Wynagrodzenia w oświacie
w praktyce

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Ustalanie zasad wynagradzania nauczycieli, naliczanie dodatków, nagród czy potrąceń od wynagrodzeń – to jedne z kilku najmocniej wybrzmiewających tematów w działach kadrowo-płacowych oświaty. Program praktycznych warsztatów obejmuje 10 rozbudowanych bloków tematycznych związanych z naliczaniem wynagrodzeń w oświacie i prawem pracy, z uwzględnieniem najnowszych stanowisk resortowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i rozszerzą swoją wiedzę z zakresu zasad naliczania wynagrodzeń pracowników oświaty.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości.

Podczas szkolenia:

 • Ustalanie zasad wynagradzania nauczycieli
 • Dodatek za wysługę lat
 • Dodatki funkcyjne
 • Dodatek motywacyjny
 • Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
 • Godziny unijne
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent
 • Nagroda jubileuszowa
 • Potrącenia z wynagrodzeń

Zapraszamy do udziału!

Adresaci szkolenia:

 • osoby zajmujące się obsługą kadrowo-płacową pracowników oświaty – specjaliści ds. płac i kadr, księgowe, referenci, sekretarze szkół i przedszkoli
 • inspektorzy i kierownicy w biurach oświaty znajdujących się przy urzędach miast, gmin
 • specjaliści ds. naliczania wynagrodzeń w centrum usług wspólnych

PROGRAM

09:00 - 14:00

Wynagrodzenia w oświacie w praktyce, z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022 r.

Program:

 1. Źródła prawa w zakresie wynagradzania nauczycieli
  1. przepisy powszechnie obowiązujące 
  2. akty prawa miejscowego tworzone przez organy prowadzące
  3. analiza orzecznictwa sądowego w zakresie regulaminów wynagradzania nauczycieli (najczęściej spotykane błędy, propozycja regulacji prawnych)
 2. Wynagrodzenie zasadnicze
 1. dokumentowanie prawa do stawki wynagrodzenia zasadniczego (dyplomy czy zaświadczenia)
 2. zmiana stawki osobistego zaszeregowania i zapisy w umowach (problematyka podwyżek dla nauczycieli na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich czy zdrowotnych)
 3. obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 • obniżanie za zwolnienie lekarskie
 • obniżanie za inne nieobecności w pracy
 • ustalanie wynagrodzenia w razie rozpoczęcia lub zakończenia pracy w trakcie miesiąca
 1. zwrot nienależnego wynagrodzenia (błędne naliczenie wynagrodzenia, bezpodstawne wzbogacenie)
 1. Dodatek za wysługę lat
 1. okresy wliczane do stażu pracy (w tym zaliczanie pracy w gospodarstwie rolnym) 
 2. terminy wzrostu dodatku
 3. dodatek stażowy w podstawie świadczeń chorobowych i macierzyńskich
 4. dodatek stażowy w podstawie trzynastki
 5. dodatek stażowy nauczyciela zatrudnionego w kilku jednostkach
 6. dodatek stażowy osoby zatrudnionej na stanowisku nauczyciela i pracownika samorządowego
 7. udokumentowanie wyższego stażu pracy a obowiązek przeliczenia dodatku i wyrównania
 1. Dodatki funkcyjne
 1. zasady przyznawania dodatku
 2. dodatki funkcyjne w razie przyjęcia funkcji w trakcie miesiąca
 3. sprawowanie funkcji w okresie ferii i urlopu
 4. długotrwała nieobecność w pracy a dodatek funkcyjny
 5. powierzanie i odwołanie z funkcji wychowawcy klasy, opiekuna oddziału przedszkolnego czy opiekuna stażu
 1. Dodatek motywacyjny
 1. zasady przyznawania dodatku motywacyjnego
 2. zapisy w uchwałach/regulaminach dotyczące przyznawania dodatku motywacyjnego
 1. Godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw
 1. pojęcie godziny ponadwymiarowej
 2. zasady przydzielania godzin ponadwymiarowych
  • polecenie służbowe dyrektora
  • porozumienie stron
  • limity godzin ponadwymiarowych
 3. odebranie godzin w trakcie roku
  • szczególna ochrona stosunku pracy
  • problematyka dyskryminacji i nierównego traktowania
 4. wynagrodzenie za godziny
  • źródła regulacji
  • stawka wynagrodzenia
  • godziny na innym stanowisku
 5. obliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w niepełnym tygodniu
  • metoda proporcjonalna
  • metoda progresywna
 6. gotowość do pracy w godzinach
  • brak możliwości realizacji godzin – nieobecność klasy
  • dni wolne od zajęć
  • inne przypadki
 7. doraźne zastępstwa
  • zasady przydzielania
  • limity
  • wynagrodzenie
 8. godziny ponadwymiarowe a godziny nadliczbowe nauczycieli
  • uwarunkowania prawne
  • rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych nauczycieli
 1. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczyciela
 1. trzynastka w razie rozpoczęcia pracy w trakcie roku szkolnego
 2. pozostałe przypadki, kiedy nie jest wymagane przepracowanie 6 miesięcy, warunkujących nabycie prawa do trzynastki
 3. obliczanie podstawy wymiaru trzynastki
 1. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent
 1. zasady udzielania urlopów nauczycielom zatrudnionym w jednostkach feryjnych, nieferyjnych i zajmującym stanowiska kierownicze
 2. składniki wliczane do podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego
 3. ustalanie średniej urlopowej
 4. termin wypłaty średniej urlopowej
 5. obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nauczyciela
 1. Nagroda jubileuszowa
 1. nagroda jubileuszowa nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach
 2. obliczanie podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej
 3. udokumentowanie wyższego stażu pracy a wypłata nagrody (kiedy wypłata w pełnej wysokości a kiedy tylko wyrównanie)
 4. termin wypłaty nagrody jubileuszowej (nabycie prawa do nagrody na początku roku szkolnego a średnia z godzin ponadwymiarowych)
 5. wcześniejsza wypłata nagrody
 1. Potrącenia z wynagrodzeń
 1. kolejność potrąceń
 2. kwoty wolne od potraceń
 3. potrącenia dobrowolne a stosowanie kwoty wolnej od potrąceń

Dariusz Dwojewski Dariusz Dwojewski Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

PRELEGENCI

Anna Kopyść

redaktor merytoryczny, Rachunkowość Budżetowa

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

1 uczestnik

395 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat
POLECAMY

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Domi

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MERYTORYCZNY

PATRON MEDIALNY