Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników samorządowych

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zasady wynagradzania pracowników samorządowych odbiegają w wielu aspektach od standardów powszechnego prawa pracy. Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z ustalaniem i wypłacaniem wynagrodzeń pracowników samorządowych z omówieniem podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu ich przeprowadzania. Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają sposoby ustalania wynagrodzeń i poszczególnych ich składników. Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących ustalania wynagrodzeń za pracę z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych, referentów, inspektorów, kadrowych oraz wszystkich osób zajmujących się ustalaniem warunków wynagradzania i rozliczaniem płac pracowników samorządowych. Omawia tę tematykę kompleksowo, od zasad ustalania stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatków do niego po dokonywanie potrąceń.

UWAGA! W przypadku pojawienia się zmian prawnych przed dniem szkolenia program zostanie o nie uzupełniony!

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości!

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

  • imienny certyfikat
  • materiały przygotowane przez Eksperta
  • 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej
  • 14-dniowy dostęp do INFORLEXA – kompleksowej bazy wiedzy
  • 30- dniowy dostęp do platformy INFORAKADEMIA

PROGRAM

09:00 - 14:00

Praktyczne aspekty wynagradzania pracowników samorządowych

Szczegółowy program szkolenia:

1.      Źródła prawa w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych

a.      przepisy powszechnie obowiązujące 

b.      regulaminy wynagradzania

 

2.      Wynagrodzenie zasadnicze

a.      ustalenie stawki wynagrodzenia zasadniczego (znaczenie stanowiska pracy; najczęściej popełniane błędy)

b.      zmiana stawki wynagrodzenia zasadniczego i zapisy w umowach (problematyka przekroczenia maksymalnej stawki na danym stanowisku)

c.      obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

- obniżanie za zwolnienie lekarskie

- obniżanie za inne nieobecności w pracy

- ustalanie wynagrodzenia w razie rozpoczęcia lub zakończenia pracy w trakcie miesiąca

d.      zwrot nienależnego wynagrodzenia (błędne naliczenie wynagrodzenia, bezpodstawne wzbogacenie)

 

3.      Dodatek za wysługę lat

a.      okresy wliczane do stażu pracy (w tym zaliczanie pracy w gospodarstwie rolnym) 

b.      terminy wzrostu dodatku

c.      dodatek stażowy w podstawie świadczeń chorobowych i macierzyńskich

d.      dodatek stażowy w podstawie trzynastki

e.      dodatek stażowy pracownika zatrudnionego w kilku jednostkach

f.       udokumentowanie wyższego stażu pracy a obowiązek przeliczenia dodatku i wyrównania

 

4.      Dodatki funkcyjne

a.      określenie stanowisk pracy uprawniających do dodatku (zapisy w regulaminach)

b.      dodatki funkcyjne w razie przyjęcia funkcji w trakcie miesiąca

c.      długotrwała nieobecność w pracy a dodatek funkcyjny

 

5.      Dodatki specjalne

a.      zasady przyznawania dodatku i ustalenie jego wysokości

b.      zapisy w regulaminach dotyczące przyznawania dodatku

c.      dodatek specjalny w wynagrodzeniu urlopowym

 

6.      Premie

a.      premia uznaniowa a premia regulaminowa (przykłady, sposoby regulacji, orzecznictwo)

b.      premia a minimalne wynagrodzenie za pracę

c.      pozbawianie i obniżanie premii

d.      premia a podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

 

7.      Nagrody uznaniowe

a.      tryb przyznawania nagród

b.      nagrody a minimalne wynagrodzenie za pracę

 

8.      Nagroda jubileuszowa

a.      prawo do nagrody przy zatrudnieniu w kilku jednostkach

b.      podstawa wymiaru nagrody jubileuszowej (dzień nabycia prawa i dzień wypłaty)

c.      wcześniejsza wypłata nagrody przy przejściu na emeryturę lub rentę

 

9.      Odprawy

a.      odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy

                                          i.     podstawa wypłaty odprawy

                                         ii.     wysokość odprawy

b.      odprawa emerytalna

                                          i.     podstawy i termin wypłaty

                                         ii.     przejście na emeryturę a ponowne zatrudnienie

 

10.   Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka)

a.      przypadki, kiedy nie jest wymagane przepracowanie 6 miesięcy, warunkujących nabycie prawa do trzynastki

b.      obliczanie podstawy wymiaru trzynastki

 

11.   Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent

a.      składniki wliczane do podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego

b.      ustalanie średniej urlopowej

c.      termin wypłaty średniej urlopowej

d.      obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

 

12.   Potrącenia z wynagrodzeń

a.      kolejność potrąceń

b.      kwoty wolne od potraceń

c.      potrącenia dobrowolne a stosowanie kwoty wolnej od potrąceń

 

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie 20-minutowe przerwy.

Dariusz Dwojewski Dariusz Dwojewski Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

PRELEGENCI

Dariusz Dwojewski

Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 /uczestnik
cena katalogowa 595 zł netto
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Edyta Szewerniak-Milewska

Redaktor naczelny INFORAKADEMII

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY

PATRON MEDIALNY