Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Akademia Budżetowa 2023 to cykl 4 szkoleń skierowanych do osób zajmujących się rachunkowością oraz finansami w jednostkach sektora finansów publicznych, m.in. w szkołach, przedszkolach, centrum usług wspólnych, ośrodkach pomocy społecznej, gminach i powiatach, zatrudnionych na stanowiskach księgowych, inspektorów, referentów, sekretarzy oraz innych specjalistów.

W ramach Akademii przybliżone zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości obowiązujące i planowane od 2024 r. Uczestnicy zapoznają się z najnowszymi regulacjami z zakresu klasyfikacji budżetowej, będą mogli uporządkować swoją wiedzę w zakresie środków trwałych a także przeprowadzania inwentaryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem spisu z natury. Ostatnim z zaplanowanych tematów jest odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Podczas podzielonych tematycznie bloków odpowiemy kompleksowo na pytania m.in. o to:

 • Jak prawidłowo utworzyć i oznakować obiekt inwentarzowy?
 • Jak ustalić wartość początkową środka trwałego?
 • Jak wypełniać dokumenty związane ze środkami trwałymi (OT, PT, MT, LT)?
 • Jak zlikwidować środek trwały (Instrukcja gospodarowania majątkiem trwałym)?
 • W jaki sposób prawidłowo stosować paragrafy „ukraińskie”?
 • Jakie wydatki ujmować w § 421 oraz § 424?
 • Czy środki żywności zawsze należy ujmować w § 422?
 • Czym się różni remont (§ 427) od modernizacji (§ 605)?
 • Jak księgować faktury wielopozycyjne?
 • Jakie zmiany w klasyfikacji budżetowej będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.?
 • W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację?
 • Kto i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za proces inwentaryzacji w jednostce?
 • Jak inwentaryzować zobowiązania (brak potwierdzenia salda od kontrahenta)?
 • Czy paliwo w bakach samochodów podlega rocznej inwentaryzacji?
 • Kto może odpowiadać za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Czy każde zaniechanie obowiązków może skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Kiedy odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może być wyłączona?

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz Ekspert rozwieje Twoje wątpliwości!

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • imienny certyfikat
 • materiały przygotowane przez Eksperta

PROGRAM

Klasyfikacja budżetowa – zmiany i bieżące problemy - wideoszkolenie

09:00 - 14:00

Klasyfikacja budżetowa – zmiany i bieżące problemy

Zastosowanie odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej – zarówno paragrafów dochodów, jak i wydatków – jest codziennym problemem wszystkich służb księgowo-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Podczas szkolenia postaramy się odpowiedzieć na najczęściej występujące pytania i wątpliwości związane ze stosowaniem klasyfikacji budżetowej, dotyczące wydatków na zakup materiałów, środków żywności oraz materiałów dydaktycznych i książek. Wyjaśnimy, w jaki sposób należy ujmować wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w tzw. paragrafach ukraińskich. Wskażemy także terminy wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej oraz zmiany, które zostały wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem.

 

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

Część I

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej

 1. Omówienie zmiany wynikających z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do zmian w przepisach: ustawy z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw, ustawy z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, ustawy z 4 listopada 2022 r. o Centralnym Azylu dla Zwierząt, ustawy z 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę.
 2. Nowe rozdziały obejmujące planowane wpływy podatkowe w podziale na podatki: od towarów i usług, dochodowy od osób fizycznych, dochodowy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, akcyzowy oraz od wydobycia niektórych kopalin.

 

Część II

Nieprawidłowości w zakresie paragrafów dochodów i wydatków w świetle stanowisk RIO

 1. Najczęściej występujące problemy i nieprawidłowości w zakresie paragrafów dochodów:
 • 069 „Wpływy z różnych opłat”,
 • 083 „Wpływy z usług”,
 • 097 „Wpływy z rożnych dochodów”.
  1. Najczęściej występujące problemy i nieprawidłowości w zakresie paragrafów wydatków:
 • wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup okularów korygujących, wypłata na start dla nauczyciela, wydatki z tytułu BHP) wynagrodzenia bezosobowe,
 • nagrody konkursowe (klasyfikacja kosztów dotyczących nagród, definicja konkursu, zakup nagród rzeczowych),
 • materiały i wyposażenie (zasady stosowania § 421 i § 606; zakup części do naprawy środka trwałego),
 • zakup środków żywności (wsad do kotła, zakup środków żywności do sekretariatu, zakup artykułów spożywczych serwowanych podczas szkolenia, catering, właściwe użycie paragrafów: 421, 421, 430),
 • zakup środków dydaktycznych i książek (co to jest pomoc dydaktyczna, prenumerata czasopism w szkole, kiedy wydatek w przedszkolu jest zakupem środków dydaktycznych),
 • usługi remontowe (remont a ulepszenie środka trwałego – § 427 czy § 605, konserwacja, remont, naprawa a przegląd środka trwałego),
 • usługi pozostałe (zakup znaczków, zakup pieczątek, dorobienie klucza, czasopisma elektroniczne, dostęp do serwisów internetowych, odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów),
 • usługi tłumaczenia, ekspertyzy, analizy opinie (§ 438, § 439, § 417),
 • podróże krajowe i zagraniczne (§ 441, § 442),
 • różne opłaty i składki (abonament RTV, opłata za zajęcie pasa drogowego),
 • szkolenia (§ 455, § 470),
 • wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 605, § 606).
  1. Jak klasyfikować wydatki z faktur z wieloma pozycjami (naprawa kserokopiarki, naprawa, samochodu służbowego)

 

Część III

Paragrafy ukraińskie

 1. Klasyfikacja wydatków związanych z wydatkami w oświacie (wydatki na zakup usług­ – § 437 czy § 486, pomoce dydaktyczne – ­§ 435 czy § 486, wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, co należy księgować do § 486)

 

14.00 Zakończenie szkolenia

Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych - 19 października 2023

09:00 - 14:00

Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych

Środki trwałe to – zgodnie z definicją zawartą w ustawie o rachunkowości – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Definicja środków trwałych dla jednostek sektora finansów publicznych jest szersza – jaka? O tym opowiemy podczas naszego spotkania. Ponadto omówimy, w jaki sposób tworzyć i znakować obiekty inwentarzowe oraz wyjaśnimy, czy jednostki sektora finansów publicznych mogą korzystać z KSR nr 11, a jeżeli tak to w jakim zakresie. Jednym z najistotniejszych elementów szkolenia będzie temat likwidacji środków trwałych wraz z omówieniem instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w przedmiotowym zakresie.

 

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

 1. Definicja środków trwałych – podobieństwa i różnice w ujęciu bilansowym, podatkowym oraz ustawy o finansach publicznych
 2. Klasyfikowanie środków trwałych zgodnie z KRS nr 11 „Środki trwałe”
 3. Obiekt inwentarzowy – tworzenie obiektów inwentarzowych, numery inwentarzowe, nieoznakowane środki trwałe
 4. Dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych (OT, PT, MT, LT) – wzory dokumentów
 5. Ustalenie wartości środka trwałego – wartość początkowa – cena nabycia, koszt wytworzenia; wartość początkowa ujawnionych środków trwałych, środki trwałe w budowie
 6. Aktualizacja wartości środków trwałych – przebudowa, modernizacja, rozbudowa
 7. Amortyzacja środków trwałych – metody amortyzacji, stawki, zbiorcze i jednorazowe odpisy po zwiększeniu limitu do 10 000 zł wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo, amortyzacja gruntów oddanych w trwały zarząd
 8. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego – sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru, zapisy w instrukcji gospodarowania mieniem ruchomym w zakresie likwidacji środków trwałych
 9. Zaniechane inwestycje
 10. Ewidencja księgowa środków trwałych – konto 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje), konto 011 „Środki trwałe”, konto 013 „Pozostałe środki trwałe”
 11. Klasyfikacja budżetowa środków trwałych – § 605 oraz § 606 w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów, § 421 – w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów
 12. Grunty – problem gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, zakup gruntów na raty
 13. Obowiązki inwentaryzacyjne w zakresie środków trwałych – metody inwentaryzacji właściwe dla różnych rodzajów środków trwałych, wycena ujawnionych w drodze inwentaryzacji środków trwałych

 

14.00 Zakończenie szkolenia

Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych - 16 listopada 2023

09:00 - 14:00

Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych

Część trzecia Akademii Budżetowej poświęcona jest zagadnieniom związanym z przeprowadzeniem inwentaryzacji rocznej w jednostce. Podczas szkolenia omówimy terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz metody inwentaryzacji w odniesieniu do odpowiednich składników majątku. Wskażemy także, jak przygotować jednostkę do spisu z natury, a także, kto może a kto nie powinien być członkiem komisji inwentaryzacyjnej. Ostania część szkolenie będzie poświęcona na rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych – niedoborów i nadwyżek.

 

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

 1. Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych (podstawy przeprowadzenia) – w jakim celu przeprowadza się inwentaryzację, zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada, metody inwentaryzacji: spis z natury, potwierdzanie sald, weryfikacja z odpowiednimi dokumentami
 2. Częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji – w jakich terminach i sytuacjach należy przeprowadzać inwentaryzację, czy 15 stycznia to ostateczny termin na rozliczenie inwentaryzacji, w jakich sytuacjach można przeprowadzać inwentaryzację co 4 lata, co oznacza termin „teren strzeżony” oraz co grozi za niedochowanie terminu inwentaryzacji
 3. Kolejne etapy działań związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji – czynności przedinwentaryzacyjne (powołanie komisji, plan inwentaryzacyjny, instrukcja inwentaryzacyjna), ustalenie stanu rzeczywistego – przeprowadzenie inwentaryzacji, porównanie stanu rzeczywistego z ewidencją bilansową, wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
 4. Zagadnienia problemowe
 • Jak inwentaryzować zobowiązania?
 • Czy dopuszczalne jest milczące potwierdzenie salda?
 • Jakie czynności podjąć gdy kontrahent nie odesłał potwierdzenia salda?
 • Czy należy potwierdzać salda zerowe?
 • Czy potwierdzenie sald należności może odbywać się drogą e-mailową?
 • W jaki sposób inwentaryzować grunt oddany w trwały zarząd?
 • Czy paliwo w bakach samochodów podlega rocznej inwentaryzacji?
 • Czy materiały biurowe (np. papier do kserokopiarki) należy inwentaryzować, a jeżeli tak, to jaką metodę stosować?
 • Inwentaryzacja materiałów bibliotecznych
 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji
 2. Jak sprawdzić czy komisja dokonała inwentaryzacji rzetelnie i we właściwy sposób?
 3. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
 • Różnice inwentaryzacyjne - niedobory i nadwyżki (zawinione i niezawinione)
 • Przyczyny powstania różnić inwentaryzacyjnych
 • Kiedy rozliczać w księgach różnice inwentaryzacyjne
 • Wycena ujawnionych podczas inwentaryzacji niedoborów i nadwyżek
 • Ewidencja księgowa rozliczania różnic inwentaryzacyjnych (niedobór w pozostałych środkach trwałych, niedobór gotówki w kasie, nadwyżka w środkach trwałych, niedobór zawiniony w środkach trwałych dochodzonych na drodze sądowej)

 

14.00 Zakończenie szkolenia

Dyscyplina finansów publicznych – kiedy i za jakie czyny można zostać pociągniętym do odpowiedzialności? - 14 grudnia 2023

09:00 - 14:00

Dyscyplina finansów publicznych – kiedy i za jakie czyny można zostać pociągniętym do odpowiedzialności?

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych odnosi się do konsekwencji prawnych, jakie ponoszą osoby, które działają na szkodę finansów publicznych lub nie przestrzegają zasad i przepisów dotyczących zarządzania finansami publicznymi. Podczas szkolenia omówione zostaną czyny, które mogą stać się powodem postawienia konkretnej osoby w stan odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Prowadząca opowie także o tym, kiedy można takiej odpowiedzialności uniknąć oraz o karach, jakie ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przewiduje dla osób, wobec których taka odpowiedzialność zostanie orzeczona.

 

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

 1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – definicja naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 2. Kto i kiedy może odpowiadać za naruszenie, zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 3. Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – ostatnie zmiany w ustawie, podwyższenie kwoty minimalnej, poniżej której czyn nie stanowi naruszenia
 4. Odpowiedzialność podmiotowa – odpowiedzialność kierownika jednostki za nieprawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej, odpowiedzialność głównego księgowego za niewłaściwą kontrolę finansową, odpowiedzialność pracowników zgodnie z odrębnymi ustawami, odpowiedzialność osób upoważnionych przez kierownika w różnych obszarach finansowych
 5. Udzielanie upoważnień a unikanie odpowiedzialności – zasady udzielania upoważnień, jak udzielać upoważnień, aby uniknąć naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 6. Przesłanki dochodzenia odpowiedzialności i wymierzania kary – czynniki uwzględniane przy dochodzeniu odpowiedzialności, sposób wymierzania kary
 7. Charakterystyka naruszeń dyscypliny finansów publicznych – przykłady czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 8. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – rodzaje kar: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
 9. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – kto ma obowiązek zawiadomić o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, co grozi za brak zawiadomienia
 10. Dyscyplina finansów publicznych w świetle najnowszego orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

14.00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Magdalena Grotkiewicz

Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Akademia Budżetowa 2023

Pakiet 4 szkoleń

1585
/uczestnik
cena katalogowa 1585 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

Klasyfikacja budżetowa - zmiany i bieżące problemy - wideoszkolenie

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych - 19.10.2023 r.

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych - 16.11.2023 r.

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

Dyscyplina finansów publicznych - 14.12.2023 r.

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Edyta Szewerniak-Milewska

redaktor naczelna INFORAKADEMII

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MEDIALNY

PATRON MEDIALNY