Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Akademia Budżetowa 2024 to cykl 5 szkoleń skierowanych do osób zajmujących się rachunkowością oraz finansami w jednostkach sektora finansów publicznych, m.in. w szkołach, przedszkolach, centrum usług wspólnych, ośrodkach pomocy społecznej, gminach i powiatach, zatrudnionych na stanowiskach księgowych, inspektorów, referentów, sekretarzy oraz innych specjalistów.

W ramach Akademii przybliżone zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości obowiązujące i planowane w 2024 r. Uczestnicy zapoznają się z najnowszymi regulacjami z zakresu klasyfikacji budżetowej, będą mogli uporządkować swoją wiedzę w zakresie środków trwałych a także przeprowadzania inwentaryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem spisu z natury. Ostatnim z zaplanowanych tematów jest odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Podczas podzielonych tematycznie bloków odpowiemy kompleksowo na pytania m.in. o to:

 • Nowelizacji rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (nowelizacja jest na etapie prac legislacyjnych)
 • Nieprawidłowościach w zakresie paragrafów dochodów i wydatków w świetle stanowisk RIO
 • Nabyciu środka trwałego przez państwową lub samorządową jednostkę budżetową
 • Eksploatacji środków trwałych w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej
 • Inwentaryzacji w jednostkach budżetowych (podstawy przeprowadzenia)
 • Częstotliwość i terminach przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Aktualnych zasadach i przepisach w zakresie odpowiedzialności w finansach publicznych,
 • Zasadach zarządzania środkami publicznymi,
 • Konsekwencjach niestosowania przepisów w zakresie kontroli, audytu i sprawozdawczości finansowej.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasi Eksperci rozwieją Twoje wątpliwości!

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • imienny certyfikat
 • materiały przygotowane przez Ekspertów

Odbierz prezent!

Każdy uczestnik tego szkolenia otrzyma bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania elektronicznego Dziennika Gazety Prawnej.

PROGRAM

Klasyfikacja budżetowa – zmiany i bieżące problemy - 11 września 2024 r.

09:00 - 14:00

Zastosowanie odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej – zarówno paragrafów dochodów, jak i wydatków – jest codziennym problemem wszystkich służb księgowo-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Podczas szkolenia postaramy się odpowiedzieć na najczęściej występujące pytania i wątpliwości związane ze stosowaniem klasyfikacji budżetowej, dotyczące wydatków na zakup materiałów, środków żywności oraz materiałów dydaktycznych i książek. Wyjaśnimy, w jaki sposób należy ujmować wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w tzw. paragrafach ukraińskich. Wskażemy także terminy wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej oraz zmiany, które zostały wprowadzone przedmiotowym rozporządzeniem.

 

Szczegółowy program:

 

Część I.

 

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej (nowelizacja jest na etapie prac legislacyjnych)

1.    Omówienie zmiany wynikających z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do zmian w przepisach: ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.

 

Część II

Nieprawidłowości w zakresie paragrafów dochodów i wydatków w świetle stanowisk RIO

1.       Najczęściej występujące problemy i nieprawidłowości w zakresie paragrafów dochodów:

·       § 069 „Wpływy z różnych opłat”,

·       § 083 „Wpływy z usług”,

·       § 097 „Wpływy z rożnych dochodów”.

2.       Najczęściej występujące problemy i nieprawidłowości w zakresie paragrafów wydatków:

·                wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup okularów korygujących, wypłata na start dla nauczyciela, wydatki z tytułu BHP) wynagrodzenia bezosobowe,

·       nagrody konkursowe (klasyfikacja kosztów dotyczących nagród, definicja konkursu, zakup nagród rzeczowych),

·                materiały i wyposażenie (zasady stosowania § 421 i § 606; zakup części do naprawy środka trwałego;

·                zakup środków żywności (wsad do kotła, zakup środków żywności do sekretariatu, zakup artykułów spożywczych serwowanych podczas szkolenia, catering, właściwe użycie paragrafów : 421, 421, 430)

·                zakup środków dydaktycznych i książek (co to jest pomoc dydaktyczna, prenumerata czasopism w szkole, kiedy wydatek w przedszkolu jest zakupem środków dydaktycznych)

·       usługi remontowe (remont a ulepszenie środka trwałego – § 427 czy § 605, konserwacja, remont, naprawa a przegląd środka trwałego),

·       usługi pozostałe (zakup znaczków, zakup pieczątek, dorobienie klucza, czasopisma elektroniczne, dostęp do serwisów internetowych, odprowadzanie ścieków i wywóz odpadów)

·       usługi tłumaczenia, ekspertyzy, analizy opinie (§ 438, § 439, § 417),

·       podróże krajowe i zagraniczne (§ 441, § 442),

·                różne opłaty i składki (abonament RTV, oplata za zajęcie pasa drogowego)

·       szkolenia (§ 455, § 470),

·       wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne (§ 605, § 606).

3.       Jak klasyfikować wydatki z faktur z wieloma pozycjami (naprawa kserokopiarki, naprawa, samochodu służbowego)

 

Część III

Paragrafy ukraińskie

1.       Klasyfikacja wydatków związanych z wydatkami w oświacie (wydatki na zakup usług ­ § 437 czy § 486, pomoce dydaktyczne ­ § 435 czy § 486, wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, co należy księgować do ­ § 486)

 

Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych - 18 października 2024 r.

09:00 - 14:00

Celem szkolenia jest przedstawienie ostatnich zmian i ich wpływu na procedurę gospodarowania likwidowanymi składnikami mienia ruchomego oraz istotnych elementów z zakresu gospodarki majątkowej w obszarze środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby gospodarujące majątkiem publicznym znały najnowsze zmiany rozporządzeń, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

 

Szczegółowy program:

 

 

1.       Nabycie środka trwałego przez państwową lub samorządową jednostkę budżetową

1.1.   Sposób ustalenia wartości początkowej środków trwałych i WNiP

1.1.1.Zakup gotowych i kompletnych środków trwałych

1.1.2.Zakup usług w celu wytworzenia składników mienia ruchomego

1.2.   Ustalanie okresu, w którym jednostka ponosiła koszty związane z wytworzeniem środka trwałego

1.3.   Koszty zwiększające wartość początkową środka trwałego (operaty szacunkowe, itp.)

1.4.   Inwestycja w obcym środku trwałym

1.5.   Nabycie WNiP

1.6.   Zasady ujmowania środków trwałych w ewidencji bilansowej

1.6.1.Tworzenie obiektu inwentarzowego środka trwałego

1.6.2.Bilansowa ewidencja środków trwałych, dokumentacja

1.6.3.Pozabilansowa ewidencja środków trwałych (obce środki trwałe)

1.6.4.Ewidencja WNiP

1.6.5.Ewidencja wyposażenia w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych

1.7.   Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup środków trwałych w państwowej i samorządowej jednostce budżetowej

 

2.       Eksploatacja środków trwałych w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej

2.1.   Okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego

2.2.   Rodzaje nakładów na eksploatację mienia ruchomego

2.2.1.Remonty

2.2.2.Przeglądy

2.2.3.Konserwacje

2.2.4.Klasyfikacja budżetowa nakładów na eksploatację środków trwałych

2.3.   Dołączanie i odłączanie części składowych mienia ruchomego

2.4.   Modernizacja i wpływ na okres użyteczności składników mienia ruchomego

2.4.1.Ewidencja ulepszeń w środku trwałym

2.4.2.Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych

2.5.   Środki trwałe umarzane jednorazowo - specyfika środka trwałego umarzanego jednorazowo

2.6.   Ewidencja środka trwałego umarzanego jednorazowo

2.7.   Środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie obiektów budowlanych

2.7.1.Specyfika środków trwałych stanowiącego pierwsze wyposażenie

2.7.2.Zasady ewidencji środków trwałych stanowiącego pierwsze wyposażenie

2.7.3.Klasyfikacja nakładów na środki trwałe stanowiące pierwsze wyposażenie

2.8.   WNiP w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej

2.8.1.Nakłady na już posiadane wartości niematerialne i prawne

2.8.2.Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych

2.8.3.Ewidencja wartości niematerialne i prawnych

2.8.4.Klasyfikacja budżetowa nakładów na wartości niematerialne i prawne

 

3.       Zbycie i likwidacja środka trwałego oraz WNiP

3.1.   Podstawy prawne likwidacji środków trwałych w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych

3.2.   Zmiany w gospodarowaniu składnikami mienia ruchomego od 3.08.2023

3.2.1.Nieodpłatne przekazanie mienia szpitali tzw. Covidowych

3.2.2.Zmiany w wycenie składników mienia ruchomego w likwidacji

3.3.   Ocena gospodarcza przydatności środka trwałego

3.4.   Specyfika zbycia składników mienia ruchomego

3.4.1.Sprzedaż

3.4.2.Nieodpłatne przekazanie

3.4.3.Darowizna

3.4.4.Likwidacja

3.5.   Ewidencja likwidacji środków trwałych

3.6.   Ewidencja częściowej likwidacji środka trwałego

3.7.   Klasyfikacja dochodów i wydatków związanych z likwidacją środka trwałego

 

4.       Zagadnienia problemowe:

4.1.   Rozbudowa środka trwałego a zmiana stawki amortyzacji i KŚT

4.2.   Nakłady na WNiP, aktualizacje i ulepszenia WNiP

4.3.   Inwestycje w obcych środka trwałych (np. wynajmowanych biurach)

4.4.   Sprzedaż środka trwałego pracownikowi

4.5.   Wpływ zmiany w charakterystyce ŚT na wartość tego środka, a także sposób ewidencji bilansowej zmian w ŚT;

4.6.   Nakłady na kserokopiarkę w dzierżawie;

4.7.   Nakłady na telewizję CCTW i monitoring - które elementy są środkami trwałymi, dodatkowymi i peryferyjnymi?

4.8.   Częściowa likwidacja środka trwałego;

4.9.   Czasowe odłączenie monitora od zestawu komputerowego;

 

Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych - 13 listopada 2024 r.

09:00 - 14:00

Część trzecia Akademii Budżetowej poświęcona jest zagadnieniom związanym z przeprowadzeniem inwentaryzacji rocznej w jednostce. Podczas szkolenia omówimy terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz metody inwentaryzacji w odniesieniu do odpowiednich składników majątku. Wskażemy także, jak przygotować jednostkę do spisu z natury, a także, kto może a kto nie powinien być członkiem komisji inwentaryzacyjnej. Ostania część szkolenie będzie poświęcona na rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych – niedoborów i nadwyżek.

 

Szczegółowy program:

 

1. Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych (podstawy przeprowadzenia) – w jakim celu przeprowadza się inwentaryzację, zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada, metody inwentaryzacji: spis z natury, potwierdzenie sald, weryfikacja z odpowiednimi dokumentami

 

2.     Częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji – w jakich terminach i sytuacjach należy przeprowadzać inwentaryzację, czy 15 stycznia to ostateczny termin na rozliczenie inwentaryzacji, w jakich sytuacjach można przeprowadzać inwentaryzację co 4 lata, co oznacza termin „teren strzeżony”, co grozi za niedochowanie terminu inwentaryzacji

 

3.    Kolejne etapy działań związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji – czynności przed inwentaryzacyjne (powołanie komisji, plan inwentaryzacyjny, instrukcja inwentaryzacyjna), ustalenie stanu rzeczywistego – przeprowadzenie inwentaryzacji, porównanie stanu rzeczywistego z ewidencją bilansową, wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

 

4.     Zagadnienia problemowe
•    Jak inwentaryzować zobowiązania
•    Czy dopuszczalne jest "milczące potwierdzenie salda"
•    Jakie czynności podjąć gdy kontrahent nie odesłał „potwierdzenia salda”
•    Czy należy potwierdzać salda zerowe
•    Czy potwierdzenie sald należności może odbywać się drogą e-mailową
•    W jaki sposób inwentaryzować grunt oddany w trwały zarząd
•    Czy paliwo w bakach samochodów podlega rocznej inwentaryzacji
•    Czy materiały biurowe (np. papier do kserokopiarki) należy inwentaryzować – jeżeli tak, to jaką metodę stosować?
•    Inwentaryzacja materiałów bibliotecznych

 

5. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji

 

6. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
•    Różnice inwentaryzacyjne - niedobory i nadwyżki (zawinione i niezawinione)
•    Przyczyny powstania różnić inwentaryzacyjnych
•    Kiedy rozliczać w księgach różnice inwentaryzacyjne
•    Wycena ujawnionych podczas inwentaryzacji niedoborów i nadwyżek
•    Ewidencja księgowa rozliczania różnic inwentaryzacyjnych (niedobór w pozostałych środkach trwałych, niedobór gotówki w kasie, nadwyżka w środkach trwałych, niedobór zawiniony w środkach trwałych dochodzonych na drodze sądowej)

Kontrola zarządcza oraz najczęściej popełniane błędy - 4 grudnia 2024 r.

09:00 - 14:00

Celem szkolenia jest przekazanie w sposób praktyczny poparty licznymi przykładami wiedzy i zasad, które mają wpływ na prawidłową organizację funkcjonowania kontroli zarządczej.

 

Pogłębianie wiedzy i doskonalenie warsztatu w zakresie kontroli zarządczej jest niezbędne dla zapewnienia właściwego zarządzania procesami oraz skutecznej realizacji zadań jednostki. Przedstawione zostaną praktyczne aspekty funkcjonowania kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem procesu zarządzania ryzykiem oraz zwrócenie uwagi na ważną, aczkolwiek bardzo często niezauważalną rolę doskonalenia systemu kontroli zarządczej oraz istotność komunikacji w prawidłowym funkcjonowaniu każdej jednostki i instytucji. 

 

Szkolenie umożliwi realizację celu ujednolicania wiedzy i standaryzacji wewnętrznych zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej na poszczególnych szczeblach.

 

Omówione zostaną dobre praktyki oraz rola, zadania i odpowiedzialność kierowników jednostek, głównych księgowych i kadry kierowniczej w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz obszary i sytuacje w których najczęściej dochodzi do błędów i naruszenia zasad dyscypliny finansów publicznych.

 

Szczegółowy program:

1.         Definicja kontroli zarządczej,

2.         Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą, kontrolą finansową a audytem,

3.         Procedury wewnętrzne dotyczące czynności kontrolnych w świetle wytycznych Ministra Finansów,

4.         Ocena realizacji celów i zadań z uwzględnieniem kryterium:

·     oszczędności, efektywności, skuteczności,

5.         Nieprawidłowości w delegowaniu uprawnień w zakresie kontroli zarządczej,

6.         Plan działalności i zarządzanie ryzykiem – najczęściej występujące uchybienia,

7.         Omówienie standardów kontroli zarządczej,

8.         Elementy kontroli zarządczej,

9.         Rola i odpowiedzialność Kadry Kierowniczej w zakresie wdrażania systemu kontroli zarządczej,

10.     Powierzenie uprawnień i obowiązków w systemie kontroli zarządczej, a odpowiedzialność Kierownika jednostki,

11.     Czy kierownik powołując koordynatora lub zespół ds. kontroli zarządczej wyzbywa się odpowiedzialności?

12.     Określenie obszarów odpowiedzialności,

13.     Uregulowanie uprawnień i odpowiedzialności w ramach danej jednostki organizacyjnej,

14.     Metodologia tworzenia procedur wewnętrznych,

15.     Analiza i modyfikowanie istniejących procedur i uregulowań,

16.     Zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,

17.     Kodeks etyki – realna potrzeba, czy niepotrzebna biurokracja ?,

18.     Procedury niezbędne do prawidłowego działania kontroli zarządczej,

19.     Kontrola zarządcza - wyznaczanie celów a kompetencje jednostek samorządowych oraz jednostek im podległych – odpowiednia dokumentacja,

20.     Działania naprawcze i korygujące w sytuacji niepełnej realizacji kontroli zarządczej,

21.     Wykorzystanie kontroli zarządczej w najważniejszych obszarach funkcjonowania każdej jednostki sektora finansów publicznych:

·     organizacja jednostki – statut - regulamin jednostki - schemat organizacyjny – zakresy czynności i obowiązków,

·     kontrola i obieg dokumentów,

·     zasady (polityki) rachunkowości,

·     pełnomocnictwa i upoważnienia,

·     rejestr druków ścisłego zarachowania,

·     kasa i pogotowie kasowe,

·     gospodarka majątkiem ruchomym - sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, użyczenie, darowizna, likwidacja,

·     klasyfikacja i amortyzacja środków trwałych,

·     inwentaryzacja,

·     ZFŚS,

22. Uregulowanie uprawnień i odpowiedzialności w ramach danej jednostki organizacyjnej

23. Zarządzanie ryzykiem jako jeden z elementów kontroli zarządczej,

24. Dokumentacja kontroli zarządczej – od czego zacząć? 25. Najczęściej popełniane błędy z zakresu powierzania zadań i odpowiedzialności, 26. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na nie wykonywaniu lub niewłaściwym wykonywaniu obowiązków z zakresu kontroli zarządczej.

27. Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie kontroli zarządczej w świetle ustawy - dyscyplina finansów publicznych, 28. Odpowiedzialność kierownika jednostki za prawidłowe funkcjonowanie KZ,

29. Najczęściej występujące błędy w funkcjonowaniu kontroli zarządczej na podstawie protokołów pokontrolnych NIK, RIO, MF, UODO i inne. 

 

Dyscyplina finansów publicznych – kiedy i za jakie czyny można zostać pociągniętym do odpowiedzialności? - 9 grudnia 2024 r.

09:00 - 14:00

Zapoznanie uczestników z kluczowymi aspektami dyscypliny finansów publicznych, w tym z odpowiedzialnością za naruszenia finansowe, gospodarowaniem środkami publicznymi oraz procedurami kontrolnymi, z uwzględnieniem aktualnych przepisów i interpretacji.

 

Korzyści:

Uczestnik szkolenia będzie znał m. in.:

 • Aktualne zasady i przepisy w zakresie odpowiedzialności w finansach publicznych,
 • Zasady zarządzania środkami publicznymi,
 • Konsekwencje niestosowania przepisów w zakresie kontroli, audytu i sprawozdawczości finansowej.

 

Uczestnik szkolenia będzie potrafił m. in.:

 1. Określić konieczne do wdrożenia procedury wewnętrzne zapobiegające naruszeniom
 2. zidentyfikować obszary wymagające zmiany w jednostce
 3. określić kluczowe w swojej pracy obszary odpowiedzialności

 

Szczegółowy program:

 

1.     Pojęcie i zakres dyscypliny finansów publicznych.

2.     Podmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3.     Gromadzenie dochodów i przychodów publicznych.

4.     Przeznaczenie przez jednostkę budżetową dochodów na wydatki.

5.     Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków dotacyjnych.

6.     Zmiana planu finansowego jednostki sektora finansów publicznych.

7.     Wydatkowanie środków publicznych.

8.     Gospodarowanie rezerwami.

9.     Gospodarowanie środkami, Składki, Zobowiązania, Zamówienia publiczne.

10.     Inwentaryzacja, Sprawozdawczość, Audyt wewnętrzny, Kontrola wstępna i zarządcza.

11.     Zasady odpowiedzialności i Procedura w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

12.     Przykłady naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

13.     Scenariusze postępowań w sprawach o naruszenie dyscypliny.

14.     Sesja Q&A z uczestnikami.

PRELEGENCI

Magdalena Grotkiewicz

Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

Jarosław Jaruga

Ekonomista, certyfikowany księgowy

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Akademia Budżetowa 2024 - Edycja 3

1585 /uczestnik
cena katalogowa 1585 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

Klasyfikacja budżetowa – zmiany i bieżące problemy

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

Środki trwałe w księgach rachunkowych jednostek budżetowych

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

Kontrola zarządcza oraz najczęściej popełniane błędy

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

Dyscyplina finansów publicznych

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Edyta Szewerniak-Milewska

redaktor naczelna INFORAKADEMII

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MEDIALNY

PATRON MEDIALNY