Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników jednostek oświatowych

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zasady wynagradzania nauczycieli budzą wiele wątpliwości praktycznych.  Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z ustalaniem i wypłacaniem wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych, z omówieniem podstaw prawnych podejmowania decyzji płacowych i trybu i przeprowadzania.

Uczestnicy szkolenia na praktycznych przykładach poznają sposoby ustalania wynagrodzeń i poszczególnych ich składników. Omówione zostaną również przykłady problemów dotyczących ustalania wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz Ekspert  rozwieje Twoje wątpliwości.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

  • imienny certyfikat
  • materiały przygotowane przez Eksperta

PROGRAM

09:00 - 14:00

Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników jednostek oświatowych

Program szkolenia

1.   Zatrudnianie pracowników oświaty

a.   Zatrudnianie nauczycieli

-      Warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela

-      Podstawy zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony

-      Zatrudnianie nauczycieli początkujących

2.   Zatrudnianie pracowników samorządowych

a.   Podstawy zatrudnienia – rodzaje umów o pracę

b.  Podział na stanowiska urzędnicze oraz pomocniczo - obsługowe

c.   Procedury naboru na stanowiska urzędnicze

3.   Wymagania dotyczące treści umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia w świetle projektowanych zmian w Kodeksie pracy

a.   Treść umowy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego

b.  Sposób określania informacji o warunkach zatrudnienia

4.   Zmiana warunków zatrudnienia

a.   Zmiana stanowiska (analiza pojęcia „stanowisko pracy” nauczycieli, odrębności dotyczące umowy o pracę i mianowania)

b.  Zmiana wymiaru etatu

c.   Przeniesienie do innej jednostki

d.  Zmiany innych warunków pracy

5.   Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami oświaty

a.   Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie nauczyciela

-      Rozwiązanie stosunku pracy inicjatywy nauczyciela

-      Przekroczenie dopuszczalnego okresu nieobecności z powodu choroby

-      Niezdolność do pracy

-      Cofnięcie skierowania do nauczania religii

-      Negatywna ocena pracy

-      Niewykonanie badań profilaktycznych

-      Nieuzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego

b.  Zasady rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami niepedagogicznymi

-      Porozumienie stron

-      Wypowiedzenie (szczegółowe wymagania dotyczące wypowiedzenia umowy przez pracodawcę) – przyczyny, procedury, ograniczenia

-      Wymóg uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony i konsultacja ze związkiem zawodowym

-      Zakazane przyczyny wypowiedzenia wg projektowanych zmian w Kodeksie pracy

-      Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

c.   Przyczyny organizacyjne rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem szkoły

-      Terminy wypowiedzenia w przypadku nauczycieli

-      Kryteria doboru do zwolnienia

-      Współpraca ze związkiem zawodowym

-      Stan nieczynny i odprawa

6.   Zasady wynagradzania pracowników samorządowych

a.   Składniki wynagrodzenia (w tym dodatki)

-      Obligatoryjne składniki wynagrodzenia

-      Regulaminy wynagradzania pracowników samorządowych (sposób tworzenia i zakres regulacji)

b.  Ochrona wynagrodzenia za pracę

c.   Potrącenia w wynagrodzenia

7.   Wynagradzanie nauczycieli

a.   Dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – zasady ustalania stażu pracy

b.  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

8.   Czas pracy pracowników oświaty

a.   Elastyczne systemy czasu pracy w aspekcie projektowanych zmian Kodeksu pracy (odrębności dotyczące nauczycieli)

b.  Praca zdalna w świetle zmian w Kodeksie pracy (odrębności dotyczące zdalnego nauczania)

9.   Usprawiedliwianie nieobecności

a.   Zasady

b.  Tryb określenia

c.   Dowody usprawiedliwiające nieobecność

10.   Zwolnienia od pracy

a.   Zasady udzielania opieki na dziecko w wieku do lat 14,  w tym odrębności dotyczące nauczycieli

b.  Urlopy okolicznościowe

c.   Zwolnienia niepłatne

d.  Zwolnienie z powodu siły wyższej dla pracowników niepedagogicznych i nauczycieli

e.  Urlopy opiekuńcze pracowników oświaty

f.   Zmiany w korzystaniu z urlopów rodzicielskich i ojcowskich

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie 15-minutowe przerwy.

Dariusz Dwojewski Dariusz Dwojewski Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

PRELEGENCI

Dariusz Dwojewski

Ekspert z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

ZAREJESTRUJ SIĘ

1 uczestnik

445 uczestnik
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Certyfikat
POLECAMY

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Edyta Szewerniak-Milewska

redaktor naczelna INFORAKADEMII

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MERYTORYCZNY

PATRON MEDIALNY