Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich pracowników ale szczególnie zapraszamy osoby, które rozpoczynają swoją drogę zawodową w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach im podległych, ale również te, które w tym sektorze pracują od lat ale pragną usystematyzować i powtórzyć swoją wiedzę.

Podczas kursu omawiane będą podstawowe zasady rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem zasad obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego. Będziemy rozmawiać o podstawach prawnych obowiązujących JST, najważniejszych zasadach wynikających z ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Prowadzący poruszy tematykę środków trwałych – zasady ich wyceny oraz likwidacji a także podstawy gospodarowania mieniem ruchomym. Omówione zostaną także podstawowe zasady inwentaryzacji ze szczególnym uwzględnieniem spisu z natury.

Szczegółowo omówiony zostanie plan kont dla jednostek budżetowych stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zawierający plan kont dla jednostek budżetowych.

Podczas kursu prowadzący wskaże najważniejsze paragrafy klasyfikacji budżetowej zarówno po stronie dochodów jak i wydatków a także omówi podstawowe zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań budżetowych.

Całość opatrzona będzie aktualnym orzecznictwem, piśmiennictwem regionalnych izb obrachunkowych oraz praktycznymi przykładami.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

  • imienny certyfikat
  • materiały przygotowane przez Eksperta

Odbierz prezent!

Każdy uczestnik tego szkolenia otrzyma bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania elektronicznego Dziennika Gazety Prawnej.

Zapraszamy do udziału!

PROGRAM

Rachunkowość od podstaw z uwzględnieniem najnowszych zmian - 3 dniowe warsztaty praktyczne

09:00 - 14:00

Dzień 1

Termin: 3 października 2024 r. 

 

1.    Podstawowe zasady rachunkowości budżetowej

·     podstawy prawne – ustawy,

·     rozporządzenie,

·     dokumenty wewnętrzne;

·     definicje podstawowych pojęć z zakresu finansów publicznych;

· polityka rachunkowości – zasady tworzenia z uwzględnieniem specyfiki jednostek;

·     księgi rachunkowe i dowody księgowe –dokumenty zewnętrzne i wewnętrzne, jak zweryfikować poprawność faktury

 

2.    Środki trwałe

·     definicja, ustalenie wartości,

·     wycena,

·   zaprzestanie ujmowania środka trwałego (sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru)

·     likwidacja środków trwałych,

·     zaniechane inwestycje

 

3.    Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

4.    Dyscyplina finansów publicznych

·  zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

·     kary

 

Dzień 2

Termin: 10 października 2024 r.

 

1.    Rachunkowość budżetu jednostki samorządu terytorialnego

·     podstawowe pojęcia: dochody, wydatki, przychody i rozchody;

·     ewidencja środków pieniężnych, kredytów i pożyczek;

·     ewidencja rozrachunków i rozliczeń;

·     ewidencja dochodów i wydatków budżetowych;

·     ewidencja wyniku wykonania budżetu

 

2.    Inwentaryzacja w JST

·     cele inwentaryzacji,

·     zakres odpowiedzialności kierownika jednostki,

·     częstotliwość i metody przeprowadzania inwentaryzacji,

·     kto może a kto nie powinien być członkiem komisji inwentaryzacyjnej,

·     spis z natury,

·     potwierdzenie salda,

·     weryfikacja – którą metodę wybrać

 

3.    Klasyfikacja budżetowa

·     klasyfikacja paragrafów dochodów i wydatków,

·     SMUP

 

Dzień 3

Termin: 17 października 2024 r.

 

1.    Rachunkowość jednostki budżetowej

·     korespondencja kont jednostek budżetowych w układzie planu kont – majątek trwały,

·     środki pieniężne,

·     rozrachunki,

·     materiały i towary,

·     koszty według rodzajów,

·     koszty według typów działalności,

·     produkty,

·     przychody i koszty ich uzyskania,

·     fundusze,

·     rezerwy,

·     wynik finansowy

 

2.    Wydatki niewygasające

 

3.    Samorządowy Zakład Budżetowy

·     specyfika działania jednostek;

·     zasady finansowania,

·     nadwyżka środków obrotowych – zasady obliczania i zwrotu

 

4.    Sprawozdawczość:

·     sprawozdawczość budżetowa – zasady wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb30S, Rb-34S

·  sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych – zasady wykazywania danych w sprawozdaniach Rb-N, Rb-Z

·  sprawozdawczość finansowa – bilans; rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego; powiązanie z ewidencją księgową; informacja dodatkowa

PRELEGENCI

Magdalena Grotkiewicz

Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Rachunkowość od podstaw z uwzględnieniem najnowszych zmian - 3 dniowe warsztaty praktyczne

1199 /uczestnik
cena katalogowa 1199 zł netto
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Domi

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MEDIALNY

PATRON MEDIALNY