Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Akademia oświaty to cykl 5 szkoleń dedykowanych osobom zajmującym się kadrami i płacami m.in. w szkołach, przedszkolach, czy centrum usług wspólnych, zatrudnionych na stanowiskach księgowych, inspektorów, referentów, sekretarzy oraz innych specjalistów. W ramach Akademii przybliżone zostaną zmiany prawie pracy w oświacie i w podatkach obowiązujące i planowane od 2022 r. Uczestnicy zapoznają się z najnowszymi regulacjami z uwzględnieniem praktyki ich stosowania, rozliczania, prowadzenia dokumentacji na podstawie o przykłady i z uwzględnieniem specyfiki sektora oświaty.

Podczas podzielonych tematycznie bloków odpowiemy kompleksowo na pytania m.in.:

 • Jak „Polski Ład” wpływa na listę płac nauczycieli i pracowników samorządowych.
 • Jak obliczyć listę płac w 2022 r.
 • Jakie rozwiązania podatkowe obowiązują od 2022 r.
 • Jakie zmiany przygotowano w Karcie Nauczyciela od 1 września 2022 r. i jak się do nich przygotować.
 • Jak prowadzić dokumentację kadrową dla pracowników oświaty.
 • Jakie dokumenty należy zgromadzić przed zatrudnieniem nauczyciela.
 • Jak zawierać umowy o pracę, akty mianowania oraz rozwiązywać umowy z pedagogami.
 • W jakiej wysokości i na jakich zasadach wypłacać poszczególne składniki pensji, w tym dodatek stażowy, dodatki funkcyjne, dodatek motywacyjny, za warunki pracy, specjalny oraz pozostałe składniki jak np. nagrodę jubileuszową, trzynastkę, odprawy, średnią urlopową i ekwiwalent za urlop.
 • Jak dokonywać potrąceń na listach płac.
 • Jak prowadzić i rozliczać Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświaty.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • imienny certyfikat
 • materiały przygotowane przez eksperta.
 • 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej.
 • 14-dniowy dostęp do INFORLEXA – Kompleksowej bazy wiedzy.

 

PROGRAM

Akademia oświaty - Wideoszkolenie

09:00 - 14:00

Wynagrodzenia nauczycieli w praktyce w świetle najnowszych zmian.

Początek 2022 r. to szereg zmian w polskim prawie pracy, ubezpieczeniach i podatkach związanych z wprowadzeniem „Polskiego Ładu”. Nowe przepisy istotnie wpływają na zasady naliczania płac pracowników. Planowane zmiany w Karcie Nauczyciela oraz w Kodeksie pracy odnośnie do wprowadzenia możliwości świadczenia pracy zdalnej budzą wiele pytań i wątpliwości. Niniejsze szkolenie rozpoczynające cykl „Akademii oświaty” podsumowuje modyfikacje przepisów w kontekście naliczania płac w oświacie i w sposób praktyczny ilustruje zasady rozliczeń pracowników.

 

 1. Wskaźniki i stawki obowiązujące w 2022 r.
 2. Proponowane zmiany w Karcie Nauczyciela i Kodeksie pracy.
 3. Omówienie zmian w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w kontekście zatrudniania pracowników administracji i obsługi.
 4. Likwidacja odliczenia od podatku/zaliczki składki zdrowotnej.
 • Zmiana treści listy płac w 2022 r. i informacji PIT-11 za 2022 r.
 • Przykładowe rozliczenia listy płac nauczycieli oraz administracji i obsługi z uwzględnieniem dwóch terminów wypłat – z góry i z dołu.
 1. Nowa skala podatkowa i jej wpływ na obliczanie zaliczek przez płatnika.
 • Nowa kwota wolna od podatku.
 • Kwota zmniejszająca podatek rocznie i miesięcznie u pracownika.
 • Podwyższenie progu podatkowego.
 • Zmiany w obliczaniu zaliczek pracowników, w tym z tytułu preferencyjnego opodatkowania.
 • Rezygnacja pracownika z podstawowych kosztów uzyskania przychodu.
 • Doprecyzowanie zasad obliczenia zaliczki na wniosek pracownika oddelegowanego.
 • Obniżenie składki zdrowotnej – na nowych zasadach.
 • Zmiany w składanych przez pracownika oświadczeniach.
 1. Zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika.
 2. Nowe ulgi i zwolnienia stosowane przez Płatnika.
 • Ulga na powrót”.
 • Ulga Rodzina 4+.
 • Ulga dla pracujących – uprawnionych do emerytury.
 • Oświadczenia, limity, zbieg ulg, dokumentowanie w PIT-11.
 • Ulga dla pracowników – „dla klasy średniej” – limit roczny i miesięczny, zasady stosowania ulgi przez pracodawcę, liczne przykłady listy płac powiązane z rozliczeniem rocznym.
 • Umowa cywilnoprawna z własnym pracownikiem, a „ulga dla klasy średniej”.
 • Pozostałe zmiany w zwolnieniach: odszkodowania, stypendia, odsetki od należności nieopodatkowanych.
 1. Zmiany związane z rozliczeniem rocznym PIT.
 • Zmiany zasad wspólnego opodatkowania małżonków.
 • Likwidacja preferencyjnego opodatkowania samotnego rodzica z dzieckiem.
 • Nowa ulga na dziecko dla rodzica samotnie wychowującego dzieci.
 • Zmiany w uldze prorodzinnej.
 • Nowa ulga w PIT – dla członków związków zawodowych.
 • Zmiana dotycząca właściwości urzędu skarbowego, do którego składane jest roczne zeznanie podatkowe.
 1. Zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa od 1 stycznia 2022 r.
 • Nowe wyłączenia prawa do zasiłków.
 • Wyższy zasiłek za okres pobytu w szpitalu.
 • Ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku.
 • Prostsze zasady ustalania okresu zasiłkowego.
 • Krótszy okres zasiłku po ustaniu ubezpieczenia.
 • Zagadnienia stałe: obliczanie wynagrodzenia urlopowego, rozliczanie wynagrodzenia za część miesiąca, potrącenia dobrowolne i obowiązkowe z listy płac.

 

Akademia oświaty 15 lutego 2022

09:00 - 14:00

Kadry w oświacie – od zatrudnienia do rozwiązania umowy.

Zasady zatrudniania i przenoszenia pracowników oświatowych – nauczycieli i pracowników samorządowych, uprawnienia pracownicze w trakcie trwania stosunku pracy, tj. czas pracy, urlopy dla poratowania zdrowia, uprawnienia emerytalne oraz zasady zwalniania (wygaśnięcia, czy też rozwiązania stosunku pracy) to jedne z ważniejszych aspektów dotyczących zarządzania kadrami w oświacie. Szkolenie będące drugą częścią cyklu „Akademii oświaty” w praktyczny sposób ujmuje najważniejsze zasady związane z prowadzeniem kadr w jednostce oświatowej.

 

 1. Dokumentacja niezbędna do zatrudnienia nauczyciela.
 2. Ocena wymagań kwalifikacyjnych i procedura zatrudnienia bez spełnienia wymagań kwalifikacyjnych.
 3. Możliwość zatrudnienia bez przygotowania pedagogicznego.
 • Zawarcie umowy o pracę z nauczycielem.
 • Umowa na czas określony, limit zawarcia takiej umowy i wyjątki od obowiązku stosowania limitu.
 • Umowa na czas nieokreślony.
 • Mianowanie umowa na czas zastępstwo.
 • Przykładowe wzory umów.
 1. Awans zawodowy nauczyciela.
 2. Czas pracy nauczyciela, w tym proponowane zmiany do Karty Nauczyciela.
 3. Urlopy i zwolnienia od pracy nauczyciela.
 4. Urlop dla poratowania zdrowia.
 5. Uprawnienia rodzicielskie nauczyciela.
 6. BHP pracowników oświaty.
 • Obliczanie wymiaru pensum nauczyciela i zmiany w trakcie roku szkolnego.
 • Ustalanie limitu godzin ponadwymiarowych.
 • Obliczanie stawki za godzinę ponadwymiarową.
 • Wysokość stawki za godzinę doraźnych zastępstw.
 • Termin wypłaty za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.
 • Przykłady dokumentacji godziny ponadwymiarowe za rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, przerwy świąteczne, dni egzaminów ośmioklasisty i matury.
 • Ustalanie stażu pracy do wypłaty dodatku za wysługę lat.
 • Okresy wliczane do pracowniczego stażu pracy.
 • Terminy wzrostu dodatku stażowego.
 • Uzupełnienie dokumentacji stażowej pracownika, a wzrost dodatku.
 • Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem.
 • Uprawnienia emerytalne nauczycieli.
 • Przeniesienie nauczyciela do innej placówki.
 • Stosunek pracy pracownika administracji i obsługi.
 • Zawieranie umów o pracę.
 • Weryfikacja wymaganych kwalifikacji.
 • Przykładowe wzory umów i angaży.

Akademia oświaty 21 marca 2022

09:00 - 14:00

ZFŚS w oświacie.

Część trzecia „Akademii oświaty” poświęcona jest zagadnieniom związanym z prowadzeniem funduszu socjalnego dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Naliczanie odpisu dla pracowników i obsługi, jego korekta, a także prawidłowe zasady przyznawania świadczeń oraz ustalania sytuacji socjalnej to jedne z wielu zagadnień poruszonych podczas tej części szkolenia.

 

 1. Podstawy prawne ZFŚS w oświacie, w tym w Karcie Nauczyciela.
 2. Obliczanie odpisów:
 • Za nauczycieli.
 • Za nauczycieli – emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
 • Za pracowników niebędących nauczycielami.
 • Ustalanie przeciętnego zatrudnienia do celów odpisu (kogo ujmujemy, a kogo nie wolno ująć, w tym pracownik na urlopie bezpłatnym – wyjaśnienia ministerstwa i PIP).
 • Metody ustalania przeciętnego zatrudnienia.
 • Korekta odpisu
 1. Kryteria udzielania pomocy socjalnej.
 • Prawidłowe ustalanie sytuacji socjalnej.
 • Dochody i przysporzenia podlegające badaniu.
 • Zasięg informacji, których może żądać pracodawca.
 • Rozdzielność majątkowa, a badanie dochodu.
 • Dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych w kontekście RODO.
 • Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, i przykładowe zapisy w regulaminie.
 1. Rodzaje i zasady przyznawania świadczeń ze ZFŚS.
 • Uprawnieni do korzystania ze ZFŚS.
 • Problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, pracowników na urlopach oraz emerytów.
 • Definicja członka rodziny.
 • Możliwość modyfikowania uprawnień (zawężanie i rozszerzanie grona uprawionych).
 • Uprawnienia dla małżonków zatrudnionych w tej samej jednostce.
 • Rozdzielność majątkowa, a uprawnienia do świadczeń i obowiązki.
 • Zasady korzystania ze świadczeń przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach.
 • Problematyka konkubinatu przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem.
 • Rodzaje dopuszczalnych wydatków ze ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie.
 • Zapomogi (zwykłe, losowe i długotrwała choroba) – warunki przyznania i obowiązkowa dokumentacja.
 • Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna, imprezy integracyjne.
 • Wczasy i wycieczki (krajowe i zagraniczne) indywidualne i grupowe – w tym praktyczne sposoby dofinansowania oraz rozliczenie wczasów i wycieczek – na przykładach.
 • Problematyka tzw. „wczasów pod gruszą” – czy może być wymów urlopu?
 • Sposoby dofinansowania biletów do kina, teatru, na basen, karnetów na zajęcia sportowo-rekreacyjne.
 • Paczki dla dzieci i dorosłych, bony, talony, karty podarunkowe.
 • Dofinansowanie do pobytu dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach, niani.
 • Pożyczka mieszkaniowa.
 1. Prawidłowe administrowanie ZFŚS.
 • Kto podpisuje decyzje ze ZFŚS dla dyrektora. Brak informacji o wysokości emerytury.
 • Uzupełnianie etatu, a odpis i wypłata świadczeń.
 • Świadczenie urlopowe dla nauczycieli.
 • ZFŚS a likwidacja szkoły.
 1. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń.
 • Prawidłowe przyznawanie świadczeń, a zwolnienie, że składek ZUS.
 • Świadczenia dla pracowników. Świadczenia dla emerytów i rencistów.
 • Zapomogi losowe i w związku z długotrwałą chorobą lub śmiercią.
 • Świadczenia w związku z pobytem dzieci w przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych.
 • Dopłaty do wypoczynku dla dzieci do lat 18.
 • Wycieczki i integracja.
 • Pracownicy do lat 26.
 1. ZFŚS a zgodność z RODO.
 2. Tworzenie i modyfikacja regulaminu ZFŚS.
 3. Odpowiedzialność za niewykonywanie przepisów dotyczących ZFŚS.

Akademia oświaty 19 maja 2022

09:00 - 14:00

Praktyka naliczania płac i wypłata zasiłków w oświacie.

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny, funkcyjny, za wychowawstwo, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, nagrody, dodatek wyrównawczy, za czas nieprzepracowany? I jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową, urlop dla poratowania zdrowia? Jak sporządzić listę płac dla pracownika, który przekracza górny pułap składek emerytalno-rentowych? To jedne z wielu aspektów szkolenia będącego czwartą częścią „Akademii oświaty”, w którym w sposób praktyczny zostaną przybliżone zasady naliczania wynagrodzeń i zasiłków dla pracowników oświaty.

 

 1. Problematyka wypłaty składników wynagrodzeń przysługujących nauczycielowi.
 • Wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wypłacane z góry.
 • Dodatek stażowy nauczyciela do pełnego wymiaru pensum – zatrudnienie w dwóch jednostkach.
 • Dodatek stażowy za czas choroby – ujęcie składkowo-podatkowe.
 • Dodatek stażowy za czas choroby w ZUS RPA.
 • Dodatek stażowy w podstawie trzynastki.
 • Dodatek funkcyjny nauczyciela (z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej, opiekuna stażu, doradcy metodycznego, wychowawstwa.
 • Dodatek funkcyjny do określonego terminu, a podstawa zasiłku.
 • Dodatek motywacyjny do określonego terminu, a podstawa zasiłku.
 • Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych – problematyka.
 • Wypłata wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.
 • Termin wypłaty.
 • Stawka za godzinę, a łączone pensum.
 • Zasady wprowadzania zmian w wysokości pensum.
 • Wypłata wynagrodzenia za „godziny unijne”.
 • Godziny unijne w podstawie trzynastki – stanowisko MEN.
 • Godziny unijne w podstawie zasiłku – stanowisko ZUS.
 • Rozliczenie składkowo-podatkowe listy płac w przykładach, w tym: stosowanie kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej.
 • Obliczanie kwoty netto niskiego wynagrodzenia pracownika – składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki.
 • Termin wypłaty „z góry”, a zwolnienie lekarskie, urlop bezpłatny.
 • Umowa zakończona w trakcie miesiąca, a rozliczenie nadpłaconej pensji.
 • Nagroda jubileuszowa nauczyciela – termin wypłaty, ustalanie wysokości.
 • Trzynastka nauczyciela – problematyka ustalania prawa i definicja przepracowania.
 • Obliczanie trzynastki.
 • Wliczanie składników.
 • Uzupełnianie trzynastki.
 • Trzynastka w ZUS RPA.
 • Nagroda dla nauczyciela, a podstawa trzynastki, zasiłków.
 • Wypłata dodatków socjalnych.
 • Jednorazowy dodatek uzupełniający.
 1. Długotrwałe zwolnienie lekarskie nauczyciela, a termin wypłaty z góry – przykłady rozliczeń pensji.
 2. Podstawa składek osób na urlopach wychowawczych.
 3. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.
 • Zmniejszanie wynagrodzenia za czas choroby pracownika.
 • Zmniejszanie wynagrodzenia za czas innej nieobecności pracownika lub rozpoczęcia/zakończenia umowy w trakcie miesiąca.
 • Zmniejszanie wynagrodzenia za czas choroby i innych nieobecności.
 • Zmniejszanie wynagrodzenia niepełnoetatowca.
 • Wynagrodzenie za jeden dzień pracy w razie choroby przez pozostałe 30 dni.
 • Wynagrodzenie, gdy pracownik nie przepracował żadnego dnia.
 • Zmniejszanie wynagrodzenia w przypadku otrzymywania dodatkowych składników.
 • Ustalanie wysokości wynagrodzenia w sytuacji, gdy pracownik z powodu choroby przepracował tylko część miesiąca, ale jednocześnie wypracował obowiązujący go w tym miesiącu pełny wymiar czasu pracy.
 • Wartość ujemna wynagrodzenia w przypadku choroby pracownika i zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca.
 1. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop w przykładach.
 • Termin wypłaty.
 • Ustalanie średniej urlopowej.
 • Urlop uzupełniający
 1. Rozliczanie zwolnień lekarskich pracownika i zleceniobiorcy.
 • Pracodawcy uprawnieni do wypłaty świadczeń chorobowych.
 • Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku.
 • Zasiłek po urlopie dla poratowania zdrowia.
 • Wynagrodzenie chorobowe.
 • Choroba przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych.
 • Choroba w następnym miesiącu po miesiącu zatrudnienia.
 • Choroba w miesiącu zatrudnienia.
 • Wyłączenia niepełnych miesięcy.
 • Podstawa zasiłku kontynuowana.
 • Zmiana wymiaru etatu.
 • Dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługujące do określonego terminu, a podstawa wymiaru zasiłków.
 • Reguły ustalania podstawy wymiaru zasiłku zleceniobiorców.
 • Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego.
 • Podwyższenie zasiłku.
 • Osoby uprawnione do podwyższenia.
 • Kiedy przysługuje podwyższenie.
 • Jak ustalać kwotę podwyższenia.
 • Podwyższenie jako podstawa wymiaru składek.
 • Obliczanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego – komunikat ZUS.
 • Zmiany w zasiłku opiekuńczym.
 • Świadczenie rehabilitacyjne nauczyciela.
 1. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków – wybrane aspekty.
 2. Przekroczenie progu podatkowego i składek emerytalno-rentowych.
 • Graniczna kwota dotycząca składki emerytalnej i rentowej.
 • Dwa zakłady pracy i przekroczenie granicy składek.
 • Zastosowanie skali w danym zakładzie pracy.
 • Preferencyjne zasady opodatkowania. Kwota wolna od podatku.
 • Obliczanie dochodu narastająco od początku roku.
 • Skala a dochody z umów zlecenia i o dzieło.

 

Akademia oświaty 21 czerwca 2022

09:00 - 14:00

Świadczenia przysługujące nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi.

Różnorodność świadczeń przysługujących pracownikom oświaty wymaga szerszego omówienie. Ostatnia część cyklu „Akademii oświaty” poświęcona jest omówieniu krok po kroku poszczególnych elementów wynagrodzeń oraz pozostałych świadczeń przysługujących nauczycielom oraz pracownikom administracji o obsługi z uwzględnieniem specyfiki zatrudnienia w jednostkach oświatowych.

 

 1. Świadczenia nauczycielskie
 • Wynagrodzenie zasadnicze.
 • Dodatek za wysługę lat.
 • Dodatki funkcyjne.
 • Dodatek motywacyjny.
 • Dodatki za warunki pracy.
 • Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.
 • Wynagrodzenie za dni wolne od pracy.
 • Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
 • Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw.
 • Dodatki socjalne.
 • Świadczenie urlopowe.
 • Świadczenia zdrowotne.
 • Wynagrodzenie urlopowe.
 • Wynagrodzenie za płatny dzień wolny od pracy.
 1. Świadczenia dla pracowników administracji o obsługi.
 • Wynagrodzenie zasadnicze.
 • Dodatek za wysługę lat.
 • Dodatek funkcyjny.
 • Dodatek specjalny.
 • Nagroda jubileuszowa.
 • Odprawa emerytalno-rentowa.
 • Odprawa z przyczyn niedotyczących pracownika.
 • Wynagrodzenie urlopowe.
 • Wynagrodzenie za płatny dzień wolny od pracy.
 • Trzynastka.

Akademia oświaty 15 lutego 2022

PRELEGENCI

Akademia oświaty

Anna Kopyść

redaktor merytoryczny, Rachunkowość Budżetowa

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW


Akademia oświaty
Pakiet 5 warsztatów

1450 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat


Akademia oświaty
Pakiet 2 warsztatów

630 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

Wynagrodzenia nauczycieli w praktyce w świetle najnowszych zmian

395 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat


Kadry w oświacie –
od zatrudnienia do rozwiązania umowy

395 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat


ZFŚS w oświacie

395 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat


Praktyka naliczania płac i wypłata zasiłków w oświacie

395 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

Świadczenia przysługujące nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi

395 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MEDIALNY

PATRON MEDIALNY