Stanisława Elżbieta Majchrzak

Stanisława Elżbieta Majchrzak

praktyk z wieloletnim doświadczeniem

absolwentka Zarządzania i Przedsiębiorczości, socjolog,   studia podyplomowe – rachunkowość i finanse oraz rachunkowość i kontroling. Certyfikowany księgowy - świadectwo kwalifikacyjne MF nr 18928/00 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracowała na stanowisku głównego księgowego                              w państwowych wojewódzkich jednostkach budżetowych. Właścicielka Kancelarii Rachunkowej. Od 2012 r. współpracuje z wieloma ośrodkami szkoleniowymi oraz z jednostkami budżetowymi. Prowadzi szkolenia, kursy i wykłady z zakresu finansów publicznych                                    i rachunkowości (ma ich na swoim koncie ponad 1000) dla kierowników i pracowników urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, ministerstw, urzędów skarbowych, izb skarbowych, urzędów miast i gmin, ZUS, KRUS, wojewódzkich i powiatowych sądów, nadleśnictwa, wojewódzkich i powiatowych jednostek straży pożarnej, szpitali, policji, cuw, instytucji kultury, urzędów miast i gmin, szkół, żłobków i przedszkoli, wyższych uczelni, spółek i prywatnych przedsiębiorców. Prowadziła również kursy realizowane z programów finansowanych ze środków UE dla WUP, PUP i OHP. Autorka wielu opracowań i prezentacji.

All Sessions by Stanisława Elżbieta Majchrzak

Kontrola zarządcza oraz najczęściej popełniane błędy 04 gru 2024
09:00 - 14:00

Celem szkolenia jest przekazanie w sposób praktyczny poparty licznymi przykładami wiedzy i zasad, które mają wpływ na prawidłową organizację funkcjonowania kontroli zarządczej.

 

Pogłębianie wiedzy i doskonalenie warsztatu w zakresie kontroli zarządczej jest niezbędne dla zapewnienia właściwego zarządzania procesami oraz skutecznej realizacji zadań jednostki. Przedstawione zostaną praktyczne aspekty funkcjonowania kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem procesu zarządzania ryzykiem oraz zwrócenie uwagi na ważną, aczkolwiek bardzo często niezauważalną rolę doskonalenia systemu kontroli zarządczej oraz istotność komunikacji w prawidłowym funkcjonowaniu każdej jednostki i instytucji. 

 

Szkolenie umożliwi realizację celu ujednolicania wiedzy i standaryzacji wewnętrznych zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej na poszczególnych szczeblach.

 

Omówione zostaną dobre praktyki oraz rola, zadania i odpowiedzialność kierowników jednostek, głównych księgowych i kadry kierowniczej w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz obszary i sytuacje w których najczęściej dochodzi do błędów i naruszenia zasad dyscypliny finansów publicznych.

 

Szczegółowy program:

1.         Definicja kontroli zarządczej,

2.         Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą, kontrolą finansową a audytem,

3.         Procedury wewnętrzne dotyczące czynności kontrolnych w świetle wytycznych Ministra Finansów,

4.         Ocena realizacji celów i zadań z uwzględnieniem kryterium:

·     oszczędności, efektywności, skuteczności,

5.         Nieprawidłowości w delegowaniu uprawnień w zakresie kontroli zarządczej,

6.         Plan działalności i zarządzanie ryzykiem – najczęściej występujące uchybienia,

7.         Omówienie standardów kontroli zarządczej,

8.         Elementy kontroli zarządczej,

9.         Rola i odpowiedzialność Kadry Kierowniczej w zakresie wdrażania systemu kontroli zarządczej,

10.     Powierzenie uprawnień i obowiązków w systemie kontroli zarządczej, a odpowiedzialność Kierownika jednostki,

11.     Czy kierownik powołując koordynatora lub zespół ds. kontroli zarządczej wyzbywa się odpowiedzialności?

12.     Określenie obszarów odpowiedzialności,

13.     Uregulowanie uprawnień i odpowiedzialności w ramach danej jednostki organizacyjnej,

14.     Metodologia tworzenia procedur wewnętrznych,

15.     Analiza i modyfikowanie istniejących procedur i uregulowań,

16.     Zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,

17.     Kodeks etyki – realna potrzeba, czy niepotrzebna biurokracja ?,

18.     Procedury niezbędne do prawidłowego działania kontroli zarządczej,

19.     Kontrola zarządcza - wyznaczanie celów a kompetencje jednostek samorządowych oraz jednostek im podległych – odpowiednia dokumentacja,

20.     Działania naprawcze i korygujące w sytuacji niepełnej realizacji kontroli zarządczej,

21.     Wykorzystanie kontroli zarządczej w najważniejszych obszarach funkcjonowania każdej jednostki sektora finansów publicznych:

·     organizacja jednostki – statut - regulamin jednostki - schemat organizacyjny – zakresy czynności i obowiązków,

·     kontrola i obieg dokumentów,

·     zasady (polityki) rachunkowości,

·     pełnomocnictwa i upoważnienia,

·     rejestr druków ścisłego zarachowania,

·     kasa i pogotowie kasowe,

·     gospodarka majątkiem ruchomym - sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, użyczenie, darowizna, likwidacja,

·     klasyfikacja i amortyzacja środków trwałych,

·     inwentaryzacja,

·     ZFŚS,

22. Uregulowanie uprawnień i odpowiedzialności w ramach danej jednostki organizacyjnej

23. Zarządzanie ryzykiem jako jeden z elementów kontroli zarządczej,

24. Dokumentacja kontroli zarządczej – od czego zacząć? 25. Najczęściej popełniane błędy z zakresu powierzania zadań i odpowiedzialności, 26. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na nie wykonywaniu lub niewłaściwym wykonywaniu obowiązków z zakresu kontroli zarządczej.

27. Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej w świetle ustawy - dyscyplina finansów publicznych, 28. Odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe funkcjonowanie KZ,

29. Najczęściej występujące błędy w funkcjonowaniu kontroli zarządczej na podstawie protokołów pokontrolnych NIK, RIO, MF, UODO i inne.