Magdalena Grotkiewicz

Magdalena Grotkiewicz

Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie: rachunkowości, prawa Unii Europejskiej i prawa pracy; autorka publikacji z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, szkoleniowiec, redaktor naczelna dwutygodnika "Rachunkowość Budżetowa".

All Sessions by Magdalena Grotkiewicz

Sprawozdawczość budżetowa według nowych zasad. 12 grudnia 2022
09:00 - 15:00

Sprawozdawczość budżetowa według nowych zasad.

Dnia 22 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Głównym celem tego aktu prawnego było wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań budżetowych w formie elektronicznej. Wprowadzono także nowe sprawozdanie Rb-34 oraz zmieniono wzory i zasady sporządzania sprawozdania Rb-27S, Rb-30S. Część zapisów zacznie obowiązywać dopiero od roku 2023. Podczas szkolenia wskażemy harmonogram wejścia w życie poszczególnych zapisów rozporządzenia o kalsyfiakcji budżetowej. Omówimy także najczęściej pojawiające się wątpliwości i niejasności dotyczące składania przedmiotowych sprawozdań.

 

W programie:

 1. Sprawozdania budżetowe – kilka słów wstępu:
 • Dlaczego są takie ważne,
 • Jak prawidłowo sporządzać poszczególne sprawozdania,
 • Kto ma obowiązek je sporządzać,
 • Jak sporządzić korektę,
 • W jakim terminie i komu przesłać gotowe sprawozdanie.
 1. Sprawozdania budżetowe według nowych zasad:
 • Co się zmieniło w stosunku do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej z 2018 r.
 • Które sprawozdania należy składać elektronicznie od stycznia 2023 r.
 1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych:
 • Zaniżenie zaległych należności podatkowych w sprawozdaniu Rb-27S,
 • Jakie dane wykazywać w sprawozdani Rb-27S w kolumnie „zaległości netto”,
 • Czy koszty upomnień wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S i ewentualnie na jakiej podstawie?
 • Odsetki za zwłokę od należności podatkowych wykazanych w kolumnie „zaległości netto”,
 • Środki otrzymane z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej,
 • Środki otrzymane z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Wykazywanie dotacji celowych ,
 • Co wykazywać w kolumnie „należności”,
 • Co wykazywać w kolumnie „Dochody wykonane”,
 • Jakie dane wykazywać w kolumnie „środki pieniężne w drodze”?
 1. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych:
 • Jak wykazać zaangażowanie środków w sprawozdaniu Rb-28S?
 • Jak wykazać w sprawozdaniu kwartalnym Rb-28S nadpłaconą fakturę za wyżywienie?
 • Jak prawidłowo ująć w sprawozdaniu Rb-28S opłatę za pobór wód płatną raz na kwartał?
 1. Sprawozdania budżetowe – pozostałe problemy:
 • Zadania zlecone w Rb-27S i Rb-27ZZ,
 • Dochody z tytułu usług opiekuńczych w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-27ZZ,
 • Nieprawidłowe sporządzanie sprawozdań budżetowych przez kierownika CUW,
 • Niewykorzystana dotacja – jak ująć w sprawozdaniu Rb-30S?

 

Jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce budżetowej? 23 listopada 2022
09:00 - 15:00

Jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce budżetowej?

Część trzecia „Akademii budżetowej” poświęcona jest zagadnieniom związanym z przeprowadzeniem inwentaryzacji rocznej w jednostce. Podczas szkolenia omówimy terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz metody inwentaryzacji w odniesieniu do odpowiednich składników majątku. Wskażemy także jak przygotować jednostkę do spisu z natury, a także kto może a kto nie powinien być członkiem komisji inwentaryzacyjnej. Ostania część szkolenie będzie poświęcona na rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych – niedoborów i nadwyżek.

 

W programie:

1. Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych – podstawy przeprowadzenia:

 • W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację,
 • Zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada,
 • Metody inwentaryzacji:
 • spis z natury,
 • potwierdzenie sald,
 • weryfikacja z odpowiednimi dokumentami.

2. Częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji:

 • W jakich terminach i sytuacjach należy przeprowadzać inwentaryzację,
 • Czy 15 stycznia to ostateczny termin na rozliczenie inwentaryzacji,
 • W jakich sytuacjach można przeprowadzać inwentaryzację co 4 lata,
 • Co oznacza termin „teren strzeżony”,
 • Co grozi za niedochowanie terminu inwentaryzacji.

3. Kolejne etapy działań związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji:

 • Czynności przedinwentaryzacyjne (powołanie komisji, plan inwentaryzacyjny, instrukcja inwentaryzacyjna),
 • Ustalenie stanu rzeczywistego – przeprowadzenie inwentaryzacji,
 • Porównanie stanu rzeczywistego z ewidencją bilansową ,
 • Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.

4. Zagadnienia problemowe:

 • Jak inwentaryzować zobowiązania,
 • Czy dopuszczalne jest "milczące potwierdzenie salda",
 • Jakie czynności podjąć gdy kontrahent nie odesłał „potwierdzenia salda”,
 • Czy należy potwierdzać salda zerowe,
 • Czy potwierdzenie sald należności może odbywać się drogą e-mailową,
 • W jaki sposób inwentaryzować grunt oddany w trwały zarząd,
 • Czy paliwo w bakach samochodów podlega rocznej inwentaryzacji,
 • Czy materiały biurowe (np. papier do kserokopiarki) należy inwentaryzować – jeżeli tak, to jaką metodę stosować?
 • Inwentaryzacja materiałów bibliotecznych,
 • Jak bezpiecznie dokonywać inwentaryzacji metodą spisu z natury w dobie epidemii COVID-19.

5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.

6. Jak sprawdzić czy komisja dokonała inwentaryzacji rzetelnie i we właściwy sposób.

7. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych:

 • Różnice inwentaryzacyjne - niedobory i nadwyżki (zawinione i niezawinione),
 • Przyczyny powstania różnić inwentaryzacyjnych,
 • Kiedy rozliczać w księgach różnice inwentaryzacyjne,
 • Wycena ujawnionych podczas inwentaryzacji niedoborów i nadwyżek,
 • Ewidencja księgowa rozliczania różnic inwentaryzacyjnych (niedobór w pozostałych środkach trwałych, niedobór gotówki w kasie, nadwyżka w środkach trwałych, niedobór zawiniony w środkach trwałych dochodzonych na drodze sądowej).

 

Klasyfikacja budżetowa 2022 - zmiany i bieżące problemy. 13 października 2022
09:00 - 15:00

Klasyfikacja budżetowa 2022 - zmiany i bieżące problemy.

Zastosowanie odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej – zarówno paragrafów dochodów, jak i wydatków – jest codziennym problemem wszystkich służb księgowo-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Podczas szkolenie postaramy się odpowiedzieć na te najczęściej występujące pytania i wątpliwości związane ze stosowaniem klasyfikacji budżetowej dotyczące wydatków na zakup materiałów, środków żywności oraz materiałów dydaktycznych i książek. Wyjaśnimy czym jest SMUP oraz jak system ten wpływa na klasyfikowanie wydatków w JST. Wskażemy także terminy wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej.

 

W programie:

 1. Nowelizacja rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej (obecnie prace legislacyjne):
 • Harmonogram wejścia w życie zmian,
 • Obowiązki jednostek w roku 2022 r. w świetle wprowadzonych zmian,
 • Nowe podziałki klasyfikacji budżetowej a uchwały budżetowe na 2023 r.
 1. System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP):
 • Co to jest koncepcja SMUP i co oznacza dla JST,
 • Co to są rozdziały usługowe oraz rozdziały podmiotowe:
 • Czy w rozdziale podmiotowym umieszcza się także wydatki majątkowe związane ze stanowiskami pracy,
 • Gdzie znaleźć listę rozdziałów usługowych,
 • Co oznacza pojęcie „wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy”,
 • Jak ujmować w rozdziałach usługowych otrzymane dotacje na dochody i wydatki związane z zadaniem,
 • W których rozdziałach klasyfikować wydatki, które dotychczas były klasyfikowane w rozdziałach urzędów (m.in. usługi bankowe, usługi prawnicze, usługi pocztowe, koszty utrzymania samochodów służbowych),
 • Czy SMUP dotyczy także oświaty?
 • Jak dokonać podziału wydatków w powiatowym zarządzie dróg?
 • Jak wyodrębnić rozdziały usługowe w samorządowym zakładzie budżetowym?
 • W jakich przypadkach należy zastosować rozdziały z końcówka 95?
 1. Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów:
 • § 069 „Wpływy z różnych opłat”,
 • § 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
 • § 083 „Wpływy z usług”,
 • § 097 „Wpływy z rożnych dochodów”.
 1. Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów wydatków:
 • Klasyfikacja wydatki wynikających ze stosunku pracy (wydatki na wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń),
 • Nagrody konkursowe (właściwa klasyfikacja wydatków na nagrody pieniężne oraz rzeczowe),
 • Materiały i wyposażenie (środki trwałe – wydatki majątkowe, zakup artykułów spożywczych jako środki żywności, zakup usług oraz materiałów, materiały dydaktyczne i ksiązki),
 • Remont a podwyższenie wartości środka trwałego,
 • Usługi pozostałe – co ujmować w § 430,
 • Rozliczenia między JST (§ 433):
 • Opłaty za pobyt w DPS,
 • Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy,
 • Usługi świadczone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne – usługi tłumaczenia (§ 438), ekspertyzy, analizy opinie (§ 439),
 • Podróże krajowe i zagraniczne (§ 441, § 442),
 • Różne opłaty i składki,
 • Jak odróżnić koszty delegacji od kosztów szkolenia,
 • Kary, odszkodowania i grzywny (§ 460),
 • Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego (§461),
 • PPK (§ 471),
 • Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 605, § 606).
 1. Najczęściej występujące błędy w świetle kontroli RIO.

 

Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych. 16 września 2020
09:00 - 15:00

Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych.

Środki trwałe to – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rachunkowości – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Definicja środków trwałych dla jednostek sektora finansów publicznych jest szersza – jaka? O tym opowiemy podczas naszego spotkania. Ponadto omówimy w jaki sposób tworzyć i znakować obiekty inwentarzowe, wyjaśnimy czy jednostki sektora finansów publicznych mogą korzystać z KSR nr 11, a jeżeli tak to w jakim zakresie. Jednym z najistotniejszych elementów szkolenia będzie temat – likwidacji środków trwałych wraz z omówieniem instrukcji gospodarowania majątkiem trwałych w przedmiotowym zakresie.

 

W programie:

 1. Definicja środków trwałych – podobieństwa i różnice w ujęciu bilansowym, podatkowych oraz ustawy o finansach publicznych.
 2. Klasyfikowanie środków trwałych zgodnie z KRS nr 11 „Środki trwałe”.
 3. Obiekt inwentarzowy (tworzenie obiektów inwentarzowych, numery inwentarzowe, nieoznakowane środki trwałe).
 4. Dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych (OT, PT, MT, LT – wzory dokumentów).
 5. Ustalenie wartości środka trwałego (wartość początkowa – cena nabycia, koszt wytworzenia; wartość początkowa ujawnionych środków trwałych).
 6. Aktualizacja wartości środków trwałych (przebudowa, modernizacja, rozbudowa).
 7. Amortyzacja środków trwałych (metody amortyzacji, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 000 zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, amortyzacja gruntów oddanych w trwały zarząd).
 8. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego (sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru).
 9. Likwidacja środków trwałych.
 10. Zaniechane inwestycje.
 11. Ewidencja księgowa środków trwałych (konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje), konto 011 „Środki trwałe”, konto 013 „Pozostałe środki trwałe”).
 12. Klasyfikacja budżetowa środków trwałych (§ 605 oraz § 606 w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów, § 421  – w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów).
 13. Grunty (problem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, zakup gruntów na raty).
 14. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie środków trwałych (metody inwentaryzacji właściwe dla różnych rodzajów środków trwałych, wycena ujawnionych w drodze inwentaryzacji środków trwałych).
 15. Środki trwałe w sprawozdaniu finansowych w tym w informacji dodatkowej.
 16. Zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego.
 17. Zasady gospodarowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego.
 18. Zagadnienia dodatkowe:
 • czy korekta VAT naliczonego ustalonego na podstawie prewspółczynnika wpływa na wartość początkową środków trwałych,
 • klasyfikacja wydatków budżetowych do wydatków bieżących lub majątkowych,
 • księgowanie przekazania środka trwałego przez gminę podległej jednostce.

Klasyfikacja budżetowa – sprawdź czy robisz to dobrze? 4 listopada 2021
09:00 - 15:00

Klasyfikacja budżetowa – sprawdź czy robisz to dobrze?

 1. Nowelizacja rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej z 26 lipca 2021 r.
  • harmonogram wejścia w życie zmian
  • obowiązki jednostek w zakresie uchwał budżetowych na 2021 r. w świetle wprowadzonych zmian
  • nowe podziałki klasyfikacji budżetowej a uchwały budżetowe na 2022 r.
 2. Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów:
 • 069 „Wpływy z różnych opłat”,
 • 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
 • 083 „Wpływy z usług”,
 • 097 „Wpływy z rożnych dochodów”.
 1. Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów wydatków:
 • klasyfikacja wydatki wynikających ze stosunku pracy (wydatki na wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)
 • nagrody konkursowe (właściwa klasyfikacja wydatków na nagrody pieniężne oraz rzeczowe),
 • materiały i wyposażenie (środki trwałe – wydatki majątkowe, zakup artykułów spożywczych jako środki żywności, zakup usług oraz materiałów, materiały dydaktyczne i ksiązki),
 • remont a podwyższenie wartości środka trwałego,
 • usługi pozostałe – co ujmować w § 430,
 • rozliczenia między JST (§ 433):
 • opłaty za pobyt w DPS,
 • zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy,
 • usługi świadczone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne – usługi tłumaczenia (§ 438), ekspertyzy, analizy opinie (§ 439),
 • podróże krajowe i zagraniczne (§ 441, § 442),
 • różne opłaty i składki,
 • jak odróżnić koszty delegacji od kosztów szkolenia,
 • kary, odszkodowania i grzywny (§ 460),
 • koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego (§461),
 • PPK (§ 471),
 • wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 605, § 606).
 1. Najczęściej występujące błędy w świetle kontroli RIO.

Inwentaryzacja w jednostce budżetowej 16 listopada 2021
09:00 - 15:00

Inwentaryzacja w jednostce budżetowej

 1. Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych – podstawy przeprowadzenia

W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację

Zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada

Metody inwentaryzacji:

 • spis z natury,
 • potwierdzenie sald,
 • weryfikacja z odpowiednimi dokumentami

 

 1. Częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji

W jakich terminach i sytuacjach należy przeprowadzać inwentaryzację

Czy 15 stycznia to ostateczny termin na rozliczenie inwentaryzacji

W jakich sytuacjach można przeprowadzać inwentaryzację co 4 lata

Co oznacza termin „teren strzeżony”

Co grozi za niedochowanie terminu inwentaryzacji

 

 1. Kolejne etapy działań związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji

Czynności przedinwentaryzacyjne (powołanie komisji, plan inwentaryzacyjny, instrukcja inwentaryzacyjna)

Ustalenie stanu rzeczywistego – przeprowadzenie inwentaryzacji

Porównanie stanu rzeczywistego z ewidencją bilansową

Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

 

 1. Zagadnienia problemowe

Jak inwentaryzować zobowiązania

Czy dopuszczalne jest "milczące potwierdzenie salda"

Jakie czynności podjąć gdy kontrahent nie odesłał „potwierdzenia salda”

Czy należy potwierdzać salda zerowe

Czy potwierdzenie sald należności może odbywać się drogą e-mailową

W jaki sposób inwentaryzować grunt oddany w trwały zarząd

Czy paliwo w bakach samochodów podlega rocznej inwentaryzacji

Czy materiały biurowe (np. papier do kserokopiarki) należy inwentaryzować – jeżeli tak, to jaką metodę stosować?

Inwentaryzacja materiałów bibliotecznych

Jak bezpiecznie dokonywać inwentaryzacji metodą spisu z natury w dobie epidemii COVID-19

 

 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji

 

 1. Jak sprawdzić czy komisja dokonała inwentaryzacji rzetelnie i we właściwy sposób

 

 1. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

Różnice inwentaryzacyjne - niedobory i nadwyżki (zawinione i niezawinione)

Przyczyny powstania różnić inwentaryzacyjnych

Kiedy rozliczać w księgach różnice inwentaryzacyjne

Wycena ujawnionych podczas inwentaryzacji niedoborów i nadwyżek

Ewidencja księgowa rozliczania różnic inwentaryzacyjnych (niedobór w pozostałych środkach trwałych, niedobór gotówki w kasie, nadwyżka w środkach trwałych, niedobór zawiniony w środkach trwałych dochodzonych na drodze sądowej)

Szkolenie on-line Sprawozdawczość budżetowa – najczęściej popełniane błędy w świetle kontroli RIO 17 marca 2021
09:00 - 14:00

Szkolenie on-line Sprawozdawczość budżetowa – najczęściej popełniane błędy w świetle kontroli RIO

Sprawozdawczość budżetowa – najczęściej popełniane błędy w świetle kontroli RIO

 • Sprawozdania budżetowe – kilka słów wstępu…
  • Dlaczego są takie ważne
  • Jak prawidłowo sporządzać poszczególne sprawozdania
  • Kto ma obowiązek je sporządzać
  • Jak sporządzić korektę
  • W jakim terminie i komu przesłać gotowe sprawozdanie
 • Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych…
  • Zaniżenie zaległych należności podatkowych w sprawozdaniu Rb-27S
  • Jakie dane wykazywać w sprawozdani Rb-27S w kolumnie „zaległości netto”
  • Czy koszty upomnień wykazywać w sprawozdaniu RB 27 S i ewentualnie na jakiej podstawie?
  • Odsetki za zwłokę od należności podatkowych wykazanych w kolumnie „zaległości netto”
  • Środki otrzymane z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej
  • Środki otrzymane z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Wykazywanie dotacji celowych
  • Co wykazywać w kolumnie „należności”
  • Co wykazywać w kolumnie „Dochody wykonane”
  • Jak wykazywać dochody budżetu państwa z tytułu zwrotu przez komornika świadczenia alimentacyjnego?
 • Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych…
  • Jak wykazać zaangażowanie środków w sprawozdaniu Rb-28S?
  • Jak wykazać w sprawozdaniu kwartalnym Rb-28S nadpłaconą fakturę za wyżywienie?
  • Jak prawidłowo ująć w sprawozdaniu Rb-28S opłatę za pobór wód płatną raz na kwartał?
 • Sprawozdania budżetowe – pozostałe problemy…
  • Zadania zlecone w Rb-27S i Rb-27ZZ
  • Dochody z tytułu usług opiekuńczych w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-27ZZ
  • Nieprawidłowe sporządzanie sprawozdań budżetowych przez kierownika CUW
  • Niewykorzystana dotacja – jak ująć w sprawozdaniu Rb-30S

Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych – co zmienia nowe rozporządzenie

 • Zakres regulacji w nowym rozporządzeniu
 • Zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
 • Nowe formy sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
 • Forma elektroniczna jako wyłączna forma sporządzania sprawozdań – wyjątki
 • Instrukcja sporządzania sprawozdań (załącznik nr 8) – nowe zasady:
  • sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji:
   • zmiany w części C2
   • jakie dane należy wykazać nowej części C3
   • instytucja parabankowa – definicja nowego podmiotu
  • sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
   • ze zbierania jakich danych zrezygnował ustawodawca w nowym rozporządzeniu
 • Zmiany w terminach sporządzania sprawozdań

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie 20 minutowe przerwy.

Webinarium Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych – co zmienia nowe rozporządzenie? 17 lutego 2021
09:30 - 11:00

Webinarium Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych – co zmienia nowe rozporządzenie?

 • Zakres regulacji w nowym rozporządzeniu
 • Zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
 • Nowe formy sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
 • Forma elektroniczna jako wyłączna forma sporządzania sprawozdań – wyjątki
 • Instrukcja sporządzania sprawozdań (załącznik nr 8) – nowe zasady:
  • sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji:
   • zmiany w części C2
   • jakie dane należy wykazać nowej części C3
   • instytucja parabankowa – definicja nowego podmiotu
  • sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
   • ze zbierania jakich danych zrezygnował ustawodawca w nowym rozporządzeniu