Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Akademia budżetowa to cykl  4 szkoleń dedykowanych osobom zajmującym się rachunkowością oraz finansami w jednostkach sektora finansów publicznych m.in. w szkołach, przedszkolach, centrum usług wspólnych, ośrodkach pomocy społecznej, gminach, powiatach zatrudnionych na stanowiskach księgowych, inspektorów, referentów, sekretarzy oraz innych specjalistów. W ramach Akademii przybliżone zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości obowiązujące i planowane od 2023 r.

Uczestnicy zapoznają się z najnowszymi regulacjami z zakresu sprawozdawczości budżetowej oraz klasyfikacji budżetowej, a także będą mogli uporządkować swoją wiedzę w zakresie środków trwałych a także przeprowadzania inwentaryzacji, e szczególnym uwzględnieniem spisu z natury.

 Podczas podzielonych tematycznie bloków odpowiemy kompleksowo na pytania m.in.:

 • Jak prawidłowo utworzyć i oznakować obiekt inwentarzowy?
 • Jak ustalić wartość początkową środka trwałego?
 • Jak wypełniać dokumenty związane ze środkami trwałymi (OT, PT, MT, LT)?
 • Jak zlikwidować środek trwały (Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym)?
 • Co to jest koncepcja SMUP i co oznacza dla JST?
 • Jakie wydatki ujmować w § 421 oraz § 424?
 • Czy środki żywności zawsze należy ujmować w § 422?
 • Czym się różni remont (§ 427) od modernizacji (§ 605)?
 • Jak księgować faktury wielopozycyjne?
 • Jakie zmiany w klasyfikacji budżetowej będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.?
 • W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację?
 • Kto i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za proces inwentaryzacji w jednostce?
 • Jak inwentaryzować zobowiązania (brak potwierdzenia salda od kontrahenta)?
 • Czy paliwo w bakach samochodów podlega rocznej inwentaryzacji?
 • Co się zmienia w sprawozdawczości budżetowej począwszy od stycznia 2023 r.?
 • Jak wykazywać dane w sprawozdaniu Rb-27S?
 • Czy wszystkie sprawozdania należy sporządzać w formie elektronicznej?

UWAGA! Programy szkoleń będą na bieżąco aktualizowane o wszystkie wprowadzane zmiany!

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • imienny certyfikat
 • materiały przygotowane przez Eksperta
 • 30 dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej
 • 14 dniowy dostęp do INFORLEXA – Kompleksowej bazy wiedzy

Zapraszamy do udziału!

PROGRAM

Akademia budżetowa - 16 września 2022

09:00 - 15:00

Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych.

Środki trwałe to – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rachunkowości – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Definicja środków trwałych dla jednostek sektora finansów publicznych jest szersza – jaka? O tym opowiemy podczas naszego spotkania. Ponadto omówimy w jaki sposób tworzyć i znakować obiekty inwentarzowe, wyjaśnimy czy jednostki sektora finansów publicznych mogą korzystać z KSR nr 11, a jeżeli tak to w jakim zakresie. Jednym z najistotniejszych elementów szkolenia będzie temat – likwidacji środków trwałych wraz z omówieniem instrukcji gospodarowania majątkiem trwałych w przedmiotowym zakresie.

 

W programie:

 1. Definicja środków trwałych – podobieństwa i różnice w ujęciu bilansowym, podatkowych oraz ustawy o finansach publicznych.
 2. Klasyfikowanie środków trwałych zgodnie z KRS nr 11 „Środki trwałe”.
 3. Obiekt inwentarzowy (tworzenie obiektów inwentarzowych, numery inwentarzowe, nieoznakowane środki trwałe).
 4. Dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych (OT, PT, MT, LT – wzory dokumentów).
 5. Ustalenie wartości środka trwałego (wartość początkowa – cena nabycia, koszt wytworzenia; wartość początkowa ujawnionych środków trwałych).
 6. Aktualizacja wartości środków trwałych (przebudowa, modernizacja, rozbudowa).
 7. Amortyzacja środków trwałych (metody amortyzacji, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 000 zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, amortyzacja gruntów oddanych w trwały zarząd).
 8. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego (sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru).
 9. Likwidacja środków trwałych.
 10. Zaniechane inwestycje.
 11. Ewidencja księgowa środków trwałych (konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje), konto 011 „Środki trwałe”, konto 013 „Pozostałe środki trwałe”).
 12. Klasyfikacja budżetowa środków trwałych (§ 605 oraz § 606 w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów, § 421  – w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów).
 13. Grunty (problem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, zakup gruntów na raty).
 14. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie środków trwałych (metody inwentaryzacji właściwe dla różnych rodzajów środków trwałych, wycena ujawnionych w drodze inwentaryzacji środków trwałych).
 15. Środki trwałe w sprawozdaniu finansowych w tym w informacji dodatkowej.
 16. Zasady gospodarowania składnikami majątku ruchomego.
 17. Zasady gospodarowania nieruchomościami jednostki samorządu terytorialnego.
 18. Zagadnienia dodatkowe:
 • czy korekta VAT naliczonego ustalonego na podstawie prewspółczynnika wpływa na wartość początkową środków trwałych,
 • klasyfikacja wydatków budżetowych do wydatków bieżących lub majątkowych,
 • księgowanie przekazania środka trwałego przez gminę podległej jednostce.

Akademia budżetowa - 13 października 2022

09:00 - 15:00

Klasyfikacja budżetowa 2022 - zmiany i bieżące problemy.

Zastosowanie odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej – zarówno paragrafów dochodów, jak i wydatków – jest codziennym problemem wszystkich służb księgowo-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Podczas szkolenie postaramy się odpowiedzieć na te najczęściej występujące pytania i wątpliwości związane ze stosowaniem klasyfikacji budżetowej dotyczące wydatków na zakup materiałów, środków żywności oraz materiałów dydaktycznych i książek. Wyjaśnimy czym jest SMUP oraz jak system ten wpływa na klasyfikowanie wydatków w JST. Wskażemy także terminy wejścia w życie znowelizowanego rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej.

 

W programie:

 1. Nowelizacja rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej (obecnie prace legislacyjne):
 • Harmonogram wejścia w życie zmian,
 • Obowiązki jednostek w roku 2022 r. w świetle wprowadzonych zmian,
 • Nowe podziałki klasyfikacji budżetowej a uchwały budżetowe na 2023 r.
 1. System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP):
 • Co to jest koncepcja SMUP i co oznacza dla JST,
 • Co to są rozdziały usługowe oraz rozdziały podmiotowe:
 • Czy w rozdziale podmiotowym umieszcza się także wydatki majątkowe związane ze stanowiskami pracy,
 • Gdzie znaleźć listę rozdziałów usługowych,
 • Co oznacza pojęcie „wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy”,
 • Jak ujmować w rozdziałach usługowych otrzymane dotacje na dochody i wydatki związane z zadaniem,
 • W których rozdziałach klasyfikować wydatki, które dotychczas były klasyfikowane w rozdziałach urzędów (m.in. usługi bankowe, usługi prawnicze, usługi pocztowe, koszty utrzymania samochodów służbowych),
 • Czy SMUP dotyczy także oświaty?
 • Jak dokonać podziału wydatków w powiatowym zarządzie dróg?
 • Jak wyodrębnić rozdziały usługowe w samorządowym zakładzie budżetowym?
 • W jakich przypadkach należy zastosować rozdziały z końcówka 95?
 1. Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów:
 • § 069 „Wpływy z różnych opłat”,
 • § 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
 • § 083 „Wpływy z usług”,
 • § 097 „Wpływy z rożnych dochodów”.
 1. Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów wydatków:
 • Klasyfikacja wydatki wynikających ze stosunku pracy (wydatki na wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń),
 • Nagrody konkursowe (właściwa klasyfikacja wydatków na nagrody pieniężne oraz rzeczowe),
 • Materiały i wyposażenie (środki trwałe – wydatki majątkowe, zakup artykułów spożywczych jako środki żywności, zakup usług oraz materiałów, materiały dydaktyczne i ksiązki),
 • Remont a podwyższenie wartości środka trwałego,
 • Usługi pozostałe – co ujmować w § 430,
 • Rozliczenia między JST (§ 433):
 • Opłaty za pobyt w DPS,
 • Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy,
 • Usługi świadczone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne – usługi tłumaczenia (§ 438), ekspertyzy, analizy opinie (§ 439),
 • Podróże krajowe i zagraniczne (§ 441, § 442),
 • Różne opłaty i składki,
 • Jak odróżnić koszty delegacji od kosztów szkolenia,
 • Kary, odszkodowania i grzywny (§ 460),
 • Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego (§461),
 • PPK (§ 471),
 • Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 605, § 606).
 1. Najczęściej występujące błędy w świetle kontroli RIO.

 

Akademia budżetowa -23 listopada 2022

09:00 - 15:00

Jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce budżetowej?

Część trzecia „Akademii budżetowej” poświęcona jest zagadnieniom związanym z przeprowadzeniem inwentaryzacji rocznej w jednostce. Podczas szkolenia omówimy terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz metody inwentaryzacji w odniesieniu do odpowiednich składników majątku. Wskażemy także jak przygotować jednostkę do spisu z natury, a także kto może a kto nie powinien być członkiem komisji inwentaryzacyjnej. Ostania część szkolenie będzie poświęcona na rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych – niedoborów i nadwyżek.

 

W programie:

1. Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych – podstawy przeprowadzenia:

 • W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację,
 • Zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada,
 • Metody inwentaryzacji:
 • spis z natury,
 • potwierdzenie sald,
 • weryfikacja z odpowiednimi dokumentami.

2. Częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji:

 • W jakich terminach i sytuacjach należy przeprowadzać inwentaryzację,
 • Czy 15 stycznia to ostateczny termin na rozliczenie inwentaryzacji,
 • W jakich sytuacjach można przeprowadzać inwentaryzację co 4 lata,
 • Co oznacza termin „teren strzeżony”,
 • Co grozi za niedochowanie terminu inwentaryzacji.

3. Kolejne etapy działań związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji:

 • Czynności przedinwentaryzacyjne (powołanie komisji, plan inwentaryzacyjny, instrukcja inwentaryzacyjna),
 • Ustalenie stanu rzeczywistego – przeprowadzenie inwentaryzacji,
 • Porównanie stanu rzeczywistego z ewidencją bilansową ,
 • Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.

4. Zagadnienia problemowe:

 • Jak inwentaryzować zobowiązania,
 • Czy dopuszczalne jest "milczące potwierdzenie salda",
 • Jakie czynności podjąć gdy kontrahent nie odesłał „potwierdzenia salda”,
 • Czy należy potwierdzać salda zerowe,
 • Czy potwierdzenie sald należności może odbywać się drogą e-mailową,
 • W jaki sposób inwentaryzować grunt oddany w trwały zarząd,
 • Czy paliwo w bakach samochodów podlega rocznej inwentaryzacji,
 • Czy materiały biurowe (np. papier do kserokopiarki) należy inwentaryzować – jeżeli tak, to jaką metodę stosować?
 • Inwentaryzacja materiałów bibliotecznych,
 • Jak bezpiecznie dokonywać inwentaryzacji metodą spisu z natury w dobie epidemii COVID-19.

5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.

6. Jak sprawdzić czy komisja dokonała inwentaryzacji rzetelnie i we właściwy sposób.

7. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych:

 • Różnice inwentaryzacyjne - niedobory i nadwyżki (zawinione i niezawinione),
 • Przyczyny powstania różnić inwentaryzacyjnych,
 • Kiedy rozliczać w księgach różnice inwentaryzacyjne,
 • Wycena ujawnionych podczas inwentaryzacji niedoborów i nadwyżek,
 • Ewidencja księgowa rozliczania różnic inwentaryzacyjnych (niedobór w pozostałych środkach trwałych, niedobór gotówki w kasie, nadwyżka w środkach trwałych, niedobór zawiniony w środkach trwałych dochodzonych na drodze sądowej).

 

Akademia budżetowa - 12 grudnia 2022

09:00 - 15:00

Sprawozdawczość budżetowa według nowych zasad.

Dnia 22 stycznia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Głównym celem tego aktu prawnego było wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań budżetowych w formie elektronicznej. Wprowadzono także nowe sprawozdanie Rb-34 oraz zmieniono wzory i zasady sporządzania sprawozdania Rb-27S, Rb-30S. Część zapisów zacznie obowiązywać dopiero od roku 2023. Podczas szkolenia wskażemy harmonogram wejścia w życie poszczególnych zapisów rozporządzenia o kalsyfiakcji budżetowej. Omówimy także najczęściej pojawiające się wątpliwości i niejasności dotyczące składania przedmiotowych sprawozdań.

 

W programie:

 1. Sprawozdania budżetowe – kilka słów wstępu:
 • Dlaczego są takie ważne,
 • Jak prawidłowo sporządzać poszczególne sprawozdania,
 • Kto ma obowiązek je sporządzać,
 • Jak sporządzić korektę,
 • W jakim terminie i komu przesłać gotowe sprawozdanie.
 1. Sprawozdania budżetowe według nowych zasad:
 • Co się zmieniło w stosunku do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej z 2018 r.
 • Które sprawozdania należy składać elektronicznie od stycznia 2023 r.
 1. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych:
 • Zaniżenie zaległych należności podatkowych w sprawozdaniu Rb-27S,
 • Jakie dane wykazywać w sprawozdani Rb-27S w kolumnie „zaległości netto”,
 • Czy koszty upomnień wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S i ewentualnie na jakiej podstawie?
 • Odsetki za zwłokę od należności podatkowych wykazanych w kolumnie „zaległości netto”,
 • Środki otrzymane z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej,
 • Środki otrzymane z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Wykazywanie dotacji celowych ,
 • Co wykazywać w kolumnie „należności”,
 • Co wykazywać w kolumnie „Dochody wykonane”,
 • Jakie dane wykazywać w kolumnie „środki pieniężne w drodze”?
 1. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych:
 • Jak wykazać zaangażowanie środków w sprawozdaniu Rb-28S?
 • Jak wykazać w sprawozdaniu kwartalnym Rb-28S nadpłaconą fakturę za wyżywienie?
 • Jak prawidłowo ująć w sprawozdaniu Rb-28S opłatę za pobór wód płatną raz na kwartał?
 1. Sprawozdania budżetowe – pozostałe problemy:
 • Zadania zlecone w Rb-27S i Rb-27ZZ,
 • Dochody z tytułu usług opiekuńczych w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-27ZZ,
 • Nieprawidłowe sporządzanie sprawozdań budżetowych przez kierownika CUW,
 • Niewykorzystana dotacja – jak ująć w sprawozdaniu Rb-30S?

 

PRELEGENCI

Akademia budżetowa 2022

Magdalena Grotkiewicz

Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW


Akademia budżetowa -
Pakiet 4 szkoleń

1999
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat


Akademia budżetowa -
Pakiet 2 szkoleń

999
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych

595 do 28.08.2022

Cena regularna 695 zł od 29.08.2022
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

Klasyfikacja budżetowa 2022 - zmiany i bieżące problemy

595 do 25.09.2022

Cena regularna 695 zł od 26.09.2022
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

Jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację w jednostce budżetowej?

595 do 2.11.2022

Cena regularna 695 zł od 3.11.2022
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

Sprawozdawczość budżetowa według nowych zasad

595 do 20.11.2022

Cena regularna 695 zł od 21.11.2022
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MEDIALNY

PATRON MEDIALNY