Akademia oświaty 2023

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Akademia oświaty to cykl szkoleń przeznaczonych dla osób zajmujących się kadrami i płacami m.in. w szkołach, przedszkolach czy centrach usług wspólnych, zatrudnionych na stanowiskach księgowych, inspektorów, referentów, sekretarzy oraz innych specjalistów. W ramach Akademii przybliżone zostaną zmiany w prawie pracy w oświacie, obowiązujące od 2023 r. W ramach sześciu spotkań omówione zostaną szczegółowo zagadnienia z zakresu kadr oraz wynagrodzeń, praktyki naliczania płac i wypłaty zasiłków, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, rachunkowości jednostek oświatowych, a także świadczeń przysługujących nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi. Uczestnicy szkoleń zapoznają się z najnowszymi regulacjami z uwzględnieniem praktyki ich stosowania, rozliczania, prowadzenia dokumentacji w oparciu o przykłady i z uwzględnieniem specyfiki sektora oświaty.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości!

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • imienny certyfikat
 • materiały przygotowane przez Eksperta
 • 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej
 • 14-dniowy dostęp do INFORLEXA – kompleksowej bazy wiedzy
 • 30-dniowy dostęp do INFORAKADEMII

PROGRAM

Wynagrodzenia w oświacie w praktyce - wideoszkolenie

09:00 - 14:00

Wynagrodzenia w oświacie w praktyce

Zasady wynagradzania nauczycieli budzą wiele wątpliwości praktycznych. Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z ustalaniem i wypłacaniem wynagrodzeń nauczycielom zatrudnionym w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych, z omówieniem podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają sposoby ustalania wynagrodzeń i poszczególnych ich składników. Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących ustalania wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

 

W przypadku pojawienia się istotnych zmian prawnych przed dniem szkolenia, program zostanie o nie uzupełniony.

 

Program szkolenia

 

1.       Źródła prawa w zakresie wynagradzania nauczycieli

·         przepisy powszechnie obowiązujące 

·         akty prawa miejscowego tworzone przez organy prowadzące

·         analiza orzecznictwa sądowego w zakresie regulaminów wynagradzania nauczycieli (najczęściej spotykane błędy, propozycja regulacji prawnych)

2.       Wynagrodzenie zasadnicze

·         dokumentowanie prawa do stawki wynagrodzenia zasadniczego (dyplomy czy zaświadczenia)

·         zmiana stawki osobistego zaszeregowania i zapisy w umowach (problematyka podwyżek dla nauczycieli na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich czy zdrowotnych)

·         obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

o   obniżanie za zwolnienie lekarskie

o   obniżanie za inne nieobecności w pracy

o   ustalanie wynagrodzenia w razie rozpoczęcia lub zakończenia pracy w trakcie miesiąca

·         zwrot nienależnego wynagrodzenia (błędne naliczenie wynagrodzenia, bezpodstawne wzbogacenie)

3.       Dodatek za wysługę lat

·         okresy wliczane do stażu pracy (w tym zaliczanie pracy w gospodarstwie rolnym) 

·         terminy wzrostu dodatku

·         dodatek stażowy w podstawie świadczeń chorobowych i macierzyńskich

·         dodatek stażowy w podstawie trzynastki

·         dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w kilku jednostkach

·         dodatek stażowy osoby zatrudnionej na stanowisku nauczyciela i pracownika samorządowego

·         udokumentowanie wyższego stażu pracy a obowiązek przeliczenia dodatku i wyrównania

4.       Dodatki funkcyjne

·         zasady przyznawania dodatku

·         dodatki funkcyjne w razie przyjęcia funkcji w trakcie miesiąca

·         sprawowanie funkcji w okresie ferii i urlopu

·         długotrwała nieobecność w pracy a dodatek funkcyjny

·         powierzanie i odwołanie z funkcji wychowawcy klasy, opiekuna oddziału przedszkolnego czy opiekuna stażu

 

5.       Dodatek motywacyjny

·         zasady przyznawania dodatku motywacyjnego

·         zapisy w uchwałach/regulaminach dotyczące przyznawania dodatku motywacyjnego

6.       Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

·         pojęcie godziny ponadwymiarowej

·         zasady przydzielania godzin ponadwymiarowych

o   polecenie służbowe dyrektora

o   porozumienie stron

o   limity godzin ponadwymiarowych

·         odebranie godzin w trakcie roku

o   szczególna ochrona stosunku pracy

o   problematyka dyskryminacji i nierównego traktowania

·         wynagrodzenie za godziny

o   źródła regulacji

o   stawka wynagrodzenia

o   godziny na innym stanowisku

·         obliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w niepełnym tygodniu

o   metoda proporcjonalna

o   metoda progresywna

·         gotowość do pracy w godzinach

o   brak możliwości realizacji godzin – nieobecność klasy

o   dni wolne od zajęć

o   inne przypadki

·         doraźne zastępstwa

o   zasady przydzielania

o   limity

o   wynagrodzenie

·         godziny ponadwymiarowe a godziny nadliczbowe nauczycieli

o   uwarunkowania prawne

o   rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych nauczycieli

7.       Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela

·         trzynastka w razie rozpoczęcia pracy w trakcie roku szkolnego

·         pozostałe przypadki, kiedy nie jest wymagane przepracowanie 6 miesięcy, warunkujących nabycie prawa do trzynastki

·         obliczanie podstawy wymiaru trzynastki

8.       Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent

·         zasady udzielania urlopów nauczycielom zatrudnionym w jednostkach feryjnych, nieferyjnych i zajmującym stanowiska kierownicze

·         składniki wliczane do podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego

·         ustalanie średniej urlopowej

·         termin wypłaty średniej urlopowej

·         obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nauczyciela

9.       Nagroda jubileuszowa

·         nagroda jubileuszowa nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach

·         obliczanie podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej

·         udokumentowanie wyższego stażu pracy a wypłata nagrody (kiedy wypłata w pełnej wysokości a kiedy tylko wyrównanie)

·         termin wypłaty nagrody jubileuszowej (nabycie prawa do nagrody na początku roku szkolnego a średnia z godzin ponadwymiarowych)

·         wcześniejsza wypłata nagrody

10.   Potrącenia z wynagrodzeń

·         kolejność potrąceń

·         kwoty wolne od potraceń

·         potrącenia dobrowolne a stosowanie kwoty wolnej od potrąceń

Dariusz Dwojewski Dariusz Dwojewski Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych


Kadry w oświacie – od zatrudnienia do rozwiązania umowy - wideoszkolenie

09:00 - 14:00

Kadry w oświacie – od zatrudnienia do rozwiązania umowy

Zasady zatrudniania, zmiana warunków zatrudnienia oraz rozwiazywanie stosunku pracy  pracowników oświatowych – nauczycieli i pracowników samorządowych – to jedne z ważniejszych aspektów dotyczących zarządzania kadrami w jednostce oświatowej. Szkolenie ma na celu przybliżenie tych zagadnień z omówieniem najnowszych, aktualnych podstaw prawnych podejmowania decyzji kadrowych i trybu ich przeprowadzania. Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących omawianej problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

 

Program szkolenia

 

1.       Zatrudnianie nauczycieli w świetle aktualnych przepisów

a.       warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela

·         dokumentacja

·         podstawy zatrudnienia nauczycieli, w tym przekształcenie podstawy zatrudnienia

b.       zatrudnianie nauczycieli na czas określony

·         przesłanki

·         limity czasowego zatrudnienia nauczycieli

·         wyłączenia limitów

c.       zatrudnianie nauczycieli początkujących

·         podstawa zatrudnienia a rozpoczęcie przygotowania do zawodu

·         skutki nieuzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie 6 lat

2.       Zmiana warunków zatrudnienia

a.       Zmiana stanowiska, łączenie pracy na różnych stanowiskach

·         pojęcie „stanowisko pracy” u nauczycieli

·         orzecznictwo sądowe

·         procedura zmiany stanowiska w zależności od podstawy zatrudnienia nauczyciela

·         godziny ponadwymiarowe na innym stanowisku

b.       Zmiana wymiaru etatu

·         ograniczenie wymiaru zajęć nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania

·         obniżenie etatu w umowie o pracę (porozumienie a wypowiedzenie zmieniające)

c.       przeniesienie do innej jednostki

d.       zmiany innych warunków pracy

3.       Rozwiązanie stosunku pracy

a.       przyczyny leżące po stronie nauczyciela

·         rozwiązanie stosunku pracy z inicjatywy nauczyciela (w tym w trakcie roku szkolnego)

b.       przesłanki obligatoryjnego rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem

·         utrata zdolności do pracy

·         negatywna ocena pracy

·         cofnięcie skierowania do nauczania religii

·         nieusprawiedliwione niestawiennictwo na badaniach profilaktycznych

·         opcja dodatkowego skierowania nauczyciela na badania

c.       przyczyny organizacyjne

·         zakres stosowania art. 20 Karty Nauczyciela

·         okres wypowiedzenia – możliwość zastosowania skróconego okresu wypowiedzenia

·         konsultacja zamiaru wypowiedzenia ze związkiem zawodowym

·         uzasadnienie wypowiedzenia

·         kryteria doboru do zwolnienia

·         stan nieczynny – plusy i minusy

·         zasady ustalania wysokości odprawy

4.       Status prawny pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w samorządowych jednostkach oświatowych

a.       nawiązanie stosunku pracy z pracownikami z uwzględnieniem odrębności na stanowiskach urzędniczych

b.       treść umowy o pracę i informacji dodatkowej

5.       Zmiana treści stosunku pracy

a.       porozumienie stron

b.       wypowiedzenie zmieniające

c.       awans wewnętrzny

d.       przeniesienie służbowe

e.       zmiana stanowiska w związku z reorganizacją

6.       Rozwiązanie stosunku pracy

a.       z przyczyn dotyczących pracownika (wypowiedzenie, bez wypowiedzenia)

b.       z przyczyn dotyczących pracodawcy

Dariusz Dwojewski Dariusz Dwojewski Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

ZFŚS w oświacie - wideoszkolenie

09:00 - 14:00

ZFŚS w oświacie

Część trzecia Akademii oświatowej poświęcona jest zagadnieniom związanym z prowadzeniem funduszu socjalnego dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Naliczanie odpisu, jego korekta, a także prawidłowe zasady przyznawania świadczeń oraz ustalania sytuacji socjalnej osób do nich uprawnionych, to tylko niektóre z wielu zagadnień poruszonych podczas szkolenia.

 

Program szkolenia

 

1.       Obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

·         rola i udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w zakresie zakładowej działalności socjalnej

 

2.       ZFŚS w kontekście przepisów RODO

·         rozporządzenie RODO – pozyskiwanie, przetwarzanie, udostępnianie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego na zasadach obowiązujących od 25 maja 2018 r.

·         komisja ZFŚS a RODO

·         dokumentacja ZFŚS – dane pracownika, małżonka, dzieci, dane z dokumentacji medycznych 

 

3.       Cel tworzenia i przeznaczenie ZFŚS

·         przesłanka zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników

·         definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania

 

4.       Adresaci  ustawy o  ZFŚS

·         osoby uprawnione na mocy regulaminu

·         osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich

·         katalog ustawowy (pracownicy i renciści, członkowie rodzin)

·         czy różnicować świadczenia między pracownikami a emerytami

·         ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników

 

5.       Wysokość odpisów podstawowych na ZFŚS w 2023 roku

·         zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania przeciętnej  liczby zatrudnionych

·         kiedy istnieje możliwość jego kształtowania 

·         rezygnacji z tworzenia Funduszu i wypłacania świadczenia urlopowego

·         statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty

·         naliczenie i przekazanie odpisów zgodnie z przepisami

·         korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia

 

6.       Zasady tworzenia komisji socjalnych oraz tworzenie regulaminu socjalnego

·         regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe)

·         komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja)

·         rozpoznanie potrzeb socjalnych załogi – tworzenie preliminarza socjalnego

·         budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu

·         ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

·         kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp)

·         weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego)

·         dokumentacja przyznanej pomocy

·         udział związków zawodowych i przedstawiciela załogi w sferze zakładowej działalności socjalnej; pracodawca jako administrator środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zakres ingerencji)

 

7.       Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych

·         katalog ustawowy (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin)

·         osoby uprawnione na mocy regulaminu

 

8.       Rodzaje świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu wolnych od podatku dochodowego od osób fizycznych.

·         limity zwolnień wypłat z ZFŚS w 2020 r.  wynikające z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175)

·         świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy

·         ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży

·         zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów

·         ulgi z tytułu zapomóg

 

 

9.       Rodzaje świadczeń socjalnych z Funduszu oraz osób uprawnionych na przepisach ogólnych oraz zgodnie z KN

·         ZFŚS w przypadku renty rodzinnej

·         bony, paczki i pieniądze z ZFŚS dla nauczycieli

·         pożyczki z ZFŚS w szkole

·         ZFŚS – czy także dla małżonka zmarłego pracownika

·         sfinansowanie testów na koronawirusa ze środków ZFŚS

·         ZFŚS w przypadku renty rodzinnej

·         zatrudnienie emeryta, kto udziela świadczeń z ZFŚS

·         zatrudnienie pracownika po upływie terminu składania wniosków do dofinansowania ZFŚS

·         sfinansowanie okularów ze środków ZFŚS

·         prawo do świadczeń nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach

·         prawo do świadczeń z ZFŚS nauczyciela w stanie nieczynnym

·         świadczenie z ZFŚS dla wspólnego dziecka pracowników zatrudnionych w jednej szkole

·         prawo do ZFŚS nauczyciela, który uzyskał prawo do renty na czas określony

·         świadczenia z ZFŚS dla dyrektora szkoły – kto przyznaje

·         przyznanie świadczeń z ZFŚS zależne od sytuacji pracownika, a nie od liczby miejsc pracy

·         prawo do świadczeń z ZFŚS w okresie urlopu bezpłatnego

·         prawo do ZFŚS emeryta zatrudnionego w innej szkole

·         prawo emeryta, który rozwiązał umowę o pracę jednocześnie w dwóch placówkach

·         zmiana szkoły, w której nauczyciel-emeryt korzysta z ZFŚS

·         świadczenia urlopowe dla nauczycieli

·         świadczenia urlopowe dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie dwóch umów o pracę

·         świadczenie urlopowe dla nauczycieli, którzy realizują godziny ponadwymiarowe lub podwyższone pensum

·         500 zł dla nauczyciela a kryterium dochodowe na potrzeby ZFŚS

 

10.    Rezygnacja z tworzenia funduszu, niższe odpisy

·         rezygnacja z tworzenia ZFŚS przez dużych i małych pracodawców oraz zasady obniżania wysokości odpisów na fundusz socjalny

·         rola związków zawodowych

·         informacja dla pracowników przekazywana do końca stycznia

 

11.    Egzekucja ze świadczeń socjalnych

·         pełne czy ograniczone potrącenia

·         współpraca z organem egzekucyjnym

 

12.    Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa związana z działalnością socjalną

·         orzecznictwo sądowe dotyczące ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Kalina Kaczmarek Kalina Kaczmarek Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

Rachunkowość jednostek oświatowych - wideoszkolenie

09:00 - 14:00

Rachunkowość jednostek oświatowych

Podczas szkolenia zostaną omówione problemy, z którymi w swojej codziennej pracy spotykają się pracownicy działów księgowości jednostek oświatowych. Poruszona zostanie problematyka związana z licznymi programami rządowymi przeznaczonymi dla tego właśnie sektora. Ekspert omówi zasady pozyskiwania, rozliczania i księgowania środków pochodzących m.in. z Programu Laboratoria Przyszłości oraz Poznaj Polskę. Druga część spotkania zostanie przeznaczona na omówienie problematyki rozliczania posiłków w szkole oraz opłat za najem powierzchni. W tej części wskażemy także zasady opodatkowania tego typu działalności podatkiem od towarów i usług (VAT). Jednostki oświatowe, szkoły i przedszkola codziennie borykają się z problematyką klasyfikacji budżetowej. Podczas szkolenia pomożemy dobrać odpowiedni paragraf do konkretnego dochodu bądź wydatku, w oparciu o najczęściej występujące problemy w tym zakresie, a także o bieżące orzecznictwo regionalnych izb obrachunkowych.

Ostatnia część szkolenia poświęcona zostanie środkom trwałym oraz podstawowym zasadom ich inwentaryzacji.

 

Program szkolenia

 

 1. Rządowe Programy dla oświaty (Poznaj Polskę, Aktywna Tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Laboratoria Przyszłości) – zasady pozyskiwania środków, ewidencja księgowa i rozliczanie

 

 1. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe (na co można wydatkować środki, jak rozliczać środki w przypadku klas mieszanych, klasyfikacja budżetowa według nowych zasad)

 

 1. Opłaty za posiłki (zasady odpłatności dla uczniów oraz pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w przedszkolu i szkole, ewidencja księgowa opłat za posiłki (opłata za posiłek jako dochód oraz jako wpływ na WRD), ewidencja księgowa należności niezapłaconych w terminie, ewidencja odsetek, jak naliczyć odsetki w szkole i przedszkolu)
 2. Wynajem i udostępnianie pomieszczeń szkolnych (opodatkowanie w zakresie VAT, opodatkowanie pomieszczeń sportowych oraz innych niż sportowe, przykłady rozliczania świadczenia usług wynajmu i udostępniania pomieszczeń szkolnych)

 

 1. VAT w oświacie w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów z 16 czerwca 2020 r.

 

 1. Wydzielony Rachunek Dochodów (co powinna zawierać uchwała o utworzeniu WRD przeznaczenie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów, ewidencja księgowa środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych, jak sporządzić sprawozdanie Rb-34S)

 

 1. Klasyfikacja budżetowa – najczęściej występujące nieprawidłowości w świetle kontroli RIO:

·         najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów (§ 069 wpływy z różnych opłat, § 083 wpływy z usług, § 097 wpływy z rożnych dochodów)

·         najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów wydatków (materiały i wyposażenie (§ 421), zakup pomocy dydaktycznych (§ 424), wydatki na wyjazdy służbowe (§ 441 i § 422), jak ujmować koszty szkoleń i konferencji (§ 470), paragrafy inwestycyjne (§ 605 i § 606) – ulepszenie środków trwałych, kwota graniczna 10 tys. zł)

 

 1. Środki trwałe w jednostkach oświatowych (dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych, ustalenie wartości środka trwałego, aktualizacja wartości środka trwałego, zaprzestanie ujmowania środka trwałego w księgach – sprzedaż, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, stwierdzenie niedoboru)

 

 1. Inwentaryzacja w jednostkach oświatowych (czy można zmusić nauczyciela do udziału w komisji inwentaryzacyjnej, zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada, częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji, spis z natury jako podstawa metoda inwentaryzacji, potwierdzenie sald, weryfikacja sald, jak przeprowadzić inwentaryzację w dobie pandemii COVID-19, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji)

 

Magdalena Grotkiewicz Magdalena Grotkiewicz Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

Praktyka naliczania płac i wypłata zasiłków w oświacie - wideoszkolenie

09:00 - 14:00

Praktyka naliczania płac i wypłata zasiłków w oświacie

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny, funkcyjny, za wychowawstwo, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, nagrody, dodatek wyrównawczy, za czas nieprzepracowany? I jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową, urlop dla poratowania zdrowia? Jak sporządzić listę płac dla pracownika, który przekracza górny pułap składek emerytalno-rentowych? Między innymi na te pytania usłyszą odpowiedź uczestnicy szkolenia będącego czwartą częścią „Akademii oświatowej”. Ekspertka w praktyczny sposób przybliży im bowiem zasady naliczania wynagrodzeń i zasiłków dla pracowników oświaty.

 

Program szkolenia

 

1.    Problematyka wypłaty składników wynagrodzeń przysługujących nauczycielowi

·      wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wypłacane z góry

ü  dodatek stażowy nauczyciela do pełnego wymiaru pensum – zatrudnienie w dwóch jednostkach

ü  dodatek stażowy za czas choroby – ujęcie składkowo-podatkowe

ü  dodatek stażowy za czas choroby w ZUS RPA

ü  dodatek stażowy w podstawie trzynastki

ü  dodatek funkcyjny nauczyciela (z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej, opiekuna stażu, doradcy metodycznego, wychowawstwa)

ü  dodatek funkcyjny do określonego terminu a podstawa zasiłku

ü  dodatek motywacyjny do określonego terminu a podstawa zasiłku

ü  dodatek za pracę w warunkach uciążliwych – problematyka

·      wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

ü  termin wypłaty

ü  stawka za godzinę a łączone pensum

ü  zasady wprowadzania zmian w wysokości pensum

·      wypłata wynagrodzenia za „godziny unijne”

ü  godziny unijne w podstawie trzynastki – stanowisko MEN

ü  godziny unijne w podstawie zasiłku – stanowisko ZUS

·      rozliczenie składkowo-podatkowe listy płac w przykładach, w tym:

ü  stosowanie kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej

ü  obliczanie kwoty netto niskiego wynagrodzenia pracownika – składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki

ü  termin wypłaty „z góry” a zwolnienie lekarskie, urlop bezpłatny

ü  umowa zakończona w trakcie miesiąca a rozliczenie nadpłaconej pensji

·      nagroda jubileuszowa nauczyciela – termin wypłaty, ustalanie wysokości

·      trzynastka nauczyciela – problematyka ustalania prawa i definicja przepracowania

ü  obliczanie trzynastki

ü  wliczanie składników

ü  uzupełnianie trzynastki

ü  trzynastka w ZUS RPA

·      nagroda dla nauczyciela a podstawa trzynastki, zasiłków

·      wypłata dodatków socjalnych

·      jednorazowy dodatek uzupełniający

o  obliczanie

 

2.    Długotrwałe zwolnienie lekarskie nauczyciela a termin wypłaty z góry – przykłady rozliczeń pensji

 

3.    Podstawa składek osób na urlopach wychowawczych

 

4.    Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

·      zmniejszanie wynagrodzenia za czas choroby pracownika

·      zmniejszanie wynagrodzenia za czas innej nieobecności pracownika lub rozpoczęcia/zakończenia umowy w trakcie miesiąca

·      zmniejszanie wynagrodzenia za czas choroby i innych nieobecności

·      zmniejszanie wynagrodzenia niepełnoetatowca

·      wynagrodzenie za jeden dzień pracy w razie choroby przez pozostałe 30 dni

·      wynagrodzenie, gdy pracownik nie przepracował żadnego dnia

·      zmniejszanie wynagrodzenia w przypadku otrzymywania dodatkowych składników   

·      ustalanie wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy pracownik z powodu choroby przepracował tylko część miesiąca, ale jednocześnie wypracował obowiązujący go w tym miesiącu pełny wymiar czasu pracy

·      wartość ujemna wynagrodzenia w przypadku choroby pracownika i zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca

 

5.    Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop w przykładach

·      termin wypłaty

·      ustalanie średniej urlopowej

·      urlop uzupełniający

 

6.    Rozliczanie zwolnień lekarskich pracownika i zleceniobiorcy

·      pracodawcy uprawnieni do wypłaty świadczeń chorobowych 

·      okres wyczekiwania na prawo do zasiłku

·      zasiłek po urlopie dla poratowania zdrowia

·      wynagrodzenie chorobowe 

·      choroba przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych

·      choroba w następnym miesiącu po miesiącu zatrudnienia

·      choroba w miesiącu zatrudnienia

·      wyłączenia niepełnych miesięcy

·      podstawa zasiłku kontynuowana

·      zmiana wymiaru etatu

·      dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu a podstawa wymiaru zasiłków 

·      reguły ustalania podstawy wymiaru zasiłku zleceniobiorców

·      podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego

ü  podwyższenie zasiłku  

ü  osoby uprawnione do podwyższenia 

ü  kiedy przysługuje podwyższenie 

ü  jak ustalać kwotę podwyższenia 

ü  podwyższenie jako podstawa wymiaru składek 

ü  obliczanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego – komunikat ZUS 

·      zmiany w zasiłku opiekuńczym

·      świadczenie rehabilitacyjne nauczyciela

 

7.    Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków – wybrane aspekty

 

8.    Przekroczenie progu podatkowego i składek emerytalno-rentowych

·      graniczna kwota dotycząca składki emerytalnej i rentowej

·      dwa zakłady pracy i przekroczenie granicy składek

·      zastosowanie skali w danym zakładzie pracy

·      preferencyjne zasady opodatkowania 

·      kwota wolna od podatku

·      obliczanie dochodu narastająco od początku roku

·      skala a dochody z umów zlecenia i o dzieło

 

Kalina Kaczmarek Kalina Kaczmarek Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

13 czerwca 2023 r.

Świadczenia przysługujące nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi

09:00 - 14:00

Świadczenia przysługujące nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi

Szkolenie ma na celu przybliżenie świadczeń przysługujących pracownikom jednostek oświatowych. Analizie zostaną poddane zarówno świadczenia będące elementami wynagrodzenia, jak i te o charakterze socjalnym. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają podstawowe kwestie dotyczące świadczeń wynikających z nauczycielskiego stosunku pracy oraz przewidzianych dla pracowników niepedagogicznych (pracowników samorządowych). Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących omawianej problematyki z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

 

Program szkolenia

 

1.       Świadczenia ze stosunku pracy nauczycieli o charakterze wynagrodzenia

a.       odprawa w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych i wynagrodzenie w stanie nieczynnym (art. 20 KN)

b.       zwrot kosztów przeniesienia nauczyciela (art. 21 KN)

c.       odprawa za rozwiązanie stosunku pracy z powodu niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku (art. 28 KN)

d.       odprawa za cofnięcie skierowania do nauczania religii (art. 28 KN)

e.       nagroda jubileuszowa (art. 47 KN)

f.        nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (art. 49)

·         nagroda dyrektora i organu prowadzącego

·         nagroda kuratora oświaty i ministra

g.       odprawa emerytalna (art. 87 KN)

 

2.       Świadczenia o charakterze socjalnym w przepisach Karty Nauczyciela

a.       świadczenie urlopowe (art. 53 KN)

b.       świadczenie na start (art. 53a KN)

c.       dodatek wiejski (art. 54 KN)

d.       pomoc zdrowotna (art. 72 KN)

 

3.       Świadczenia przysługujące pracownikom niepedagogicznym w szkołach samorządowych

a.       nagroda jubileuszowa

b.       odprawa emerytalna

c.       odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

d.       nagroda uznaniowa

 

4.       Świadczenia przysługujące pracownikom bez względu na zajmowane stanowisko

a.       odprawa pośmiertna

b.       odszkodowania

·         należne z mocy ustawy (np. za skrócenie okresu wypowiedzenia)

·         przyznawane sądownie (związane z rozwiązaniem stosunku pracy)

 

5.       Świadczenia socjalne – przykłady

a.       rodzaje świadczeń (indywidualne, grupowe)

b.       zasady przyznawania świadczeń (kryteria, ustalanie kryteriów dochodowych)

c.       ochrona danych osobowych w zakresie dotyczącym przyznawania świadczeń socjalnych

Dariusz Dwojewski Dariusz Dwojewski Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych
W trakcie każdego ze szkoleń zaplanowane są dwie przerwy: jedna 15-minutowa oraz druga 30-minutowa.

PRELEGENCI

Dariusz Dwojewski

Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

Magdalena Grotkiewicz

Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

Kalina Kaczmarek

Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Akademia oświaty 2023
Pakiet 6 szkoleń

2295 /uczestnik
cena katalogowa 2295 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatWynagrodzenia w oświacie w praktyce - wideoszkolenie

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatKadry w oświacie – od zatrudnienia do rozwiązania umowy - wideoszkolenie

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatZFŚS w oświacie - wideoszkolenie

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatRachunkowość jednostek oświatowych - wideoszkolenie

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatPraktyka naliczania płac i wypłata zasiłków w oświacie - wideoszkolenie

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatŚwiadczenia przysługujące nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi - 13.06.2023 r.

495 /uczestnik
cena katalogowa 495 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Edyta Szewerniak-Milewska

Redaktor naczelny INFORAKADEMII

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY