda”
•    Czy należy potwierdzać salda zerowe
•    Czy potwierdzenie sald należności może odbywać się drogą e-mailową
•    W jaki sposób inwentaryzować grunt oddany w trwały zarząd
•    Czy paliwo w bakach samochodów podlega rocznej inwentaryzacji
•    Czy materiały biurowe (np. papier do kserokopiarki) należy inwentaryzować – jeżeli tak, to jaką metodę stosować?
•    Inwentaryzacja materiałów bibliotecznych

 

5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji

 

6. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
•    Różnice inwentaryzacyjne - niedobory i nadwyżki (zawinione i niezawinione)
•    Przyczyny powstania różnić inwentaryzacyjnych
•    Kiedy rozliczać w księgach różnice inwentaryzacyjne
•    Wycena ujawnionych podczas inwentaryzacji niedoborów i nadwyżek
•    Ewidencja księgowa rozliczania różnic inwentaryzacyjnych (niedobór w pozostałych środkach trwałych, niedobór gotówki w kasie, nadwyżka w środkach trwałych, niedobór zawiniony w środkach trwałych dochodzonych na drodze sądowej)

Klasyfikacja budżetowa – zmiany i bieżące problemy 11 wrz 2024
09:00 - 14:00

Zastosowanie odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej – zarówno paragrafów dochodów, jak i wydatków – jest codziennym problemem wszystkich służb księgowo-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Podczas szkolenia postaramy się odpowiedzieć na najczęściej występujące pytania i wątpliwości związane ze stosowaniem klasyfikacji budżetowej, dotyczące wydatków na zakup materiałów, środków żywności oraz materiałów dydaktycznych i książek. Wyjaśnimy, w jaki sposób należy ujmować wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w tzw. paragrafach ukraińskich. Wskażemy także terminy wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej oraz zmiany, które zostały wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem.

 

Szczegółowy program:

 

Część I.

 

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (nowelizacja jest na etapie prac legislacyjnych)

1.    Omówienie zmiany wynikających z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do zmian w przepisach: ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

 

Część II

Nieprawidłowości w zakresie paragrafów dochodów i wydatków w świetle stanowisk RIO

1.       Najczęściej występujące problemy i nieprawidłowości w zakresie paragrafów dochodów:

·       § 069 „Wpływy z różnych opłat”,

·       § 083 „Wpływy z usług”,

·       § 097 „Wpływy z rożnych dochodów”.

2.       Najczęściej występujące problemy i nieprawidłowości w zakresie paragrafów wydatków:

·                wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup okularów korygujących, wypłata na start dla nauczyciela, wydatki z tytułu BHP) wynagrodzenia bezosobowe,

·       nagrody konkursowe (klasyfikacja kosztów dotyczących nagród, definicja konkursu, zakup nagród rzeczowych),

·                materiały i wyposażenie (zasady stosowania § 421 i § 606; zakup części do naprawy środka trwałego;

·                zakup środków żywności (wsad do kotła, zakup środków żywności do sekretariatu, zakup artykułów spożywczych serwowanych podczas szkolenia, catering, właściwe użycie paragrafów : 421, 421, 430)

·                zakup środków dydaktycznych i książek (co to jest pomoc dydaktyczna, prenumerata czasopism w szkole, kiedy wydatek w przedszkolu jest zakupem środków dydaktycznych)

·       usługi remontowe (remont a ulepszenie środka trwałego – § 427 czy § 605, konserwacja, remont, naprawa a przegląd środka trwałego),

·       usługi pozostałe (zakup znaczków, zakup pieczątek, dorobienie klucza, czasopisma elektroniczne, dostęp do serwisów internetowych, odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów)

·       usługi tłumaczenia, ekspertyzy, analizy opinie (§ 438, § 439, § 417),

·       podróże krajowe i zagraniczne (§ 441, § 442),

·                różne opłaty i składki (abonament RTV, oplata za zajęcie pasa drogowego)

·       szkolenia (§ 455, § 470),

·       wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 605, § 606).

3.       Jak klasyfikować wydatki z faktur z wieloma pozycjami (naprawa kserokopiarki, naprawa, samochodu służbowego)

 

Część III

Paragrafy ukraińskie

1.       Klasyfikacja wydatków związanych z wydatkami w oświacie (wydatki na zakup usług ­ § 437 czy § 486, pomoce dydaktyczne ­ § 435 czy § 486, wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, co należy księgować do ­ § 486)

 

Rachunkowość jednostek oświatowych 2024 06 cze 2024
09:00 - 13:00

Podczas szkolenia zostaną omówione problemy, z którymi w swojej codziennej pracy spotykają się pracownicy działów księgowości jednostek oświatowych. Poruszona zostanie problematyka rozliczania posiłków w szkol, zasady jakimi należy się kierować przygotowując regulamin stołówki szkolnej oraz opłat za najem powierzchni. W tej części wskażemy także zasady opodatkowania tego typu działalności podatkiem od towarów i usług (VAT).

W drugiej części omówiony zostanie rozwój kompetencji cyfrowych ¬ bony dla nauczycieli oraz laptopy dla czwartoklasistów. Ekspert odpowie na pytania: na co można przeznaczyć pieniądze z bonu, kto może skorzystać z dofinansowania a także kto, na jakich zasadach i w jakim terminie przekazuje uczniom laptop?

Jednostki oświatowe, szkoły i przedszkola codziennie borykają się z problematyką klasyfikacji budżetowej. Podczas szkolenia pomożemy dobrać odpowiedni paragraf do konkretnego dochodu bądź wydatku, w oparciu o najczęściej występujące problemy w tym zakresie, a także o bieżące orzecznictwo regionalnych izb obrachunkowych.

Ostatnia część szkolenia poświęcona zostanie środkom trwałym oraz podstawowym zasadom ich inwentaryzacji.

 

Szczegółowy program:

1. Opłaty za posiłki (zasady odpłatności dla uczniów oraz pracowników pedagogicznych niepedagogicznych w przedszkolu i szkole, ewidencja księgowa opłat za posiłki (opłata za posiłek jako dochód oraz jako wpływ na WRD, Ewidencja księgowa należności niezapłaconych w terminie, ewidencja odsetek, jak naliczyć odsetki w szkole i przedszkolu)

 

2.  Regulamin stołówki szkolnej – zasady ogólne, kto jest uprawniony do korzystania ze stołówki szkolnej, zasady wydawania posiłków, odpłatność a posiłki, zasady zachowania na stołówce, na co zwrócić uwagę w regulaminie, gdy posiłki dostarcza firma cateringowa, kiedy i kto ma obowiązek zawrzeć umowę o korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, czy można zawrzeć umowę pomiędzy firmą cateringową a rodzicami, czy zamiast umowy wystarczy formularz zgłoszenia dziecka na obiady, jakie elementy obowiązkowe powinny znaleźć się na formularzu zgłoszenia dziecka na posiłek

 

3.    Rozwój kompetencji cyfrowych – program dla uczniów i nauczycieli

a.  Podstawa prawna przyznawanego wsparcia – ustawa z 7 lipca 2023 r. w o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli,

b. Bony dla nauczycieli – jaka kwota i na co można przeznaczyć te pieniądze, kto może skorzystać z dofinansowania – czy przedszkola także?, warunki skorzystania z dofinansowania – czy każdy nauczyciel może wnioskować o bon, moment zatrudnienia nauczyciela, urlop wypoczynkowy i zwolnienie lekarskie prawo do skorzystania z dofinansowania, do kogo i w jakim terminie należy złożyć wniosek, jak długo będzie obowiązywał bon, jak zrealizować bon, czy nauczyciel, który skorzystał z innej pomocy również może być beneficjentem bonu?

c. Laptopy dla uczniów – kto, na jakich zasadach i w jakim terminie przekazuje uczniom laptopy – zasady postępowania w przypadku zbyt małej lub zbyt dużej liczby uczniów w stosunku do liczby zamówionych laptopów, ewidencja zakupionych i przekazanych laptopów, do kogo należy przekazany laptop – osoby uprawnione, oświadczenie rodzica, prawo odmowy przyjęcia laptopa na własność

 

4. Wynajem i udostępnianie pomieszczeń szkolnych (opodatkowanie w zakresie VAT, opodatkowanie pomieszczeń sportowych oraz innych niż sportowe, przykłady rozliczania świadczenia usług wynajmu i udostępniania pomieszczeń szkolnych)

 

5.  VAT w oświacie w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów z 16 czerwca 2020 r.

 

6. Wydzielony Rachunek Dochodów (co powinna zawiera uchwała o utworzeniu WRD przeznaczenie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, ewidencja księgowa środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych, jak sporządzić sprawozdanie Rb-34S)

 

7.    Klasyfikacja budżetowa – najczęściej występujące nieprawidłowości w świetle kontroli RIO:

 

a.  Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów (§ 069 „Wpływy z różnych opłat”, § 083 „Wpływy z usług”, § 097 „Wpływy z rożnych dochodów”),

b.  Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów wydatków (materiały i wyposażenie (§ 421), zakup pomocy dydaktycznych (§ 424), wydatki na wyjazdy służbowe (§ 441 i § 422), jak ujmować koszty szkoleń i konferencji (§ 470), paragrafy inwestycyjne (§ 605 i § 606)– ulepszenie środków trwałych, kwota graniczna 10 000 zł),

c.     „Paragrafy ukraińskie” jak ująć wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (wydatki na zakup usług ­ § 437 czy § 486, pomoce dydaktyczne ­ § 435 czy § 486, wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, co należy księgować do ­ § 486).

 

8. Środki trwałe w jednostkach oświatowych (dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych, ustalenie wartości środka trwałego, aktualizacja wartości środka trwałego, zaprzestanie ujmowania środka trwałego w księgach – sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru)

 

9. Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych (czy można zmusić nauczyciela do udziału w komisji inwentaryzacyjnej, zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada, częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji, spis z natury jako podstawa metoda inwentaryzacji, potwierdzenie sald, weryfikacja sald, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji)

 

W trakcie szkolenia przewidujemy jedną 15 minutową przerwę.

Dyscyplina finansów publicznych – kiedy i za jakie czyny można zostać pociągniętym do odpowiedzialności? 14 gru 2023
09:00 - 14:00

Dyscyplina finansów publicznych – kiedy i za jakie czyny można zostać pociągniętym do odpowiedzialności?

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych odnosi się do konsekwencji prawnych, jakie ponoszą osoby, które działają na szkodę finansów publicznych lub nie przestrzegają zasad i przepisów dotyczących zarządzania finansami publicznymi. Podczas szkolenia omówione zostaną czyny, które mogą stać się powodem postawienia konkretnej osoby w stan odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Prowadząca opowie także o tym, kiedy można takiej odpowiedzialności uniknąć oraz o karach, jakie ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przewiduje dla osób, wobec których taka odpowiedzialność zostanie orzeczona.

 

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – definicja naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 2. Kto i kiedy może odpowiadać za naruszenie, zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 3. Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – ostatnie zmiany w ustawie, podwyższenie kwoty minimalnej, poniżej której czyn nie stanowi naruszenia
 4. Odpowiedzialność podmiotowa – odpowiedzialność kierownika jednostki za nieprawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej, odpowiedzialność głównego księgowego za niewłaściwą kontrolę finansową, odpowiedzialność pracowników zgodnie z odrębnymi ustawami, odpowiedzialność osób upoważnionych przez kierownika w różnych obszarach finansowych
 5. Udzielanie upoważnień a unikanie odpowiedzialności – zasady udzielania upoważnień, jak udzielać upoważnień, aby uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 6. Przesłanki dochodzenia odpowiedzialności i wymierzania kary – czynniki uwzględniane przy dochodzeniu odpowiedzialności, sposób wymierzania kary
 7. Charakterystyka naruszeń dyscypliny finansów publicznych – przykłady czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 8. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – rodzaje kar: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 9. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – kto ma obowiązek zawiadomić o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, co grozi za brak zawiadomienia
 10. Dyscyplina finansów publicznych w świetle najnowszego orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

14.00 Zakończenie szkolenia

Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych 16 lis 2023
09:00 - 14:00

Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych

Część trzecia Akademii Budżetowej poświęcona jest zagadnieniom związanym z przeprowadzeniem inwentaryzacji rocznej w jednostce. Podczas szkolenia omówimy terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz metody inwentaryzacji w odniesieniu do odpowiednich składników majątku. Wskażemy także, jak przygotować jednostkę do spisu z natury, a także, kto może a kto nie powinien być członkiem komisji inwentaryzacyjnej. Ostania część szkolenie będzie poświęcona na rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych – niedoborów i nadwyżek.

 

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

 1. Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych (podstawy przeprowadzenia) – w jakim celu przeprowadza się inwentaryzację, zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada, metody inwentaryzacji: spis z natury, potwierdzanie sald, weryfikacja z odpowiednimi dokumentami
 2. Częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji – w jakich terminach i sytuacjach należy przeprowadzać inwentaryzację, czy 15 stycznia to ostateczny termin na rozliczenie inwentaryzacji, w jakich sytuacjach można przeprowadzać inwentaryzację co 4 lata, co oznacza termin „teren strzeżony” oraz co grozi za niedochowanie terminu inwentaryzacji
 3. Kolejne etapy działań związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji – czynności przedinwentaryzacyjne (powołanie komisji, plan inwentaryzacyjny, instrukcja inwentaryzacyjna), ustalenie stanu rzeczywistego – przeprowadzenie inwentaryzacji, porównanie stanu rzeczywistego z ewidencją bilansową, wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
 4. Zagadnienia problemowe
 • Jak inwentaryzować zobowiązania?
 • Czy dopuszczalne jest milczące potwierdzenie salda?
 • Jakie czynności podjąć gdy kontrahent nie odesłał potwierdzenia salda?
 • Czy należy potwierdzać salda zerowe?
 • Czy potwierdzenie sald należności może odbywać się drogą e-mailową?
 • W jaki sposób inwentaryzować grunt oddany w trwały zarząd?
 • Czy paliwo w bakach samochodów podlega rocznej inwentaryzacji?
 • Czy materiały biurowe (np. papier do kserokopiarki) należy inwentaryzować, a jeżeli tak, to jaką metodę stosować?
 • Inwentaryzacja materiałów bibliotecznych
 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji
 2. Jak sprawdzić czy komisja dokonała inwentaryzacji rzetelnie i we właściwy sposób?
 3. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
 • Różnice inwentaryzacyjne - niedobory i nadwyżki (zawinione i niezawinione)
 • Przyczyny powstania różnić inwentaryzacyjnych
 • Kiedy rozliczać w księgach różnice inwentaryzacyjne
 • Wycena ujawnionych podczas inwentaryzacji niedoborów i nadwyżek
 • Ewidencja księgowa rozliczania różnic inwentaryzacyjnych (niedobór w pozostałych środkach trwałych, niedobór gotówki w kasie, nadwyżka w środkach trwałych, niedobór zawiniony w środkach trwałych dochodzonych na drodze sądowej)

 

14.00 Zakończenie szkolenia

Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych 19 paź 2023
09:00 - 14:00

Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych

Środki trwałe to – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rachunkowości – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Definicja środków trwałych dla jednostek sektora finansów publicznych jest szersza – jaka? O tym opowiemy podczas naszego spotkania. Ponadto omówimy, w jaki sposób tworzyć i znakować obiekty inwentarzowe oraz wyjaśnimy, czy jednostki sektora finansów publicznych mogą korzystać z KSR nr 11, a jeżeli tak to w jakim zakresie. Jednym z najistotniejszych elementów szkolenia będzie temat likwidacji środków trwałych wraz z omówieniem instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w przedmiotowym zakresie.

 

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

 1. Definicja środków trwałych – podobieństwa i różnice w ujęciu bilansowym, podatkowym oraz ustawy o finansach publicznych
 2. Klasyfikowanie środków trwałych zgodnie z KRS nr 11 „Środki trwałe”
 3. Obiekt inwentarzowy – tworzenie obiektów inwentarzowych, numery inwentarzowe, nieoznakowane środki trwałe
 4. Dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych (OT, PT, MT, LT) – wzory dokumentów
 5. Ustalenie wartości środka trwałego – wartość początkowa – cena nabycia, koszt wytworzenia; wartość początkowa ujawnionych środków trwałych, środki trwałe w budowie
 6. Aktualizacja wartości środków trwałych – przebudowa, modernizacja, rozbudowa
 7. Amortyzacja środków trwałych – metody amortyzacji, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 000 zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, amortyzacja gruntów oddanych w trwały zarząd
 8. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego – sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru, zapisy w instrukcji gospodarowania mieniem ruchomym w zakresie likwidacji środków trwałych
 9. Zaniechane inwestycje
 10. Ewidencja księgowa środków trwałych – konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje), konto 011 „Środki trwałe”, konto 013 „Pozostałe środki trwałe”
 11. Klasyfikacja budżetowa środków trwałych – § 605 oraz § 606 w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów, § 421 – w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
 12. Grunty – problem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, zakup gruntów na raty
 13. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie środków trwałych – metody inwentaryzacji właściwe dla różnych rodzajów środków trwałych, wycena ujawnionych w drodze inwentaryzacji środków trwałych

 

14.00 Zakończenie szkolenia

Klasyfikacja budżetowa – zmiany i bieżące problemy 25 wrz 2023
09:00 - 14:00

Klasyfikacja budżetowa – zmiany i bieżące problemy

Zastosowanie odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej – zarówno paragrafów dochodów, jak i wydatków – jest codziennym problemem wszystkich służb księgowo-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Podczas szkolenia postaramy się odpowiedzieć na najczęściej występujące pytania i wątpliwości związane ze stosowaniem klasyfikacji budżetowej, dotyczące wydatków na zakup materiałów, środków żywności oraz materiałów dydaktycznych i książek. Wyjaśnimy, w jaki sposób należy ujmować wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w tzw. paragrafach ukraińskich. Wskażemy także terminy wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej oraz zmiany, które zostały wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem.

 

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

Część I

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej

 1. Omówienie zmiany wynikających z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do zmian w przepisach: ustawy z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw, ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, ustawy z 4 listopada 2022 r. o Centralnym Azylu dla Zwierząt, ustawy z 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę.
 2. Nowe rozdziały obejmujące planowane wpływy podatkowe w podziale na podatki: od towarów i usług, dochodowy od osób fizycznych, dochodowy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, akcyzowy oraz od wydobycia niektórych kopalin.

 

Część II

Nieprawidłowości w zakresie paragrafów dochodów i wydatków w świetle stanowisk RIO

 1. Najczęściej występujące problemy i nieprawidłowości w zakresie paragrafów dochodów:
 • 069 „Wpływy z różnych opłat”,
 • 083 „Wpływy z usług”,
 • 097 „Wpływy z rożnych dochodów”.
  1. Najczęściej występujące problemy i nieprawidłowości w zakresie paragrafów wydatków:
 • wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup okularów korygujących, wypłata na start dla nauczyciela, wydatki z tytułu BHP) wynagrodzenia bezosobowe,
 • nagrody konkursowe (klasyfikacja kosztów dotyczących nagród, definicja konkursu, zakup nagród rzeczowych),
 • materiały i wyposażenie (zasady stosowania § 421 i § 606; zakup części do naprawy środka trwałego),
 • zakup środków żywności (wsad do kotła, zakup środków żywności do sekretariatu, zakup artykułów spożywczych serwowanych podczas szkolenia, catering, właściwe użycie paragrafów: 421, 421, 430),
 • zakup środków dydaktycznych i książek (co to jest pomoc dydaktyczna, prenumerata czasopism w szkole, kiedy wydatek w przedszkolu jest zakupem środków dydaktycznych),
 • usługi remontowe (remont a ulepszenie środka trwałego – § 427 czy § 605, konserwacja, remont, naprawa a przegląd środka trwałego),
 • usługi pozostałe (zakup znaczków, zakup pieczątek, dorobienie klucza, czasopisma elektroniczne, dostęp do serwisów internetowych, odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów),
 • usługi tłumaczenia, ekspertyzy, analizy opinie (§ 438, § 439, § 417),
 • podróże krajowe i zagraniczne (§ 441, § 442),
 • różne opłaty i składki (abonament RTV, opłata za zajęcie pasa drogowego),
 • szkolenia (§ 455, § 470),
 • wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 605, § 606).
  1. Jak klasyfikować wydatki z faktur z wieloma pozycjami (naprawa kserokopiarki, naprawa, samochodu służbowego)

 

Część III

Paragrafy ukraińskie

 1. Klasyfikacja wydatków związanych z wydatkami w oświacie (wydatki na zakup usług­ – § 437 czy § 486, pomoce dydaktyczne – ­§ 435 czy § 486, wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, co należy księgować do § 486)

 

14.00 Zakończenie szkolenia

Rachunkowość jednostek oświatowych 19 kwi 2023
09:00 - 14:00

Rachunkowość jednostek oświatowych

Podczas szkolenia zostaną omówione problemy, z którymi w swojej codziennej pracy spotykają się pracownicy działów księgowości jednostek oświatowych. Poruszona zostanie problematyka związana z licznymi programami rządowymi przeznaczonymi dla tego właśnie sektora. Ekspert omówi zasady pozyskiwania, rozliczania i księgowania środków pochodzących m.in. z Programu Laboratoria Przyszłości oraz Poznaj Polskę. Druga część spotkania zostanie przeznaczona na omówienie problematyki rozliczania posiłków w szkole oraz opłat za najem powierzchni. W tej części wskażemy także zasady opodatkowania tego typu działalności podatkiem od towarów i usług (VAT). Jednostki oświatowe, szkoły i przedszkola codziennie borykają się z problematyką klasyfikacji budżetowej. Podczas szkolenia pomożemy dobrać odpowiedni paragraf do konkretnego dochodu bądź wydatku, w oparciu o najczęściej występujące problemy w tym zakresie, a także o bieżące orzecznictwo regionalnych izb obrachunkowych.

Ostatnia część szkolenia poświęcona zostanie środkom trwałym oraz podstawowym zasadom ich inwentaryzacji.

 

Program szkolenia

 

 1. Rządowe Programy dla oświaty (Poznaj Polskę, Aktywna Tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Laboratoria Przyszłości) – zasady pozyskiwania środków, ewidencja księgowa i rozliczanie

 

 1. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (na co można wydatkować środki, jak rozliczać środki w przypadku klas mieszanych, klasyfikacja budżetowa według nowych zasad)

 

 1. Opłaty za posiłki (zasady odpłatności dla uczniów oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w przedszkolu i szkole, ewidencja księgowa opłat za posiłki (opłata za posiłek jako dochód oraz jako wpływ na WRD), ewidencja księgowa należności niezapłaconych w terminie, ewidencja odsetek, jak naliczyć odsetki w szkole i przedszkolu)
 2. Wynajem i udostępnianie pomieszczeń szkolnych (opodatkowanie w zakresie VAT, opodatkowanie pomieszczeń sportowych oraz innych niż sportowe, przykłady rozliczania świadczenia usług wynajmu i udostępniania pomieszczeń szkolnych)

 

 1. VAT w oświacie w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów z 16 czerwca 2020 r.

 

 1. Wydzielony Rachunek Dochodów (co powinna zawierać uchwała o utworzeniu WRD przeznaczenie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, ewidencja księgowa środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych, jak sporządzić sprawozdanie Rb-34S)

 

 1. Klasyfikacja budżetowa – najczęściej występujące nieprawidłowości w świetle kontroli RIO:

·         najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów (§ 069 wpływy z różnych opłat, § 083 wpływy z usług, § 097 wpływy z rożnych dochodów)

·         najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów wydatków (materiały i wyposażenie (§ 421), zakup pomocy dydaktycznych (§ 424), wydatki na wyjazdy służbowe (§ 441 i § 422), jak ujmować koszty szkoleń i konferencji (§ 470), paragrafy inwestycyjne (§ 605 i § 606) – ulepszenie środków trwałych, kwota graniczna 10 tys. zł)

 

 1. Środki trwałe w jednostkach oświatowych (dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych, ustalenie wartości środka trwałego, aktualizacja wartości środka trwałego, zaprzestanie ujmowania środka trwałego w księgach – sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru)

 

 1. Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych (czy można zmusić nauczyciela do udziału w komisji inwentaryzacyjnej, zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada, częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji, spis z natury jako podstawa metoda inwentaryzacji, potwierdzenie sald, weryfikacja sald, jak przeprowadzić inwentaryzację w dobie pandemii COVID-19, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji)

 

Sprawozdawczość budżetowa według nowych zasad. 12 gru 2022
09:00 - 15:00

Sprawozdawczość budżetowa według nowych zasad.

Dnia 22 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Głównym celem tego aktu prawnego było wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań budżetowych w formie elektronicznej. Wprowadzono także nowe sprawozdanie Rb-34 oraz zmieniono wzory i zasady sporządzania sprawozdania Rb-27S, Rb-30S. Część zapisów zacznie obowiązywać dopiero od roku 2023. Podczas szkolenia wskażemy harmonogram wejścia w życie poszczególnych zapisów rozporządzenia o kalsyfiakcji budżetowej. Omówimy także najczęściej pojawiające się wątpliwości i niejasności dotyczące składania przedmiotowych sprawozdań.

 

W programie:

 1. Sprawozdania budżetowe – kilka słów wstępu:
 • Dlaczego są takie ważne,
 • Jak prawidłowo sporządzać poszczególne sprawozdania,
 • Kto ma obowiązek je sporządzać,
 • Jak sporządzić korektę,
 • W jakim terminie i komu przesłać gotowe sprawozdanie.
 1. Sprawozdania budżetowe według nowych zasad:
 • Co się zmieniło w stosunku do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej z 2018 r.
 • Które sprawozdania należy składać elektronicznie od stycznia 2023 r.
 1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych:
 • Zaniżenie zaległych należności podatkowych w sprawozdaniu Rb-27S,
 • Jakie dane wykazywać w sprawozdani Rb-27S w kolumnie „zaległości netto”,
 • Czy koszty upomnień wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S i ewentualnie na jakiej podstawie?
 • Odsetki za zwłokę od należności podatkowych wykazanych w kolumnie „zaległości netto”,
 • Środki otrzymane z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej,
 • Środki otrzymane z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Wykazywanie dotacji celowych ,
 • Co wykazywać w kolumnie „należności”,
 • Co wykazywać w kolumnie „Dochody wykonane”,
 • Jakie dane wykazywać w kolumnie „środki pieniężne w drodze”?
 1. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych:
 • Jak wykazać zaangażowanie środków w sprawozdaniu Rb-28S?
 • Jak wykazać w sprawozdaniu kwartalnym Rb-28S nadpłaconą fakturę za wyżywienie?
 • Jak prawidłowo ująć w sprawozdaniu Rb-28S opłatę za pobór wód płatną raz na kwartał?
 1. Sprawozdania budżetowe – pozostałe problemy:
 • Zadania zlecone w Rb-27S i Rb-27ZZ,
 • Dochody z tytułu usług opiekuńczych w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-27ZZ,
 • Nieprawidłowe sporządzanie sprawozdań budżetowych przez kierownika CUW,
 • Niewykorzystana dotacja – jak ująć w sprawozdaniu Rb-30S?

 

Jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce budżetowej? 23 lis 2022
09:00 - 15:00

Jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce budżetowej?

Część trzecia „Akademii budżetowej” poświęcona jest zagadnieniom związanym z przeprowadzeniem inwentaryzacji rocznej w jednostce. Podczas szkolenia omówimy terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz metody inwentaryzacji w odniesieniu do odpowiednich składników majątku. Wskażemy także jak przygotować jednostkę do spisu z natury, a także kto może a kto nie powinien być członkiem komisji inwentaryzacyjnej. Ostania część szkolenie będzie poświęcona na rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych – niedoborów i nadwyżek.

 

W programie:

1. Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych – podstawy przeprowadzenia:

 • W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację,
 • Zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada,
 • Metody inwentaryzacji:
 • spis z natury,
 • potwierdzenie sald,
 • weryfikacja z odpowiednimi dokumentami.

2. Częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji:

 • W jakich terminach i sytuacjach należy przeprowadzać inwentaryzację,
 • Czy 15 stycznia to ostateczny termin na rozliczenie inwentaryzacji,
 • W jakich sytuacjach można przeprowadzać inwentaryzację co 4 lata,
 • Co oznacza termin „teren strzeżony”,
 • Co grozi za niedochowanie terminu inwentaryzacji.

3. Kolejne etapy działań związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji:

 • Czynności przedinwentaryzacyjne (powołanie komisji, plan inwentaryzacyjny, instrukcja inwentaryzacyjna),
 • Ustalenie stanu rzeczywistego – przeprowadzenie inwentaryzacji,
 • Porównanie stanu rzeczywistego z ewidencją bilansową ,
 • Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.

4. Zagadnienia problemowe:

 • Jak inwentaryzować zobowiązania,
 • Czy dopuszczalne jest "milczące potwierdzenie salda",
 • Jakie czynności podjąć gdy kontrahent nie odesłał „potwierdzenia salda”,
 • Czy należy potwierdzać salda zerowe,
 • Czy potwierdzenie sald należności może odbywać się drogą e-mailową,
 • W jaki sposób inwentaryzować grunt oddany w trwały zarząd,
 • Czy paliwo w bakach samochodów podlega rocznej inwentaryzacji,
 • Czy materiały biurowe (np. papier do kserokopiarki) należy inwentaryzować – jeżeli tak, to jaką metodę stosować?
 • Inwentaryzacja materiałów bibliotecznych,
 • Jak bezpiecznie dokonywać inwentaryzacji metodą spisu z natury w dobie epidemii COVID-19.

5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.

6. Jak sprawdzić czy komisja dokonała inwentaryzacji rzetelnie i we właściwy sposób.

7. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych:

 • Różnice inwentaryzacyjne - niedobory i nadwyżki (zawinione i niezawinione),
 • Przyczyny powstania różnić inwentaryzacyjnych,
 • Kiedy rozliczać w księgach różnice inwentaryzacyjne,
 • Wycena ujawnionych podczas inwentaryzacji niedoborów i nadwyżek,
 • Ewidencja księgowa rozliczania różnic inwentaryzacyjnych (niedobór w pozostałych środkach trwałych, niedobór gotówki w kasie, nadwyżka w środkach trwałych, niedobór zawiniony w środkach trwałych dochodzonych na drodze sądowej).

 

Klasyfikacja budżetowa 2022 - zmiany i bieżące problemy. 13 paź 2022
09:00 - 15:00

Klasyfikacja budżetowa 2022 - zmiany i bieżące problemy.

Zastosowanie odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej – zarówno paragrafów dochodów, jak i wydatków – jest codziennym problemem wszystkich służb księgowo-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Podczas szkolenie postaramy się odpowiedzieć na te najczęściej występujące pytania i wątpliwości związane ze stosowaniem klasyfikacji budżetowej dotyczące wydatków na zakup materiałów, środków żywności oraz materiałów dydaktycznych i książek. Wyjaśnimy czym jest SMUP oraz jak system ten wpływa na klasyfikowanie wydatków w JST. Wskażemy także terminy wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej.

 

W programie:

 1. Nowelizacja rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej (obecnie prace legislacyjne):
 • Harmonogram wejścia w życie zmian,
 • Obowiązki jednostek w roku 2022 r. w świetle wprowadzonych zmian,
 • Nowe podziałki klasyfikacji budżetowej a uchwały budżetowe na 2023 r.
 1. System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP):
 • Co to jest koncepcja SMUP i co oznacza dla JST,
 • Co to są rozdziały usługowe oraz rozdziały podmiotowe:
 • Czy w rozdziale podmiotowym umieszcza się także wydatki majątkowe związane ze stanowiskami pracy,
 • Gdzie znaleźć listę rozdziałów usługowych,
 • Co oznacza pojęcie „wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy”,
 • Jak ujmować w rozdziałach usługowych otrzymane dotacje na dochody i wydatki związane z zadaniem,
 • W których rozdziałach klasyfikować wydatki, które dotychczas były klasyfikowane w rozdziałach urzędów (m.in. usługi bankowe, usługi prawnicze, usługi pocztowe, koszty utrzymania samochodów służbowych),
 • Czy SMUP dotyczy także oświaty?
 • Jak dokonać podziału wydatków w powiatowym zarządzie dróg?
 • Jak wyodrębnić rozdziały usługowe w samorządowym zakładzie budżetowym?
 • W jakich przypadkach należy zastosować rozdziały z końcówka 95?
 1. Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów:
 • § 069 „Wpływy z różnych opłat”,
 • § 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
 • § 083 „Wpływy z usług”,
 • § 097 „Wpływy z rożnych dochodów”.
 1. Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów wydatków:
 • Klasyfikacja wydatki wynikających ze stosunku pracy (wydatki na wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń),
 • Nagrody konkursowe (właściwa klasyfikacja wydatków na nagrody pieniężne oraz rzeczowe),
 • Materiały i wyposażenie (środki trwałe – wydatki majątkowe, zakup artykułów spożywczych jako środki żywności, zakup usług oraz materiałów, materiały dydaktyczne i ksiązki),
 • Remont a podwyższenie wartości środka trwałego,
 • Usługi pozostałe – co ujmować w § 430,
 • Rozliczenia między JST (§ 433):
 • Opłaty za pobyt w DPS,
 • Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy,
 • Usługi świadczone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne – usługi tłumaczenia (§ 438), ekspertyzy, analizy opinie (§ 439),
 • Podróże krajowe i zagraniczne (§ 441, § 442),
 • Różne opłaty i składki,
 • Jak odróżnić koszty delegacji od kosztów szkolenia,
 • Kary, odszkodowania i grzywny (§ 460),
 • Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego (§461),
 • PPK (§ 471),
 • Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 605, § 606).
 1. Najczęściej występujące błędy w świetle kontroli RIO.

 

Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych. 16 wrz 2020
09:00 - 15:00

Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych.

Środki trwałe to – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rachunkowości – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Definicja środków trwałych dla jednostek sektora finansów publicznych jest szersza – jaka? O tym opowiemy podczas naszego spotkania. Ponadto omówimy w jaki sposób tworzyć i znakować obiekty inwentarzowe, wyjaśnimy czy jednostki sektora finansów publicznych mogą korzystać z KSR nr 11, a jeżeli tak to w jakim zakresie. Jednym z najistotniejszych elementów szkolenia będzie temat – likwidacji środków trwałych wraz z omówieniem instrukcji gospodarowania majątkiem trwałych w przedmiotowym zakresie.

 

W programie:

 1. Definicja środków trwałych – podobieństwa i różnice w ujęciu bilansowym, podatkowych oraz ustawy o finansach publicznych.
 2. Klasyfikowanie środków trwałych zgodnie z KRS nr 11 „Środki trwałe”.
 3. Obiekt inwentarzowy (tworzenie obiektów inwentarzowych, numery inwentarzowe, nieoznakowane środki trwałe).
 4. Dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych (OT, PT, MT, LT – wzory dokumentów).
 5. Ustalenie wartości środka trwałego (wartość początkowa – cena nabycia, koszt wytworzenia; wartość początkowa ujawnionych środków trwałych).
 6. Aktualizacja wartości środków trwałych (przebudowa, modernizacja, rozbudowa).
 7. Amortyzacja środków trwałych (metody amortyzacji, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 000 zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, amortyzacja gruntów oddanych w trwały zarząd).
 8. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego (sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru).
 9. Likwidacja środków trwałych.
 10. Zaniechane inwestycje.
 11. Ewidencja księgowa środków trwałych (konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje), konto 011 „Środki trwałe”, konto 013 „Pozostałe środki trwałe”).
 12. Klasyfikacja budżetowa środków trwałych (§ 605 oraz § 606 w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów, § 421  – w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów).
 13. Grunty (problem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, zakup gruntów na raty).
 14. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie środków trwałych (metody inwentaryzacji właściwe dla różnych rodzajów środków trwałych, wycena ujawnionych w drodze inwentaryzacji środków trwałych).
 15. Środki trwałe w sprawozdaniu finansowych w tym w informacji dodatkowej.
 16. Zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego.
 17. Zasady gospodarowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego.
 18. Zagadnienia dodatkowe:
 • czy korekta VAT naliczonego ustalonego na podstawie prewspółczynnika wpływa na wartość początkową środków trwałych,
 • klasyfikacja wydatków budżetowych do wydatków bieżących lub majątkowych,
 • księgowanie przekazania środka trwałego przez gminę podległej jednostce.

Klasyfikacja budżetowa – sprawdź czy robisz to dobrze? 04 lis 2021
09:00 - 15:00

Klasyfikacja budżetowa – sprawdź czy robisz to dobrze?

 1. Nowelizacja rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej z 26 lipca 2021 r.
  • harmonogram wejścia w życie zmian
  • obowiązki jednostek w zakresie uchwał budżetowych na 2021 r. w świetle wprowadzonych zmian
  • nowe podziałki klasyfikacji budżetowej a uchwały budżetowe na 2022 r.
 2. Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów:
 • 069 „Wpływy z różnych opłat”,
 • 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
 • 083 „Wpływy z usług”,
 • 097 „Wpływy z rożnych dochodów”.
 1. Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów wydatków:
 • klasyfikacja wydatki wynikających ze stosunku pracy (wydatki na wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)
 • nagrody konkursowe (właściwa klasyfikacja wydatków na nagrody pieniężne oraz rzeczowe),
 • materiały i wyposażenie (środki trwałe – wydatki majątkowe, zakup artykułów spożywczych jako środki żywności, zakup usług oraz materiałów, materiały dydaktyczne i ksiązki),
 • remont a podwyższenie wartości środka trwałego,
 • usługi pozostałe – co ujmować w § 430,
 • rozliczenia między JST (§ 433):
 • opłaty za pobyt w DPS,
 • zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy,
 • usługi świadczone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne – usługi tłumaczenia (§ 438), ekspertyzy, analizy opinie (§ 439),
 • podróże krajowe i zagraniczne (§ 441, § 442),
 • różne opłaty i składki,
 • jak odróżnić koszty delegacji od kosztów szkolenia,
 • kary, odszkodowania i grzywny (§ 460),
 • koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego (§461),
 • PPK (§ 471),
 • wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 605, § 606).
 1. Najczęściej występujące błędy w świetle kontroli RIO.

Inwentaryzacja w jednostce budżetowej 16 lis 2021
09:00 - 15:00

Inwentaryzacja w jednostce budżetowej

 1. Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych – podstawy przeprowadzenia

W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację

Zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada

Metody inwentaryzacji:

 • spis z natury,
 • potwierdzenie sald,
 • weryfikacja z odpowiednimi dokumentami

 

 1. Częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji

W jakich terminach i sytuacjach należy przeprowadzać inwentaryzację

Czy 15 stycznia to ostateczny termin na rozliczenie inwentaryzacji

W jakich sytuacjach można przeprowadzać inwentaryzację co 4 lata

Co oznacza termin „teren strzeżony”

Co grozi za niedochowanie terminu inwentaryzacji

 

 1. Kolejne etapy działań związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji

Czynności przedinwentaryzacyjne (powołanie komisji, plan inwentaryzacyjny, instrukcja inwentaryzacyjna)

Ustalenie stanu rzeczywistego – przeprowadzenie inwentaryzacji

Porównanie stanu rzeczywistego z ewidencją bilansową

Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

 

 1. Zagadnienia problemowe

Jak inwentaryzować zobowiązania

Czy dopuszczalne jest "milczące potwierdzenie salda"

Jakie czynności podjąć gdy kontrahent nie odesłał „potwierdzenia salda”

Czy należy potwierdzać salda zerowe

Czy potwierdzenie sald należności może odbywać się drogą e-mailową

W jaki sposób inwentaryzować grunt oddany w trwały zarząd

Czy paliwo w bakach samochodów podlega rocznej inwentaryzacji

Czy materiały biurowe (np. papier do kserokopiarki) należy inwentaryzować – jeżeli tak, to jaką metodę stosować?

Inwentaryzacja materiałów bibliotecznych

Jak bezpiecznie dokonywać inwentaryzacji metodą spisu z natury w dobie epidemii COVID-19

 

 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji

 

 1. Jak sprawdzić czy komisja dokonała inwentaryzacji rzetelnie i we właściwy sposób

 

 1. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

Różnice inwentaryzacyjne - niedobory i nadwyżki (zawinione i niezawinione)

Przyczyny powstania różnić inwentaryzacyjnych

Kiedy rozliczać w księgach różnice inwentaryzacyjne

Wycena ujawnionych podczas inwentaryzacji niedoborów i nadwyżek

Ewidencja księgowa rozliczania różnic inwentaryzacyjnych (niedobór w pozostałych środkach trwałych, niedobór gotówki w kasie, nadwyżka w środkach trwałych, niedobór zawiniony w środkach trwałych dochodzonych na drodze sądowej)

Szkolenie on-line Sprawozdawczość budżetowa – najczęściej popełniane błędy w świetle kontroli RIO 17 mar 2021
09:00 - 14:00

Szkolenie on-line Sprawozdawczość budżetowa – najczęściej popełniane błędy w świetle kontroli RIO

Sprawozdawczość budżetowa – najczęściej popełniane błędy w świetle kontroli RIO

 • Sprawozdania budżetowe – kilka słów wstępu…
  • Dlaczego są takie ważne
  • Jak prawidłowo sporządzać poszczególne sprawozdania
  • Kto ma obowiązek je sporządzać
  • Jak sporządzić korektę
  • W jakim terminie i komu przesłać gotowe sprawozdanie
 • Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych…
  • Zaniżenie zaległych należności podatkowych w sprawozdaniu Rb-27S
  • Jakie dane wykazywać w sprawozdani Rb-27S w kolumnie „zaległości netto”
  • Czy koszty upomnień wykazywać w sprawozdaniu RB 27 S i ewentualnie na jakiej podstawie?
  • Odsetki za zwłokę od należności podatkowych wykazanych w kolumnie „zaległości netto”
  • Środki otrzymane z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej
  • Środki otrzymane z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Wykazywanie dotacji celowych
  • Co wykazywać w kolumnie „należności”
  • Co wykazywać w kolumnie „Dochody wykonane”
  • Jak wykazywać dochody budżetu państwa z tytułu zwrotu przez komornika świadczenia alimentacyjnego?
 • Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych…
  • Jak wykazać zaangażowanie środków w sprawozdaniu Rb-28S?
  • Jak wykazać w sprawozdaniu kwartalnym Rb-28S nadpłaconą fakturę za wyżywienie?
  • Jak prawidłowo ująć w sprawozdaniu Rb-28S opłatę za pobór wód płatną raz na kwartał?
 • Sprawozdania budżetowe – pozostałe problemy…
  • Zadania zlecone w Rb-27S i Rb-27ZZ
  • Dochody z tytułu usług opiekuńczych w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-27ZZ
  • Nieprawidłowe sporządzanie sprawozdań budżetowych przez kierownika CUW
  • Niewykorzystana dotacja – jak ująć w sprawozdaniu Rb-30S

Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych – co zmienia nowe rozporządzenie

 • Zakres regulacji w nowym rozporządzeniu
 • Zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
 • Nowe formy sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
 • Forma elektroniczna jako wyłączna forma sporządzania sprawozdań – wyjątki
 • Instrukcja sporządzania sprawozdań (załącznik nr 8) – nowe zasady:
  • sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji:
   • zmiany w części C2
   • jakie dane należy wykazać nowej części C3
   • instytucja parabankowa – definicja nowego podmiotu
  • sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
   • ze zbierania jakich danych zrezygnował ustawodawca w nowym rozporządzeniu
 • Zmiany w terminach sporządzania sprawozdań

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie 20 minutowe przerwy.

Webinarium Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych – co zmienia nowe rozporządzenie? 17 lut 2021
09:30 - 11:00

Webinarium Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych – co zmienia nowe rozporządzenie?

 • Zakres regulacji w nowym rozporządzeniu
 • Zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
 • Nowe formy sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
 • Forma elektroniczna jako wyłączna forma sporządzania sprawozdań – wyjątki
 • Instrukcja sporządzania sprawozdań (załącznik nr 8) – nowe zasady:
  • sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji:
   • zmiany w części C2
   • jakie dane należy wykazać nowej części C3
   • instytucja parabankowa – definicja nowego podmiotu
  • sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
   • ze zbierania jakich danych zrezygnował ustawodawca w nowym rozporządzeniu