Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym cyklu szkoleń prowadzonym przez Radosława Kowalskiego. Wyjątkowe wydarzenie online dedykowane jest do osób, które zajmują się rozliczeniami podatkowymi, tak w ramach biur rachunkowych, jak i księgowości wewnętrznej podatnika.

Podczas Akademii podatków przybliżone zostaną zmiany w podatkach obowiązujące w 2024 r., Uczestnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi regulacjami z uwzględnieniem praktyki ich stosowania

Program Akademii został tak skonstruowany, by mogli w niej uczestniczyć zarówno doświadczeni praktycy, jak i osoby z nieco mniejszym doświadczenia i by zarówno jedni, jak i drudzy nie uznali poświęconego na szkolenie czasu za stracony.

Cały cykl szkoleń przeznaczony jest dla praktyków na co dzień zajmujących się podatkami zarówno świadczących usługi w ramach biur rachunkowych, jak i dbających o prawidłowość rozliczeń fiskalnych pracodawcy, zatrudnionych w księgowości wewnętrznej podatnika.

UWAGA! Programy szkoleń będą na bieżąco aktualizowane o wszystkie wprowadzane zmiany!

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz Ekspert  rozwieje Twoje wątpliwości!

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

 • imienny certyfikat
 • materiały przygotowane przez Eksperta

PROGRAM

VAT w handlu międzynarodowym - 27 lutego 2024

10:00 - 16:00

Globalizacja gospodarcza, rozwój komunikacji elektronicznej … pandemia te i wiele inny czynników powodują, że dzisiaj nawet przy malej lokalnej działalności może wystąpić problem z opodatkowaniem usług w obrocie międzynarodowym. Ku swojemu zaskoczeniu, nawet podatnicy zwolnieni, którzy nie składając comiesięcznych JPK_V7 mogą być zobowiązani do rejestracji jako podatnik Vat UE czy nawet złożenia deklaracji i zapłaty VAT od usług zakupionych za granicą.

W czasie szkolenia w praktyczny i przystępny sposób przybliżone zostaną zagadnienia służące właściwej identyfikacji, a następnie rozliczeniu usług w obrocie międzynarodowym. Chodzi przy tym zarówno o nabywane jak i świadczone usługi. Prowadzący wyjaśni m.in. jak dokonać prawidłowych rozliczeń, ale również kiedy można i dlaczego czasami warto zrezygnować ze zwolnienia od VAT.   

 

Szczegółowy program:

 

1.    Czynności opodatkowane VAT

2.    Co to znaczy, że VAT jest podatkiem terytorialnym i jak to wpływa na opodatkowania usług w obrocie międzynarodowym

3.    Usługa a dostawa

4.    Kursy w opodatkowaniu usług

5.    Zasady identyfikacji miejsca opodatkowania usług ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia 282/2011

6.    Usługi pomiędzy polskimi podatnikami opodatkowane za granicą? Tak to jest możliwe – co wówczas?

7.    Rejestracja VAT a rejestracja VAT UE – czy ustawodawca naprawdę tak to uregulował?

8.    Import usług:

a.    Co to jest import usług – większość wie, ale nie każdy potrafi prawidłowo identyfikować w praktyce,

b.    Podatnik – nie tylko czynny – a opodatkowanie importu usług,

c.     Podstawa opodatkowana w imporcie usług,

d.    Obowiązek podatkowy w imporcie usług,

e.    Stawki VAT,

f.      VAT należny a VAT naliczony – czy potrzebna jest faktura?

g.    KSeF a import usług,

h.    Jak prezentować import usług w JPK_V7 i innych deklaracjach,

i.      Błędne zastosowanie przez świadczącego OSS a obowiązek rozpoznania importu usług.

9.    „Eksport usług”:

j.      Co to jest „eksport usług”?

k.    Fakturowanie w „eksporcie usług” ze szczególnym uwzględnieniem KSeF,

l.      Eksport usług a odliczanie VAT naliczonego,

m.  Usługi zagraniczne a prezentacja w JPK_V7 i informacji  podsumowującej,

n.    Rezygnacja ze zwolnienia przedmiotowego a eksport usług.

10. Usługi w obrocie międzynarodowym a korekty

11. Usługi B2C w obrocie międzynarodowym

12. Podsumowanie  

 

Rozliczenie roczne i sprawozdanie finansowe ujęcie podatkowe, w tym wybrane ulgi. - 12 marca 2024

10:00 - 16:00

Zakończenie roku podatkowego i rozpoczęcie następnego do czas wytężonej pracy dla służb podatkowych. Na początku kolejnego roku należy przygotować rozliczenie roczne, zeznanie podatkowe za rok poprzedni. Doświadczenie pokazuje, że niezależnie od tego, iż już w trakcie roku, nawet przy tzw. uproszczonych zaliczkach na CIT, podatnik prowadzi rzetelne rozliczenia i kalkulacje podatkowe, przed sporządzeniem zeznania warto dokonać szybkiego sprawdzenie zwracając szczególną uwagę na niektóre zagadnienia.

W trakcie szkolenia prowadzący wskaże na co w szczególności zwrócić uwagę, jakie rozliczenia zweryfikować, a także opowie jak uchronić się przed błędami w rozliczeniu CIT powodowanymi uchybieniami w VAT.

Wszystko to i jeszcze więcej, jak zwykle podane będzie w przystępny sposób, z naciskiem na praktykę bez nadmiernych (zbędnych)  teoretycznych dywagacji.

 

Szczegółowy program:

 

 1. Zakończenie roku a VAT – przygotowanie do zakończenia roku powinno obejmować również VAT pomimo braku rocznego charakteru takiego podatku.
 2. Czynności opodatkowane w VAT a świadczenia niepodlegające w szczególności kary umowne, odszkodowania, świadczenia z tytułu wykonania czynności nielegalnych i ich wpływ na podatek dochodowy.
 3. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT a moment uzyskania przychodu w CIT/PIT.
 4. Dostawy nieodpłatne a opodatkowanie VAT i prawo do rozliczenia podatku naliczonego; czy rzeczywiście zmiany spowodowały obowiązek opodatkowania większości czynności nieodpłatnych i jak to wpłynie na relacje VAT a podatek dochodowy.
 5. Usługi nieodpłatne a opodatkowanie VAT – jak VAT może wpływać na podatek dochodowy.
 6. VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych.
 7. CIT jako podatek roczny. 
 8. Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych z – w tym rozliczenie straty z lat ubiegłych a przedawnienie.
 9. Rok podatkowy – warto przypomnieć zasady jego ustalania i zmiany.
 10. Zaliczki na podatek dochodowy i konsekwencje błędnego ich naliczenia w trakcie roku i po jego zakończeniu.
 11. Uproszczona metoda opłacania zaliczek – na czym polega i czy może być elementem bezpiecznego fiskalnie planowania podatkowego.
 12. Przychód z działalności gospodarczej w CIT i PIT:

a.    Identyfikacja przychodu podatkowego  - należność a przychód,

b.    Korekty przychodu,

c.     Czynności nieodpłatne a przychód podatkowy,

d.    Nieodpłatne służebności i inne nieodpłatne świadczenia a przychód podatkowy,

e.    Moment uzyskania przychodu w innych przypadkach niż świadczenie usług, dostawa towaru czy zbycie prawa  ze szczególnym uwzględnieniem kar, odszkodowań i premii pieniężnych. 

 

13.   Koszt uzyskania przychodu:

a.    Koszt podatkowy a koszt poniesiony,

b.    Przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych a koszt podatkowy,

c.     Związek wydatku z przychodem a koszt,

d.    Korekta kosztu,

e.    Zasada zapłaty a KUP,

f.      Zasady rozliczania kosztów w czasie:

·     Koszty pośrednie a koszty bezpośrednie,

·     Kontrowersje dotyczące definicji momentu poniesienia kosztu,

·     Niebezpieczna wykładania dotycząca korekty kosztów,

·     Wynagrodzenia pracownicze i inne świadczenia na rzecz pracowników w kosztach (ze szczególnym uwzględnieniem nagród rocznych),

·     Koszty zaniechanych inwestycji a koszt podatkowy,

·     Zasady zaliczania do kosztów wydatków na nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości,

·     Wyłączenia z kosztów a moment ujęcia wydatków w kosztach:

g.    Badanie sprawozdania a koszty podatkowe,

h.    Kary umowne,

i.      Koszty wyrażone w walucie obcej, 

j.      Odpisy aktualizujące należności, 

k.    Zmieniająca się wykładania dotycząca reprezentacji a koszty, 

l.      VAT a koszty podatkowe,

m.  Inne.

 1. Podatek od przerzucanych dochodów
 2. Podatek u źródła – najważniejsze informacje
 3. Wybrane ulgi w rozliczeniu podatkowym:

a.    Ulga sponsoringowa,

b.    Ulga na ekspansję,

c.     Ulga na prototyp,

d.    Ulga na robotyzację.

Świadczenia dla pracowników – koszty pracodawcy i przychody pracowników - 26 kwietnia 2024

10:00 - 16:00

Dzisiaj odpowiednio wysokie wynagrodzenie pieniężne nie zawsze jest wystarczającym argumentem by przekonać pracownika do podjęcia pracy lub pozostania w dotychczasowej.

Owszem, są branże i regiony, w których pracodawcy nie muszą w szczególny sposób zabiegać o „względy” pracownika, jednak wbrew temu co mogłoby się wydawać cały czas wielu pracodawców poszukuje dobrych pracowników i musi, albo chce dbać o tych już zatrudnionych.

Niekiedy w świadczeniach pozapłacowych pracodawcy i/lub pracownicy dopatrują się rozwiązań bardziej optymalnych finansowo niż „zwykłe” wynagrodzenie pieniężne.

W czasie szkolenia prowadzący przybliży zasady ogólne, ale nade wszystko istotne implikacje podatkowe poszczególnych świadczeń, wskazując na skutki u pracownika, ale również po stronie pracodawcy, a nawet w VAT.    

 

Szczegółowy program:

 

 1. Nieodpłatne i częściowo odpłatne świadczenia a przychód pracownika 
 2. Podstawowe i najważniejsze zagadnienia dotyczące świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
 3. Warunki wystąpienia przychodu z nieodpłatnego i częściowo odpłatnego świadczenia
 4. Przychód podatkowy z tytułu otrzymania nieodpłatnego i odpłatnego świadczenia – nie każde otrzymane świadczenie wyznacza przychód podatkowy  czyli jak kreować relacje gospodarzy by uniknąć przychodu
 5. Korzyść i wzbogacenie jako elementy niezbędne nieodpłatnego i częściowo odpłatnego świadczenia
 6. Darowizna od pracodawcy a brak PIT – to się sprawdza, ale nie zawsze; czy to jest MDR?
 7. Jeżeli przychód to kiedy? Kontrowersyjne orzeczenie NSA dotyczące programów kafeteryjnych
 8. Wartość przychodu z nieodpłatnego świadczenia: właściwa metoda jako klucz do identyfikacji kwoty przychodu
 9. Zwolnienia dla przychodów z nieodpłatnych świadczeń – niektóre wyłącznie dla pracowników 
 10. Praca zdalna a PIT
 11. Pracodawca jako płatnik PIT od nieodpłatnych świadczeń pracownika
 12. ZFŚS a przychód pracownika
 13. Świadczenia pracownicze finansowane ze środków obrotowych w kosztach pracodawcy: 

a.    Dobrowolne i obowiązkowe świadczenia medyczne  - przychody pracownika w świetle najnowszych orzeczeń sądów koszty pracodawcy,

b.    Finansowanie i dofinansowanie dokształcania pracownika w świetle najnowszych regulacji prawa pracy i praw podatkowego,

c.     Posiłki i napoje dla pracowników  w tym posiłki profilaktyczne, dopłaty do posiłków, bony, talony, kupony,

d.    Zakwaterowanie pracowników na koszt pracodawcy po nowelizacji ustawy o PIT,

e.    Dofinansowanie do wynajmu mieszkań,

f.      Ryczałty za używanie samochodu nie stanowiącego własności pracodawcy,

g.    Samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych – przychód pracownika, koszt pracodawcy oraz sposoby unikania opodatkowania VAT,

h.    Telefony komórkowe i stacjonarne wykorzystywane do celów prywatnych,

i.      Bony i inne upominki świąteczne ,

j.      Gadżety reklamowe,

k.    Imprezy integracyjne, bale dla pracowników i ich rodzin – czy interpretacje organów są właściwe i jak uniknąć opodatkowania po stronie pracownika; koszty pracodawcy,

l.      Sprzęt komputerowy pracodawcy w domu pracownika,

m.  Inne świadczenia dla pracowników.

 1. Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników w VAT
 2. Świadczenie medyczne dla pracowników w VAT – czy i jak opodatkować, czy wliczać do proporcji etc. 
 3. Częściowo odpłatne świadczenia dla pracowników a VAT (czy są podstawy do szacowania)
 4. Świadczenia z ZFSS a VAT
 5. Nieodpłatne świadczenia w czasie podróży służbowych – wybrane zagadnienia
 6. Osoby współpracująca a nieodpłatne świadczenia – wybrane, ciekawe zagadnienia

Samochód w podatkach - 28 maja 2024

10:00 - 16:00

Polski prawodawca podatkowy nie lubi samochodów osobowych, a podatnicy wprost przeciwnie. Niezależnie od upodobań uczuć, jakimi darzone są pojazdy, wielu podatników nie może bez nich funkcjonować. W czasie szkolenia w praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia podatkowe w CIT/PIT i VAT związane z używaniem samochodów w działalności gospodarczej.

 

Szczegółowy program:

 

 1. Przepisy CIT i PIT dotyczące samochodów i ich wpływ na funkcjonowanie podatników
 2. Objaśnienie MF dotyczące samochodów i ich znaczenie dla praktyki
 3. Amortyzacja samochodów w kosztach
 4. Podatkowe rozliczenie zbycia samochodów
 5. Samochód poleasingowy przedsiębiorcy
 6. Wartość samochodu przy umowach o używania
 7. Kolejna umowa a wartość samochodu
 8. Najem - otwarta furtka dla kreatywnych podatników
 9. Koszty eksploatacji samochodów w rozliczeniach podatników
 10. Zdalna praca pracowników i brak pracy a koszty eksploatacji samochodu
 11. Samochód wykorzystywany przez zleceniobiorcę, a koszty
 12. Podatnicy zwolnieni od VAT i ryczałtowcy (VAT) a koszty eksploatacji 
 13. Samochody służbowe a przychód pracownika – rozliczenie w czasie epidemii i w normalnych warunkach
 14. Samochody w jazdach lokalnych i podróżach służbowych
 15. Samochody w VAT
 16. Warunki stosowania 100% VAT
 17. Zmiana sposobu wykorzystania samochodu
 18. Sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym a VAT marża
 19. Na co powinien zwrócić podatnik PIT wykonujący działalność gospodarczą kupując lub biorąc w leasing samochód
 20. Inne ciekawe zagadnienia podatkowe związane z używaniem samochodów osobowych 
W trakcie każdego ze szkoleń zaplanowane są dwie przerwy: jedna 15-minutowa oraz druga 30-minutowa.

PRELEGENCI

Radosław Kowalski

Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Akademia podatków 2024 - Edycja 6

2345 /uczestnik
cena katalogowa 2345 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatVAT w handlu międzynarodowym

645 /uczestnik
cena katalogowa 645 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatRozliczenie roczne i sprawozdanie finansowe ujęcie podatkowe, w tym wybrane ulgi.

645 /uczestnik
cena katalogowa 645 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatŚwiadczenia dla pracowników – koszty pracodawcy i przychody pracowników

645 /uczestnik
cena katalogowa 645 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • CertyfikatSamochód w podatkach

645 /uczestnik
cena katalogowa 645 zł netto
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dominika Telega
Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY