Piotr Wojciechowski

Piotr Wojciechowski

Adwokat, Ekspert prawa pracy

W latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. Z tego okresu pochodzą pierwsze publikacje dotyczące transferu przedsiębiorstw, prawa urlopowego, czasu pracy czy zakazu konkurencji w stosunkach pracy. W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W okresie merytorycznego kierowania pracami Departamentu Prawnego odpowiedzialny za wskazywanie kierunków interpretacyjnych przepisów prawa pracy stosowanych przez inspektorów pracy. W okresie pracy w Departamencie zaangażowany w działalność dydaktyczną prowadzoną przez Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Wykłady, których słuchaczami byli inspektorzy pracy prowadzone były w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym w szczególności czasu pracy. Autor monografii: „Czas pracy – komentarz dla praktyków” wydany przez ODDK w 2011 r., oraz Komentarza do Kodeksu pracy dla Menedżerów HR w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy, wydany przez ODDK Gdańsk w 2014 r.

All Sessions by Piotr Wojciechowski

Czas pracy z uwzględnieniem pracy zdalnej 06 lut 2023
09:00 - 15:00

Czas pracy z uwzględnieniem pracy zdalnej

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Planowanie czasu pracy z uwzględnieniem pracy zdalnej
 • Właściwy dobór systemów i okresów rozliczeniowych do potrzeb określonego zakładu pracy
 • Praca zdalna – zasady planowania i nadzoru nad czasem pracy. Rekomendowane systemy czasu pracy przy pracy zdalnej
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie
 • Informowanie pracowników o obowiązującym harmonogramie czasu pracy i forma tej informacji
 • Zmiany w harmonogramie czasu pracy – zapisy regulaminowe umożliwiające zmiany na wniosek i bez wniosku pracownika
 • Okresy, na które tworzy się harmonogramy czasu pracy
 • Brak obowiązków sporządzania harmonogramów czasu pracy
 • Planowanie odpoczynku
 • Sposoby na nienaruszanie doby pracowniczej, zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy
 • Definicja dnia wolnego od pracy
 • Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy:
  • nowe zasady oznaczania dniówek roboczych
  • oznaczanie dni wolnych od pracy, zwolnienia od pracy, z oznaczeniem wymiaru i podstawy prawnej ich udzielenia
  • oznaczanie innych usprawiedliwionych nieobecnościach w pracy, ze wskazaniem wymiaru i tytułu ich udzielenia, nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy
 1. Rozliczanie czasu podróży służbowej, dyżuru i szkolenia
 • Rozliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia
 • Zaliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy
 • Czas przejazdów a czas pracy
 • Godziny nadliczbowe w podróży służbowej oraz podczas szkolenia
 • Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej
 • Rekompensowanie podróży służbowej – diety, wynagrodzenie i inne należności
 1. Zarządzanie pracą nadliczbową
 • Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych
 • Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy
 • Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy
 • Godziny nadliczbowe z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy – różnice pomiędzy interpretacją PIP i MPiPS i praktyczne ich konsekwencje
 • Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 1. Zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracy w sobotę, niedzielę i święto oraz w porze nocnej
 • Ustalanie wysokości dodatków za godziny nadliczbowe – 50% czy 100%?
 • Ustalanie dodatku za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia
 • Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy
 • Zasady rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy (sobota), tj. rekompensata godzinami i dniami, sposób wynagradzania za pracę w dniu wolnym (sobota)
 • Metody dostosowywania niedziel i świąt do organizacji czasu pracy
 • Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto
 • Rekompensowanie pracy w porze nocnej
 • Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej
 • Ograniczenia pracy w porze nocnej a praca zmianowa
 • Prawidłowe ustalanie pory nocnej
 1. Czas pracy kadry zarządzającej a praca w godzinach nadliczbowych.
 • Kim są pracownicy zarządzający?
 • Kiedy zarządzającym należą się dodatki za nadgodziny – stanowisko PIP i SN
 • Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę?
 1. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy – jak jej uniknąć ?
 • Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące wykroczenie
 • Osoby ponoszące odpowiedzialność
 • Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna

15.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziane są dwie 15-minutowe przerwy kawowe i jedna 30-minutowa przerwa obiadowa.

Czas pracy 2022- praktyczne rozwiązania od A do Z 22 lut 2022
09:00 - 15:00

Czas pracy 2022 - praktyczne rozwiązania od A do Z

 1. Planowanie czasu pracy
  • Właściwy dobór systemów i okresów rozliczeniowych do potrzeb określonego zakładu pracy
  • Wady i zalety 12 miesięcznych okresów rozliczeniowych
  • Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie
  • Informowanie pracowników o obowiązującym harmonogramie czasu pracy i forma tej informacji
  • Zmiany w harmonogramie czasu pracy – zapisy regulaminowe umożliwiające zmiany na wniosek i bez wniosku pracownika
  • Okresy, na które tworzy się harmonogramy czasu pracy
  • Brak obowiązków sporządzania harmonogramów czasu pracy
  • Planowanie odpoczynku
  • Sposoby na nienaruszanie doby pracowniczej, zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy
  • Definicja dnia wolnego od pracy
  • Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy:
   • a) nowe zasady oznaczania dniówek roboczych
   • b) oznaczanie dni wolnych od pracy, zwolnienia od pracy, z oznaczeniem wymiaru i podstawy prawnej ich udzielenia
   • c) oznaczanie innych usprawiedliwionych nieobecnościach w pracy, ze wskazaniem wymiaru i tytułu ich udzielenia, nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy
 2. Rozliczanie czasu podróży służbowej, dyżuru i szkolenia
  • Rozliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia
  • Zaliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy
  • Czas przejazdów a czas pracy
  • Godziny nadliczbowe w podróży służbowej oraz podczas szkolenia
  • Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej
  • Rekompensowanie podróży służbowej – diety, wynagrodzenie i inne należności
 3. Zasady sporządzania prawidłowych zapisów z zakresu czasu pracy w praktyce na wybranych przykładach
  • Sporządzanie grafików, harmonogramów, rozkładów czasu pracy
  • Prawidłowe sporządzanie ewidencji czasu pracy
  • Sporządzanie zapisów obowiązującego układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i innych niezbędnych formularzy i druków z zakresu czasu pracy
 4. Zarządzanie pracą nadliczbową
  • Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych
  • Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy
  • Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy
  • Godziny nadliczbowe z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy – różnice pomiędzy interpretacją PIP i MPiPS i praktyczne ich konsekwencje
  • Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 5. Zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracy w sobotę, niedzielę i święto oraz w porze nocnej
  • Ustalanie normalnego wynagrodzenia za nadgodziny
  • Ustalanie wysokości dodatków za godziny nadliczbowe – 50% czy 100%?
  • Ustalanie dodatku za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia
  • Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy
  • Zasady rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy (sobota), tj. rekompensata godzinami i dniami, sposób wynagradzania za pracę w dniu wolnym (sobota)
  • Metody dostosowywania niedziel i świąt do organizacji czasu pracy
  • Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto
  • Rekompensowanie pracy w porze nocnej
  • Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej
  • Ograniczenia pracy w porze nocnej a praca zmianowa
  • Prawidłowe ustalanie pory nocnej
 6. Czas pracy kadry zarządzającej a praca w godzinach nadliczbowych
  • Kim są pracownicy zarządzający?
  • Kiedy zarządzającym należą się dodatki za nadgodziny – stanowisko PIP i SN
  • Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę?
 7. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy – jak jej uniknąć?
  • Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące wykroczenie
  • Osoby ponoszące odpowiedzialność
  • Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna

Forum Kadr 2021 16 cze 2021
09:00 - 15:30

Forum Kadr 2021

9.00 Rozpoczęcie Forum Kadr 2021

Rafał Szary, menedżer projektów, INFOR PL S.A.

9.10 Restrukturyzacja w firmie w dobie kryzysu i jej wpływ na zadania kadrowe zgodnie z aktualnymi przepisami

dr Paulina Sołtys, Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

 • Jakie obowiązki kadrowe muszą być spełnione w sytuacji restrukturyzacji w firmie
 • Przepisy tarcz antykryzysowych ora zmiany wynikające z kodeksu pracy dotyczące restrukturyzacji kadrowej
 • Likwidacja stanowisk, zmniejszenie stanu zatrudnienia – jak tego dokonać zgodnie z prawem i przedstawić pracownikom
 • Zmniejszenie wynagrodzenia – obowiązki pracodawcy i prawa pracowników
 • Zmniejszenie etatu – obowiązki pracodawcy i prawa pracowników

10.30 Przerwa na kawę

10.45 Dokumentacja Pracownicza  w świetle stanowisk UODO i MRPiPS (MRPiT)

Iwona Wołkiewicz, Ekspert Prawa Pracy, Trener, Wykładowca

 • Aktualne przepisy dotyczące gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Ochrona danych osobowych w dokumentacji pracowniczej
 • Co można gromadzić w dokumentacji pracowniczej
 • Stanowiska Ministerstwa Pracy
 • Stanowiska UODO

12.05 Przerwa na lunch

12.35 Praca zdalna – zmiany wynikające z tarcz antykryzysowych, planowane zmiany w kodeksie pracy

Paula Koczara, Radca prawny, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird; Bartosz Mazurek, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

 • Co po pandemii? Powrót do biura czy praca zdalna?
 • Porównanie telepracy z najnowszym projektem pracy zdalnej – omówienie najważniejszych zmian
 • Miejsce świadczenia pracy zdalnej - ograniczenia i potencjalne konsekwencje ubezpieczeniowe i podatkowe dla pracowników i pracodawców
 • Koszty pracy zdalnej
 • Praca zdalna a BHP – obowiązki i zakres kontroli pracodawcy oraz odpowiedzialność pracownika
 • Praca zdalna a zasada równego traktowania pracowników i prawo do bycia offline

13.55 Przerwa na kawę

14.10 Czas pracy – rozwiązania pocovidowe. Nowy ład w organizacji.

Piotr Wojciechowski, Adwokat, Ekspert specjalizujący się w prawie pracy

 • Czy praca będzie dalej zdalna?
 • Hybrydowy czas pracy
 • Zadaniowy czas pracy po covidzie
 • Zarządzanie godzinami nadliczbowymi na odległość
 • Trening umiejętności – identyfikacja nadgodzin

15.30 Zakończenie konferencji